HKK22/2008
ID intern unic:  328467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 22
din  19.05.2008
privind raportul asupra auditului de atestare la Ministerul
Economiei şi Comerţului pe anul 2007
Publicat : 11.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 18
    Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl S.Sainciuc, şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate a Ministerului Economiei şi Comerţului dna E.Ţurcanu, directorului Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii dna Iu.Iabanji şi contabilului-şef dna L.Duca, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007.
    ________________________________
    1 Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

    Acţiunile de audit s-au efectuat conform Standardelor de Audit ale Curţii de Conturi, Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, Standardelor Internaţionale de Audit, avînd drept obiectiv exprimarea opiniei asupra gradului de conformitate a rapoartelor financiare întocmite de Ministerul Economiei şi Comerţului, precum şi stabilirea autenticităţii, obiectivităţii şi integrităţii datelor reflectate în aceste rapoarte.
    În procesul auditului au fost examinate, în baza testării, probele ce confirmă datele din bilanţurile contabile şi rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază pe perioada anului 2007 ale Ministerului Economiei şi Comerţului şi instituţiilor subordonate.
    Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007, conform Anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.
    2. Se recomandă Ministerului Economiei şi Comerţului, în urma analizei  Raportului asupra auditului de atestare, să întreprindă măsuri în vederea:
    2.1. efectuării cheltuielilor  pentru remunerarea muncii în conformitate cu prevederile actelor normative;
    2.2. determinării şi monitorizării, în comun cu Ministerul Finanţelor, a procedurilor de înregistrare finală la Biroul Naţional de Statistică a Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, modalităţii de raportare financiară, precum şi a modului de consolidare în perspectivă a rapoartelor financiare;
    2.3. excluderii cazurilor de înregistrare în evidenţa contabilă a cheltuielilor în lipsa documentelor justificative.
    3. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007.
    4. Despre măsurile întreprinse în vederea executării punctului 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.
    5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi. 

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                         Ala Popescu

    Nr. 22. Chişinău, 19 mai 2008.


Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 22  din 19.05.2008
Raport asupra auditului de atestare
la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007
1. Introducere
    Auditul de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007, prevăzut în Programul activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, s-a desfăşurat în perioada de la 17.03.2008 pînă la 18.04.2008.
    Ministerul Economiei şi Comerţului (în continuare - MEC) este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, abilitat să promoveze politica unică a statului în domeniul asigurării creşterii economice a ţării, transformărilor structurale, comerţului, privatizării, proprietăţii publice, muncii, demografiei.
    Activitatea Ministerului Economiei şi Comerţului a fost reglementată prin:
    - Hotărîrea Guvernului nr.357 din 23.04.2005 „Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova”1 (cu modificările ulterioare);
    ______________________________
    1 M.O., 2005, nr.67-68, art.419.

    - Hotărîrea Guvernului nr.908 din 25.08.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Economiei şi Comerţului”2 (cu modificările şi completările ulterioare);
    ______________________________
    2 M.O., 2005, nr.117-118, art.977.

    - Hotărîrea Guvernului nr.570 din 10.06.2005 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului Economiei şi Comerţului”3 (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.570).
    ______________________________
    3 M.O., 2005, nr.83-85, art.620.

    Pentru implementarea activităţilor de promovare a unei economii de  piaţă şi realizarea obiectivelor politicii economice a statului, pe lîngă MEC funcţionează următoarele organe ale administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii:
    - Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă MEC (fosta Agenţie Privatizare pe lîngă MEC) - organ central de specialitate al administraţiei publice, care activează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10.09.2007 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului”4, realizînd politica statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, activităţii postprivatizare şi exercitînd funcţiile de proprietar al patrimoniului ce aparţine statului, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite. Agenţia este persoană juridică şi succesorul de drepturi şi obligaţiuni ale Agenţiei Privatizare;
    _____________________________
    4 M.O., 2007, nr.146-148, art.1049.

    - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare - ANOFM), care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.832 din 14.07.2003 „Cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă”5 (cu modificările şi completările ulterioare), şi este organul central al serviciului public, abilitat să promoveze politicile, strategiile în domeniul dezvoltării pieţei forţei de muncă şi protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Este persoană juridică şi are în subordine agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă raionale, municipale şi ale UAT, care sînt persoane juridice;
    ______________________________
    5 M.O., 2003, nr.149-152, art.868.

    - Inspecţia Muncii - organ al administraţiei publice centrale, care  activează în conformitate cu Legea privind Inspecţia Muncii nr.140-XV din 10.05.20016 (cu modificările ulterioare), precum şi cu Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1481 din 27.12.2001 „Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale”7 (cu modificările ulterioare), fiind abilitată să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi normative în domeniul muncii la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, precum şi la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. În cadrul Inspecţiei Muncii funcţionează inspectoratele teritoriale de muncă (fără personalitate juridică);
    _____________________________
    6 M.O., 2001, nr.68-71, art.505.
    7 M.O., 2002, nr.9-10, art.61.

    - Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova (în continuare - OPEM), fondată prin Hotărîrea Guvernului nr.105 din 02.02.1999 „Cu privire la crearea  Organizaţiei de Promovare a Exportului din Moldova”8 (cu modificările şi completările ulterioare), în scopul promovării şi dezvoltării exporturilor de mărfuri şi servicii din republică. Este persoană juridică, cu statut de instituţie de stat, nonprofit, cu finanţare din bugetul de stat, totodată acordîndu-i-se dreptul de desfăşurare a activităţii îmbinînd principiul autofinanţării;
    _____________________________
    8 M.O., 1999, nr.19-21, art.127.

    - Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare - ODSÎMM), creată conform Hotărîrii Guvernului nr.538 din 17.05.2007 „Cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”9 (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.538),  prin reorganizarea Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului bussines, fiind succesorul de drepturi al acestuia, în scopul susţinerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din republică, potrivit priorităţilor Guvernului, stabilite în strategiile şi programele sale de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    _____________________________
    9 M.O., 2007, nr.70-73, art.571.

    Organizaţia este persoană juridică, are statut de organizaţie necomercială, sub formă de instituţie publică, pe lîngă MEC, dispune de bilanţ autonom şi îmbină finanţarea de la bugetul de stat cu cea din alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
    Evidenţa contabilă la MEC se efectuează în conformitate cu regulile generale obligatorii de ţinere a contabilităţii şi de raportare financiară în sectorul public, prevăzute în Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 199510 (în continuare - Legea nr.426-XIII) şi în Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în instituţiile publice11 (cu modificările ulterioare), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 9 octombrie 1996. La expirarea perioadelor de gestiune, instituţiile şi organizaţiile din subordinea MEC prezintă dările de seamă pentru generalizare. MEC totalizează rapoartele prezentate de acestea şi prezintă raportul consolidat Ministerului Finanţelor (bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice din contul veniturilor/cheltuielilor de bază - Formularul nr.1).
    ______________________________
    10 Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398, abrogată prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.
    11 Nu este dată publicităţii.

    Auditul s-a desfăşurat  în concordanţă cu Standardele de Audit ale Curţii de Conturi, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.70 din 16.10.200612, Standardele Internaţionale de Audit, care prevăd planificarea şi realizarea auditului în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu prezintă erori materiale sau neregularităţi, iar rapoartele financiare sînt pregătite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerinţele stabilite.
    ______________________________
    12 M.O., 2007, nr.178-179, art.56.

    În procesul auditului au fost examinate, în baza testării, dovezile ce confirmă datele din bilanţurile contabile (Formularul nr.1), rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr.2) pe anul 2007 ale MEC şi instituţiilor subordonate.
    Responsabilitatea conducerii MEC şi a instituţiilor subordonate este de a întocmi şi a prezenta la timp situaţiile financiare, precum şi de a asigura regularitatea cheltuielilor şi a veniturilor.
    Responsabilitatea auditului este de a raporta dacă cheltuielile în toate domeniile semnificative verificate au fost efectuate în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare care reglementează activitatea MEC, precum şi de a prezenta obiectiv şi calitativ situaţia controlului intern.
    Metodologia de audit a inclus acţiuni de colectare a probelor prin examinarea înregistrărilor, documentelor, prin observaţii, investigaţii, chestionări (evaluarea sistemului de control intern), confirmări şi calcule. Au fost evaluate principiile contabile utilizate şi obiectivele semnificative realizate de către conducere.
    Pentru determinarea caracterului semnificativ (materialităţii) al unor operaţiuni economico-financiare din ansamblul operaţiunilor efectuate de către MEC, care prin înregistrarea eronată în rapoartele financiare ar influenţa semnificativ veridicitatea acestora, a fost utilizat nivelul de 2% la cheltuieli, stabilit de Standardele Curţii de Conturi. În urma analizei datelor din rapoartele financiare, nivelul materialităţii la cheltuielile totale ale MEC, inclusiv ale instituţiilor subordonate, a fost stabilit în mărime de 694,3 mii lei (34714,7 mii lei*2%), care exprimă nivelul maxim de eroare şi influenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare.
    La etapa de planificare şi reieşind din nivelul materialităţii menţionat, s-a stabilit necesar şi au fost verificate în mod prioritar alocaţiile bugetare pentru:
    - retribuirea muncii (MEC şi instituţiile din subordine);
    - plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv respectarea modului de achiziţie a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor (MEC, ANOFM şi Inspecţia Muncii);
    - procurarea mijloacelor fixe (MEC, ANOFM şi Inspecţia Muncii);
    - bugetele fundamentate pe bază de program şi performanţă (MEC şi ODSÎMM);
    - reparaţii capitale (ANOFM cu instituţiile teritoriale din subordine).
2. Sinteza cheltuielilor aprobate pentru MEC şi
 instituţiile subordonate în anul 2007

    Bilanţul consolidat al MEC şi raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază, generalizat (Formularul nr.2), sînt întocmite în baza bilanţului aparatului central al MEC şi instituţiilor subordonate.
    Conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.200613 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.348-XVI), pentru MEC şi instituţiile subordonate au fost aprobate cheltuieli de la bugetul de stat în sumă de 34705,7 mii lei, dintre care 18,7%, sau 6500,0 mii lei - pentru elaborarea bugetelor fundamentate pe bază de program şi performanţă (pentru promovarea exportului şi pentru susţinerea de stat a întreprinderilor mici şi mijlocii).
    _______________________________
    13 M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

    În Tabelul nr.1 este prezentată analiza alocaţiilor preconizate pentru perioada auditată, cu cifre reale executate (respectarea limitelor stabilite la utilizarea mijloacelor financiare publice).
Tabelul nr. 1
mii lei
Instituţii
Precizat
 pe an
Ponderea (%) în totalul chelt.
Chel-
tuieli
de casă
Executat
faţă de
precizat, (%)
Cheltuieli
reale
Diferenţa +/- faţă de
precizat

Aparatul MEC

8540,8
24,6
8534,2
99,9
8604,7
+63,9

Agenţia Proprietăţii Publice

1947,6
5,6
1943,1
99,8
2001,4
+53,8

Inspecţia Muncii

5945,8
17,2
5945,2
99,9
5960,7
+14,9

ANOFM

9195,1
26,5
9099,9
98,9
9147,1
-48,0

ANOFM (măsuri în domeniul pieţei forţei de muncă)

2274,8
6,5
2247,6
98,8
2283,8
+9,0
OPEM
216
0,6
215
99,5
217
+1

Promovarea exporturilor

3500,0
10,1
3500,0
100
3500,0
-

Susţinerea întreprin-

derilor mici şi mijlocii

3000,0
8,6
3000,0
100
3500,0
-
TOTAL
34620,1
100
34485,0
100
34714,7
-
    Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiilor publice din contul cheltuielilor de bază pe anul 2007.

    Analiza alocaţiilor destinate MEC şi instituţiilor sub ordonate, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2007, denotă că ponderea majoră o deţin cheltuielile pentru întreţinerea MEC - 24,6%, ANOFM - 33%, Inspecţiei Muncii – 17,2%, precum şi programele de susţinere de către stat a întreprinderilor mici şi mijlocii şi promovarea exporturilor – 18,7%. Totodată, s-a constatat depăşirea  limitelor stabilite la utilizarea mijloacelor financiare publice în perioada anului 2007, motivul fiind calcularea salariilor angajaţilor pentru luna decembrie conform Hotărîrii Guvernului nr.1399 din 12.12.2007 „Cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2008 pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar” 14.  
    _______________________________
    14 M.O., 2007, nr.198-202, art.1453.
                                   
    Analiza structurii cheltuielilor executate pe articole (cota cheltuielilor pe articole în parte în totalul alocaţiilor) în perioada anului 2007.
Tabelul nr.2
Instituţii
Aparatul MEC
Agenţia Proprie-tăţii Publice
OPEM
Inspecţia Muncii

ANOFM (măsuri în dom.

pieţei forţei de muncă)

ANOFM
Total
Articole
Cheltu-
ieli de casă
Cheltu-ieli de casă
Cheltu-
ieli de casă
Cheltu-
ieli de casă
Cheltu-
ieli de casă
Cheltu-
ieli de casă
Cheltu-
ieli de casă
%
Retribuirea
muncii (art. 111, 112, 116)
7107,6
1939,0
55,5
3893,7
1543,7
6860,7
21400,2
76,7
Plata mărfurilor
şi serviciilor (art.113)
875,6
4,1
129,5
1220,3
466,5
1421,7
4117,7
14,8
Deplasări în interes de serviciu (art.114)
309,0
 
19,5
211,2
33,1
129,7
702.5
2,5
Transferuri curente (art.130)
142,0
 
 
 
 
 
142,0
0,5
Procurarea mijloacelor fixe (art. 242)
100,0
 
10,5
620,0
202,4
75.7
1008,6
3,6
Reparaţii curente (art.243)
-
 
 
 
 
599,9
599,9
2,1
Transferuri peste hotare (136)
 
 
 
 
1,9
 
1,9
 
Investitii capitale (241)
 
 
 
 
 
12,2
12,2
 
Total
8534,2
1943,1
215,0
5945,2
2247,6
9099,9
27985
100
    Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiilor publice din contul cheltuielilor de bază pe anul 2007.

    Analiza datelor din tabelul de mai sus denotă că cota preponderentă în structura cheltuielilor pe instituţii o deţin cheltuielile pentru retribuirea muncii şi asigurări sociale, care, în perioada auditată, au constituit 76,7%.
3.Constatări şi concluzii referitor la
 domeniile auditate

    3.1. Retribuirea muncii
    În procesul auditării corectitudinii calculării salariilor angajaţilor MEC şi instituţiilor subordonate a fost ales un eşantion (lunile aprilie şi septembrie), totodată fiind testată structura salariilor angajaţilor. În urma evaluării probelor de audit obţinute prin testarea acestor elemente, s-a constatat că salarizarea angajaţilor MEC şi instituţiilor subordonate s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar”15 (cu modificările şi completările ulterioare) şi Hotărîrii Guvernului nr.525 din 16.05.2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” 16 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.525).
    _______________________________
    15 M.O., 2006, nr.35-38, art.148.
    16 M.O., 2006, nr.75-78, art.566.

    În perioada auditată, MEC (aparatul central) a acordat sporuri pentru „înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră”, stabilite în pct.13 din Hotărîrea Guvernului nr.525, în mărime de 50%, neţinînd cont de faptul că volumul alocaţiilor utilizate pentru plata sporului nu poate depăşi 30% din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie, conform schemei de încadrare aprobate, şi sporului pentru vechimea în muncă. Totodată, în baza ordinului ministrului economiei şi comerţului nr.172p din 30 mai 2007, la 4 angajaţi ai aparatului central li s-a stabilit pentru luna mai 2007 sporul respectiv în mărime de peste 50%.
    Pe parcursul anului 2007, au fost emise ordine privind premierea pentru „înaltă competenţă profesională şi pentru îndeplinirea unui volum suplimentar de muncă” a unor angajaţi ai aparatului central al MEC cu pînă la 50% din salariile de funcţie, care n-au avut temei juridic şi în care nu a fost indicată sursa de finanţare.
    Concluzie: La MEC, sporurile şi premiile s-au stabilit cu unele abateri  de la actele normative în vigoare.
    3.2. Plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv analiza respectării modului de achiziţie a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor
    Reieşind din structura cheltuielilor efectuate la articolul „Plata mărfurilor şi serviciilor”, pe perioada anului 2007, de către instituţiile din subordinea MEC, cea mai mare pondere i-a revenit Inspecţiei Muncii. Astfel, la acest articol au fost precizate alocaţii în sumă de 1220,8 mii lei, cheltuielile de casă constituind suma de 1220,3 mii lei, iar cheltuielile efective depăşind limita cu 23,2 mii lei (1244,0 mii lei), fapt condiţionat de stocul benzinei la 01.01.2007, procurată în anul 2006, precum şi de plata în avans,  în anul 2006, pentru arenda încăperii de serviciu la Inspectoratul teritorial de muncă din mun. Bălţi.
    Testarea documentelor privind operaţiunile la aceste componente n-a constatat abateri de la prevederile actelor normative în vigoare, care ar influenţa semnificativ întocmirea raportului financiar.
    În procesul de auditare a procurării mijloacelor fixe la MEC, ANOFM şi Inspecţia Muncii, ţinîndu-se cont de nivelul materialităţii, s-au verificat înregistrările de mijloace fixe, datele din registrele contabile şi înregistrările din Cartea mare. Abateri esenţiale care ar influenţa rapoartele financiare nu s-au stabilit.
    3.3. Bugetele fundamentate pe bază de program şi performanţă
    În Anexa nr.2 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 au fost aprobate două bugete fundamentate pe bază de program şi performanţă, acordate MEC, şi anume:
    - pentru promovarea exporturilor, în sumă de 3500,0 mii lei;
    - pentru susţinerea de către stat a întreprinderilor mici şi mijlocii, în sumă de 3000,0 mii lei.
    La aprobarea acestor bugete, n-au fost bine determinaţi indicatorii de evaluare a performanţei, cum ar fi: unitatea de măsură pentru fiecare scop şi obiectiv, valoarea resurselor necesare acestora, costul unei unităţi de măsură şi a costului total, ceea ce a făcut imposibilă evaluarea realizării programelor de performanţă.
    3.3.1. Promovarea exportului
    Pentru implementarea programului „Promovarea exportului”, conform planului de finanţare, a fost alocată suma de 3500,0 mii lei, inclusiv la articolul „Transferuri pentru promovarea exportului” - 3029,4 mii lei şi la articolul „Transferuri între componentele bugetului de stat” - 470,6 mii lei. Acest program a avut ca scop aplicarea politicii statului în vederea promovării exporturilor din ţară, atragerii investiţiilor în economia naţională, precum şi promovării imaginii pozitive a Republicii Moldova pe plan internaţional. Cheltuielile s-au efectuat în baza proceselor-verbale aprobate de către Consiliul administrativ al Programului de promovare a exportului, prin intermediul OPEM – în sumă de 2714,2 mii lei (77,5%), precum şi prin intermediul altor instituţii, ca Ministerul Culturii şi Turismului – 320,5 mii lei; Ministerul Agriculturii şi  Industriei Alimentare – 100,0 mii lei; Agenţia Agroindustrială „Moldova - Vin” – 50,0 mii lei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova – 100,0 mii lei  şi Camera de Comerţ şi Industrie – 215,3 mii lei.
    Urmare analizei şi evaluării rapoartelor privind executarea bugetului din contul cheltuielilor de bază pe acest tip de program ale MEC, nu s-au constatat abateri de la normele regulamentare.
    3.3.2. Susţinerea de către stat a întreprinderilor mici şi mijlocii
    În conformitate cu prevederile Regulamentului Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (pct.39), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.538, ODSIMM urma să ţină evidenţa contabilă şi să prezinte  dările de seamă statistice în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Conform planului de finanţare a Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii pe anul 2007, s-au preconizat şi alocat MEC mijloace bugetare în sumă de 3000,0 mii lei, care au fost divizate în 3 componente:
    1. Completarea fondului special de garantare a creditelor – 1700,0 mii lei;
    2. Programul de susţinere a iniţierii afacerii şi dezvoltare a culturii antreprenoriale – 1000,0 mii lei;
    3. Consolidarea cadrului instituţional de implementare şi monitorizare a politicii de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii – 300,0 mii lei.
    Potrivit raportului MEC privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază la situaţia din 01.01.2008 (Formularul nr.2), cheltuielile de casă şi cele efective au constituit suma de 3000,0 mii lei.
    Întru susţinerea financiară a implementării acestui program, în baza proceselor-verbale nr.1 din 24 iulie 2007 şi nr.2 din 08 noiembrie 2007, prin intermediul MEC, mijloacele bugetare în sumă de 3000,0 mii lei au fost alocate ODSIMM în 2 tranşe de 2700,0 mii lei şi  300,0 mii lei.
    Mijloacele menţionate au fost utilizate de către ODSIMM pentru:
    - completarea fondului special de garantare a creditelor - în sumă de 1700,0 mii lei, în baza contractului din 20.04.2007, încheiat cu o bancă comercială. Acest fond a fost instituit în anul 2004, conform pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.208 din 20.03.2001 „Cu privire la realizarea Programului de stat de susţinere a micului business pentru anii 1999-2000”17. La situaţia din 31.12.2007, au fost acordate la 15 agenţi economici garanţii de 1640,6 mii lei pentru primirea creditelor în sumă de 4936,2 mii lei, fondul special de garantare a creditelor constituind 3700,0 mii lei, ca urmare a acumulării  mijloacelor acordate în anii precedenţi;
    ________________________________
    17 M.O., 2001, nr.35-38, art.243.

    - realizarea Programului de susţinere a iniţierii afacerii şi dezvoltare a culturii antreprenoriale, lansat în luna noiembrie 2007 - în sumă de  159,6 mii lei, soldul la 01.01.2008 constituind 840,4 mii lei. Urmare lansării acestui Program, s-au organizat 4 cursuri consultative în mun.Bălţi, or.Ungheni, or.Orhei şi or.Cahul, pentru care s-au cheltuit mijloace în sumă de 67,4 mii lei. În acelaşi scop, au fost pregătite materiale promoţionale pentru participanţii la cursurile consultative în sumă de 92,2 mii lei, care la 01.01.2008 se aflau în stoc; 
    - consolidarea cadrului instituţional de implementare şi monitorizare a politicii de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii - în sumă de 21,7 mii lei, pentru înregistrarea ODSIMM, deschiderea contului valutar, anunţul în ziarul LOGOS PRES, instalarea telefoanelor, materiale de construcţie şi rechizite de birou. Soldul la finele anului 2007 a constituit 278,3 mii lei.
    Auditul a constatat că soldul de mijloace financiare în sumă de 153,0 mii lei, disponibil la contul organizaţiei la 01.01.2007, a fost repartizat în alte direcţii,  aprobate de către Consiliul de Coordonare în anul 2006.
    La 31.12.2007, soldul mijloacelor bugetare la contul bancar al ODSIMM a însumat 1176,9 mii lei (153,0 + 3000,0 -1976,1). ODSIMM prezintă MEC doar informaţia privind utilizarea mijloacelor bugetare, neindicînd soldul mijloacelor neutilizate. Astfel, MEC, la consolidarea rapoartelor, nu ţine cont de mijloacele din sold.
    La momentul desfăşurării procedurilor de audit s-a constatat că la ODSIMM lipsesc bilanţurile contabile care ar reflecta situaţia financiară a entităţii pe o anumită perioadă, informaţia financiară fiind totalizată în registrele contabile conform procedurilor de evidenţă contabilă, regulamentar stabilite prin Standardele Naţionale de Contabilitate (pentru antreprenoriat), fapt care denotă neîntocmirea de către această entitate a rapoartelor financiare în conformitate cu prevederile Legii nr.426-XIII şi pct.39 din Regulamentul ODSIMM.
    Conform prevederilor Regulamentului propriu, ODSIMM se află în subordinea MEC, dar în lista instituţiilor subordonate MEC, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.570, lipseşte.
    Concluzie: Urmare tratării statutului de organizaţie necomercială, sub formă de instituţie publică şi executor de buget, n-a fost atribuit de către Biroul Naţional de Statistică codul statistic Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Acelaşi factor a condiţionat şi neîntocmirea rapoartelor financiare conform prevederilor regulamentare stabilite, nedeterminarea modalităţii de consolidare a acestora de către MEC cu soldurile înregistrate la finele perioadei de gestiune.
    3.4. Reparaţii capitale
    Conform Legii nr. 348-XVI, la art.243 „Reparaţii capitale” s-au alocat mijloace bugetare în sumă de 600,0 mii lei, acestea fiind repartizate AOFM Cahul şi AOFM Bălţi - cîte 300,0 mii lei fiecăreia.
    Pentru efectuarea reparaţiei acoperişului clădirii administrative a AOFM Cahul, la 20.08.2007, a fost încheiat cu un antreprenor contractul de antrepriză în valoare de 279,6 mii lei. În contract s-a stabilit transferarea avansului în mărime de 30%, iar suma restantă - după prezentarea actelor de executare a lucrărilor, termenul de îndeplinire a lucrărilor contractate fiind de 80 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
    În rezultatul verificărilor, s-a constatat că AOFM Cahul a transferat, la 18.09.2007, un avans de 83,9 mii lei, iar suma de 195,7 mii lei a transferat-o la 25.12.2007, în lipsa documentelor justificative, prin ce n-au fost respectate prevederile contractuale. Astfel, cheltuielile efective în sumă de  279,6 mii lei au fost reflectate în evidenţa contabilă în luna decembrie 2007, iar factura fiscală a fost prezentată tocmai la 03.03.2008. Aceste înregistrări în evidenţa contabilă contravin prevederilor art.15 din Legea nr.426-XIII, care stabileşte că pentru a ţine contabilitatea este necesar de a asigura confirmarea documentară, argumentarea juridică, plenitudinea şi continuitatea înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice în perioada gestionară.
    Operaţiunea menţionată a determinat înregistrarea eronată a cheltuielilor efective în aceeaşi sumă, ceea ce a influenţat veridicitatea contului „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori” al acestei instituţii, nedepăşind nivelul materialităţii (694,3 mii lei).
    La 30 martie 2007, AOFM Bălţi a încheiat contractul de antrepriză privind  executarea lucrărilor de reparaţie a oficiilor de serviciu, cu valoarea lucrărilor de 291,4 mii lei. 
    În rezultatul testării actelor de executare a lucrărilor, s-a constatat că volumul de lucrări a fost majorat, în comparaţie cu devizul de cheltuieli aprobat iniţial, din contul altor cheltuieli neefectuate, însă cheltuielile generale pentru acest obiectiv n-au fost majorate.
    La 12.06.2007, pentru acelaşi obiectiv, la contractul iniţial a fost încheiat un acord adiţional privind instalarea în toate birourile de serviciu a jaluzelelor în valoare de 8,6 mii lei. Aceste cheltuieli au fost înregistrate la articolul „Reparaţii capitale”, deşi, potrivit Clasificaţiei bugetare, urmau a fi atribuite la articolul „Plata mărfurilor şi serviciilor”, factor ce a influenţat veridicitatea înregistrărilor la acest articol, dar nu situaţia financiară. 
    AOFM Soroca  a înregistrat în evidenţa contabilă unele cheltuieli ce ţin de investiţiile capitale (12,2 mii lei) cu 2 luni mai tîrziu de la data efectuării lor.
4. Evaluarea sistemului de control intern
    În vederea constatării riscurilor de audit, inclusiv a riscurilor de control, a fost evaluat sistemul de control intern la Ministerul Economiei şi Comerţului şi unele instituţii subordonate.
    În contextul Hotărîrii Guvernului nr.1143 din 04.10.2006 „Privind aprobarea Concepţiei controlului financiar public intern”18 (cu modificările ulterioare), organizarea şi crearea unui model adecvat şi eficient de gestionare şi control intern al finanţelor publice ţine de responsabilitatea conducătorilor instituţiilor publice. Astfel, întru estimarea sistemului de control intern, au fost repartizate chestionare de evaluare a rapoartelor financiare, a achiziţiilor publice realizate şi privind remunerarea muncii la MEC şi unele instituţii subordonate.
    __________________________
    18 M.O., 2006, nr.174-177, art.1343.

    Urmare generalizării şi analizei răspunsurilor din chestionarele prezentate spre completare, se poate concluziona că rezultatele obţinute denotă un nivel satisfăcător al procedurilor de raportare financiară, care necesită optimizare, prin elaborarea unui regulament intern privind responsabilitatea pentru veridicitatea şi autencitatea rapoartelor financiare, reglementarea verificării rapoartelor financiare.
    Evaluarea chestionarelor privind achiziţiile publice atestă un nivel satisfăcător de desfăşurare a procedurilor de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor.
    Rezultatele obţinute din chestionarele de evaluare a remunerării muncii denotă caracteristici eficiente ale acestui proces, totodată fiind necesare proceduri de îmbunătăţire a evidenţei orelor lucrate suplimentar de către angajaţii MEC şi ai instituţiilor subordonate, precum şi instituirea unor activităţi corespunzătoare în vederea verificării concediilor medicale. 
    În urma evaluării sistemului de control intern şi a mediilor de audit evaluate prin prisma elementelor controlului intern, s-a constatat că în cadrul MEC şi instituţiilor subordonate acesta există şi funcţionează în pofida faptului că lipsesc reglementări normative interne în acest sens.
5. Opinie
    În opinia controlorului, situaţiile financiare înregistrate în rapoartele financiare ale Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2007 prezintă o imagine veridică şi completă (ţinîndu-se cont de caracterul semnificativ).
    De menţionat că în cadrul auditului au fost constatate unele dificultăţi şi erori (care nu au depăşit nivelul materialităţii maxim admisibil şi nu au avut o influenţă semnificativă asupra situaţiei financiare a entităţii), cum ar fi:
    - efectuarea de către MEC a cheltuielilor pentru retribuirea muncii cu abateri de la prevederile actelor normative;
    - urmare tratării statutului de organizaţie necomercială, sub formă de instituţie publică şi executor de buget, n-a fost atribuit de către Biroul Naţional de Statistică codul statistic Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, factor care a condiţionat şi neîntocmirea rapoartelor financiare conform prevederilor regulamentare stabilite, nedeterminarea modalităţii de consolidare a acestora de către MEC cu soldurile înregistrate la finele perioadei de gestiune. ODSIMM prezintă MEC doar informaţia privind utilizarea mijloacelor bugetare, neindicînd soldul mijloacelor neutilizate. Astfel, MEC, la consolidarea rapoartelor, nu ţine cont de mijloacele disponibile din sold;
    - înregistrarea eronată a cheltuielilor efective în sumă de 279,6 mii lei de către AOFM Cahul, care a influenţat veridicitatea contului „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori” al instituţiei date, dar n-a depăşit nivelul materialităţii (694,3 mii lei) şi n-a influenţat asupra situaţiei financiare în întregime;
    - AOFM Bălţi a înregistrat cheltuieli la articolul „Reparaţii capitale”, deşi, potrivit Clasificaţiei bugetare, urmau a fi atribuite la articolul „Plata mărfurilor şi serviciilor”, factor ce a influenţat veridicitatea înregistrărilor la acest articol, dar nu situaţia financiară.
6. Recomandări
    - MEC să efectueze cheltuielile  pentru retribuirea muncii în conformitate cu  prevederile actelor normative în vigoare;
    - MEC şi Consiliul de Coordonare al ODSIMM să definitiveze procedurile de înregistrare la Biroul Naţional de Statistică a ODSIMM, să determine modul de raportare financiară în conformitate cu cerinţele stabilite, precum şi modul de consolidare în perspectivă a rapoartelor financiare;
    - neadmiterea cazurilor de înregistrare a cheltuielilor în lipsa documentelor justificative;
    - respectarea Clasificaţiei bugetare.

    ŞEFUL DIRECŢIEI CONTROL
    AL PROCESULUI DE PRIVATIZARE,
    POSTRPIVATIZARE ŞI GESTIONARE
    A PATRIMONIULUI PUBLIC                                       Ala AMOAŞII