LPC145/2008
ID intern unic:  328538
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 145
din  27.06.2008
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 500     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 1741 avînd următorul cuprins:
    “Articolul 1741. Stingerea simplificată a obligaţiei
                               fiscale prin scădere
    (1) În lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător, organul fiscal stinge simplificat obligaţia fiscală prin scădere contribuabililor persoane juridice, în condiţiile prezentului  articol.
    (2) Organul fiscal stinge simplificat prin scădere obligaţia fiscală, conform art.174 alin.(4), în cazul în care stabileşte în cumul că:
    a) persoana juridică are datorii la bugetul de stat, la bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi/sau la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă  medicală;
    b) persoana juridică nu este fondator al unei persoane juridice;
    c) persoana juridică, în decursul ultimelor 24 de luni consecutive, nu a depus  dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar;
    d) faţă de persoana juridică au fost aplicate toate măsurile de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute de lege;
    e) persoana juridică nu dispune de bunuri care pot fi urmărite în scopul executării obligaţiei fiscale.
    (3) Lista contribuabililor ale căror obligaţii fiscale au fost stinse simplificat prin scădere se prezintă Camerei Înregistrării de Stat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru a iniţia din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat.”
    Art.II. - Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711) se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13:
    alineatul (1), se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
    “c1) constituirii unei noi persoane de către fondatorul persoanei juridice radiată din Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.1741 din Codul fiscal - în decursul a 3 ani;”.
    2. La articolul 26 se introduc alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    “(7) Lista fondatorilor cărora li se refuză, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.c1), de a înregistra persoane nou-fondate va fi prezentată Camerei Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, conform unui regulament aprobat de Guvern.
    (8) În baza informaţiei prezentată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.1741 din Codul fiscal, Camera Înregistrării de Stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.”
    3. La articolul 31 alineatul (1) litera a) se introduce în final textul “în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional”.
    Art.III. - Prezenta lege se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2009, cu excepţia articolului II punctul 3, care intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr. 145-XVI. Chişinău, 27 iunie 2008.