LPC162/2008
ID intern unic:  328550
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 162
din  09.07.2008
privind modificarea şi completarea articolului 24 
din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 512
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 1), poziţia “Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se exclude;
    la punctul 2), după poziţia:
    “Camera de Licenţiere”
    se introduc poziţiile:
    “Agenţia Transporturi
    Agenţia “Apele Moldovei””.
    Art.II. - Agenţia Transporturi se instituie prin reorganizarea Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi a Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile.
    Art.III. - Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va prelua atribuţiile de gospodărire a drumurilor de la Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor. 
    Art.IV. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va aproba structura, statele de funcţii şi regulamentele de activitate ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, ale Agenţiei Transporturi şi ale Agenţiei “Apele Moldovei”;
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.162-XVI. Chişinău, 9 iulie 2008.