LPC139/2008
ID intern unic:  328514
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  20.06.2008
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 15.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 125-126     art Nr : 491
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1531, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În procesul controalelor fiscale efectuate în cadrul urmăririi penale, organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei dispun de drepturile organelor fiscale, iar angajaţii lor - de drepturile funcţionarului fiscal, inclusiv de dreptul de a calcula obligaţia fiscală şi de a o transmite organului fiscal pentru executare silită.”
    2. Articolul 195:
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele “specificate la alin.(1) şi (2)” se substituie prin cuvîntul “fiscale”.
    Art.II. - Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.668), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, litera f) se exclude.
    2. Articolul 7:
    la alineatul (1), literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
    “e) să dispună, în legătură cu examinarea cererii sau comunicării, înregistrate în modul stabilit, despre infracţiunile ce ţin de competenţa sa ori în legătură cu urmărirea penală a acestor infracţiuni, efectuarea unor revizii economico-financiare, iar în cadrul urmăririi penale şi a unor controale fiscale asupra persoanelor juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi genul de activitate; în cadrul reviziilor şi controalelor, să sigileze casieriile şi aparatele de casă, încăperile şi locurile de păstrare a documentelor, a mijloacelor băneşti şi a bunurilor materiale. Regulamentul efectuării reviziilor se aprobă de Guvern; 
    f) în procesul controalelor fiscale efectuate în cadrul urmăririi penale, să dispună de drepturile organelor fiscale, iar angajaţii săi - de drepturile funcţionarului fiscal, inclusiv de dreptul de a calcula obligaţia fiscală şi de a o transmite organului fiscal pentru executare silită;”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În cazul în care este depistată vreo încălcare a legislaţiei, deciziile şi hotărîrile privind calcularea obligaţiilor fiscale, privind aplicarea amenzii şi altor sancţiuni sînt emise de conducătorii Centrului şi ai subdiviziunilor teritoriale, de adjuncţii acestora şi sînt transmise organelor fiscale pentru executare silită în modul stabilit.”  
    alineatul (3) se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.139-XVI. Chişinău, 20 iunie 2008.