LPC165/2008
ID intern unic:  328552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 165
din  09.07.2008
pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI
din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor
de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor
 în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 514
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Anexa nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.476) se completează după cum urmează:
    1. În secţiunea “1 EDUCAŢIE”, poziţia “14 Ştiinţe ale educaţiei”, subpoziţia “141 Educaţie şi formarea profesorilor”, rubrica 4, se introduce textul: “141.16 Dans”.
    2. În secţiunea “2 Ştiinţe umanitare şi arte”, poziţia “21 Arte”, subpoziţia “216 Arte teatrale”, rubrica 4, se introduce textul: “216.6 Dans”.
    3. În secţiunea “8 SERVICII”, poziţia “82 Cultură fizică şi sport”:
    rubrica 3, se introduce textul: “824 Dans sportiv şi modern”;
    rubrica 4, se introduce textul: “824.1 Dans sportiv şi modern”.
    Art.II. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.165-XVI. Chişinău, 9 iulie 2008.