LPC34/2008
ID intern unic:  328365
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 34
din  28.02.2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001
cu privire la zonele economice libere
Publicat : 04.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 117-119     art Nr : 453
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108–109, art.834), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    “activitate comercială externă – comercializare angro a mărfurilor importate în zona liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi livrate la export;
     activitate de transport – transportare a mărfurilor importate sau exportate prin zona liberă cu mijloace de transport aerian sau naval.”
    2. La articolul 6 alineatul (10), după litera b) se introduc două litere noi, b1) şi b2), cu următorul cuprins:
    “b1) activitate comercială externă;
     b2) activitate de transport;”
    3. La articolul 7, alineatul (3) se completează cu următoarea propoziţie: “Introducerea zilnică în zona liberă a mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea totală indicată în documentele de însoţire a acestora, care nu va depăşi 50 de euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale.”
    4. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În cazul în care sînt adoptate legi noi care înrăutăţesc condiţiile de activitate a rezidenţilor în ceea ce priveşte regimurile vamal, fiscal şi alte regimuri prevăzute de legile referitoare la activitatea zonelor libere, rezidenţii sînt în drept, pe parcursul unei perioade de 10 ani, dar care nu va depăşi termenul de funcţionare a zonei libere concrete, să activeze conform prevederilor legilor în vigoare pînă la data punerii în aplicare a noilor legi. Această normă se va aplica activităţii desfăşurate de rezidenţi în cadrul proiectelor investiţionale înregistrate pînă la adoptarea legii noi.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian  LUPU

    Nr. 34-XVI. Chişinău, 28 februarie 2008.