LPM62/2008
ID intern unic:  328534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 62
din  21.03.2008
privind reglementarea valutară
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 496     Data intrarii in vigoare : 18.01.2009
    MODIFICAT
   
LP185 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.655; în vigoare 16.03.17
    LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16
   
LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48
    LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP116 din 17.06.10, MO124-125/20.07.10 art.396


    NOTĂ:
   
În textul Legii cuvintele „datoria publică” se substituie cu cuvintele „datoria sectorului public” prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile rezidenţilor şi nerezidenţilor aferente domeniului valutar, precum şi împuternicirile organelor controlului valutar şi atribuţiile agenţilor controlului valutar.
    Articolul 2. Legislaţia valutară
    (1) Legislaţia valutară a Republicii Moldova include prezenta lege, Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, alte acte legislative în partea ce reglementează raporturile aferente reglementării valutare, actele normative elaborate în vederea executării actelor legislative menţionate, inclusiv actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă printr-un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de legislaţia valutară a Republicii Moldova, se aplică dispoziţiile tratatului internaţional.
    Articolul 3. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi se utilizează următoarele noţiuni de bază:
    1) reglementare valutară – totalitatea normelor juridice referitoare la efectuarea şi raportarea operaţiunilor valutare, licenţierea şi desfăşurarea activităţii unităţilor de schimb valutar, precum şi cele referitoare la controlul valutar, instituite în scopul implementării politicii valutare a statului şi al asigurării stabilităţii pieţei valutare interne;
    2) operaţiuni valutare:
    a) operaţiunile legate de trecerea dreptului de proprietate şi a altor drepturi (fără a obţine în schimb alte active) asupra valutei străine, valorilor mobiliare şi instrumentelor de plată exprimate în valută străină, precum şi operaţiunile în cadrul cărora valuta străină şi instrumentele de plată exprimate în valută străină se utilizează în calitate de mijloc de plată;
    b) operaţiunile legate de trecerea dreptului de proprietate şi a altor drepturi (fără a obţine în schimb alte active) asupra monedei naţionale, valorilor mobiliare şi instrumentelor de plată exprimate în monedă naţională, precum şi operaţiunile în cadrul cărora moneda naţională şi instrumentele de plată exprimate în monedă naţională se utilizează în calitate de mijloc de plată;
    c) importul şi exportul în/din Republica Moldova al valorilor valutare;
    d) transferurile unilaterale efectuate de rezidenţi şi nerezidenţi în/din Republica Moldova;
    e) transferurile unilaterale în valută străină efectuate de rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi transferurile unilaterale în monedă naţională efectuate de nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova.
    Operaţiunile valutare includ, după caz, încheierea şi derularea tranzacţiilor şi operaţiunilor, precum şi plăţile şi transferurile care se primesc/se efectuează în cadrul acestor tranzacţii şi operaţiuni.
    Noţiunea de operaţiuni valutare nu include operaţiunile indicate la lit.a), care se efectuează între nerezidenţi în afara teritoriului Republicii Moldova; operaţiunile indicate la lit.b), care se efectuează între rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi între nerezidenţi în afara teritoriului Republicii Moldova;
    3) transferuri unilaterale – transferurile în valută străină şi în monedă naţională efectuate de rezidenţi şi nerezidenţi care nu implică trecerea dreptului de proprietate şi a altor drepturi asupra valutei străine şi asupra monedei naţionale;
    4) moneda naţională a Republicii Moldova (denumită  în continuare monedă naţională):
    a) numerarul în lei moldoveneşti, şi anume bancnotele şi monedele metalice (inclusiv cele ce conţin metale preţioase) emise de către Banca Naţională a Moldovei, aflate în circulaţie, retrase sau supuse retragerii din circulaţie, dar acceptate la schimb de Banca Naţională a Moldovei;
    b) disponibilităţile aflate în conturile în lei moldoveneşti deschise la bănci licenţiate, precum şi la bănci şi alte instituţii financiare din străinătate (care au drept de a atrage depozite la vedere şi/sau la termen sau echivalente ale acestora şi a desfăşura alte activităţi financiare);
    5) valută străină – moneda naţională a unui stat străin sau moneda unei uniuni monetare de state străine, precum şi unităţile băneşti şi cele de decontare internaţionale, reprezentată prin:
    a) numerar în valută străină, şi anume bancnote şi monede metalice (inclusiv cele ce conţin metale preţioase) emise de către organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine, aflate în circulaţie, retrase sau supuse  retragerii din circulaţie, dar acceptate la schimb de organele autorizate;
    b) disponibilităţi în moneda naţională a unui stat străin sau moneda unei uniuni monetare de state străine, precum şi în unităţi băneşti şi de decontare internaţionale, aflate în conturi deschise la bănci licenţiate, precum şi la bănci şi alte instituţii financiare din străinătate (care au drept de a atrage depozite la vedere şi/sau la termen sau echivalente ale acestora şi a desfăşura alte activităţi financiare);
    6) instrumente de plată – cambii, cecuri şi alte instrumente de plată similare care reprezintă creanţe pecuniare faţă de emitenţii acestora. Noţiunea respectivă nu include instrumentele de plată definite astfel de Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
    [Art.3 pct.6) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    7) valori valutare – numerar în valută străină şi în monedă naţională, valori mobiliare materializate şi instrumente de plată exprimate în valută străină şi în  monedă naţională;
    8) bancă licenţiată - bancă care deţine licenţa pentru activităţi financiare, eliberată de Banca Naţională a Moldovei conform Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;
    9) rezidenţi:
    a) persoane fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi) care au domiciliul în Republica Moldova, atestat cu act de identitate corespunzător, inclusiv cele care se află temporar peste hotare (denumite în continuare persoane fizice rezidente);
    b) persoane fizice care practică, conform legislaţiei Republicii Moldova, activitate de întreprinzător, precum şi avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti și alte persoane fizice care practică activități profesionale independente, denumite în continuare persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate;
    [Art.3 pct.9), lit.b) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    c) persoane juridice (de drept public şi de drept privat) constituite  conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova (denumite în continuare persoane juridice rezidente);
    d) reprezentanţe cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate care le reprezintă şi le apără interesele;
    e) întreprinderi şi organizaţii care nu au statut de persoană juridică, constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova;
    f) filiale ale nerezidenţilor specificaţi la pct.10) lit.c) şi d), constituite conform legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate care exercită anumite atribuţii ale acestora. Noţiunea respectivă include şi reprezentanţele permanente (definite astfel de Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997), care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, ale nerezidenţilor specificaţi la pct. 10) lit. c) şi d);
    [Art.3 pct.9), lit.f) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    g) misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare;
    10) nerezidenţi:
    a) persoane fizice care nu sînt rezidente conform prevederii de la pct.9) lit.a), inclusiv cele care se află temporar în Republica Moldova (denumite în continuare persoane fizice nerezidente);
    b) persoane fizice care activează ca întreprinzători sau practică alte  activităţi în conformitate cu legislaţia statelor străine (denumite în continuare persoane fizice nerezidente care practică o anumită  activitate);
    c) persoane juridice (de drept public şi de drept privat) constituite în conformitate cu legislaţia statelor străine, cu sediul peste hotare (denumite în continuare persoane juridice nerezidente);
    d) întreprinderi şi organizaţii care nu au statut de persoană juridică, constituite în conformitate cu legislaţia statelor străine, cu sediul peste hotare;
    e) reprezentanţe înregistrate ale nerezidenţilor specificaţi la lit.c) şi d), cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale nerezidenţilor menţionaţi care le reprezintă şi le apără interesele;
    f) filiale cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînţeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menţionate care exercită anumite atribuţii ale acestora. Noţiunea respectivă include şi reprezentanţele permanente (atribuite astfel conform legislaţiei statelor străine), care desfăşoară activitate de întreprinzător în statele respective, ale persoanelor juridice rezidente;
    [Art.3 pct.10), lit.f) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    g) misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova;
    h) organizaţii internaţionale, constituite conform tratatelor internaţionale, care beneficiază de imunităţi şi privilegii diplomatice sau consulare;
    i) reprezentanţe ale organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova;
    11) curs valutar – rata de schimb a valutei străine în raport cu moneda naţională sau cu  o  altă valută străină;
    12) prestatori de servicii de plată rezidenţi – persoane juridice care, potrivit Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, au dreptul de a presta servicii de plată;
    [Art.3 pct.12) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    13) prestatori de servicii de plată nebancari rezidenţi – persoane juridice (altele decît băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei) care, potrivit Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, au dreptul de a presta servicii de plată;
    [Art.3 pct.13) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    14) cont de plăţi – cont definit de Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
    [Art.3 pct.14) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
Capitolul II
OPERAŢIUNI VALUTARE
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    Articolul 4.  Dispoziţii generale referitoare la
                        operaţiunile valutare
    (1) Operaţiunile valutare se divizează în operaţiuni valutare care se efectuează între rezidenţi şi nerezidenţi, cele care se efectuează între rezidenţi, cele care se efectuează între nerezidenţi, precum şi operaţiuni valutare care se efectuează în mod unilateral de către rezidenţi sau nerezidenţi.
    (2) Operaţiunile valutare dintre rezidenţi şi nerezidenţi se divizează în operaţiuni valutare curente şi operaţiuni valutare de capital.
    (3) Operaţiunile valutare sînt supuse autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei dacă aceasta este prevăzută de prezenta lege.
    (4) Autorizarea operaţiunii valutare este permiterea de către Banca Naţională a Moldovei a efectuării operaţiunii valutare prin eliberarea autorizaţiei corespunzătoare.
    (5) Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare pot fi primite/efectuate în monedă naţională sau în valută străină, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
    (6) Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare pot fi primite/efectuate în numerar sau fără numerar, inclusiv cu utilizarea instrumentelor de plată, în corespundere cu cerinţele legislaţiei valutare.
    (7) Dacă prezenta lege prevede efectuarea operaţiunilor valutare fără restricţii, aceasta semnifică efectuarea lor fără restricţii din punctul de vedere al reglementării valutare, prezumînd respectarea de către rezidenţi şi nerezidenţi a prevederilor aferente operaţiunilor valutare respective, stabilite de alte acte legislative.
    Cerinţele legislaţiei valutare ce vizează modul de primire/efectuare a plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare (în numerar sau fără numerar, cu sau fără utilizarea instrumentelor de plată), moneda ce poate fi utilizată la primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor menţionate (moneda naţională sau valuta străină), cerinţa de probare a plăţilor şi transferurilor în cauză cu documente justificative nu reprezintă restricţii.
    (8) Dacă din prezenta lege, din actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel, normele juridice ce ţin de domeniul reglementării valutare, stabilite pentru persoanele juridice rezidente şi persoanele juridice nerezidente, se aplică, în mod corespunzător, şi rezidenţilor specificaţi la art.3 pct.9) lit.b), d)–g), şi nerezidenţilor specificaţi la art.3 pct.10) lit.b), d)–i).
    (81) Dacă din prezenta lege, din actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel, normele juridice ce ţin de domeniul reglementării valutare stabilite pentru prestatorii de servicii de plată se aplică în mod corespunzător şi emitenţilor de monedă electronică în legătură cu emiterea  monedei electronice şi prestarea serviciilor de plată legate de emiterea monedei electronice.
    [Art.4 al.(81) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16
    (9) Rezidenţii au dreptul de a deschide conturi în valută străină la băncile licenţiate şi conturi de plăţi în valută străină la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, cu excepţia conturilor de plăţi  legate de emiterea monedei electronice. Banca Naţională a Moldovei are dreptul să stabilească condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin conturile bancare/conturile de plăţi în monedă naţională şi în valută străină deschise de rezidenţi la băncile licenţiate/la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi.
    [Art.4 al.(9) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (91) În sensul prezentei legi, conturile bancare care se deschid la băncile licenţiate includ şi conturile de plăţi care se deschid la băncile licenţiate în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată şi de emitenţi de monedă electronică conform Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
    [Art.4 al.(91) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (10) Transmiterea între rezidenţi, pe teritoriul Republicii Moldova, a valorilor mobiliare exprimate în valută străină ca urmare a donării, moştenirii/legatului sau în cazurile succesiunii de drept prevăzute de legislaţia Republicii Moldova se efectuează fără restricţii.
    Transmiterea între nerezidenţi, pe teritoriul Republicii Moldova, a valorilor mobiliare exprimate în monedă naţională şi în valută străină ca urmare a donării, moştenirii/legatului sau în cazurile succesiunii de drept prevăzute de legislaţie se efectuează fără restricţii.
    (11) Comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a monedelor ce conţin metale preţioase, precum şi alte tranzacţii sau operaţiuni obiectul cărora sînt monedele ce conţin metale preţioase, se efectuează în conformitate cu legislaţia ce reglementează domeniul metalelor preţioase şi articolelor din acestea.
    (12) În cazurile în care prezenta lege stipulează plafoane cantitative în euro, precum şi în cazurile prevăzute la art. 421 alin. (2) lit. c) și alin. (3) lit. f) şi la art. 44 alin. (4), determinarea echivalentului în altă monedă se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.4 al.(12) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
Secţiunea a 2-a. Operaţiuni valutare curente
    Articolul 5.  Dispoziţii referitoare la operaţiunile
                        valutare curente
    (1) Operaţiunile valutare curente reprezintă operaţiuni valutare între rezidenţi şi nerezidenţi care se efectuează în alte scopuri decît transferul de capital.
    (2) Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare curente cuprind, fără a se limita la acestea:
    a) plăţi efectuate în cadrul comerţului internaţional cu mărfuri şi servicii, inclusiv lucrări, precum şi plăţi şi transferuri în cadrul facilităţilor bancare de creditare aferente comerţului internaţional (de exemplu, acreditive, credite overdraft, overnight, carduri de credit), cu termenele iniţiale de rambursare ce nu depăşesc un an;
    b) plăţi care reprezintă dobînda la împrumuturi/credite şi venitul net din alte investiţii;
    c) plăţi în vederea rambursării împrumuturilor/creditelor sau amortizării investiţiilor directe;
    d) transferul de mijloace băneşti destinate cheltuielilor pentru întreţinerea familiei (denumit în continuare cheltuieli familiale);
    e) plăţi şi transferuri efectuate în cadrul altor operaţiuni, care nu sînt de natura operaţiunilor valutare de capital, de exemplu: plăţi legate de achitarea tratamentelor medicale, cheltuielilor de călătorie, cheltuielilor de studii; plăţi legate de impozite şi taxe, cu excepţia impozitelor şi taxelor aferente moştenirilor; amenzi; plăţi legate de cheltuieli de judecată; plăţi şi transferuri în cadrul asistenţei tehnice; plăţi aferente asigurărilor sociale, inclusiv pensii; plata cotizaţiilor de membru al organizaţiilor internaţionale, obşteşti, religioase sau al altor organizaţii necomerciale.
Secţiunea a 3-a. Operaţiuni valutare de capital
    Articolul 6.  Dispoziţii generale referitoare la
                         operaţiunile valutare de capital
    (1) Operaţiunile valutare de capital reprezintă operaţiuni valutare între rezidenţi şi nerezidenţi, precum şi unele transferuri unilaterale în/din Republica Moldova, efectuate în scopul transferului de capital.
    (2) Operaţiunile valutare de capital includ operaţiunile valutare, altele decît cele menţionate la art.5 alin.(2), care decurg din:
    a) operaţiuni aferente investiţiilor directe;
    b) operaţiuni cu bunuri imobile;
    c) operaţiuni cu instrumente financiare;
    d) împrumuturi/credite comerciale;
    e) împrumuturi/credite financiare;
    f) garanţii;
    g) operaţiuni în conturi curente şi în conturi de depozit la instituţii financiare;
    h) operaţiuni aferente asigurării de viaţă;
    i) operaţiuni cu caracter personal;
    j) importul şi exportul valorilor valutare;
    k) alte operaţiuni de capital.
    (3) Prevederile secţiunii a 3-a din prezentul capitol, cu excepţia alin.(9) din prezentul articol, nu se aplică operaţiunilor valutare ce ţin de importul şi exportul valorilor valutare, care sînt reglementate de prevederile capitolului III.
    (4) Operaţiunile valutare de capital care implică intrarea capitalului în Republica Moldova  se efectuează fără restricţii, dacă legislaţia Republicii Moldova care reglementează domeniul operaţiunilor valutare de capital respective nu prevede altfel.
    (5) Operaţiunilor valutare de capital care implică intrarea capitalului în Republica Moldova, în cazul primirii de către rezidenţi de la nerezidenţi a împrumuturilor/creditelor şi garanţiilor specificate la alin.(6), li se aplică regimul de notificare, care are drept scop luarea la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei a obligaţiilor care derivă din operaţiunile menţionate ca rezultat al notificării de către rezidenţi a acestor operaţiuni.
    (6) Sînt supuse notificării împrumuturile/creditele şi garanţiile în cazul:
    1) împrumuturilor/creditelor comerciale cu dobîndă, cu excepţia primirii de către aderent (furnizorul rezident) a împrumutului/creditului de la factorul nerezident în cadrul operaţiunii de factoring, în cazul asumării de către factorul nerezident a riscului insolvabilităţii debitorului nerezident pentru creanţele preluate;
    2) împrumuturilor/creditelor financiare, cu excepţia:  
    a) creditelor interbancare cu termenul iniţial de rambursare ce nu depăşeşte un an;
    [Art.6 pct.2), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    b) împrumuturilor/creditelor primite de la nerezidenţi prin utilizarea cardurilor de credit emise de nerezidenţi la cererea rezidenţilor;
    3) garanţiilor emise de către garantul nerezident la tranzacţia de bază între doi rezidenţi.
    Condiţiile şi modul de notificare a împrumuturilor/creditelor şi garanţiilor se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.
    4) împrumuturilor/creditelor din cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe.
    [Art.6 pct.4) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(61) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanţiei primite nu depăşeşte 50000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.6 al.(61) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (7) Operaţiunile valutare de capital care implică ieşirea capitalului din Republica Moldova se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, dacă prezenta lege nu prevede altfel. Operaţiunile menţionate se efectuează cu respectarea legislaţiei Republicii Moldova care reglementează domeniul operaţiunilor valutare de capital respective.
    (8) Regimul de notificare nu se aplică operaţiunilor valutare de capital dacă acestea cad sub incidenţa Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
    Regimul de autorizare nu se aplică operaţiunilor valutare de capital în care participant la operaţiuni este Ministerul Finanţelor sau Banca Naţională a Moldovei, deschiderii conturilor în străinătate de către instituţiile publice, precum şi operaţiunilor valutare de capital efectuate din contul mijloacelor bugetului public naţional. Regimul de notificare şi autorizare nu se aplică operaţiunilor valutare aferente garanţiilor prevăzute la art. 4 pct. 12) din Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanţie financiară și care sînt reglementate de aceasta.
    [Art.6 al.(8) modificat prin LP185 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.655]
    (9) Efectuarea unei operaţiuni valutare de capital supuse autorizării/notificării care implică efectuarea altei operaţiuni valutare de capital, de asemenea, după  caz, supuse autorizării/notificării, impune obligativitatea autorizării/notificării ambelor operaţiuni.
    (10) În scopul aplicării secţiunii a 3-a din prezentul capitol, unitate de drept reprezintă orice întreprindere sau organizaţie (cu sau fără statut de persoană juridică), filialele acestora, constituite conform legislaţiei Republicii Moldova sau legislaţiei unui alt stat, precum şi orice persoană fizică care practică o anumită  activitate conform legislaţiei Republicii Moldova sau legislaţiei unui alt stat.
    Articolul 7. Operaţiuni aferente investiţiilor directe
    (1) Operaţiunile aferente investiţiilor directe reprezintă operaţiuni ce ţin de efectuarea investiţiilor în scopul stabilirii sau menţinerii legăturilor economice durabile între persoana care investeşte capitalul (investitor) şi unitatea de drept în care se investeşte acest capital (denumite în continuare investiţii directe), precum şi operaţiunile ce ţin de lichidarea/vînzarea investiţiilor directe.
    (2) În scopul aplicării prezentului articol, legăturile economice durabile reprezintă relaţii stabilite ca urmare a deţinerii într-o unitate de drept a unei participaţiuni ce constituie 10% sau mai mult din capitalul social (sau echivalentul acestuia) ori din numărul de participaţiuni cu drept de vot al unităţii de drept sau a unei participaţiuni care să permită exercitarea de către investitor a unei influenţe considerabile asupra administrării sau activităţii unităţii de drept în care se investeşte capitalul.
    (3) Investiţiile directe se efectuează prin următoarele modalităţi:
    a) constituirea unei unităţi de drept aparţinînd integral investitorului care furnizează capitalul social (sau echivalentul acestuia); majorarea de către investitor a capitalului social (sau a echivalentului acestuia) al unităţii de drept care aparţine integral investitorului; cumpărarea integrală a unei unităţi de drept existente;
    b) participarea într-o  unitate de drept nouă sau într-una existentă în scopul stabilirii sau menţinerii legăturilor economice durabile;
    c) acordarea şi primirea împrumuturilor/creditelor pe termen lung (pentru o perioadă mai mare de 5 ani) în scopul stabilirii sau menţinerii legăturilor economice durabile;
    d) construirea de clădiri sau alte bunuri imobile, procurarea de terenuri, clădiri sau alte bunuri imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii unităţii de drept care este obiect al investiţiei directe;
    e) reinvestirea veniturilor obţinute din investiţiile directe în scopul menţinerii legăturilor economice durabile.
    (4) Operaţiunile aferente investiţiilor directe se clasifică în cele efectuate:
    a) de către nerezidenţi în Republica Moldova;
    b) de către rezidenţi în străinătate.
    Articolul 8. Operaţiuni cu bunuri imobile
    (1) Operaţiunile cu bunuri imobile reprezintă operaţiuni (altele decît cele specificate la art.7)  care se efectuează în vederea construirii de clădiri sau alte bunuri imobile, procurării de terenuri, clădiri sau alte bunuri imobile în scop de cîştig sau folosinţă personală, precum şi operaţiuni ce ţin de vînzarea acestor bunuri imobile.
    (2) Operaţiunile cu bunuri imobile se clasifică în cele efectuate:
    a) de către nerezidenţi în Republica Moldova;
    b) de către rezidenţi în străinătate.
    Articolul 9. Operaţiuni cu instrumente financiare
    (1) Operaţiunile cu instrumente financiare reprezintă:
    a) operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod obişnuit pe piaţa de capital (altele decît cele incluse la art.7 alin.(3) lit.a) şi b), precum şi la lit.b) şi c) din prezentul alineat), şi anume cu acţiuni sau alte valori mobiliare de natură participativă, cu obligaţiuni, alte titluri de credit şi instrumente financiare derivate avînd scadenţa iniţială, de regulă, mai mare de un an;
    b) operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod obişnuit pe piaţa monetară, şi anume cu valori mobiliare de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit şi alte instrumente specifice pieţei monetare avînd scadenţa iniţială ce nu depăşeşte, de regulă, un an;
    c) operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv, şi anume cu unităţi de fond, acţiuni sau alte forme de confirmare a participării investitorului la fonduri de investiţii şi alte organisme constituite în scopul realizării de investiţii colective în instrumente financiare şi în alte active.
    [Art.9 al.(1), lit.c) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (2) În sensul prezentei legi:
    1) admiterea instrumentelor financiare pe piaţa de capital reprezintă:
    a) emisiune prin ofertă publică sau vînzare de către emitent;
    b) admiterea spre tranzacționare la o bursă;
    [Art.9 al.(2), pct.1) lit.b) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    2) admiterea instrumentelor financiare pe piaţa monetară reprezintă:
    a) emisiune prin ofertă publică sau vînzare de către emitent;
    b) acces pe o piaţă monetară în conformitate cu proceduri specifice, după caz;
    3) instrumentele financiare derivate reprezintă instrumente financiare al căror preţ depinde de preţul altor instrumente financiare, al mărfurilor, de cursul valutar sau de rata dobînzii ori de alt activ/indice;
    [Art.9 al.(2), pct.3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    4) instrumentele financiare locale reprezintă instrumente financiare emise de către rezidenţi;
    5) instrumentele financiare străine reprezintă instrumente financiare emise de către nerezidenţi;
    6) noțiunea de bursă acoperă piaţa reglementată şi/sau sistemul multilateral de tranzacţionare.
    [Art.9 al.(2), pct.6) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (3) Operaţiunile cu instrumente financiare tranzacţionate în mod obişnuit pe piaţa de capital includ:
    a) admiterea instrumentelor financiare locale pe o piaţă de capital străină;
    b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piaţa de capital a Republicii Moldova;
    c) cumpărarea/vînzarea de către nerezidenţi a instrumentelor financiare locale, tranzacţionate la bursă sau în afara bursei;
    d) cumpărarea/vînzarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare străine, tranzacţionate la bursă sau în afara bursei.
    (4) Operaţiunile cu instrumente financiare tranzacţionate în mod obişnuit pe piaţa monetară includ:
    a) admiterea instrumentelor financiare locale pe o piaţă monetară străină;
    b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piaţa monetară a Republicii Moldova;
    c) cumpărarea/vînzarea de către nerezidenţi a instrumentelor financiare locale;
    d) cumpărarea/vînzarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare străine.
    (5) Operaţiunile cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv includ:
    a) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv rezidente pe o piaţă de capital străină;
    b) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv nerezidente pe piaţa de capital a Republicii Moldova;
    c) cumpărarea/vînzarea de către nerezidenţi a unităţilor organismelor de plasament colectiv rezidente, tranzacţionate la bursă sau în afara bursei;
    d) cumpărarea/vînzarea de către rezidenţi a unităţilor organismelor de plasament colectiv nerezidente, tranzacţionate la bursă sau în afara bursei.
    (6) Cumpărarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare străine în cadrul admiterii acestora pe piaţa de capital a Republicii Moldova prin vînzarea de către emitent se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(11) şi (12).
    (7) Cumpărarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare străine în afara bursei pe piaţa de capital a Republicii Moldova, precum şi la bursă sau în afara bursei pe o piaţă de capital străină, se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(11) şi (12).
    (8) Prevederile alin.(6) şi (7) se aplică şi operaţiunilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv.
    (9) Cumpărarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare străine în cadrul admiterii acestora pe piaţa monetară a Republicii Moldova se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(11) şi (12).
    (10) Cumpărarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare străine pe piaţa monetară a Republicii Moldova sau pe o piaţă monetară străină se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(11) şi (12).
    (11) Fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei pot fi efectuate operaţiunile cu instrumente financiare specificate la alin. (6)–(10) în cazul în care:
    a) suma operaţiunii nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor); sau
    b) instrumentele financiare sînt emise de organizațiile internaționale.
    [Art.9 al.(11) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (12) Băncile licenţiate, precum şi entităţile a căror activitate este reglementată şi supravegheată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare efectuează operaţiuni cu instrumente financiare străine fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Art.9 al.(12) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (13) Vînzarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare străine se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    (14) Cumpărarea/vînzarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare locale emise pe o piaţă de capital străină sau pe o piaţă monetară străină este asimilată cu cumpărarea/vînzarea de către rezidenţi a instrumentelor financiare străine şi se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    Articolul 10. Împrumuturi/credite comerciale
    (1) Împrumuturile/creditele comerciale reprezintă:
    a) împrumuturi/credite contractate în cadrul tranzacţiilor de comerţ cu mărfuri şi servicii la care participă un rezident (plăţi în avans, plăţi în rate pentru etape intermediare de execuţie sau plăţi la solicitarea furnizorilor de mărfuri/servicii, precum şi plăţi la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciilor);
    b) finanţarea tranzacţiilor menţionate la lit.a), la care participă un rezident, prin acordarea împrumuturilor/creditelor de către bănci şi/sau organizaţii specializate în domeniul acordării împrumuturilor/creditelor;
    c) operaţiuni de factoring care au la bază tranzacţiile menţionate la lit.a), la care participă un rezident.
    (2) Împrumuturile/creditele comerciale pot fi:
    a) pe termen scurt (ce nu depăşeşte un an);
    b) pe termen mediu (mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani);
    c) pe termen lung (mai mare de 5 ani).
    (3) Împrumuturile/creditele comerciale se clasifică în cele acordate:
    a) de către nerezidenţi în favoarea rezidenţilor;
    b) de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor.
    Articolul 11. Împrumuturi/credite financiare
    (1) Împrumuturile/creditele financiare includ împrumuturile/creditele (altele decît cele specificate la art.7, 10 şi 15) pe bază contractuală care reprezintă finanţări rambursabile de orice natură, inclusiv finanţarea tranzacţiilor de comerţ cu mărfuri şi servicii la care nu participă nici un rezident, şi orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligaţie a debitorului faţă de un terţ. În această categorie se includ şi împrumuturile/creditele ipotecare, împrumuturile/creditele de consum, precum şi leasingul financiar.
    (2) Împrumuturile/creditele financiare pot fi:
    a) pe termen scurt (ce nu depăşeşte un an);
    b) pe termen mediu (mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani);
    c) pe termen lung (mai mare de 5 ani).
    (3) Împrumuturile/creditele financiare se clasifică în cele acordate:
    a) de către nerezidenţi în favoarea rezidenţilor;
    b) de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor.
    (4) Acordarea împrumuturilor/creditelor financiare de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepția următoarelor împrumuturi/credite:
    a) leasingul financiar;
    b) creditele acordate de către băncile licenţiate;
    c) împrumuturile/creditele (altele decît cele indicate la lit. a) și b)) a căror valoare nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 12. Garanţii
    (1) Garanţiile reprezintă modalităţi şi instrumente prin care se garantează, inclusiv de către terţi, îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale debitorului faţă de creditor şi includ: garanţia bancară, fidejusiunea, avalul, depozitul de garanţie, dreptul de gaj etc.
    (2) Garanţiile se clasifică în cele acordate:
    a) de către nerezidenţi în favoarea rezidenţilor;
    b) de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor.
    (3) Acordarea garanţiilor de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei în cazul:
    a) acordării garanţiei de către rezident (altul decît banca licenţiată) în favoarea nerezidentului la  tranzacţia dintre nerezidenţi;
    b) acordării garanţiei de către rezident (altul decît banca licenţiată) în favoarea nerezidentului  sub formă de depozit de garanţie.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.12 al.(4) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 13.  Operaţiuni în conturi curente şi în conturi
                          de depozit la instituţii financiare
    (1) Operaţiunile în conturi curente şi în conturi de depozit la instituţii financiare reprezintă deschiderea conturilor curente şi de depozit în valută străină sau în monedă naţională la bănci şi la alte instituţii financiare (care au dreptul de a atrage depozite la vedere şi/sau la termen sau echivalente ale acestora şi de a desfăşura alte activităţi financiare)  şi derularea operaţiunilor prin aceste conturi.
    (2) Conturile curente şi conturile de depozit la bănci şi alte instituţii financiare se clasifică în cele deschise:
    a) de către nerezidenţi în Republica Moldova;
    b) de către rezidenţi în străinătate.
    (3) Deschiderea conturilor curente şi a conturilor de depozit de către nerezidenţi la băncile licenţiate se efectuează fără restricţii.
    Banca Naţională a Moldovei este în drept de a stabili condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin conturile în monedă naţională şi în valută străină deschise de nerezidenţi la băncile licenţiate.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (4) Deschiderea de către rezidenţi a conturilor curente şi a conturilor de depozit în străinătate se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(5).
    Eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor respective se efectuează în cazurile stabilite de aceasta.
    (5) Fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, rezidenţii pot deschide conturi curente şi conturi de depozit în străinătate în cazul:
    a) deschiderii de către băncile licenţiate a conturilor pe numele acestora, necesare pentru desfăşurarea activităţilor financiare;
    b) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării în străinătate a operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi a operaţiunilor cu bunuri imobile, în cazul în care deschiderea acestor conturi de către investitori (pe numele lor) este obligatorie conform legislaţiei statului străin în care se efectuează operaţiunile;
    c) deschiderii conturilor pe numele reprezentanţelor persoanelor juridice rezidente în scopul asigurării activităţii acestor reprezentanţe;
    d) deschiderii conturilor de către persoanele fizice rezidente pentru perioada aflării lor temporare în străinătate;
    e) deschiderii de către rezidenţi a conturilor de depozit de garanţie prevăzut la art. 12 alin. (3) lit. b), în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);
    [Art.13 al.(5), lit.e) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    f) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării operaţiunilor ce ţin de primirea împrumuturilor/creditelor/garanţiilor de la nerezidenţi, în cazul în care suma împrumutului/creditului/garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.13 al.(5), lit.f) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (6) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească operaţiunile ce pot fi efectuate în/din conturile deschise de către rezidenţi în străinătate, limitele soldurilor şi termenul de păstrare a mijloacelor în aceste conturi, alte condiţii aferente conturilor în cauză, precum şi cerinţa de înregistrare (la închiderea conturilor) a soldurilor conturilor respective în conturile deschise la bănci licenţiate.
    [Art.13 al.(6) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 14. Operaţiuni aferente asigurării de viaţă
    (1) Operaţiunile aferente asigurării de viaţă reprezintă operaţiuni legate de încheierea contractelor de asigurare de viaţă, precum şi derularea acestora prin efectuarea transferurilor ce ţin de plata primelor de asigurare şi a sumelor asigurate.
    (2) Operaţiunile aferente asigurării de viaţă se clasifică în cele care decurg din:
    a) contractele de asigurare de viaţă încheiate între nerezidenţi şi societăţile de asigurare rezidente;
    b) contractele de asigurare de viaţă încheiate între rezidenţi şi societăţile de asigurare nerezidente.
    Articolul 15. Operaţiuni cu caracter personal
    (1) Operaţiunile cu caracter personal reprezintă operaţiuni între persoanele fizice rezidente şi nerezidente, precum şi unele transferuri unilaterale ale persoanelor fizice în/din Republica Moldova, care includ:
    a) împrumuturi;
    b) donaţii sub diferite forme (cum ar fi: cadoul, darul, ajutorul gratuit);
    c) moşteniri şi legate;
    d) achitarea de către imigranţi a datoriilor în ţara în care aceştia au avut stabilit anterior domiciliul sau reşedinţa;
    e) transferuri în străinătate ale economiilor nerezidenţilor în perioada de şedere a acestora în Republica Moldova;
    f) transferuri în străinătate efectuate de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul în străinătate.
    (2) Operaţiunile cu caracter personal specificate la alin.(1) lit.a) şi b) se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei în cazul în care persoana fizică rezidentă acordă persoanei fizice nerezidente:
    a) un împrumut în sumă ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);
    [Art.15 al.(2), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    b) o donaţie în sumă ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.15 al.(2), lit.b) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 16. Alte operaţiuni de capital
    (1) Alte operaţiuni de capital includ:
    a) impozite şi taxe aferente moştenirilor;
    b) despăgubiri rezultate din operaţiunile valutare de capital;
    c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume nesolicitate spre plată, care decurg din operaţiunile valutare de capital;
    d) transmiterea/cesionarea drepturilor asupra invenţiilor, desenelor sau modelelor industriale, asupra mărcilor şi asupra altor obiecte de proprietate intelectuală în sfera ştiinţei şi inovării;
    e) cîştiguri din jocuri de noroc;
    f) transferuri de mijloace băneşti necesare pentru prestarea de servicii (neincluse la art.13);
    g) alte operaţiuni de capital (cum ar fi donaţiile etc.) ce nu pot fi încadrate în operaţiunile valutare prevăzute la art.7–15.
    (2) Operaţiunile ce ţin de acordarea donaţiilor de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei în cazul:
    a) unei donaţii acordate de către persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei juridice nerezidente în sumă ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);
    [Art.16 al.(2), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    b) unei donaţii acordate de către persoana juridică rezidentă în favoarea persoanei fizice/juridice nerezidente în sumă ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.16 al.(2), lit.b) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   
(21) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul acordării donaţiilor în favoarea nerezidenţilor indicaţi la art. 3 pct. 10) lit. h) şi i).
    [Art.16 al.(21) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (3) Operaţiunile specificate la alin.(1) lit.f), ce ţin de transferurile efectuate  de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor ale mijloacelor băneşti necesare pentru prestarea de către nerezidenţi a serviciilor în vederea derulării operaţiunilor valutare supuse autorizării conform prevederilor prezentei legi, se efectuează în baza autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei pentru efectuarea operaţiunilor valutare supuse autorizării.
    (4) Operaţiunile specificate la alin.(1) lit.f), ce ţin de transferurile efectuate de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor ale mijloacelor băneşti necesare pentru prestarea de către nerezidenţi a serviciilor înainte de încheierea tranzacţiilor pentru realizarea cărora sînt destinate aceste mijloace băneşti, se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; alineatul devine al.(4); în vigoare 10.06.16]
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care suma operaţiunii nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.16 al.(5) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (6) Nerezidenţii au dreptul să deschidă conturi de plăţi în valută străină (cu excepţia conturilor de plăţi legate de emiterea monedei electronice) şi în monedă naţională la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi. Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare prin aceste conturi.
    [Art.16 al.(6) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (7) Rezidenţii au dreptul să deschidă conturi de plăţi la prestatorii de servicii de plată nerezidenţi (alţii decît instituțiile financiare din străinătate). Transferurile către aceste conturi se efectuează cu respectarea prevederilor alin. (3)–(5).
    [Art.16 al.(7) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
Secţiunea a 4-a. Plăţi şi transferuri
    Articolul 17. Plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor
                         valutare curente şi de capital
    (1) Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare curente se primesc/efectuează de către rezidenţi şi nerezidenţi fără restricţii.
    (2) Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare de capital se primesc/efectuează de către rezidenţi şi nerezidenţi fără restricţii dacă operaţiunile valutare din care decurg aceste plăţi şi transferuri se efectuează cu respectarea cerinţelor prezentei legi.
    Articolul 18.  Plăţi şi transferuri ale nerezidenţilor
                          în/din Republica Moldova
    Plăţile şi transferurile între nerezidenţi în/din Republica Moldova, precum şi transferurile unilaterale ale nerezidenţilor în/din Republica Moldova se primesc/efectuează fără restricţii.
    Mijloacele băneşti obţinute de nerezidenţi în cadrul operaţiunilor valutare, aflate în conturile acestora deschise la bănci licenţiate, precum şi în conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, pot fi transferate în străinătate fără restricţii.
    [Art.18 modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 19.  Transferuri unilaterale ale rezidenţilor şi
                          nerezidenţilor pe teritoriul Republicii
                          Moldova
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova rezidenţii pot primi/efectua transferuri unilaterale în valută străină fără restricţii.
    (2) Pe teritoriul Republicii Moldova nerezidenţii pot primi/efectua transferuri unilaterale în valută străină şi în monedă naţională fără restricţii.
    Articolul 20.  Plăţi şi transferuri între rezidenţi şi
                          nerezidenţi pe teritoriul  Republicii
                          Moldova
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile dintre rezidenţi şi nerezidenţi se efectuează în monedă naţională, de asemenea, în valută străină, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2).
    (2) Nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină între rezidenţi şi nerezidenţi în cazul:
    a) comercializării mărfurilor şi/sau prestării serviciilor în magazine, restaurante, hoteluri, staţii de alimentare, alte unităţi similare de comercializare a mărfurilor şi/sau de prestare a serviciilor care activează pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia unităţilor care activează pe mijloace de transport aflate în trafic internaţional, precum şi a magazinelor duty-free amplasate în aeroporturi internaţionale, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat;
    b) prestării de către persoanele juridice rezidente a serviciilor comunale şi necomunale pentru fondul locativ şi pentru alte încăperi;
    c) comercializării documentelor de transport de către reprezentanţele întreprinderilor de transport nerezidente;
    d) achitării de către angajatorii rezidenţi în favoarea salariaţilor nerezidenţi a salariilor şi a altor retribuţii ce ţin de activitatea de muncă a acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) dacă alte acte legislative ale Republicii Moldova nu permit efectuarea operaţiunilor în valută străină între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 21. Plăţi şi transferuri în valută străină între
                          rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între rezidenţi se efectuează în monedă naţională. Cazurile în care plăţile şi transferurile între rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova pot fi efectuate şi în valută străină sînt prevăzute la alin.(2).
    (2) Se admite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină între rezidenţi în cazul:
    a) operaţiunilor în care una din părţi este o bancă licenţiată – pentru operaţiunile în valută străină care se efectuează în cadrul activităţilor financiare desfăşurate conform licenţei Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv pentru operaţiunile ce ţin de acordarea creditelor în valută străină în favoarea rezidenţilor în cazurile stabilite la art.22 alin.(2);
    a1) operaţiunilor la care una dintre părţi este persoană juridică ce exercită activitate de asigurare, leasing, microfinanţare – pentru operaţiunile ce ţin nemijlocit de serviciile acordate în cadrul activităţii ei de asigurare, leasing, microfinanţare, cu excepţia operaţiunilor de acordare a împrumuturilor în valută străină;
    [Art.21 al.(2), lit.a1) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    [Art.21 al.(2), lit.a1) introdusă prin LP116 din 17.06.10, MO124-125/20.07.10 art.396]
   
a2) operaţiunilor în care una dintre părţi este un prestator de servicii de plată nebancar rezident – pentru operaţiunile în valută străină care se efectuează în cadrul activităţilor de pe piaţa financiară desfăşurate conform Legii nr. 114 din  18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
    [Art.21 al.(2), lit.a2) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    b) plăţilor şi transferurilor în valută străină între comitenţi/mandanţi şi comisionari/mandatari, în baza contractelor de comision/de mandat, în scopul efectuării decontărilor care decurg din operaţiuni valutare la care participă un nerezident, precum şi între comisionari/mandatari rezidenţi în cadrul efectuării decontărilor care decurg din operaţiunile menţionate încheiate în baza contractelor de comision/de mandat;
    [Art.21 al.(2), lit.b) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    c) operaţiunilor ce ţin de efectuarea, prin intermediul contului bancar/contului de plăţi în valută străină al unei burse sau al unei organizaţii care administrează sisteme de clearing și de decontare din Republica Moldova, a transferurilor în valută străină în cadrul decontărilor (inclusiv cu participarea brokerilor/societăților de investiții) aferente operaţiunilor valutare la care participă un nerezident;
    [Art.21 al.(2), lit.c) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    d) operaţiunilor între persoane fizice ce ţin de acordarea împrumuturilor în valută străină;
    e) plăţilor pentru excedentul de bagaj, achitate de către pasageri în aeroporturile internaţionale în favoarea rezidenţilor care activează în domeniul aviaţiei civile;
    f) plăţilor pentru mărfurile comercializate/serviciile prestate, achitate de către pasageri în mijloace de transport aflate în trafic internaţional;
    g) operaţiunilor de schimb valutar cu persoane fizice care se efectuează de către unităţile de schimb valutar;
    h) achitării cheltuielilor ce ţin de deplasare, efectuate de  persoanele juridice în favoarea salariaţilor lor detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    i) donării valutei străine şi a instrumentelor de plată exprimate în valută străină în scopuri filantropice şi de sponsorizare, precum şi în cazul donării valorilor menţionate între persoane fizice, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
    j) moştenirii/legatului sau în cazurile succesiunii de drept prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    k) cumpărării, vînzării şi schimbului între persoane fizice al valutei străine sub formă de bancnote şi monede metalice în scop numismatic;
    l) emiterii/eliberării documentelor executorii în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
    [Art.21 al.(2), lit.l) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    m) distribuirii în favoarea beneficiarilor a ajutorului umanitar primit de la nerezidenţi în valută străină;
    m1) distribuirii în favoarea beneficiarilor a mijloacelor băneşti primite de la nerezidenţi în valută străină în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică/de finanţare străină pentru Republica Moldova;
    [Art.21 al.(2), lit.m1) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    n) dacă alte acte legislative ale Republicii Moldova prevăd, în mod expres, posibilitatea efectuării operaţiunilor în valută străină.
    Articolul 22.  Creditarea în valută străină între rezidenţi
    (1) Acordarea pe teritoriul Republicii Moldova a împrumuturilor/creditelor în valută străină de către rezidenţi în favoarea altor rezidenţi se permite băncilor licenţiate şi persoanelor fizice rezidente, conform prevederilor prezentului articol, precum şi Ministerului Finanţelor, conform prevederilor Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de sta.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP116 din 17.06.10, MO124-125/20.07.10 art.396]
    (2) Băncile licenţiate au dreptul de a acorda credite în valută străină în favoarea rezidenţilor în scopul efectuării plăţilor şi transferurilor în favoarea nerezidenţilor; rambursării altor credite obţinute de la băncile licenţiate în scopul efectuării plăţilor şi transferurilor în favoarea nerezidenţilor; în scopurile prevăzute în acordurile de creditare încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi nerezidenţi, între băncile licenţiate şi organizaţiile financiare internaţionale; în favoarea persoanelor juridice rezidente care efectuează export de mărfuri (inclusiv obiecte de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti în valută străină; în favoarea persoanelor juridice care exercită activitate de asigurare, leasing, microfinanţare, precum şi în favoarea băncilor licenţiate în scopul desfăşurării activităţilor financiare ale acestora.
    Băncile licenţiate nu au dreptul să acorde rezidenţilor (altora decît băncile licenţiate) credite în valută străină în numerar.
    Condiţiile acordării creditelor în valută străină de către băncile licenţiate  se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP116 din 17.06.10, MO124-125/20.07.10 art.396]
    (3) Persoana fizică rezidentă are dreptul de a acorda împrumuturi în valută străină unei  alte persoane fizice rezidente.
    Articolul 23.  Plăţi şi transferuri în/din străinătate între
                          rezidenţi
    (1) Persoanele juridice rezidente pot efectua plăţi şi transferuri din Republica Moldova în străinătate în favoarea altor rezidenţi numai în scopul:
    a) întreţinerii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi altor reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare;
    b) achitării serviciilor prestate de către misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare;
    c) achitării, în favoarea reprezentanţilor oficiali ai Republicii Moldova, a cheltuielilor aferente îndeplinirii de către aceştia a unor misiuni de serviciu în străinătate;
    d) acordării donaţiilor în favoarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi a altor reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare conform legislaţiei Republicii Moldova;
    e) acordării unei donaţii în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate în sumă ce nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor), conform legislaţiei Republicii Moldova;
    f) întreţinerii reprezentanţelor de peste hotare ale persoanelor juridice rezidente;
    g) achitării serviciilor prestate conform legislaţiei de către reprezentanţele de  peste hotare ale persoanelor juridice rezidente;
    h) achitării salariilor şi a altor retribuţii salariaţilor persoanelor juridice rezidente care muncesc  în străinătate;
    i) achitării cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor persoanelor juridice rezidente detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    k) efectuării plăţilor şi transferurilor necomerciale socialmente importante în favoarea persoanelor fizice rezidente – beneficiare ale plăţilor şi transferurilor în cauză, care se află temporar în străinătate;
    l) acordării unui împrumut/credit în sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate;
    [Art.23 al.(1), lit.l) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    m) rambursării unui împrumut/credit şi a sumelor aferente acestuia în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate dacă suma împrumutului/creditului nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.23 al.(1), lit.m) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (2) Persoanele juridice rezidente pot efectua transferuri din Republica Moldova către conturile lor deschise la instituţii financiare din străinătate numai în cazul în care, conform prevederilor prezentei legi:
    [Art.23 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    a) aceste conturi pot fi deschise fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei;
    b) aceste conturi sînt deschise în baza autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei, care prevăd posibilitatea efectuării unor astfel de transferuri.
    (3) Persoanele fizice rezidente pot efectua plăţi şi transferuri din Republica Moldova în străinătate în favoarea altor rezidenţi numai în scopul:
    a) transferării mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale în favoarea persoanelor fizice rezidente care se află în străinătate;
    b) acordării unei donaţii în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate în sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor), conform legislaţiei Republicii Moldova;
    [Art.23 al.(3), lit.b) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    c) acordării unei donaţii în favoarea misiunii diplomatice, oficiului consular sau a altei reprezentanţe oficiale a Republicii Moldova peste hotare în sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor), conform legislaţiei Republicii Moldova;
    [Art.23 al.(3), lit.c) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    d) efectuării plăţilor şi transferurilor necomerciale socialmente importante în favoarea persoanelor fizice rezidente – beneficiare ale plăţilor şi transferurilor în cauză, care se află temporar în străinătate;
    e) acordării unui împrumut/credit în  sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate;
    [Art.23 al.(3), lit.e) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    f) rambursării unui împrumut/credit şi a sumelor aferente acestuia în favoarea unei persoane fizice rezidente care se află în străinătate dacă suma împrumutului/creditului nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.23 al.(3), lit.f) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (4) Persoanele fizice rezidente pot efectua transferuri din Republica Moldova în străinătate pe numele lor numai în cazul:
    a) aflării temporare în străinătate;
    b) obţinerii vizei, în cazul în care deţinerea în străinătate a mijloacelor băneşti de către persoana fizică reprezintă o condiţie obligatorie a statului respectiv pentru obţinerea vizei;
    c) dacă, în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice respective au conturi deschise la instituţii financiare din străinătate în baza autorizaţiilor eliberate de Banca Naţională a Moldovei, care prevăd posibilitatea efectuării unor astfel de transferuri;
    [Art.23 al.(4), lit.c) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   
d) dacă persoanele fizice respective au conturi deschise la instituţii financiare din  străinătate fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei în cazurile prevăzute la art. 13 alin. (5) lit. b), e) şi f).
    [Art.23 al.(4), lit.d) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (5) Banca Naţională a Moldovei este în drept să elibereze autorizaţii pentru efectuarea de către persoanele juridice şi fizice rezidente a plăţilor şi transferurilor din Republica Moldova în străinătate în favoarea rezidenţilor (în alte cazuri decît cele specificate la alin.(1), (3) şi (4)) care au conturi bancare/conturi de plăţi deschise în străinătate sau care se află în străinătate.
    [Art.23 al.(5) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (6) Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor derulate în străinătate între rezidenţii aflaţi în străinătate pot fi efectuate în monedă naţională şi în valută străină.
    (7) Rezidenţii pot primi de la rezidenţi din străinătate plăţi şi transferuri fără restricţii.
    Articolul 24.  Plăţi şi transferuri între nerezidenţi
                           pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Pe teritoriul Republicii  Moldova plăţile şi transferurile între nerezidenţi se efectuează în monedă naţională, de asemenea, în valută străină fără restricţii, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2).
    (2) Nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină între nerezidenţi în cazul:
    a) comercializării documentelor de transport de către reprezentanţele întreprinderilor de transport nerezidente;
    b) dacă alte acte legislative ale Republicii Moldova nu permit efectuarea operaţiunilor în valută străină între nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 25.  Alte prevederi aferente plăţilor şi
                          transferurilor
    (1) Regulile de primire/efectuare de către rezidenţi şi nerezidenţi a plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare, inclusiv cerinţa de prezentare a documentelor justificative la primirea/efectuarea acestor plăţi şi transferuri, precum şi cazurile în care plăţile şi transferurile pot fi primite/efectuate fără prezentarea documentelor justificative se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.
    (2) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot primi/efectua plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare atît prin conturile bancare/conturile de plăţi, cît şi fără utilizarea acestor conturi.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (3) Persoanele juridice rezidente şi nerezidente sînt obligate să primească/efectueze plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare numai prin conturile bancare/conturile de plăţi, cu excepţia cazurilor în care efectuarea operaţiunilor valutare este permisă în numerar sau cu utilizarea cardurilor şi a instrumentelor de plată.
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (4) Cazurile în care operaţiunile valutare pot fi efectuate de către rezidenţi şi nerezidenţi în numerar sau cu utilizarea cecurilor de călătorie în valută străină, inclusiv cazurile de depunere în/eliberare din conturile bancare/conturile de plăţi ale acestora a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină, sînt indicate la art. 26.
    Limitele de utilizare a cardurilor de către rezidenţi şi nerezidenţi în cadrul operaţiunilor valutare sînt stabilite la art. 27.
    [Art.25 al.(4) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   (5) Mijloacele băneşti obţinute în cadrul operaţiunilor valutare de către persoanele juridice rezidente (altele decît băncile licenţiate, prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi casele de schimb valutar) şi persoanele juridice nerezidente urmează a fi înregistrate în conturile bancare şi/sau în conturile de plăţi ale acestora.
    [Art.25 al.(5) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (6) Limita numerarului în valută străină primit drept plată pe teritoriul Republicii Moldova pentru mărfurile vîndute şi/sau serviciile prestate care, la sfîrşitul zilei lucrătoare, poate fi păstrat în casele persoanei juridice (alta decît banca licenţiată, prestatorul de servicii de plată nebancar rezident şi casa de schimb valutar), care are dreptul de a primi astfel de plăţi în valută străină, se stabileşte la valoarea de 2000 de euro (sau echivalentul lor) pentru fiecare casă.
    Prevederile în cauză nu se aplică unităţilor de comercializare a mărfurilor şi/sau de prestare a serviciilor care activează pe mijloace de transport aflate în trafic internaţional pînă la sosirea acestor mijloace de transport la punctele de destinaţie de pe teritoriul  Republicii Moldova.
    [Art.25 al.(6) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (7) Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare se primesc/efectuează de către rezidenţi şi nerezidenţi cu respectarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova ce reglementează procedurile şi modalităţile de primire/efectuare a plăţilor şi transferurilor menţionate.
    (8) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească condiţiile şi procedurile de primire/efectuare de către rezidenţi şi nerezidenţi, în cadrul operaţiunilor valutare, a plăţilor şi transferurilor în numerar sau cu utilizarea cardurilor şi a instrumentelor de plată, inclusiv de depunere în/eliberare din conturile bancare/conturile de plăţi ale acestora a valorilor menţionate.
    [Art.25 al.(8) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (9) Plăţile/transferurile necomerciale socialmente importante, prevăzute de prezenta lege, includ:
    a) transferurile pensiilor, pensiilor alimentare, indemnizaţiilor de stat, plăţilor şi compensaţiilor, inclusiv ale plăţilor de reparare a daunelor cauzate lucrătorilor de mutilări, boli profesionale sau alte vătămări ale sănătăţii legate de executarea de către aceştia a obligaţiilor de serviciu;
    b) sumele achitate în baza sentinţelor, hotărîrilor, ordonanţelor şi deciziilor instanţelor judecătoreşti şi ale organelor de urmărire penală;
    c) plăţile legate de decesul cetăţenilor (cheltuieli de transport şi cheltuieli de înmormîntare);
    d) plăţile de compensare a cheltuielilor de judecată, de urmărire penală, de arbitraj, notariale şi ale altor organe de drept, precum şi taxa de stat pentru dosarele examinate de aceste organe;
    e) transferul compensaţiilor băneşti destinate victimelor represiunilor politice, membrilor familiilor şi succesorilor lor.
    Articolul 26. Utilizarea numerarului şi a cecurilor
                         de călătorie în valută străină
    (1) Persoanele juridice rezidente pot utiliza numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină (denumite în continuare numerar) în cazul:
    a) efectuării de către băncile licenţiate a operaţiunilor în valută străină în cadrul activităţilor financiare desfăşurate conform licenţei Băncii Naţionale a Moldovei – pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină;
    [Art.26 al.(1), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   
a1) efectuării de către prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi a operaţiunilor în valută străină în cadrul activităţilor de pe piaţa financiară, desfăşurate conform Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină;
    [Art.26 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    b) efectuării de către unităţile de schimb valutar a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;
    c) primirii de la nerezidenţi a numerarului drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti;
    d) primirii de la nerezidenţi a numerarului ca urmare a returnării mijloacelor băneşti transferate în avans conform contractelor care prevăd importul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti;
    e) primirii de la persoanele fizice nerezidente a numerarului drept aport bănesc la capitalul social (sau echivalentul acestuia) al persoanelor juridice rezidente, precum şi al restituirii mijloacelor băneşti menţionate în cazurile prevăzute de lege;
    f) achitării în numerar a cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum şi în cazul restituirii de către salariaţi a mijloacelor menţionate neutilizate;
    g) achitării în numerar de către persoanele juridice rezidente care activează în domeniul aviaţiei civile a cheltuielilor legate de deservirea navelor pe aeroporturile străine în cazul efectuării unor curse neregulate (charter), a unor rute speciale (cu şefi de stat sau de guvern la bord) sau al aterizării din motive tehnice;
    h) primirii de către persoanele juridice rezidente care activează în domeniul aviaţiei civile a numerarului de la pasageri pentru excedentul de bagaj;
    i) primirii de către persoanele juridice rezidente care activează în domeniul aviaţiei civile a numerarului de la operatorii aerieni străini pentru serviciile prestate acestora în cazul efectuării unor curse neregulate (charter), a unor rute speciale (cu şefi de stat sau de guvern la bord), a rutelor forţelor armate aeriene străine sau al aterizării din motive tehnice;
    j) primirii de către persoanele juridice rezidente care activează pe mijloacele de transport aflate în trafic internaţional a numerarului de la pasageri pentru mărfurile comercializate/serviciile prestate acestora;
    k) încasării numerarului introdus în Republica Moldova ca urmare a închiderii conturilor bancare/conturilor de plăţi ale acestora din străinătate – dacă soldul contului respectiv este nesemnificativ, iar transferarea acestuia  în Republica Moldova este iraţională din punctul de vedere al costurilor de transfer;
    [Art.26 al.(1), lit.k) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    l) primirii de la persoane fizice a numerarului sub formă de donaţii în scopuri filantropice şi de sponsorizare;
    m) primirii numerarului în cazul moştenirii/legatului sau în cazurile succesiunii de drept prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    n) primirii de la persoane fizice şi eliberării în favoarea persoanelor fizice a numerarului potrivit documentelor executorii eliberate/emise în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
    [Art.26 al.(1), lit.n) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    o) eliberării numerarului persoanelor fizice beneficiare de ajutor umanitar sau de compensaţii pentru victimele represiunilor politice, membrii familiilor şi succesorii lor – dacă mijloacele respective sînt primite de la nerezidenţi în valută străină;
    [Art.26 al.(1), lit.p) abrogată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în  vigoare 10.12.16]
    q) depunerii numerarului în conturile lor deschise la bănci licenţiate/conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, care a fost primit în cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină;
    [Art.26 al.(1), lit.q) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    r) primirii numerarului din conturile lor deschise la bănci licenţiate/conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, care este destinat utilizării în cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină;
    [Art.26 al.(1), lit.r) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    s) depunerii în conturile lor deschise la bănci licenţiate/conturile de plăţi ale acestora deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi a numerarului neutilizat total sau parţial care a fost primit anterior din conturile persoanelor juridice respective conform prevederilor prezentului alineat;
    [Art.26 al.(1), lit.s) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    t) dacă actele legislative prevăd în mod expres posibilitatea utilizării numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice rezidente.
    (11) În cazurile indicate la alin. (1) lit. c), d) şi e), suma unei operațiuni de primire a numerarului nu poate depăşi 5000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.26 al.(11) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (2) Persoanele juridice rezidente pot utiliza numerar în monedă naţională în cadrul operaţiunilor valutare în cazurile:
    a) indicate la alin.(1) lit.a) – o);
    [Art.26 al.(2), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    b) primirii numerarului în monedă naţională de la persoane fizice nerezidente drept plată pentru mărfurile comercializate şi/sau serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) dacă actele legislative prevăd în mod expres posibilitatea utilizării numerarului în monedă naţională de către persoanele juridice rezidente.
    (3) Persoanele juridice nerezidente pot utiliza numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină (denumite în continuare numerar) în cazul:
    a) efectuării de către băncile licenţiate a operaţiunilor în valută străină în cadrul activităţilor financiare desfăşurate conform licenţei Băncii Naţionale a Moldovei  – pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină;
    [Art.26 al.(3), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   
a1) efectuării de către prestatorii serviciilor de plată nebancari rezidenţi a operaţiunilor în valută străină în cadrul activităţilor de pe piaţa financiară, desfăşurate conform Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – pentru cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină;
    [Art.26 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    b) primirii numerarului de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale  în cadrul activităţii acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) eliberării  numerarului de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale în favoarea persoanelor fizice în cadrul activităţii acestor instituţii pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) eliberării numerarului în favoarea salariaţilor detaşaţi în străinătate de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente (altele decît cele menţionate la lit.c)) pentru cheltuieli ce ţin de deplasare, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum şi în cazul restituirii de către salariaţi a mijloacelor menţionate neutilizate;
    e) utilizării numerarului de către persoanele juridice nerezidente care implementează proiecte de asistenţă tehnică/de finanţare străină pentru Republica Moldova,  în scopuri legate de implementarea proiectelor menţionate, numai în raport cu persoanele fizice;
    f) primirii de la persoanele fizice a numerarului sub formă de donaţii în scopuri filantropice şi de sponsorizare;
    g) primirii numerarului în cazul moştenirii/legatului sau în cazurile succesiunii de drept prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    h) primirii de la persoane fizice şi eliberării în favoarea persoanelor fizice a numerarului potrivit documentelor executorii eliberate/emise în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
    [Art.26 al.(3), lit.h) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    i) eliberării numerarului persoanelor fizice beneficiare de ajutor umanitar sau de compensaţii pentru victimele represiunilor politice, membrii familiilor şi succesorii lor;
    j) primirii numerarului ca urmare a închiderii conturilor lor la bănci licenţiate/conturilor lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi – dacă soldul contului respectiv este nesemnificativ, iar transferarea acestuia din Republica Moldova este iraţională din punctul de vedere al costurilor de transfer;
    [Art.26 al.(3), lit.j) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    k) utilizării numerarului în raport cu persoanele juridice rezidente în cazurile prevăzute la alin.(1);
    l) primirii numerarului de către persoanele juridice nerezidente care activează pe mijloace de transport aflate în trafic internaţional de la pasageri drept plată pentru mărfurile comercializate/serviciile prestate acestora;
    m) depunerii numerarului în conturile lor deschise la bănci licenţiate/conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, care a fost primit în cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină;
    [Art.26 al.(3), lit.m) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    n) primirii numerarului din conturile lor deschise la bănci licenţiate/conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, care este destinat utilizării  în cazurile în care prezenta lege şi alte acte legislative permit utilizarea numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină, cu excepţia primirii numerarului în scopul utilizării în cazurile prevăzute la alin.(1) lit.c)–e) şi i);
    [Art.26 al.(3), lit.n) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    o) depunerii în conturile lor deschise la bănci licenţiate/conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi a numerarului neutilizat total sau parţial care a fost primit anterior din conturile persoanelor juridice respective conform prevederilor prezentului alineat;
    [Art.26 al.(3), lit.o) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    p) dacă actele legislative prevăd în mod expres posibilitatea utilizării numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice nerezidente.
    (4) Persoanele juridice nerezidente pot utiliza numerar în monedă naţională în cadrul operaţiunilor valutare în cazurile:
    a) indicate la alin.(3) lit.a)–o);
    b) primirii de către reprezentanţele întreprinderilor de transport nerezidente a numerarului în monedă naţională în urma comercializării pe teritoriul Republicii Moldova a documentelor de transport;
    c) utilizării numerarului de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente (altele decît cele menţionate la lit.c) a alin.(3)) în scopul achitării cheltuielilor curente legate de activităţile acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) dacă actele legislative prevăd în mod expres posibilitatea utilizării numerarului în monedă naţională de către persoanele juridice nerezidente.
    (5) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot utiliza numerar în valută străină la efectuarea operaţiunilor valutare cu persoane fizice în cazul în care, conform prevederilor prezentei legi şi altor acte legislative, plăţile şi transferurile în cadrul acestor operaţiuni pot fi primite/efectuate în valută străină.
    (6) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot utiliza numerar în monedă naţională la efectuarea operaţiunilor valutare cu persoane fizice fără restricţii.
    (7) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot utiliza numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină la efectuarea operaţiunilor valutare cu persoane juridice în cazul în care, conform alin.(1) şi (3), este permisă utilizarea de către persoanele fizice a numerarului în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină în raport cu persoanele juridice.
    (8) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot utiliza numerar în monedă naţională la efectuarea operaţiunilor valutare cu persoane juridice în cazul în care, conform alin.(2) şi (4), este permisă utilizarea numerarului în monedă naţională de către persoanele fizice  în raport cu persoanele juridice.
    (9) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot depune în/primi din conturile lor deschise la bănci licenţiate/conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi numerar în valută străină/monedă naţională şi cecuri de călătorie în valută străină în cadrul operaţiunilor valutare fără restricţii.
    [Art.26 al.(9) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (10) Utilizarea în străinătate a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină în cadrul operaţiunilor valutare se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei statului străin.
    Articolul 27.  Utilizarea cardurilor în cadrul operaţiunilor
                          valutare
    (1) Retragerea numerarului în valută străină şi primirea cecurilor de călătorie în valută străină în străinătate prin intermediul unui card emis de către o bancă licenţiată din contul unei persoane fizice rezidente se permit în sumă ce nu depăşeşte 10000 de euro/lună (sau echivalentul lor).
    (2) În cazul în care retragerea numerarului în valută străină şi primirea cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează prin intermediul mai multor carduri emise în baza unui cont al persoanei fizice rezidente, suma totală a operaţiunilor de retragere a numerarului în valută străină şi de primire a cecurilor de călătorie în valută străină nu va depăşi limitа indicată la alin.(1).
    (3) Retragerea pe teritoriul Republicii Moldova a numerarului în cadrul operaţiunilor valutare prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, ataşate la conturile bancare/conturile de plăţi ale persoanelor juridice, se efectuează cu respectarea prevederilor alin. (4) din prezentul articol şi ale art. 26.
    [Art.27 al.(3) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (4) Pe teritoriul Republicii Moldova nu se admite retragerea de la bancomate a numerarului în valută străină prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, ataşate la conturile bancare/conturile de plăţi ale persoanelor juridice.
    [Art.27 al.(4) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (5) Valuta străină provenită din comercializarea mărfurilor sau prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul cardurilor emise de către băncile licenţiate şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi primită de banca licenţiată/prestatorul de servicii de plată nebancar rezident în favoarea unui comerciant care activează în Republica Moldova urmează a fi cumpărată de către banca/prestatorul în cauză, iar echivalentul în monedă naţională – trecut în contul bancar/contul de plăţi al comerciantului respectiv. Prevederea respectivă nu se aplică în cazul comercianţilor care activează în Republica Moldova și au dreptul, conform legislaţiei valutare, să comercializeze mărfuri ori să presteze servicii pe teritoriul Republicii Moldova contra valută străină.
    [Art.27 al.(5) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
Capitolul III
IMPORTUL ŞI EXPORTUL VALORILOR VALUTARE
    Articolul 28. Dispoziţii generale privind importul
                          şi exportul valorilor valutare
    (1) Importul şi exportul valorilor valutare reprezintă operaţiunile ce ţin de introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională, a valorilor mobiliare materializate şi a instrumentelor de plată exprimate în valută străină şi în monedă naţională.
    (2) Importul în/exportul din Republica Moldova al monedelor ce conţin metale preţioase se efectuează de către rezidenţi şi nerezidenţi în conformitate cu legislaţia care reglementează domeniul aferent metalelor preţioase şi articolelor din acestea.
    Articolul 29.  Introducerea şi scoaterea numerarului în
                           monedă naţională şi a numerarului şi
                           cecurilor de călătorie în valută străină de
                           către persoane fizice
    (1) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente au dreptul:
    1) la intrarea în Republica Moldova, de a introduce nelimitat numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină;
    2) la ieşirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală ce nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, fără a prezenta organelor vamale documentele confirmative menţionate la pct.3);
    3) la ieşirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală de peste 10000 de euro (sau echivalentul lor), însă care nu depăşeşte 50 000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie, cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative pentru  suma ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume a:
    a) actelor vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau
    b) permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi/sau a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de Banca Naţională a Moldovei.
    Sumele ce depăşesc 50000 de euro (sau echivalentul lor) pot fi transferate din Republica Moldova conform prevederilor art.17, 18 şi 23.
    (2) La scoaterea din Republica Moldova, de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente, a mijloacelor în valută străină, alta decît euro sau decît valuta indicată în permisiunea/autorizaţia pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova şi/sau în actul vamal ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova, echivalentul sumelor în valutele respective se determină aplicînd cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.
    (3) Nu se admite introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină în bagajul neînsoţit de către persoana fizică.
    Articolul 30.  Introducerea şi scoaterea numerarului în
                          valută străină şi în monedă naţională şi a
                          cecurilor de călătorie în valută străină de
                          către persoane juridice
    (1) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice în următoarele cazuri:
    a) Băncii Naţionale a Moldovei – în scopul exercitării atribuţiilor sale;
    b) băncilor licenţiate şi băncilor nerezidente – în scopul desfăşurării activităţilor financiare;
    c) persoanelor juridice rezidente – în scopurile/cazurile prevăzute la art.26 alin.(1) lit.f), g), j), k) şi m), precum şi în cazurile în care mijloacele băneşti  anterior introduse în/scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau parţial;
    d) persoanelor juridice nerezidente – în scopurile/cazurile prevăzute la art.26 alin.(1) lit.c), d), i) şi alin.(3) lit.b)–e), g), j) şi l), precum şi în cazurile în care mijloacele băneşti anterior introduse în/scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau parţial.
    (2) Persoanele juridice rezidente au dreptul de a scoate din Republica Moldova numerar în monedă naţională în scopul testării dispozitivelor automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în monedă naţională. După testare, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data scoaterii, numerarul scos se reintroduce în Republica Moldova.
    (3) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin.(1) şi (2) se efectuează prin intermediul persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice în cauză.
    (4) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină de către băncile licenţiate se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    (5) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină de către băncile nerezidente se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Art.30 al.(5) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (6) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională de către băncile licenţiate şi băncile nerezidente în sumă ce depăşeşte 100000 de lei moldoveneşti se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei. Scoaterea din/introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională de către băncile licenţiate în scopul indicat la alin.(2) se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Art.30 al.(6) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (7) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a cecurilor de călătorie în valută străină de către băncile licenţiate şi băncile nerezidente se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    (8) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin.(1) lit.c) şi d) şi alin.(2)  se efectuează cu respectarea de către persoana fizică  reprezentant al persoanei juridice respective a prevederilor art.29.
    (9) În cazul scoaterii din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către o persoană fizică care este concomitent reprezentant al persoanei juridice indicate la alin.(1) lit.c) sau d) şi alin.(2), cerinţele stabilite la art.29 se aplică pentru suma totală a mijloacelor băneşti respective care se scoate de către persoana fizică în cauză.
    (10) Banca Naţională a Moldovei, de comun acord cu Serviciul Vamal, este în drept să stabilească:
    a) condiţiile ce ţin de introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin.(1) şi (2);
    b) documentele ce urmează a fi prezentate de către persoanele juridice indicate la alin.(1) şi (2) organelor vamale ale Republicii Moldova la introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină.
    Articolul 31.  Autorizaţii/permisiuni pentru scoaterea
                          mijloacelor băneşti din Republica Moldova
    (1) Banca Naţională a Moldovei eliberează autorizaţii pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova la solicitarea scrisă a persoanelor fizice în cazul în care scoaterea numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează:
    a) de către persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliul în străinătate şi deţine mijloacele băneşti respective cu drept de proprietate;
    b) de către persoana fizică nerezidentă care deţine mijloacele băneşti respective cu drept de proprietate.
    (2) Eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor menţionate la art.30 alin. (6) şi la alin.(1) din prezentul articol se efectuează conform prevederilor art.55.
    [Art.31 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (3) Băncile licenţiate eliberează permisiuni pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova la solicitarea scrisă a persoanelor juridice, pe numele persoanelor fizice reprezentanţi ai acestora, în cazul în care scoaterea numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează:
    a) de către persoanele juridice rezidente – în scopurile prevăzute la art.26 alin.(1) lit.f) şi g) şi la art.30 alin.(2);
    b) de către persoanele juridice nerezidente – în cazurile prevăzute la art.26 alin.(3) lit.c)–e) şi j).
    (4) Banca Naţională a Moldovei stabileşte modul de eliberare de către băncile licenţiate a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova.
    (5) La introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională de către persoanele juridice indicate la art.30 alin.(1) lit.b), în baza autorizaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei, poate fi introdus în/scos din Republica Moldova numai numerarul în moneda indicată în autorizaţiile respective.
    (6) La scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele fizice şi persoanele juridice indicate la art.30 alin.(1) lit.c) şi d), în baza autorizaţiilor/permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova şi/sau în baza actelor vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova, poate fi scos din Republica Moldova echivalentul în altă monedă decît cea indicată în documentele menţionate.
    [Art.31 al.(6) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 32. Introducerea şi scoaterea valorilor
                         mobiliare şi a instrumentelor de plată
    Rezidenţii şi nerezidenţii au dreptul:
    a) să introducă nelimitat în Republica Moldova valori mobiliare şi instrumente de plată altele decît cecurile de călătorie în valută străină;
    b) să scoată nelimitat din Republica Moldova valori mobiliare şi instrumente de plată altele decît cecurile de călătorie în valută străină.
    Articolul 33.  Declararea valorilor valutare care se
                          introduc în/se scot din Republica Moldova
    (1) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente sînt obligate să declare în scris valorile valutare organelor vamale ale Republicii Moldova:
    a) la introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină, dacă suma totală a acestora depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie;
    b) la introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a valorilor mobiliare şi a instrumentelor de plată (altele decît cecurile de călătorie în valută străină), dacă suma totală a acestora depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.
    [Art.33 al.(1), lit.b) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (2) Persoanele fizice rezidente şi nerezidente au dreptul să declare în scris valorile valutare organelor vamale ale Republicii Moldova:
    a) la introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină, dacă suma totală a acestora nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie;
    b) la introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a valorilor mobiliare şi a instrumentelor de plată (altele decît cecurile de călătorie în valută străină), dacă suma totală a acestora nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.
    [Art.33 al.(2), lit.b) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (3) Dacă legislaţia vamală a Republicii Moldova nu prevede facilităţi vamale pentru anumite categorii de persoane, prevederile alin.(1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice menţionate la art.30 alin.(1) lit.c) şi d) şi alin.(2).
    (4) În cazul introducerii în/scoaterii din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoana fizică care este concomitent reprezentant al persoanei juridice indicate la art.30 alin.(1) lit.c) sau d) şi alin.(2), prevederile alin.(1) şi (2) din prezentul articol se aplică pentru suma totală a mijloacelor băneşti respective care se introduce/se scoate de către persoana fizică în cauză.
    (5) Persoanele juridice menţionate la art.30 alin.(1) lit.a) şi b) sînt obligate să declare în scris organelor vamale ale Republicii Moldova toate valorile valutare care se introduc în/se scot din Republica Moldova.
    [Art.33 al.(5) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (6) Modul de declarare a valorilor valutare organelor vamale ale Republicii Moldova se stabileşte de legislaţia vamală a Republicii Moldova.
    Articolul 34.  Alte dispoziţii privind importul şi exportul
                          valorilor valutare
    (1) Expedierea în/din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională prin metoda trimiterilor poştale internaţionale se permite persoanelor fizice, precum şi persoanelor juridice specificate la art.30 alin.(1) lit.a) şi b).
    (2) Expedierea în Republica Moldova în favoarea persoanelor fizice şi expedierea  din Republica Moldova de către persoanele fizice a numerarului în valută străină şi în monedă naţională prin metoda trimiterilor poştale internaţionale se permit numai în scop numismatic, nu mai mult de un exemplar din fiecare nominal de bancnotă şi  monedă (pentru fiecare valută străină şi pentru moneda naţională) şi nu mai mult de un exemplar din fiecare denumire de monedă comemorativă şi jubiliară pentru o trimitere.
    (3) Expedierea în/din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională de către persoanele juridice specificate la art.30 alin.(1) lit.a) şi b) poate fi efectuată şi prin alte metode decît cea menţionată la alin.(1) din prezentul  articol (de exemplu, prin intermediul transportului aerian internaţional), în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    (4) Nu se admite expedierea în/din Republica Moldova a cecurilor de călătorie în valută străină de către rezidenţi şi nerezidenţi prin metoda trimiterilor poştale internaţionale sau prin alte metode, cu excepţia cazurilor în care expedierea este realizată de către persoanele juridice indicate la art.30 alin.(1) lit.a) şi b).
    (5) Expedierea în/din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice specificate la art.30 alin.(1) lit.a) şi b) prin metoda trimiterilor poştale internaţionale sau prin alte metode se efectuează cu aplicarea prevederilor art.30 referitoare la persoanele menţionate.
    (6) Cazurile şi condiţiile de expediere în/din Republica Moldova de către rezidenţi şi nerezidenţi a valorilor valutare (altele decît numerarul în valută străină şi în monedă naţională şi cecurile de călătorie în valută străină) prin metoda trimiterilor poştale internaţionale se stabilesc de către Guvern, de comun acord cu Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (7) Expedierea în/din Republica Moldova a valorilor valutare prin metoda  trimiterilor poştale internaţionale se efectuează de către rezidenţi şi nerezidenţi în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova care reglementează trimiterile poştale internaţionale.
    (8) Dacă legislaţia vamală a Republicii Moldova nu prevede facilităţi vamale pentru anumite categorii de persoane, rezidenţii şi nerezidenţii sînt obligaţi să declare în scris organelor vamale ale Republicii Moldova toate valorile valutare care se expediază în/din Republica Moldova prin metoda trimiterilor poştale internaţionale sau prin alte metode.
    (9) Modul de declarare organelor vamale ale Republicii Moldova a valorilor valutare care se expediază în/din Republica Moldova prin metoda trimiterilor poştale internaţionale sau prin alte metode se stabileşte de legislaţia vamală a Republicii Moldova.
Capitolul IV
PIAŢA VALUTARĂ
    Articolul 35. Dispoziţii generale privind piaţa valutară
    (1) Piaţa valutară reprezintă piaţa pe care persoanele juridice şi fizice  efectuează operaţiuni de schimb valutar.
    (2) Operaţiunile de schimb valutar sînt operaţiuni de cumpărare şi vînzare a valutei străine contra monedei naţionale sau contra altei valute străine, precum şi, după caz, operaţiuni de cumpărare şi vînzare a cecurilor în valută străină.
    (3) Modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în Republica Moldova se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei.
    (4) În Republica Moldova convertibilitatea monedei naţionale se asigură în corespundere cu angajamentele asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.35 al.(4) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 36. Participanţii autorizaţi ai pieţei valutare
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova activitatea ce ţine de efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu rezidenţi şi nerezidenţi este realizată numai de către Banca Naţională a Moldovei, băncile licenţiate şi unităţile de schimb valutar.
    (2) Banca Naţională a Moldovei efectuează operaţiuni de schimb valutar în Republica Moldova şi în străinătate în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.
    (3) Băncile licenţiate efectuează fără restricţii operaţiuni de schimb valutar în Republica Moldova şi în străinătate în conformitate cu licenţele pentru  activităţi financiare, eliberate de Banca Naţională a Moldovei conform Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
    (4) Unităţile de schimb valutar efectuează fără restricţii operaţiuni de schimb valutar în Republica Moldova cu persoane fizice rezidente şi nerezidente în conformitate cu licenţele eliberate de Banca Naţională a Moldovei în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 37.  Operaţiunile de schimb valutar ale
                          rezidenţilor  şi nerezidenţilor în Republica
                          Moldova
    (1) Persoanele juridice rezidente (altele decît băncile licenţiate) efectuează operaţiuni de schimb valutar cu băncile licenţiate. În cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, persoanele juridice rezidente (altele decît băncile licenţiate) pot efectua operaţiuni de schimb valutar şi cu Banca Naţională a Moldovei.
    (2) Persoanele fizice rezidente efectuează operaţiuni de schimb valutar cu băncile licenţiate şi unităţile de schimb valutar.
    (3) În Republica Moldova rezidenţii (alţii decît băncile licenţiate) şi nerezidenţii efectuează operaţiuni de cumpărare şi vînzare a valutei străine contra altei valute străine şi contra monedei naţionale fără restricţii.
    [Art.37 al.(3) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   
[Art.37 al.(4) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    [Art.37 al.(5) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   
[Art.37 al.(6) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   
[Art.37 al.(7) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   [Art.37 al.(8) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 38. Operaţiunile de schimb valutar ale
                          rezidenţilor în străinătate
    Efectuarea de către rezidenţi (alţii decît Banca Naţională a Moldovei) a operaţiunilor de schimb valutar în străinătate este supusă autorizării din partea  Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor în care acestea sînt efectuate de către:
    a) băncile licenţiate;
    b) persoanele fizice rezidente aflate temporar în străinătate;
    c) persoanele juridice rezidente (altele decît cele specificate la lit.a)) şi persoanele fizice rezidente (altele decît cele specificate la lit.b)) care au conturi deschise în străinătate conform prevederilor prezentei legi şi efectuează operaţiuni de schimb valutar în corespundere cu regimul contului respectiv stabilit conform legislaţiei Republicii Moldova;
    d) rezidenţi, alţii decît cei specificaţi la lit. a)–c), în cazul în care suma operaţiunii de schimb valutar nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).
    [Art.38 lit.d) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 39. Cursul oficial al leului moldovenesc
    (1) Cursul oficial al leului moldovenesc reprezintă rata de schimb a monedei naţionale faţă de valutele străine, care se stabileşte de către Banca Naţională a Moldovei.
    (2) Metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, precum şi lista valutelor străine faţă de care se cotează leul moldovenesc se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei.
    (3) Banca Naţională a Moldovei difuzează publicului larg  şi băncilor licenţiate, prin diverse mijloace de informare, cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine.
    (4) Cursul oficial al leului moldovenesc se utilizează în scopuri contabile şi statistice.
    (5) Aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine la efectuarea operaţiunilor valutare, inclusiv de către Banca Naţională a Moldovei, nu este obligatorie.
    Articolul 40.  Cursurile de cumpărare şi vînzare a
                           valutelor străine
    (1) La efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu clienţii, Banca Naţională a Moldovei şi băncile licenţiate îşi stabilesc individual cursurile de cumpărare şi vînzare a valutelor străine.
    (2) La efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu persoane juridice şi fizice, cu excepţia operaţiunilor efectuate prin intermediul birourilor sale de schimb valutar şi al aparatelor de schimb valutar, banca licenţiată poate stabili cursuri de cumpărare şi vînzare a valutei străine contra monedei naţionale şi contra altei valute străine unice pentru toate persoanele juridice/fizice sau individuale pentru fiecare persoană.
    [Art.40 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (3) La efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu persoane fizice, unităţile de schimb valutar stabilesc cursurile de vînzare şi cumpărare în conformitate cu prevederile art.43.
Capitolul V
ACTIVITATEA UNITĂŢILOR DE SCHIMB VALUTAR
Secţiunea 1 . Prevederi generale
    Articolul 41.  Prevederi generale referitoare la unităţile
                          de schimb valutar
    (1) Unităţile de schimb valutar efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar în monedă naţională şi în valută străină, precum şi cu cecuri de călătorie în valută străină (denumite în continuare operaţiuni de schimb valutar în numerar), cu persoane fizice.
    (2) Pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul de a efectua operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice următoarele categorii de rezidenţi, denumiţi, în sensul prezentei legi, unităţi de schimb valutar:
    a) banca licenţiată care efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul birourilor sale de schimb valutar (denumite în continuare birouri de schimb valutar ale băncii licenţiate) şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
    [Art.41 al.(2), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    b) casa de schimb valutar – persoană juridică rezidentă constituită conform legislaţiei Republicii Moldova, avînd ca gen unic de activitate efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu  persoane fizice prin ghişeele casei de schimb valutar/filialei acesteia şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
    [Art.41 al.(2), lit.b) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    c) persoana juridică rezidentă ce prestează servicii hoteliere (denumită în continuare hotel), care efectuează operaţiuni de cumpărare a numerarului în valută străină/cecurilor de călătorie în valută străină de la persoane fizice contra monedei naţionale prin intermediul propriului  punct de schimb valutar (denumit în continuare punct de schimb valutar al hotelului) şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar.
    [Art.41 al.(2), lit.c) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
   
(21) Utilizarea, în operaţiunile de schimb valutar cu persoane fizice, a numerarului în valută străină sub formă de monede metalice rămîne la discreția unității de schimb valutar.
    [Art.41 al.(21) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (3) Casa de schimb valutar poate deschide filiale pe teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Activitatea unităţii de schimb valutar specificate la alin.(2) lit.a) se desfăşoară în baza licenţei pentru activităţi financiare eliberate de Banca Naţională a Moldovei conform Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
    (41) În sensul prezentei legi, biroul de schimb valutar al băncii licenţiate este ghișeul (ghişeele), deschis (deschise) de către banca licenţiată în sediul central al băncii, în sediul filialei sau al oficiului secundar al filialei, prin care se efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.
    [Art.41 al.(41) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (5) Băncile licenţiate sînt obligate să înştiinţeze Banca Naţională a Moldovei cu privire la deschiderea birourilor de schimb valutar, programul de lucru al birourilor respective, precum şi cu privire la instalarea aparatelor de schimb valutar. Modul şi termenele de înştiinţare se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.41 al.(5) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (6) Activitatea unităţilor de schimb valutar specificate la alin.(2) lit.b) şi c) se desfăşoară în baza licenţelor pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice eliberate de Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor prezentului capitol (denumite în continuare  licenţe/licenţele Băncii Naţionale a Moldovei).
    (7) Filiala casei de schimb valutar poate desfăşura activitatea de schimb valutar numai după aprobarea din partea  Băncii Naţionale a Moldovei, prin eliberarea de către aceasta, conform prevederilor prezentului capitol, a copiei autorizate de pe licenţa eliberată casei de schimb valutar respective pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (denumită în continuare copia autorizată de pe licenţă).
    (8) Banca Naţională a Moldovei ţine, conform procedurii stabilite de aceasta, registrul unităţilor de schimb valutar care este accesibil publicului.
    (9) Modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu  persoane fizice se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei.
    (10) Casele de schimb valutar şi hotelurile sînt obligate să respecte cerinţele stabilite pentru obţinerea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă pe toată durata activităţii desfășurate în baza licențelor eliberate de Banca Națională a Moldovei.
   
[Art.41 al.(10) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (11) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către unităţile de schimb valutar se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, iar controlul asupra respectării acesteia se efectuează de către organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal.
    [Art.41 al.(11) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
Secţiunea a 2-a . Condiţiile de activitate a unităţilor
 de schimb valutar

    Articolul 42. Prevederi generale privind condiţiile
                         de activitate a unităţilor de schimb valutar 
    (1) Pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, casa de schimb valutar, filiala acesteia, biroul de schimb valutar al băncii licenţiate sau punctul de schimb valutar al hotelului urmează să dispună de cel puţin:
    [Art.42 al.(1) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    a) maşină de casă şi control (pentru fiecare ghişeu);
    b) îndrumarul valutelor străine;
    c) aparat pentru verificarea autenticităţii bancnotelor (pentru fiecare ghişeu);
    d) formularele documentelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei pentru  efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.
    (2) În încăperea unităţii de schimb valutar în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (denumită în continuare  încăperea unităţii de schimb valutar) urmează a fi afişate la loc vizibil pentru persoanele fizice:
    a) copia de pe licenţa casei de schimb valutar/hotelului, iar în cazul filialei casei de schimb valutar – copia de pe copia autorizată de pe licenţă. Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau de persoana împuternicită de către acesta;
    [Art.42 al.(2), lit.a) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    b) programul de lucru al unităţii de schimb valutar;
    c) informaţia privind plata obligatorie percepută în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
    [Art.42 al.(2), lit.c) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    d) alte documente/informaţii a căror afişare la loc vizibil pentru persoanele fizice în încăperea unităţii de schimb valutar este prevăzută în prezentul capitol.
    (3) Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către unitatea de schimb valutar cu aplicarea maşinii de casă şi control, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control.
    (4) Unitatea de schimb valutar este obligată să efectueze operaţiunea de schimb valutar în numerar cu persoana fizică în suma şi în moneda solicitate dacă, în momentul adresării acesteia, informaţia cu privire la cursurile de cumpărare şi de vînzare a valutelor străine stabilite de unitatea de schimb valutar a fost afișată şi în încăperea respectivă a unităţii există moneda naţională/valuta străina solicitată în suma respectivă.
    [Art.42 al.(4) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (5) La primirea valutei străine sau a monedei naţionale, casierul unităţii de schimb valutar este obligat să verifice autenticitatea şi caracterul plătibil al valutei străine sau al monedei naţionale în numerar şi al cecurilor de călătorie în valută străină prezentate.
    (6) La efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, unităţile de schimb valutar nu vor admite restricţii privind nominalul bancnotelor în monedă naţională şi în valută străină şi/sau privind anul de emitere a acestora dacă acestea se află în circulaţie. Unităţile de schimb valutar nu sînt în drept să refuze bancnotele considerate plătibile conform criteriilor stabilite de Banca Naţională a Moldovei. Aceste criterii urmează a fi afişate în încăperea unităţii de schimb valutar la loc vizibil pentru persoanele fizice.
    (61) Clientul unităţii de schimb valutar are dreptul să solicite revocarea operaţiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia, precum şi în decurs de 30 de minute după finalizarea acesteia, dacă sînt respectate concomitent următoarele condiţii:
    a) în perioada indicată, cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat;
    b) solicitarea de revocare se face cu cel puțin 30 de minute înainte de finalizarea programului de lucru al unităţii de schimb valutar.
    Operaţiunea de schimb valutar se consideră finalizată după primirea de către client a mijloacelor băneşti şi a bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislația fiscală. Calcularea termenului de 30 de minute se face de la ora indicată în bonul de casă sau într-un alt document prevăzut de legislația fiscală.
    Revocarea operaţiunii de schimb valutar după finalizarea acesteia se face în baza cererii scrise a clientului, la care se anexează bonul de casă sau un alt document prevăzut de legislația fiscală.
    [Art.42 al.(61) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
   
(62) Unitatea de schimb valutar este obligată să-i restituie clientului, imediat după depunerea cererii de revocare, mijloacele bănești primite în cadrul operațiunii de schimb valutar revocate, iar în cazul în care nu dispune de mijloacele bănești necesare – cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare.
   
[Art.42 al.(62) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (63) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească cerinţe menite să asigure transparenţa condiţiilor de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar între unităţile de schimb valutar și clienţii acestora.
    [Art.42 al.(63) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (7) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenţionează să-şi suspende pe o perioadă propria activitate şi/sau activitatea filialei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licenţiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului sau activitatea prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, aceasta este obligată, înainte de suspendarea activităţii, să informeze în acest sens Banca Naţională a Moldovei în modul stabilit de aceasta. Înainte de reluarea activităţii, unitatea de schimb valutar este obligată să informeze în scris, în acest sens, Banca Naţională a Moldovei, indicînd data reluării activităţii.
    [Art.42 al.(7) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (8) În cazul în care unitatea de schimb valutar a decis să-şi înceteze definitiv propria activitate şi/sau activitatea filialei casei de schimb valutar, a biroului de schimb valutar al băncii licenţiate sau a punctului de schimb valutar al hotelului, aceasta este obligată să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre acest fapt. Odată  cu  încetarea activităţii casei de schimb valutar, a filialei casei de schimb valutar, a punctului de schimb valutar al hotelului, la Banca Naţională a Moldovei se depune licenţa/copia autorizată de pe licenţă.
    De la data depunerii licenţei/copiei autorizate de pe licenţă la Banca Naţională a Moldovei, licenţa/copia autorizată de pe licenţă se consideră retrasă.
    [Art.42 al.(8) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
   
(9) Prevederile alin. (2)–(62) se aplică în cazul în care operațiunile de schimb valutar cu persoane fizice se efectuează prin ghişeele unităţii de schimb valutar.
    [Art.42 al.(9) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    Articolul 421. Prevederi generale privind condiţiile
                           de utilizare a aparatelor de schimb
                           valutar
    (1) Aparatul de schimb valutar este un dispozitiv automat de autoservire care permite efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vînzare a numerarului în valută străină contra numerar în lei moldoveneşti, conform cursului valutar afişat pe ecranul aparatului, cu eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislația fiscală.
    (2) Aparatul de schimb valutar trebuie să corespundă cel puţin următoarelor condiţii:
    a) să fie dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticităţii bancnotelor;
    b) să fie dotat cu dispozitive sau sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale;
    c) să fie programat să efectueze operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
    d) să aibă afişat pe corpul aparatului datele de identificare și de contact ale unităţii de schimb valutar, precum şi datele de contact ale Băncii Naţionale a Moldovei la care pot fi înaintate reclamaţii privind operațiunile de schimb valutar;
    e) să fie dotat astfel încît să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și cu actele normative elaborate în temeiul acestei legi.
    (3) În cazul în care persoana fizică efectuează operaţiuni de schimb valutar prin intermediul aparatului de schimb valutar, acest aparat trebuie să asigure, în regim automat:
    a) primirea de la persoana fizică a informaţiei privind operaţiunea pe care aceasta intenţionează să o efectueze;
    b) afişarea pe ecran, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, cel puțin a următoarelor informaţii: denumirea şi/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea şi suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea şi suma plăţii obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000);
    c) verificarea autenticităţii bancnotelor introduse;
    d) revocarea de către client a operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia. Operațiunea de schimb valutar se consideră finalizată după ce  clientul primește de la aparatul de schimb valutar mijloacele băneşti şi documentul prevăzut la lit. e);
    e) eliberarea bonului de casă sau a unui alt document prevăzut de legislația fiscală, care trebuie să includă informaţiile indicate la lit. b), precum şi alte informaţii prevăzute de legislația fiscală;
    f) efectuarea unor operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
    g) eliberarea mijloacelor băneşti în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum şi a plății obligatorii care se percepe conform Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000;
    h) în cazul în care caracteristicele aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată conform lit.g) – notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată, și obținerea, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operațiunii în aceste condiții.
    (4) Aparatele de schimb valutar pot fi instalate atît în incinta băncilor licenţiate (subdiviziunilor acestora) şi a caselor de schimb valutar (filialelor acestora), cît şi în afara acestora. Hotelul poate să instaleze aparatul de schimb valutar numai în incinta hotelului.
    (5) La discreţia unităţii de schimb valutar, alta decît hotelul, prin intermediul unui aparat de schimb valutar pot fi efectuate fie operaţiuni de cumpărare, fie operaţiuni de vînzare, fie ambele tipuri de operaţiuni.
   
[Art.421 introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 16.03.17]
    Articolul 43. Cursurile de cumpărare şi vînzare
                          şi comisioanele unităţilor de schimb
                          valutar
    (1) Pentru operaţiunile de schimb valutar efectuate prin intermediul biroului său de schimb valutar, banca licenţiată stabileşte cursuri de cumpărare şi vînzare unice pentru toate persoanele fizice.
    [Art.43 al.(1) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]  
    (2) În cazul în care banca licenţiată are mai multe birouri de schimb valutar, aceasta poate stabili cursuri de cumpărare şi vînzare diferite pentru fiecare birou de schimb valutar.
    [Art.43 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (3) Casa de schimb valutar stabileşte în mod independent cursurile de cumpărare şi vînzare a valutelor străine pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.
    (4) Hotelul ce deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei stabileşte în mod independent cursurile de cumpărare a valutelor străine pentru operaţiunile de schimb valutar efectuate prin intermediul punctului său de schimb valutar.
    (5) Cursurile de cumpărare şi vînzare stabilite pentru operaţiunile de schimb valutar care se efectuează prin intermediul casei de schimb valutar sau al punctului de schimb valutar al hotelului trebuie să  fie unice pentru toate persoanele fizice.
    (6) În cazul în care casa de schimb valutar are filiale, aceasta poate stabili cursuri de cumpărare şi vînzare diferite pentru fiecare filială.
    (61) În cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar, unitatea de schimb valutar poate stabili cursuri de cumpărare şi vînzare diferite pentru fiecare aparat, acestea fiind afişate pe ecranul aparatului.
    [Art.43 al.(61) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (7) Cursurile de cumpărare şi vînzare a valutei străine pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se stabilesc de către unităţile de schimb valutar drept rate de schimb ale monedei naţionale faţă de  valuta străină corespunzătoare.
    (8) La efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vînzare a valutei străine contra altei valute străine cu persoane fizice, unităţile de schimb valutar aplică cursurile de cumpărare şi vînzare a valutelor respective faţă de moneda naţională.
    (81) Pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, unitățile de schimb valutar stabilesc cursuri de cumpărare și vînzare ale dolarului SUA, euro, lirei sterline, leului românesc şi hrivnei ucrainene cu două semne zecimale, iar ale rublei rusești – cu trei semne zecimale.
   
[Art.43 al.(81) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (82) Unitatea de schimb valutar are dreptul să modifice, în decursul programului său de lucru, cursurile de cumpărare şi vînzare stabilite pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească frecvenţa de modificare a cursurilor de cumpărare şi vînzare în decursul programului de lucru al unităţilor de schimb valutar.
    [Art.43 al.(82) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (9) În cazul în care unitatea de schimb valutar modifică, în decursul programului său de lucru, cursurile de cumpărare şi/sau vînzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, aceasta trebuie să asigure informarea în acest sens a persoanelor fizice prin afişarea informaţiei respective, conform prevederilor prezentului articol, pînă la începerea efectuării operaţiunilor cu aplicarea cursurilor noi stabilite.
    [Art.43 al.(9) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
   
(91) Unitatea de schimb valutar trebuie să elaboreze şi să dispună la momentul începerii activităţii de schimb valutar, precum şi să implementeze proceduri interne care ar reglementa modalitatea de modificare, în decursul programului de lucru, a cursurilor de cumpărare şi/sau vînzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (principiile/motivele de modificare a cursului valutar etc.)
    [Art.43 al.(91) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (10) Unităţile de schimb valutar sînt obligate să informeze Banca Naţională a Moldovei, în modul prevăzut de aceasta, despre cursurile de cumpărare şi vînzare a valutelor străine stabilite pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.
    (11) Cursurile de cumpărare şi vînzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se stabilesc printr-o dispoziţie a administratorului unităţii de schimb valutar sau a persoanei împuternicite de  acesta. Dispoziţia se afişează în încăperea unităţii de schimb valutar la loc vizibil pentru persoanele fizice. Cerinţele legate de perfectarea dispoziţiei menţionate se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei.
    (12) Pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice unităţile de schimb valutar pot percepe comisioane.
Mărimea comisioanelor se stabileşte printr-o dispoziţie a administratorului unităţii de schimb valutar sau a persoanei împuternicite de acesta. Dispoziţia se afişează în încăperea unităţii de schimb valutar la loc vizibil pentru persoanele fizice. Cerinţele legate de perfectarea dispoziţiei menţionate se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei.
    (13) În timpul programului de lucru, informaţia privind cursurile de cumpărare şi vînzare stabilite şi cea privind comisioanele aplicate la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează a fi afişate pe panoul de reclamă pe care este indicată şi denumirea unităţii de schimb valutar.
    (14) La afişarea pe panoul de reclamă şi pe ecranul aparatului de schimb valutar a informaţiei privind cursurile de cumpărare şi vînzare stabilite de către unitatea de schimb valutar pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează a fi respectate următoarele condiţii:
    [Art.43 al.(14) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    a) consecutivitatea afişării valutelor străine: primul grup de valute străine (dolar SUA, euro), al doilea grup de valute străine (rubla rusească, leul românesc, hrivna ucraineană), al treilea grup de valute străine (alte valute străine);
    b) afişarea cursurilor de cumpărare şi a cursurilor de vînzare în coloane separate: cursurile de cumpărare – în coloana din partea stîngă, iar cursurile de vînzare – în coloana din partea dreaptă;
    c) excluderea practicilor de afişare care induc în eroare clienţii.
    [Art.43 al.(14), lit.c) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]   
    (15) Informaţia privind comisioanele se afişează pe panoul de reclamă şi pe ecranul aparatului de schimb valutar, utilizînd acelaşi tip de caractere ca şi la informaţia privind cursurile de cumpărare şi vînzare.
    [Art.43 al.(15) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
   
(16) La stabilirea de către unitatea de schimb valutar a cursurilor de cumpărare şi vînzare, precum şi a comisioanelor în cazul utilizării aparatelor de schimb valutar, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1), (3)–(5), (7)–(12).
   
[Art.43 al.(16) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (17) În vederea asigurării protecţiei drepturilor clienţilor unităţilor de schimb valutar, Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească cerinţe suplimentare de ordin tehnic referitoare la modul de stabilire de către unităţile de schimb valutar a cursurilor de cumpărare și vînzare și de afişare a cursurilor valutare pe panoul de reclamă şi pe ecranul aparatului de schimb valutar.
    [Art.43 al.(17) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    Articolul 44.   Particularităţile activităţii caselor de
                            schimb valutar
    (1) Suma minimă a aporturilor băneşti în capitalul social al casei de schimb valutar care vor constitui mijloacele băneşti circulante destinate efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se stabileşte la  valoarea de 500 000 lei.
    (2) În cazul deschiderii filialelor, casa de schimb valutar este obligată să asigure deţinerea mijloacelor băneşti circulante formate din aporturile băneşti în capitalul social la nivelul stabilit la alin.(1) pentru fiecare filială în parte. Mijloacele băneşti circulante menţionate se utilizează pentru asigurarea filialei, în scopul desfăşurării activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.
    (3) Introducerea aporturilor băneşti în capitalul social al casei de schimb valutar, inclusiv în cazul majorării capitalului social, se efectuează prin înregistrarea mijloacelor respective la conturile casei de schimb valutar/filialelor acesteia deschise la băncile licenţiate. Prevederea în cauză nu se aplică în cazul în care majorarea capitalului social al casei de schimb valutar se face din contul profitului obţinut de către aceasta.
    [Art.44 al.(3) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
   
(31) Documentele ce servesc drept dovadă a introducerii aporturilor băneşti în capitalul social al caselor de schimb valutar/majorării capitalului social se stabilesc de Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.44 al.(31) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (4) Pe parcursul activităţii sale, casa de schimb valutar este obligată să-şi menţină mijloacele băneşti circulante, formate din aporturile băneşti în capitalul social, la nivelul stabilit în alin.(1), cu respectarea, în cazul existenţei filialelor, a prevederilor alin.(2).
    (41) Dotarea aparatelor de schimb valutar cu mijloace bănești se poate efectua din contul mijloacelor băneşti indicate la alin. (1) și/sau (2), în suma determinată de casa de schimb valutar.
    [Art.44 al.(41) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (5) În timpul programului de lucru, casa de schimb valutar și filialele acesteia sînt obligate să păstreze mijloacele băneşti circulante în interiorul încăperilor lor, în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb valutar, de asemenea în conturile lor deschise la bănci licenţiate şi/sau în aparatele de schimb valutar. Păstrarea, pe timpul programului de lucru, a mijloacelor băneşti respective în alte locuri (celule de tezaur bancare etc.) este interzisă.
    [Art.44 al.(5) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (6) Dacă, ca urmare a  activităţii sale, casa de schimb valutar suportă pierderi aferente fluctuaţiei cursului valutar, care duc la diminuarea mijloacelor circulante menţionate la alin.(4) sub nivelul stabilit, aceasta este obligată, în termen de 30 de zile calendaristice, să completeze aceste mijloace băneşti pînă la nivelul minim stabilit.
    [Art.44 al.(7) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    [Art.44 al.(8) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]  
    (9) Pe adresa casei de schimb valutar sau a filialei acesteia operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pot fi efectuate prin unul sau mai multe ghişee. Pe o adresă pot fi instalate unul sau mai multe aparate de schimb valutar.
    [Art.44 al.(9) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]   
    (10) Încăperea în care casa de schimb valutar efectuează, prin ghişee, operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice trebuie să corespundă cerinţelor minime stabilite de Banca Naţională a Moldovei. Cu astfel de încăperi trebuie să fie asigurate toate filialele casei de schimb valutar. Aceste încăperi nu pot fi utilizate de către o altă casă de schimb valutar pentru desfăşurarea activităţii sale.
    [Art.44 al.(10) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.3227]
    Articolul 45. Particularităţile activităţii de schimb valutar
                          în numerar  cu persoane fizice a băncilor 
                          licenţiate 
    (1) Pe o adresă banca licenţiată poate deschide unul sau mai multe birouri de schimb valutar şi/sau poate instala unul sau mai multe aparate de schimb valutar.
    [Art.45 al.(1) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]  
    [Art.45 al.(2) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]  
    (3) Banca licenţiată este obligată să înştiinţeze Banca Naţională a Moldovei despre toate modificările de date conţinute în documentele prin care Banca Naţională a Moldovei a fost înştiinţată despre deschiderea biroului de schimb valutar al băncii şi despre instalarea aparatului de schimb valutar. Informaţia se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor.
    [Art.45 al.(3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    Articolul 46.   Particularităţile activităţii de schimb valutar
                            în numerar  cu persoane fizice a hotelurilor 
    Punctul de schimb valutar al hotelului poate fi amplasat la recepţie sau într-o altă încăpere a hotelului prevăzută pentru efectuarea operaţiunilor de casă. În incinta hotelului pot fi instalate unul sau mai multe aparate de schimb valutar.
    [Art.46 modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
Secţiunea a 3-a. Licenţierea activităţii caselor
de schimb valutar şi a punctelor de schimb
valutar ale hotelurilor

    Articolul 47.  Documentele necesare pentru obţinerea
                          licenţei Băncii Naţionale a Moldovei
    (1) Pentru obţinerea licenţei de către casa de schimb valutar, administratorul acesteia sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Naţională a Moldovei, care conţine cel puţin:  
    a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar, numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia, denumirea/numele și prenumele asociaţilor, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora, mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat;
    [Art.47 al.(1), lit.a) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    b) genul de activitate pentru care solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţa;
    c) declararea de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de schimb valutar, stabilite de prezenta lege, şi pentru actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor prezentate.
    [Art.47 al.(1), lit.c) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322]
    (2) La cererea casei de schimb valutar privind eliberarea licenţei se anexează: 
   
[Art.47 al.(2), lit.a) abrogată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
    [Art.47 al.(2), lit.b) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    c) extrasul din registrul acționarilor (eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii) – în cazul societății pe acțiuni;
    [Art.47 al.(2), lit.c) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]  
    d) documentul (conform cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei) care confirmă existenţa în contul casei de schimb valutar deschis la o bancă licenţiată a aporturilor băneşti în capitalul social al acesteia avînd suma minimă stabilită la art.44 alin.(1);
    [Art.47 al.(2), lit.d) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    e) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate în art.42 alin.(1), necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, cu anexarea documentului/documentelor de înregistrare a maşinii/maşinilor  de casă şi control la organele fiscale;
    f) documentul care confirmă dreptul de a folosi încăperea în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar;
    g) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind corespunderea încăperii menţionate la lit.f) din prezentul  alineat cu cerinţele stabilite la art.44 alin.(10);
    h) documentul care confirmă asigurarea cu pază a casei de schimb valutar;
    i) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaţilor/acţionarilor, administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, care ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova, cu anexarea, în cazul asociaţilor/acţionarilor nerezidenţi, a copiilor autentificate de către administratorul casei de schimb valutar de pe actele de identitate/actele de înregistrare ale acestora. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale;
    [Art.47 al.(2), lit.i) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
i1) declaraţiile pe propria răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia și contabilului-şef privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale/de ţinere a evidenţei contabile;
   
[Art.47 al.(2), lit.i1) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    i2) declaraţiile pe propria răspundere ale asociaţilor/acţionarilor care ar atesta faptul că persoanele juridice nu sînt în proces de lichidare sau de insolvabilitate şi că persoanelor juridice/fizice nu li s-a impus restricţia legală de a constitui societăţi comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora;
    [Art.47 al.(2), lit.i2) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    j) fişele personale ale administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, întocmite conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, la care se anexează actele de identitate ale persoanelor menţionate, precum şi actul de studii economice al contabilului-şef;
    k) programul de lucru al casei de schimb valutar;
    l) informaţia privind numărul de ghişee ale casei de schimb valutar;
    m) documentul de înregistrare al fiecărui aparat de schimb valutar la organul fiscal – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
   
[Art.47 al.(2), lit.m) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    n) informaţia, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor prezentei legi – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
   
[Art.47 al.(2), lit.n) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    o) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea materialelor specificate la art. 42 alin. (1) lit. b) și d) – în cazul în care operaţiunile se vor efectua numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar.
    [Art.47 al.(2), lit.o) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(21) În cazul în care casa de schimb valutar solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar, la cererea acesteia, depusă conform alin. (1), se anexează documentele indicate la alin. (2) lit. b)–d), i)–k), m)–o).
    [Art.47 al.(21) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (3) Pentru obţinerea copiei autorizate de pe licenţă de către casa de schimb valutar în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar prin intermediul unei filiale, administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Naţională a Moldovei, care conţine cel puţin:
    a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar, numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia, denumirea/numele și prenumele asociaţilor, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora, mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat;
    [Art.47 al.(3), lit.a) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]   
    b) denumirea şi sediul filialei casei de schimb valutar, data înregistrării de stat a filialei, numele și prenumele administratorului filialei și IDNP-ul acestuia;
    [Art.47 al.(3), lit.b) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]   
    c) declararea de către casa de schimb valutar a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de schimb valutar în filială, stabilite de prezenta lege, şi pentru actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor prezentate.
    [Art.47 al.(3), lit.c) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (4) La cererea casei de schimb valutar privind eliberarea copiei autorizate de pe licenţă se anexează:  
    [Art.47 al.(4), lit.a) abrogată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16] 
    b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
    [Art.47 al.(4), lit.b) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]   
    c) documentele (conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei) care confirmă existenţa mijloacelor băneşti indicate la art.44 alin.(2);
    [Art.47 al.(4), lit.c) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    d) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau  persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate în art.42 alin.(1), necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar la filiala casei de schimb valutar, cu anexarea documentului/documentelor de înregistrare a maşinii/maşinilor de casă şi control la organele fiscale;
    e) documentul care confirmă dreptul filialei  de a folosi încăperea în scopul efectuării operaţiunilor de schimb valutar;
    f) confirmarea semnată de administratorul casei de schimb valutar sau  persoana împuternicită de acesta privind corespunderea încăperii menţionate la lit.e) din prezentul  alineat cu cerinţele stabilite la art.44 alin.(10);
    g) documentul care confirmă asigurarea cu pază a filialei;
    h) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului filialei şi adjunctului acestuia, care ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale;
    [Art.47 al.(4), lit.h) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
h1) declaraţiile pe proprie răspundere ale administratorului filialei şi adjunctului acestuia privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale;
    [Art.47 al.(4), lit.h1) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    i) fişele personale ale administratorului filialei şi adjunctului acestuia, întocmite conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, la care se anexează actele de identitate ale persoanelor menţionate;
    j) programul de lucru al filialei casei de schimb valutar;
    k) informaţia privind numărul de ghişee ale filialei casei de schimb valutar.
    (5) Pentru obţinerea licenţei de către un hotel, administratorul acestuia sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Naţională a Moldovei, care conţine cel puţin:
    a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a hotelului, numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia, denumirea/numele și prenumele asociaţilor, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora, genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;
    [Art.47 al.(5), lit.a) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    b) genul de activitate pentru care solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţa; 
    c) declararea de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de schimb valutar a hotelului, stabilite de prezenta lege, şi pentru actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor prezentate.
    [Art.47 al.(5), lit.c) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (6) La cererea hotelului privind eliberarea licenţei se anexează:  
   
[Art.47 al.(6), lit.a) abrogată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    b) documentul care confirmă împuternicirile persoanei de a semna (depune) cererea respectivă – în cazul în care cererea de eliberare a licenţei este semnată (depusă) de către o altă persoană decît administratorul întreprinderii;
    [Art.47 al.(6), lit.b) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    c) extrasul din registrul acționarilor (eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii) – în cazul societății pe acțiuni;
    [Art.47 al.(6), lit.c) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    d) confirmarea semnată de administratorul hotelului sau persoana împuternicită de acesta privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate în art.42 alin.(1), necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, cu anexarea documentului de înregistrare a maşinii  de casă şi control la organul fiscal;
    e) cazierele judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului, adjunctului acestuia şi al contabilului, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, care ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova. Pentru nerezidenţi se prezintă suplimentar documente similare,  eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale;
    [Art.47 al.(6), lit.e) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    e1) declaraţiile pe proprie răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia și contabilului, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, privind lipsa unei pedepse privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale/de ţinere a evidenţei contabile;
    [Art.47 al.(6), lit.e1) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    f) fişele personale ale administratorului, adjunctului acestuia şi contabilului, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, întocmite conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, la care se anexează actele de identitate ale persoanelor menţionate, precum şi actul de studii economice al contabilului;
    g) programul de lucru al punctului de schimb valutar al  hotelului;
    h) documentul de înregistrare al fiecărui aparat de schimb valutar la organul fiscal – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
   
[Art.47 al.(6), lit.h) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    i) informaţia, conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor prezentei legi – în cazul în care operaţiunile se vor efectua şi prin intermediul aparatului de schimb valutar;
   
[Art.47 al.(6), lit.i) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    j) confirmarea, semnată de administratorul hotelului sau de persoana împuternicită de acesta, privind disponibilitatea materialelor specificate la art. 42 alin. (1) lit. b) și d) – în cazul în care operaţiunile se vor efectua numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar.
    [Art.47 al.(6), lit.j) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(61) În cazul în care hotelul solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar, la cererea acestuia, depusă conform alin. (5), se anexează documentele indicate la alin. (6) lit. b), c), e)–f), h)–j).
    [Art.47 al.(61) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]  
    (7) Documentele indicate la alin. (1)–(61) se depun la Banca Naţională a Moldovei în original sau în copii, prezentîndu-se originalele pentru verificare, cu excepţia cazierelor judiciare, care se depun în original, şi a actelor de identitate/actelor de înregistrare ale asociaţilor/acţionarilor nerezidenți, care se prezintă în copii autentificate de către administratorul casei de schimb valutar. În urma confruntării de către Banca Naţională a Moldovei a copiilor cu originalele documentelor, originalele se restituie solicitantului de licenţă/copiei autorizate de pe licenţă. Informația indicată la alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și b) și alin. (5) lit. a) se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaţionale de stat.
    [Art.47 al.(7) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (8) Cererea de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă şi documentele anexate la aceasta se înregistrează într-un borderou a cărui copie se expediază (înmînează) solicitantului de licenţă/copiei autorizate de pe licenţă, cu menţiunea privind data înregistrării cererii, autentificată prin semnătura persoanei responsabile a Băncii Naţionale a Moldovei.
    (9) Cererea de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă nu se acceptă spre examinare în cazul în care:
    a) aceasta a fost semnată (depusă) de o persoană care nu are atribuţiile respective;
    b) nu au fost prezentate toate documentele prevăzute de prezentul articol;
    c) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.
    (9) Anual, documentele indicate la alin. (2) lit. i) și i1), alin. (4) lit. h) şi h1) şi alin. (6) lit. e) şi e1) se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în modul și în termenele stabilite de aceasta.
    [Art.47 al.(9) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
[Art.47 al.(10) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    [Art.47 al.(11) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 48.  Hotărîrea privind eliberarea licenţei sau
                          respingerea  cererii de eliberare a licenţei
    (1) Banca Naţională a Moldovei adoptă hotărîrea privind eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la care sînt anexate toate documentele necesare.
    [Art.48 al.(1) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (2) Pînă la eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, Banca Naţională a Moldovei este în drept să verifice, nemijlocit la locul de amplasare a unităţii de schimb valutar/filialei casei de schimb valutar/aparatului de schimb valutar, corespunderea situaţiei reale cu informaţia din documentele prezentate.
    [Art.48 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16] 
    (3) Drept temei pentru respingerea cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă serveşte:
    a) semnarea (depunerea) cererii de către o persoană care nu are atribuţiile respective;
    b) depistarea de către Banca Naţională a Moldovei a datelor neveridice/ incomplete/contradictorii în documentele prezentate de către solicitantul de licenţă/copiei autorizate de pe licenţă;
    c) neprezentarea tuturor documentelor conform art. 47;
    d) perfectarea documentelor cu încălcarea prevederilor art. 47;
    e) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (5)–(7);
    f) nerespectarea prevederilor art. 66 alin. (5) şi (6).
    [Art.48 al.(3) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (4) Informaţia despre adoptarea hotărîrii privind eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă se comunică solicitantului cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării hotărîrii, indicîndu-se temeiurile respingerii cererii.
    (5) În caz de respingere a cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea cererii precedente.
    Articolul 49. Eliberarea licenţei
    (1) Licenţa/copia autorizată de pe licenţă se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, precum şi, în cazul solicitării copiei autorizate de pe licenţă pentru filiala casei de schimb valutar, a originalului licenţei casei de schimb valutar (care la eliberarea copiei autorizate de pe licenţă se restituie solicitantului). Menţiunea despre data primirii documentelor respective se face în borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenţă/copiei autorizate de pe licenţă.
    (2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea hotărîrii privind eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, nu a prezentat nemotivat documentele specificate la alin.(1) sau nu s-a prezentat pentru a primi licenţa/copia autorizată de pe licenţă perfectată, Banca Naţională a Moldovei este în drept să anuleze hotărîrea privind eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă sau să adopte o hotărîre privind declararea nevalabilităţii licenţei/copiei autorizate de pe licenţă.
   
[Art.49 al.(3) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (4) Casa de schimb valutar sau hotelul care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei (denumite în continuare titular de licenţă) nu este în drept să transmită licenţa/copia autorizată de pe licenţă altei persoane.
    [Art.49 al.(4) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 50.  Sfera de acţiune şi termenul de valabilitate
                           a licenţei
    (1) Licenţele/copiile autorizate de pe acestea sînt valabile pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar numai pe adresele indicate în acestea.
    (2) Licenţa pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se eliberează pe un termen nelimitat.
    [Art.50 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 51. Modificarea datelor conţinute
                          în cererea de eliberare a licenţei
                          și în documentele anexate
    [Art.51 titlul în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (1) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze Banca Naţională a Moldovei despre toate modificările datelor conţinute în cererea de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă și în documentele anexate la aceasta.
    [Art.51 al.(1) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (2) Înştiinţarea se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele ce confirmă modificările în cauză. Documentele se prezintă conform prevederilor art.47 alin.(7).
    (3) În cazul în care se schimbă locul de amplasare a casei de schimb valutar, a filialei acesteia, a punctului de schimb valutar al hotelului, a aparatului de schimb valutar, în urma prezentării de către titularul de licenţă a înştiinţării şi a documentelor respective, Banca Naţională a Moldovei este în drept să verifice, nemijlocit la locul de amplasare a unităţii de schimb valutar/filialei casei de schimb valutar/aparatului de schimb valutar, corespunderea situaţiei reale cu informaţia din documentele prezentate.
    [Art.51 al.(3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (5) Dacă pe parcursul activităţii au survenit modificări/completări în componenţa asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar sau a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia ori contabilul-şef (contabilul) al casei de schimb valutar/hotelului, casa de schimb valutar/hotelul urmează să prezinte, suplimentar față de informaţia privind modificările/completările respective, după caz, documentele specificate la art. 47 alin. (2) lit. i)–j), alin. (4) lit. h)–i), alin. (6) lit. e)–f) referitoare la persoanele menţionate.
   
[Art.51 al.(5) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (6) Dacă casa de schimb valutar/hotelul intenţionează să instaleze aparate de schimb valutar (inclusiv suplimentare), casa de schimb valutar/hotelul urmează să prezinte o cerere de reperfectare a licenţei, la care se anexează documentele specificate la art. 47 alin. (2) lit. m)–o), alin. (6) lit. h)–j).
    [Art.51 al.(6) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 52. Reperfectarea licenţei
    (1) Drept temeiuri pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă servesc schimbarea denumirii titularului de licenţă şi modificarea altor date ce se conţin în licenţă/copia autorizată de pe licenţă.
    (2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Banca Naţională a Moldovei o cerere de reperfectare împreună cu licenţa/copia autorizată de pe licenţă care necesită reperfectarea şi documentele ce confirmă modificările respective. Documentele se prezintă conform prevederilor art.47 alin.(7).
    (3) Banca Naţională a Moldovei, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare şi a documentelor anexate la aceasta, adoptă hotărîrea privind reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă. Modul de eliberare a licenţei reperfectate/copiei autorizate de pe aceasta se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei.  
    (4) Banca Naţională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în baza temeiurilor specificate la art. 48 alin. (3).
    [Art.52 al.(4) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (5) În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, titularul acesteia/filiala casei de schimb valutar îşi poate continua activitatea în baza unui certificat eliberat de Banca Naţională a Moldovei.
    (6) Licenţa/copia autorizată de pe licenţă care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă.
    Articolul 53. Eliberarea duplicatului licenţei
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă  serveşte pierderea sau deteriorarea acesteia.
    (2) În caz de pierdere a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare, să depună la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, la care se va anexa confirmarea publicării anunţului privind pierderea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.53 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (3) În cazul în care licenţa/copia autorizată de pe licenţă este deteriorată şi nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la Banca Naţională a Moldovei, împreună cu copia licenţei/copiei autorizate de pe licenţa deteriorată, o cerere de eliberare a duplicatului acesteia. Originalul licenței/copiei autorizate de pe licență deteriorate se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență.
    [Art.53 al.(3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (4) Banca Naţională a Moldovei eliberează duplicatul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru eliberarea duplicatului respectiv. 
   
[Art.53 al.(5) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (6) În caz de eliberare a duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, Banca Naţională a Moldovei adoptă hotărîrea privind declararea nevalabilităţii  licenţei/copiei autorizate de pe licenţă pierdute sau deteriorate.
   
[Art.53 al.(7) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 54. Taxa pentru licenţă
    (1) Taxa pentru licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice care se eliberează casei de schimb valutar este de 12000 de lei, iar taxa pentru licenţa care se eliberează hotelului este de 6000 de lei.
    (2) Taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, taxa pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe aceasta și taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe aceasta este de 585 de lei. În cazul reperfectării licenţei, pentru eliberarea unei copii autorizate de pe aceasta pentru filiala care deja activează nu se percepe taxă.
    (3) Sumele taxelor indicate la alin. (1) şi (2) se varsă la bugetul de stat şi sînt nerambursabile în cazul în care casa de schimb valutar/filiala acesteia/punctul de schimb valutar al hotelului nu îşi începe activitatea sau își încetează activitatea.
    [Art.54 în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
[Art.54 modificat prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12]

Capitolul VI
AUTORIZAREA OPERAŢIUNILOR VALUTARE
DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
    Articolul 55. Autorizarea operaţiunilor valutare
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării conform prevederilor prezentei legi (autorizaţie), solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere la care anexează documente ce îl identifică şi documente aferente operaţiunii valutare pentru care solicită autorizarea din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
    Autorizaţia urmează a fi obţinută pînă la efectuarea operaţiunii valutare respective.
    (2) Banca Naţională a Moldovei ia o decizie referitor la eliberarea autorizaţiei sau referitor la refuzul autorizării în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii.
    (3) Banca Naţională a Moldovei este în drept să autorizeze operaţiunea valutară sau să refuze autorizarea, ţinînd cont de obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, de condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, de situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, de prevederile legislaţiei Republicii Moldova.
    (4) Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaţia servesc, de asemenea:
    a) neprezentarea setului integral de documente conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
    b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei; 
    c) aplicarea de către Banca Naţionala a Moldovei faţă de solicitant – banca licenţiată sau prestatorul de servicii de plată nebancar rezident – a măsurilor de remediere aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei;
    [Art.55 al.(4), lit.c) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]  
    d) prezentarea  de documente ce conţin informaţii neautentice/incomplete sau contradictorii;
    [Art.55 al.(4), lit.d) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare.
    f) prezentarea de către autoritățile competente a informaţiei privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
    [Art.55 al.(4), lit.f) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (5) În cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare, Banca Naţională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.
    (6) Banca Naţională a Moldovei stabileşte:  
    a) lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare, cerinţele faţă de cererea menţionată, precum şi modul de prezentare a documentelor în cauză la Banca Naţională a Moldovei;
    [Art.55 al.(6), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    b) modul de eliberare a autorizaţiilor, cerinţe privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei, prevederi referitoare la valabilitatea autorizaţiei, precum şi prevederi referitoare la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    c) condiţiile de autorizare şi de efectuare a operaţiunilor valutare supuse autorizării.
    (7) Banca Naţională a Moldovei este în drept să aplice sancţiuni faţă de deţinătorii de autorizaţii în corespundere cu prevederile Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, ale Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, precum şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei elaborate în vederea executării legilor menţionate. 
   
[Art.55 al.(8) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (9) Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa autorizaţiilor eliberate pentru efectuarea operaţiunilor valutare.
Capitolul VII
MĂSURI DE SALVGARDARE
    Articolul 56. Măsuri de salvgardare
    (1) În cazul în care circulaţia capitalului în/din Republica Moldova cauzează sau poate cauza dificultăţi serioase în promovarea politicii monetare şi/sau valutare, pot fi întreprinse măsuri de salvgardare.
    (2) Decizia privind aplicarea măsurilor de salvgardare se ia de către Banca Naţională a Moldovei în consultare cu Guvernul, fiind informat imediat  Parlamentul. 
    (3) Măsurile de salvgardare pot fi aplicate tuturor sau unor anumite categorii de rezidenţi şi nerezidenţi, precum şi tuturor sau unor anumite tipuri de operaţiuni valutare în valută străină şi/sau în monedă naţională specificate la alin.(5) şi (51).
    [Art.56 al.(3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (4) Perioada de aplicare a măsurilor de salvgardare nu poate depăşi 6 luni de la data introducerii acestora.
    (5) Măsurile de salvgardare includ:
    a) interzicerea sau limitarea efectuării de către rezidenţi a investiţiilor directe în străinătate şi/sau a operaţiunilor cu bunuri imobile în străinătate;
    b) interzicerea sau limitarea primirii/acordării împrumuturilor/creditelor şi garanţiilor între rezidenţi şi nerezidenţi, cu excepţia primirii/acordării împrumuturilor/creditelor în cadrul operaţiunilor valutare curente;
    c) interzicerea sau limitarea efectuării operaţiunilor cu instrumente financiare între rezidenţi şi nerezidenţi;  
    d) interzicerea sau limitarea deschiderii de către rezidenţi a conturilor în valută străină la bănci licenţiate/a conturilor de plăţi în valută străină la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, precum şi a deschiderii conturilor în străinătate;
    [Art.56 al.(5), lit.d) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]   
    e) interzicerea sau limitarea deschiderii de către nerezidenţi a conturilor în bănci licenţiate/a conturilor de plăţi la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi;
    [Art.56 al.(5), lit.e) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16] 
    f) interzicerea sau limitarea primirii de către rezidenţi şi nerezidenţi a mijloacelor băneşti în numerar şi a cecurilor de călătorie din conturile lor deschise la bănci licenţiate/din conturile lor de plăţi deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi;
    [Art.56 al.(5), lit.f) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    g) limitarea introducerii, expedierii, scoaterii în/din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională, a valorilor mobiliare materializate şi a instrumentelor de plată;
    h) introducerea vînzării obligatorii a valutei străine de către rezidenţi;
    i) interzicerea sau limitarea cumpărării/vînzării valutei străine de către rezidenţi şi/sau nerezidenţi pe piaţa valutară a Republicii Moldova, cu excepţia cumpărării/vînzării valutei străine ce ţine de operaţiunile valutare curente şi de operaţiunile aferente investiţiilor directe ale nerezidenţilor în Republica Moldova;
    j) interzicerea sau limitarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova;
    k) introducerea obligaţiei de rezervare a valutei străine în conturi fără dobîndă;
    l) stabilirea termenului maxim de păstrare a valutei străine procurate contra monedei naţionale în conturile bancare ale persoanelor juridice şi a cerinţei de vînzare a acesteia contra monedei naţionale în cazul neutilizării ei în termenul stabilit.
    [Art.56 al.(5), lit.l) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
   
(51) În situaţia unei crize financiare sistemice, definită astfel de către organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, suplimentar față de măsurile de salvgardare menţionate la alin. (5), Banca Naţională a Moldovei, în consultare cu Guvernul, este în drept să ia decizia de interzicere sau de limitare a retragerilor de valută străină (în numerar şi/sau fără numerar) din conturile în valută străină deschise la bănci licenţiate, precum şi din conturile de plăţi în valută străină deschise la prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi, permiţînd retragerea doar a monedei naţionale.
    [Art.56 al.(51) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (6) Pe perioada aplicării măsurilor de salvgardare, prevederile prezentei legi şi ale altor acte legislative şi normative ale Republicii Moldova se aplică în măsura în care acestea nu contravin măsurilor de salvgardare.
    (7) Condiţiile şi modul de aplicare a măsurilor de salvgardare se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei.
Capitolul VIII
CONTROLUL VALUTAR
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    Articolul 57. Dispoziţii generale privind controlul valutar
    (1) Operaţiunile valutare ale rezidenţilor şi nerezidenţilor sînt supuse controlului valutar.
    (2) Controlul valutar reprezintă totalitatea măsurilor aplicate de către organele şi agenţii controlului valutar în scopul asigurării respectării de către rezidenţi şi nerezidenţi a prevederilor legislaţiei valutare.
    (3) Obiectivele de bază ale controlului valutar sînt:  
    a) verificarea corespunderii operaţiunilor valutare efectuate de către rezidenţi şi nerezidenţi cu prevederile legislaţiei valutare, precum şi respectării cerinţelor autorizaţiilor/permisiunilor eliberate conform legislaţiei valutare;
    a1) verificarea respectării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare;
   
[Art.57 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    b) controlul asupra plenitudinii şi corectitudinii ţinerii evidenţei şi raportării operaţiunilor valutare;
    c) constatarea cazurilor de încălcare a legislaţiei valutare şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare.
    (4) Ca rezultat al controlului valutar efectuat de către organele controlului valutar se întocmeşte un act (raport) de control, dacă prezenta lege sau alte acte legislative ce reglementează activitatea organelor controlului valutar nu prevăd altfel.
    [Art.57 al.(4) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    Articolul 58. Organele şi agenţii controlului valutar
    (1) Organele controlului valutar sînt:
    a) Banca Naţională a Moldovei;
    b) organele vamale;  
    c) organele de inspectare financiară/control financiar şi organele fiscale ale Ministerului Finanţelor;
    [Art.58 al.(1), lit.c) în redacţia LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    d) Comisia Naţională a Pieţei Financiare; 
    e) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie;   
   
f) Curtea de Conturi;
    g) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    [Art.58 al.(1), lit.g) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (2) Agenţii controlului valutar sînt:
    a) băncile licenţiate;
    b) casele de schimb valutar şi hotelurile care deţin licenţe ale Băncii Naţionale a Moldovei;
    c) persoanele juridice rezidente care, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poştale, prin intermediul cărora rezidenţii şi nerezidenţii primesc/efectuează plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare;
    d) prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi şi emitenţii de monedă electronică rezidenţi în legătură cu emiterea monedei electronice şi prestarea de servicii de plată legate de emiterea monedei electronice.
    [Art.58 al.(1), lit.d) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (3) Banca Naţională a Moldovei efectuează controlul asupra respectării legislaţiei valutare de către agenţii controlului valutar (inclusiv în cadrul controalelor pe teren), precum şi asupra respectării cerinţelor autorizaţiilor eliberate de către Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor prezentei legi.  
    (4) Organele controlului valutar specificate la alin.(1) lit. b)–g) efectuează controlul asupra respectării legislaţiei valutare în limita competenţei lor şi în corespundere cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.
    [Art.58 al.(4) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.06.16]
    (5) Agenţii controlului valutar efectuează controlul asupra plăţilor/transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare care se realizează de către rezidenţi şi nerezidenţi prin intermediul  acestora.
    (6) Organele controlului valutar conlucrează între ele în vederea exercitării împuternicirilor ce ţin de controlul valutar.
    Articolul 59. Împuternicirile organelor controlului valutar
    Organele controlului valutar, în limita competenţei lor, au următoarele împuterniciri:
    a) efectuează controale asupra respectării prevederilor legislaţiei valutare, precum şi a cerinţelor autorizaţiilor/permisiunilor eliberate conform legislaţiei valutare;
    b) solicită prezentarea documentelor şi a informaţiei referitoare la operaţiunile valutare, conform cerinţelor legislaţiei valutare;
    c) efectuează controlul asupra plenitudinii şi corectitudinii ţinerii evidenţei şi raportării operaţiunilor valutare;
    d) solicită lichidarea încălcărilor depistate;
    e) aplică faţă de contravenienţi sancţiunile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    f) execută alte împuterniciri în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    Articolul 60. Atribuţiile agenţilor controlului valutar
    (1) Agenţii controlului valutar, în limita competenţei lor, au următoarele atribuţii:
    a) asigură, la primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare, respectarea de către rezidenţi şi nerezidenţi a prevederilor legislaţiei valutare, precum şi a cerinţelor autorizaţiilor eliberate conform legislaţiei valutare;
    b) în cazurile prevăzute de legislaţia valutară, solicită de la rezidenţi şi nerezidenţi  prezentarea documentelor care justifică primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare;
    c) prezintă, conform legislaţiei Republicii Moldova, organelor controlului valutar documente, informaţii şi explicaţii referitoare la plăţile şi transferurile primite/efectuate în cadrul operaţiunilor valutare prin intermediul agenţilor controlului valutar;
    d) îndeplinesc alte atribuţii prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor lor, agenţii controlului valutar au dreptul de a solicita explicaţii orale şi/sau scrise de la rezidenţi şi nerezidenţi referitoare la plăţile şi transferurile primite/efectuate în cadrul operaţiunilor valutare.
    (3) Agenţii controlului valutar refuză executarea plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare iniţiate de către rezidenţi sau nerezidenţi în cazul în care constată nerespectarea de către aceştia a prevederilor legislaţiei valutare, precum şi a cerinţelor autorizaţiilor eliberate conform legislaţiei valutare.
    Articolul 61.  Drepturile şi obligaţiile rezidenţilor şi
                          nerezidenţilor
    (1) Rezidenţii şi nerezidenţii au dreptul:
    a) să ia act de rezultatele controalelor efectuate de organele controlului valutar, expuse în actele (rapoartele) de control;
    b) să prezinte organelor controlului valutar obiecţii şi explicaţii referitoare la faptele expuse în actele (rapoartele) de control;
    c) să conteste, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova, acţiunile şi deciziile organelor controlului valutar aferente controlului valutar efectuat;
    d) să realizeze alte drepturi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    (2) Rezidenţii şi nerezidenţii sînt obligaţi:
    a) în cazurile prevăzute de legislaţia valutară, să prezinte agenţilor controlului valutar documente care justifică primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare;
    b) să asigure, în limitele stabilite de legislaţia Republicii Moldova, accesul organelor controlului valutar în încăperile lor, precum şi la documentele şi informaţiile necesare efectuării de către acestea a controalelor pe teren;
    c) să prezinte organelor controlului valutar documente şi informaţii referitoare la operaţiunile valutare conform cerinţelor legislaţiei valutare;
    d) în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, să ţină evidenţa operaţiunilor valutare şi să perfecteze rapoarte privind operaţiunile valutare efectuate, să asigure păstrarea documentelor şi rapoartelor în termenele stabilite conform legislaţiei;
    e) să îndeplinească prescripţiile organelor controlului valutar referitoare la lichidarea încălcărilor comise;
    f) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
Secţiunea a 2-a. Controlul asupra activităţii
unităţilor de schimb valutar
    Articolul 62.  Particularităţile controlului activităţii
                          unităţilor de schimb valutar
    (1) Controlul asupra respectării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor prezentei legi se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei în limita competenţei sale, în cadrul controlului pe teren şi al controlului din oficiu.
    [Art.62 al.(1) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(11) Controalele pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează în cadrul controalelor planificate şi inopinate.
    [Art.62 al.(11) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (2) Controalele planificate pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei cel mult o dată în cursul anului calendaristic, după caz, cu cooptarea reprezentanţilor instituţiilor cu funcţii de reglementare şi control, conform competenţei.
    [Art.62 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (3) Banca Naţională a Moldovei este în drept să efectueze controale inopinate pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar în următoarele cazuri:
    a) în scopul verificării îndeplinirii de către unităţile de schimb valutar a cerinţelor de lichidare în termen a încălcărilor depistate, precum şi a altor cerinţe stabilite de Banca Naţională a Moldovei în legătură cu aplicarea de sancţiuni unităţilor de schimb valutar;
    b) ca urmare a sesizărilor (petiţiilor) înregistrate la Banca Naţională a Moldovei, parvenite din partea consumatorilor, cît și din partea altor persoane, inclusiv a autorităților cu funcţii de control, privind încălcarea de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare;
    c) în cazul constatării, în cadrul controalelor din oficiu, a încălcării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare referitoare la activitatea acestora;
    d) ca urmare a autosesizării, în temeiul analizei bazate pe riscuri şi/sau în situaţii de instabilitate pe piaţa valutară.
    [Art.62 al.(3) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (4) Controlul pe teren la unitatea de schimb valutar se efectuează de către funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei în temeiul unei decizii scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, care se aduce la cunoştinţa unităţii de schimb valutar.  Decizia în cauză conţine, în mod obligatoriu, denumirea unităţii de schimb valutar supusă controlului, funcţionarii desemnaţi să efectueze controlul şi data efectuării controlului.
    [Art.62 al.(4) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(41) În cadrul controlului pe teren, funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei desemnaţi să-l efectueze au dreptul să utilizeze, pentru atestarea faptelor constatate, mijloace tehnice (audio, video, foto) şi să invite unul sau mai mulţi martori asistenţi.
    [Art.62 al.(41) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (5) În baza rezultatelor controlului pe teren se întocmeşte un act privind rezultatele controlului, în 2 exemplare, care este semnat de funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei care au efectuat controlul şi de persoana împuternicită a unităţii de schimb valutar la care s-a efectuat controlul. Dacă persoana în cauză refuză să semneze actul privind rezultatele controlului, funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei consemnează faptul refuzului în actul respectiv. Un exemplar al actului privind rezultatele controlului se înmînează/expediază unităţii de schimb valutar, iar al doilea se păstrează la Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.62 al.(5) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]  
    (6) În cazul dezacordului cu rezultatele controlului pe teren efectuat, unitatea de schimb valutar, în curs de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) actului privind rezultatele controlului, poate prezenta în scris argumentarea dezacordului anexînd documentele de rigoare.
    [Art.62 al.(6) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(7) Controlul pe teren şi cel din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se efectuează ţinînd cont şi de prevederile art. 751 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.
   
[Art.62 al.(7) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (8) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească alte particularităţi de efectuare a controlului pe teren şi a celui din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar legată de utilizarea aparatelor de schimb valutar.
    [Art.62 al.(8) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 63. Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb
                          valutar
    (1) Banca Naţională a Moldovei aplică unităţilor de schimb valutar sancţiuni în corespundere cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, ale Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, precum şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei elaborate în vederea executării legilor menţionate.
    (2) În cazul încălcării prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea birourilor/aparatelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate, în cazul neexecutării sancţiunilor impuse, Banca Naţională a Moldovei are dreptul să aplice băncilor licenţiate sancţiuni în conformitate cu art. 38 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 şi art. 75–752 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.
    [Art.63 al.(2) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (3) În cazul încălcării prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb valutar ale hotelurilor, în cazul încălcării condiţiilor de licenţiere și/sau în cazul neexecutării sancţiunilor impuse (denumite în continuare încălcări), Banca Naţională a Moldovei poate aplica faţă de titularii de licenţe (case de schimb valutar şi hoteluri) următoarele sancţiuni:
    [Art.63 al.(3) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    a) emiterea unui avertisment scris;
    b) aplicarea amenzii conform art.75 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
    c) suspendarea parţială sau totală a activităţii;
    d) retragerea licenţei.
    (4) Aplicarea de sancţiuni caselor de schimb valutar şi hotelurilor se face ţinînd cont şi de prevederile art. 75 şi art. 752 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător.
    [Art.63 al.(4) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(5) În cazul comiterii de către unitatea de schimb valutar a două sau mai multe încălcări care, potrivit prezentei legi, atrag după sine sancţiuni diferite, sancţiunea definitivă pentru un concurs de încălcări se stabileşte prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă. Amenda se consideră o sancţiune mai uşoară decît cea de suspendare a activităţii şi de retragere a licenţei, iar suspendarea activităţii – o sancțiune mai uşoară decît cea de retragere a licenţei.
   
[Art.63 al.(5) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (6) Aplicarea de sancțiuni de către Banca Naţională a Moldovei unităţilor de schimb valutar se efectuează în urma constatării de către Banca Naţională a Moldovei a încălcărilor în cadrul controalelor pe teren şi controalelor din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar respective.
    [Art.63 al.(6) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 64. Emiterea avertismentului casei
                         de schimb valutar şi hotelului
    [Art.64 titlul modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (1) Avertismentul se emite de către Banca Naţională a Moldovei în cazul comiterii de către titularul de licenţă a încălcărilor ce nu sînt menţionate la art.65 şi 66.  
    (2) Avertismentul se emite în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării încălcării şi se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă.
    [Art.64 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16] 
   
[Art.64 al.(3) abrogat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (4) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre lichidarea circumstanţelor care au dus la emiterea avertismentului.
    Articolul 641. Aplicarea şi perceperea incontestabilă
                             a amenzilor casei de schimb valutar şi
                             hotelului
    Aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzilor casei de schimb valutar şi hotelului se efectuează cu respectarea prevederilor corespunzătoare ale art. 75 şi 752 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.641 introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 65.  Suspendarea şi reluarea activităţii casei de
                           schimb valutar  şi a punctului de schimb
                           valutar al hotelului
    (1) Drept temeiuri pentru suspendarea parţială sau totală a activităţii casei de schimb valutar şi a punctului de schimb valutar al hotelului servesc: 
    a) neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a cerinţelor privind lichidarea încălcărilor şi a altor cerințe indicate în avertisment/decizia (hotărîrea) privind aplicarea amenzii;
    [Art.65 al.(1), lit.a) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]  
    [Art.65 al.(1), lit.b) abrogată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]  
    c) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă pierdute;
    [Art.65 al.(1), lit.c) modificată prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]   
    d) nerespectarea de către casa de schimb valutar a cel puţin uneia dintre cerinţele stabilite la art. 44 alin. (1)–(3), (4), (5) și (6);
    [Art.65 al.(1), lit.d) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16] 
    e) deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei potrivit căreia cel puţin una din persoanele indicate la art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) şi alin. (6) lit. e) este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova şi/sau a informaţiei potrivit căreia cel puţin una din persoanele menţionate, nerezidentă, este trasă la răspundere penală;
    [Art.65 al.(1), lit.e) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    f) opunerea faţă de efectuarea controlului asupra activităţii titularului de licenţă şi/sau eschivarea de la prezentarea informaţiei şi a documentelor solicitate în cadrul controlului. 
    (2) Hotărîrea privind suspendarea activităţii se adoptă de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării încălcării şi se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, cu indicarea temeiurilor suspendării activităţii. Termenul de suspendare a activităţii titularului de licenţă nu poate depăşi 6 luni.
    [Art.65 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (3) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre lichidarea circumstanţelor care au dus la suspendarea activităţii lui.
    (4) Hotărîrea privind reluarea activităţii titularului de licenţă se adoptă de Banca Naţională a Moldovei în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării respective şi după verificarea, în caz de necesitate, a faptului lichidării  circumstanţelor care au dus la suspendarea activităţii, dar nu mai devreme de expirarea  termenului de suspendare a activităţii stabilit de Banca Naţională a Moldovei. Hotărîrea adoptată se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.
    (5) Pe perioada suspendării activităţii casei de schimb valutar/filialei acesteia, casa de schimb valutar nu are dreptul să deschidă filiale noi și să instaleze aparate noi de schimb valutar.
    [Art.65 al.(5) în redacția LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(6) Pe perioada suspendării activităţii punctului de schimb valutar al hotelului, hotelul nu are dreptul să instaleze aparate noi de schimb valutar.
   
[Art.65 al.(6) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (7) În cazul în care casei de schimb valutar i se aplică sancţiunea sub formă de suspendare a activității, aceasta îşi pierde dreptul de a înfiinţa filiale pe perioada următoarelor 6 luni de la data încetării perioadei de sancţionare dispuse de Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.65 al.(7) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    Articolul 66.  Retragerea licenţei eliberate casei de
                          schimb valutar, hotelului
    (1) Drept temeiuri pentru retragerea licenţei Băncii Naţionale a Moldovei eliberate casei de schimb valutar sau hotelului servesc:
    a) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Băncii Naţionale a Moldovei;
    b) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei autorizate de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în licenţă;
    c) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea activităţii titularului de licenţă;
    d) stabilirea faptului continuării activităţii casei de schimb valutar/punctului de schimb valutar al hotelului a căror activitate a fost suspendată.
    e) neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a cerinţelor stabilite în hotărîrea privind suspendarea activităţii acestuia;
   
[Art.66 al.(1), lit.e) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    f) desfăşurarea de către filiala casei de schimb valutar a activităţii fără copia autorizată de pe licenţă care urmează a fi obţinută conform prevederilor prezentei legi;
   
[Art.66 al.(1), lit.f) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    g) hotărîrea instanţei judecătoreşti (privind intentarea procesului de insolvabilitate sau privind dizolvarea casei de schimb valutar);
   
[Art.66 al.(1), lit.g) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    h) radierea casei de schimb valutar sau a hotelului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
   
[Art.66 al.(1), lit.h) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    i) neînceperea de către titularul de licență a activității licențiate timp de 6 luni de la data eliberării licenţei;
   
[Art.66 al.(1), lit.i) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    j) suspendarea de către titularul de licență a activității licențiate pe o perioadă mai mare de 6 luni.
    [Art.66 al.(1), lit.j) introdusă prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (2) Banca Naţională a Moldovei adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data constatării încălcării sau a altor temeiuri pentru aceasta şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii, indicînd temeiurile retragerii licenţei.
    [Art.66 al.(2) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
    (3) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (4) Titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Banca Naţională a Moldovei licenţa retrasă şi, în cazul în care casa de schimb valutar are filiale, copiile autorizate de pe licenţă.  
    (5) Titularul de licenţă în temeiul prevederilor alin. (1) lit. a)–g) căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă cerere de eliberare a licenţei pentru activitatea  de schimb valutar în numerar cu persoane fizice după expirarea a 12 luni de la data depunerii licenţei retrase la Banca Naţională a Moldovei.
    [Art.66 al.(5) modificat prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
   
(6) În cazul retragerii licenţei casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin. (1) lit. b), d) şi f), acţionarii/asociaţii/administratorii acesteia îşi pierd, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărîrii privind retragerea licenţei, dreptul:
    a) de a înfiinţa o nouă casă de schimb valutar; sau
    b) de a achiziţiona participaţiuni noi la capitalul social al oricărei case de schimb valutar; ori
    c) de a administra activitatea unei alte noi case de schimb valutar/filialei acesteia.
    [Art.66 al.(6) introdus prin LP94 din 13.05.16, MO157-162/10.06.16 art.322; în vigoare 10.12.16]
Capitolul IX
RAPORTAREA OPERAŢIUNILOR VALUTARE
    Articolul 67.  Prezentarea rapoartelor privind
                          operaţiunile valutare
    (1) În scopul exercitării atribuţiilor sale ce ţin de domeniul reglementării valutare, inclusiv de controlul valutar, Banca Naţională a Moldovei este în drept să solicite prezentarea rapoartelor privind operaţiunile valutare ale rezidenţilor şi nerezidenţilor.
    (2) Rapoartele menţionate la alin.(1) pot fi solicitate de la:
    a) rezidenţii şi nerezidenţii care efectuează operaţiuni valutare; şi/sau
    b) agenţii controlului valutar.
    (3) Banca Naţională a Moldovei stabileşte:
    a) operaţiunile valutare care urmează a fi raportate;
    b) categoriile de rezidenţi şi nerezidenţi ale căror operaţiuni valutare urmează a fi raportate;
    c) cazurile în care raportarea operaţiunilor valutare se efectuează direct de către rezidenţi şi nerezidenţi sau indirect, prin intermediul agenţilor controlului valutar;
    d) periodicitatea, termenele şi modul de raportare a operaţiunilor valutare.
    (4) Persoanele menţionate la alin.(2) sînt obligate să prezinte la Banca Naţională a Moldovei rapoarte privind operaţiunile valutare în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
Capitolul X
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
LEGISLAŢIEI VALUTARE

    Articolul 68.  Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
                          valutare
    (1) Persoanele vinovate de încălcarea prevederilor legislaţiei valutare poartă răspundere conform legislaţiei Republicii Moldova.
    (2) Tragerea la răspundere a persoanei juridice conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova nu exonerează persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acesteia de răspunderea penală, administrativă sau altă formă de răspundere prevăzută de legislaţia Republicii Moldova, dacă există temeiuri corespunzătoare.
    (3) Tragerea la răspundere juridică nu exonerează persoana vinovată de obligaţia de a se conforma prevederilor legislaţiei valutare.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 69. Dispoziţii tranzitorii
    (1) Persoanele juridice rezidente care prestează servicii hoteliere şi casele de schimb valutar care au depus la Banca Naţională a Moldovei documentele în vederea obţinerii licenţei pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, dar nu au obţinut licenţe pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi urmează să se conformeze cerinţelor prezentei legi.
    (2) De la data intrării in vigoare a prezentei legi, unităţile de schimb valutar existente vor desfăşura activitatea de schimb valutar în limitele stabilite de prezenta lege.
    (3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele juridice rezidente care prestează servicii hoteliere şi casele de schimb valutar care deţin autorizaţii/licenţe eliberate de Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi în vederea efectuării activităţii de schimb valutar cu persoane fizice sînt obligate să depună la Banca Naţională a Moldovei o cerere de reperfectare a autorizaţiei/licenţei conform cerinţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, anexînd originalele autorizaţiilor/licenţelor în cauză, precum şi documentele indicate la art.47 alin.(2) lit.j) şi l) şi alin.(6) lit.f).
    (4) Banca Naţională a Moldovei, în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare şi a documentelor anexe indicate la alin.(3), va elibera licenţa reperfectată.
    (5) Termenul de valabilitate a licenţei reperfectate conform prezentului articol nu poate depăşi termenul de valabilitate a licenţei precedente. Licenţa  eliberată conform prezentului articol, în baza autorizaţiei care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, a avut termenul de valabilitate nelimitat, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.
    (6) În perioada examinării cererii de reperfectare a licenţei/autorizaţiei indicate la alin.(3), titularul acesteia îşi poate continua activitatea de schimb valutar în baza unui certificat eliberat de Banca Naţională a Moldovei.
    (7) Licenţele/autorizaţiile eliberate de Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi care nu au fost reperfectate conform prezentului articol se consideră nevalabile.
    (8) Pentru reperfectarea licenţelor/autorizaţiilor în conformitate cu prevederile prezentului articol nu se percepe taxă.
    Articolul 70. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.
    (2) Prezenta lege este compatibilă cu prevederile articolului 59 din capitolul 4 „Capitalurile şi plăţile” Titlul III „Libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi capitalurilor” partea a treia „Politicile Comunităţii” a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (versiunea consolidată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) C 321E, 29 decembrie 2006), precum şi cu prevederile Anexei I la Directiva Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din tratat (88/361/CEE) (publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 178, 8 iulie 1988).
    (3) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    1) Guvernul:
    a) de comun acord cu Banca Naţională a Moldovei, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.
    2) Banca Naţională a Moldovei va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

    Nr.62-XVI. Chişinău, 21 martie 2008.