LPC144/2008
ID intern unic:  328536
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 144
din  27.06.2008
pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 498     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează.
    1. La articolul 12 se introduce punctul 41) cu următorul cuprins:
    “41) Venit estimat - venit apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte în cadrul controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale.”.
    2. La articolul 14 alineatul (1) se introduce în final textul: “Ca obiect al impunerii este considerat venitul estimat în conformitate cu art.225.”.
    3. La articolul 15 se introduce litera d) cu următorul cuprins:
    “d) pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 - în mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat în evidenţa contabilă de agentul economic.”.
    4. La articolul 97 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    “(31) În cazul aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale, valoarea impozabilă a livrării impozabile se consideră valoarea estimată în conformitate cu art.225.”.
    5. La articolul 133 alineatul (1) se introduce litera h1) cu următorul cuprins:
    “h1) emite decizii asupra cazului de încălcare fiscală stabilit în urma aplicării prevederilor art.225;”.
    6. La articolul 225:
    alineatul (1), se introduce în final textul: “Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale se folosesc şi în cadrul controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale în conformitate cu art.146.”
    se introduc alineatele (3)-(5) cu următorul cuprins:
    “(3) Drept bază pentru estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii) servesc livrările zilnice de mărfuri şi servicii înregistrate pe perioada funcţionării posturilor fiscale.
    Pentru aplicarea prevederilor din prezentul alineat este necesară respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) posturile fiscale au fost instituite cel puţin de două ori pe parcursul anului fiscal;     
    b) perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sînt de cel puţin 30 de zile calendaristice, iar diferenţa dintre perioadele de activitate este de cel puţin 60 de zile calendaristice;
    c) livrările de mărfuri şi servicii în medie pe zi pînă la şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sînt mai mici de 70% faţă de livrările medii pe zi înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.
    (4) Estimarea obligaţiilor fiscale se efectuează pentru perioada de la începutul anului fiscal pînă la instituirea primului post fiscal şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale, pentru lunile în care media zilnică a livrărilor înregistrate în evidenţa agentului economic este mai mică de 70% din media zilnică a livrărilor înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.
    În baza rezultatelor estimării obligaţiilor fiscale, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau organul fiscal teritorial, în cazul delegării atribuţiilor respective de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, emite decizie asupra cazului de încălcare fiscală.
    (5) Prevederile prezentului articol se aplică asupra genurilor de activitate specificate în secţiunile C, G, H, I ale Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM) din 9 februarie 2000.”
    7. La articolul 228 se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:
    “(8) Nu se calculează majorare de întîrziere (penalitate) pentru neachitarea obligaţiilor fiscale estimate în conformitate cu art.225 pentru perioada fiscală de pînă la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare  fiscală.”.
    Art.II. - Prezenta lege se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2009.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr.144-XVI. Chişinău, 27 iunie 2008.