HPC156/2008
ID intern unic:  328555
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 156
din  04.07.2008
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului
nr.310-XVI din 27 decembrie 2007 de aprobare a Regulamentului
 privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru
subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 517
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Hotărîrea Parlamentului nr.310-XVI din 27 decembrie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.18–20, art.58) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 punctul 1) litera e), textul „de creştere a răsadului” se substituie cu textul „de cultivare”.
    2. La articolul 3 se introduce în final textul „ , cu excepţia subvenţiilor la cererile care nu au fost satisfăcute în anul 2007 din insuficienţă de finanţe şi care se satisfac din mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în anul 2008 conform prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.15-XVI din 9 februarie 2007”.
    3. În anexă:
    la punctul 3 se introduce în final textul „ , cu excepţia agenţilor economici asupra cărora este iniţiată procedură de insolvabilitate”;
    la punctul 12 se introduce în final litera i) cu următorul cuprins:
    „i) copia de pe paşaport şi de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole.”
    la punctul 23 litera c), textul „de creştere a răsadului” se substituie cu textul „de cultivare”;
    la punctul 24:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) compensării în proporţie de 30 la sută din costul modulelor de sere, al utilajului şi al echipamentului achiziţionate, inclusiv prin intermediul Proiectului de asistenţă tehnică pentru fermierii neprivilegiaţi (2KR), necesare producerii legumelor pe teren protejat (sere şi solarii);”
    litera b), cuvîntul „dispersie” se substituie prin cuvîntul  „aspersiune”, iar cifrele „10” şi „20” se substituie prin cifrele „20” şi, respectiv, „30”;
    la punctul 25:
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) copii de pe facturile fiscale, facturile de expediţie sau invoice;”
    textul:
    „Solicitantul de mijloace financiare a căror destinaţie este prevăzută la pct.24 lit.a) prezintă suplimentar un formular statistic nr.29-agr (referitor la suprafaţa terenului protejat aflat în folosinţă).”
    se substituie cu textul:
    „Solicitantul de mijloace financiare a căror destinaţie este prevăzută la pct.24 lit.a) prezintă suplimentar actul de recepţie şi actul de instalare a modulelor de sere, a utilajului şi a echipamentului, vizate de şeful direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie.”
    la punctul 26, după cuvîntul „procurat” se introduc cuvintele „şi instalat”;
    compartimentul C va avea următorul titlu:
    „C. Stimularea investiţiilor în crearea, restabilirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale de cultivare şi prelucrare postrecoltare a tutunului”;
    la punctul 29, textul „de creştere a răsadului” se substituie cu textul „de cultivare”;
    la punctul 30 litera d) se introduce în final textul „ , de expediţie sau invoice şi de pe actele de efectuare a lucrărilor de montare”;
    la punctul 54 se introduce în final textul: „Agenţii economici beneficiari de tehnică agricolă vor profita de subvenţie pentru suma achitată, la prezentarea documentelor confirmative.”
    la punctul 55 litera d), după textul „facturile fiscale” se introduce textul „ , de pe facturile de expediţie”;
    la punctul 56, după textul „factura fiscală” se introduce textul „ , în facturile de expediţie”;
    la punctul 67, litera c) se exclude;
    în anexa nr.3 se introduce punctul 19 cu următorul cuprins:
    „19. Maşină autopropulsată pentru recoltarea culturilor furajere.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian  LUPU

    Nr.156-XVI. Chişinău, 4 iulie 2008.