LPC120/2008
ID intern unic:  328512
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 120
din  29.05.2008
pentru modificarea şi completarea Codului familiei
nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000
Publicat : 15.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 125-126     art Nr : 489
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48, art.210), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:   
    1. La articolul 14:
    alineatul (1), textul “pentru bărbaţi şi de 16 ani pentru femei” se exclude;
    alineatul (2), textul “pentru bărbaţi” se exclude.
    2. La articolul 53 alineatul (4), după textul “protecţie contra abuzurilor” se introduce textul “ , inclusiv contra pedepsei corporale”.
    3. La articolul 62 alineatul (2), după cuvîntul “fizică” se introduce textul “ , aplicarea pedepselor corporale”.
    4. În denumirea titlului V, înainte de cuvîntul “EDUCAŢIA” se introduc  cuvintele “PROTECŢIA ŞI”.
    5. Capitolul 17 se va denumi:
“DEPISTAREA, EVIDENŢA ŞI PROTECŢIA COPIILOR
RĂMAŞI FĂRĂ OCROTIRE PĂRINTEASCĂ”
    6. La articolul 112:
    alineatul (1), după textul “de decădere a lor din drepturile părinteşti” se introduce textul “de abandon,”;   
    alineatul (2), textul “forma de plasament al copiilor în scopul protecţiei lor” se substituie cu textul “forma adecvată de protecţie a copiilor”;
    alineatul (3), textul “le sînt interzise activităţile de depistare şi de plasament ale copiilor” se substituie cu textul “le este interzisă activitatea de alegere a formelor de protecţie a copiilor”.   
    7. După articolul 112 se introduce articolul 1121 cu următorul cuprins:
    “Articolul 1121. Prevenirea separării copiilor de părinţi
    (1) Autoritatea tutelară va lua toate măsurile necesare pentru depistarea timpurie a situaţiilor de risc care pot determina separarea copiilor de părinţi.
    (2) Autoritatea tutelară organizează funcţionarea serviciilor de menţinere, refacere şi dezvoltare a capacităţii copiilor şi a părinţilor de a depăşi situaţiile care ar putea determina separarea copiilor de părinţi.
    (3) Autoritatea tutelară ţine evidenţa copiilor şi a familiilor care se află în situaţii de risc, monitorizează şi evaluează, după caz, dar nu mai rar decît o dată în 6 luni, situaţia lor.”
    8. La articolul 113, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Exercitarea funcţiilor de autoritate tutelară se pune pe seama:
    a) secţiilor raionale asistenţă socială şi protecţie a familiei, Direcţiei pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău - în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
    b) primarilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din municipiul Bălţi - în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi.”
    9. La articolul 114:
    alineatul (2), textul “să ia copilul la evidenţă” se substituie cu textul “să emită o decizie privind luarea copilului la evidenţă”;
    alineatul (4), cuvîntul “plasamentul” se substituie cu textul “alegerea formei de protecţie a”.   
    10. Articolul 115 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 115. Formele de protecţie a copiilor
                             rămaşi fără ocrotire părintească
    (1) Autoritatea tutelară asigură menţinerea sau reintegrarea copilului rămas fără ocrotire părintească:
    a) în familia biologică - familie în care s-a născut;
    b) în familia extinsă - rudele lui de pînă la gradul IV inclusiv (în cazul cînd nu este posibil plasamentul în familia biologică).
    (2) În cazul imposibilităţii de aplicare a măsurilor menţionate la alin.(1), copilul rămas fără ocrotire părintească va beneficia de următoarele forme de protecţie, acordîndu-se prioritate formelor de protecţie de tip familial faţă de cele rezidenţiale:
    a) adopţia;
    b) tutela (curatela);
    c) asistenţa parentală profesionistă;
    d) plasamentul în casa de copii de tip familial;
    e) plasamentul în instituţia rezidenţială de orice tip;
    f) alte forme de protecţie, în condiţiile legii.
    (3) La alegerea formei de protecţie se va lua în considerare cu prioritate interesul superior al copilului, de asemenea, se va ţine cont în mod obligatoriu de provenienţa etnică, de apartenenţa la o anumită cultură, de religia, limba, starea de sănătate şi dezvoltarea copilului în vederea creării unor condiţii de viaţă care să asigure continuitatea în educaţia lui.
    (4) Autoritatea tutelară monitorizează şi evaluează, nu mai rar decît o dată în 6 luni, situaţia copilului rămas fără ocrotire părintească, căruia i s-a aplicat o formă de protecţie în condiţiile alin.(1) şi (2).
    (5) Pînă la determinarea formei adecvate de protecţie a copilului rămas fără ocrotire părintească, responsabil de acesta este autoritatea tutelară.”
    11. La articolul 149 alineatul (2), cifrele “10” se substituie prin cifra “7”, iar cifra “5” se substituie prin cifra “3”.
    Art.II. -  Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.120-XVI. Chişinău, 29 mai 2008.