HGM838/2008
ID intern unic:  328564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 838
din  09.07.2008
privind instituirea Comitetului interministerial
pentru planificarea strategică
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 848
    MODIFICAT
   
HG377 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.419
    HG716 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.808
    HG398 din 07.06.11, MO96-98/10.06.11 art.459
    HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180
    HG587 din 08.10.09, MO155/13.10.09 art.651
    HG1256 din 11.11.08, MO204-205/14.11.08 art.1263


    În scopul optimizării procesului de planificare strategică, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Comitetul interministerial pentru planificarea strategică.
    2. Se aprobă:
    componenţa nominală a Comitetului interministerial pentru planificarea strategică, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comitetului interministerial pentru planificarea strategică, conform anexei nr.2;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comitetului interministerial din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comitetului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    4. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon

    Nr. 838. Chişinău, 9 iulie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 838 din 9 iulie 2008
Componenţa nominală
a Comitetului interministerial pentru
planificarea strategică

    FILAT Vladimir               - Prim-ministru, preşedinte al Comitetului
    LAZĂR Valeriu               - viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                              vicepreşedinte al Comitetului
    CODREANU Ruslan       - şef al Direcţiei politici, planificare strategică
                                               şi asistenţă externă, secretar al Comitetului
    CARPOV Eugen              - viceprim-ministru
    MOLDOVANU  Mihail   - viceprim-ministru
    LEANCĂ Iurie                 - viceprim-ministru, ministru al afacerilor
                                              externe şi integrării europene
    BODIU Victor                 - secretar general al Guvernului
    NEGRUŢA Veaceslav     - ministru al finanţelor
    RĂDUCAN Marcel         - ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    EFRIM Oleg                    - ministru al justiţiei
    BULIGA Valentina           - ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    ŞALARU Gheorghe         - ministru al mediului
    BUMACOV Vasile          - ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    ŞLEAHTIŢCHI Mihail     - ministru al educaţiei
    DUCA Gheorghe             - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    [Anexa nr.1 în redacţia HG398 din 07.06.11, MO96-98/10.06.11 art.459]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG587 din 08.10.09, MO155/13.10.09 art.651]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1256 din 11.11.08, MO204-205/14.11.08 art.1263]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 838 din 9 iulie 2008
REGULAMENTUL
Comitetului interministerial pentru planificarea strategică
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru planificarea strategică (în continuare - Comitet).
    2. Comitetul este o structură funcţională de competenţă generală, fără personalitate juridică, prezidată de Prim-ministru şi constituită din membri ai Guvernului şi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat. 
    [Pct.2 modificat prin HG587 din 08.10.09, MO155/13.10.09 art.651]
    3. Comitetul se instituie în scopul coordonării procesului de planificare strategică desfăşurat de Guvern.
    4. Comitetul va coordona şi va monitoriza activitatea Guvernului şi a comitetelor guvernamentale ale acestuia în elaborarea şi implementarea Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi Cadrului de cheltuieli pe termen mediu, integrare europeană şi coordonare a asistenţei externe. Comitetul va monitoriza activitatea şi altor comisii, consilii, comitete sau grupuri de lucru (în continuare - comitete guvernamentale) care sînt implicate direct sau indirect în planificarea strategică.
    HG716 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.808
    5. Activitatea Comitetului este desfăşurată în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului şi indicaţiile Prim-ministrului, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
II. Misiunea şi funcţiile de bază ale Comitetului
    6. Misiunea Comitetului este asigurarea unui proces integrat de planificare strategică, în care sînt corelate în cea mai eficientă manieră priorităţile naţionale, stabilite în principalele documente strategice ale Guvernului, cu politicile elaborate de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, angajamentele internaţionale asumate şi cadrul de resurse interne şi externe.
    7. Comitetul are următoarele funcţii de bază:
    a) asigură corelarea dintre priorităţile strategice ce derivă din documentele de politici şi acţiunile întreprinse de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pentru realizarea acestora;
    b) coordonează elaborarea şi monitorizează implementarea Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi a altor documente strategice;
    c) monitorizează activitatea Grupului coordonator pentru elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu, Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi a altor comitete guvernamentale implicate în procesul de planificare strategică;
    d) asigură dialogul permanent cu Comisia naţională pentru integrarea europeană;
    e) asigură corelarea politicilor elaborate cu angajamentele internaţionale asumate de către Guvern, în special cu agenda de integrare europeană;
    [Pct.7 lit.f) abrogată prin HG377 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.419]
    [Pct.7 lit.g) abrogată prin HG377 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.419]
    h) coordonează procesul de consolidare a capacităţilor administraţiei publice centrale, analizează progresele înregistrate şi identifică soluţii pentru aplanarea problemelor apărute în acest proces;
    i) asigură elaborarea de către autorităţile publice centrale a politicilor sectoriale şi intersectoriale din perspectiva dezvoltării regionale echilibrate şi analizează tendinţele în dezvoltarea regiunilor;
    j) asigură dialogul permanent cu societatea civilă şi partenerii de dezvoltare ai ţării, inclusiv prin intermediul structurilor de cooperare create de Guvern;
    k) asigură soluţionarea disputelor aferente procesului de planificare strategică şi atingerea unui consens cu privire la subiectul abordat.
III. Atribuţiile Comitetului
    8. Comitetul are următoarele atribuţii:
    a) înaintează propuneri de politici în diverse sectoare de dezvoltare a ţării;
    b) propune Guvernului abrogarea unor documente de politici şi acte normative existente neactuale sau contraproductive;
    c) acceptă sau respinge pentru definitivare proiectele de documente de politici sau acte normative care vizează priorităţile de dezvoltare a ţării;
    d) solicită comitetelor guvernamentale şi organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice rapoarte sau informaţii cu privire la progresul în implementarea programelor coordonate;
    e) înaintează propuneri Guvernului pentru crearea sau lichidarea comitetelor guvernamentale implicate în procesul de planificare strategică;
    f) invită la şedinţele Comitetului reprezentanţi ai altor comitete guvernamentale, ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice vizate sau participanţi din afara Guvernului;
    g) exercită alte atribuţii, conform legislaţiei.
IV. Organizarea activităţii Comitetului
    9. Comitetul este convocat în şedinţe ordinare o dată pe lună sau, la necesitate, în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui Comitetului sau a oricărui membru, cu acceptul preşedintelui Comitetului. 
    10. Fiecare membru al Comitetului are dreptul să introducă o chestiune pe ordinea de zi a şedinţei ordinare sau extraordinare.
    11. Lucrările de secretariat ale Comitetului sînt asigurate de subdiviziunea responsabilă de coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Cancelariei de Stat, din cadrul căreia va fi desemnat secretarul Comitetului.
    [Pct.11 modificat prin HG587 din 08.10.09, MO155/13.10.09 art.651]
    12. Invitaţia de participare la şedinţă şi materialele relevante vor fi transmise membrilor Comitetului cu cel puţin 7 zile înainte sau, în cazul şedinţelor extraordinare,  cu cel puţin 2 zile înainte.
    13. În invitaţia de participare se va indica data, ora, locul desfăşurării şedinţelor Comitetului şi ordinea de zi a acestora, cu anexarea materialelor propuse pentru examinare.
    14. Şedinţa Comitetului este deliberativă dacă este prezentă majoritatea membrilor Comitetului.
    15. Deciziile Comitetului se adoptă prin consens.
    16. Şedinţele Comitetului se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate de preşedinte şi secretar.
V. Dispoziţii speciale
    17. Comitetul poate fi reorganizat sau dizolvat la propunerea Prim-ministrului, prin hotărîre de Guvern, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 838 din 9 iulie 2008
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În Hotărîrea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 “Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.123), după punctul 8 se introduce un punct nou, 81, cu următorul cuprins:
    “81. Activitatea Grupului coordonator pentru elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu este monitorizată de către Comitetul interministerial pentru planificarea strategică”.
    2. În Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 “Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.200), după punctul 6 se introduce un punct nou, 61, cu următorul cuprins:
    “61. Activitatea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale este monitorizată de către Comitetul interministerial pentru planificarea strategică”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.191 din 25 februarie 2008 “Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.257) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    “1. Procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 va fi coordonat de Comitetul interministerial pentru planificarea strategică.”;
    2) punctul 2 şi alineatul doi al punctului 3 se exclud;
    3) la punctul 6, cuvintele “Ministerul Economiei şi Comerţului, în colaborare cu Direcţia de analiză a coordonării politicilor din cadrul” se substituie prin cuvintele “Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a”;
    4) la punctul 8, cuvintele “Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin cuvintele “Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului”;
    5) la punctul 10, cuvintele “Ministerului Economiei şi Comerţului” se substituie prin cuvintele “Direcţiei coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului”;
    6) anexa nr.1 se exclude;
    7) în ultimul alineat din anexa nr.2, cuvintele “Comitetului interministerial pentru implementarea, monitorizarea, evaluarea şi actualizarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” se substituie prin cuvintele “Comitetului interministerial pentru planificarea strategică”;
    8) în alineatul doi al anexei nr.3, cuvintele “pentru implementarea, monitorizarea, evaluarea şi actualizarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” se substituie prin cuvintele “pentru planificarea strategică”.

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 838 din 9 iulie 2008
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.322 din 28 martie 2006 “Cu privire la implementarea Programului naţional de asistenţă tehnică pentru anii 2005-2006 şi instituirea Comitetului naţional pentru asistenţa externă acordată Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.55-58, art.365).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.362 din 10 aprilie 2006 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru reforma administraţiei publice centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.59-62, art.404).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.150 din 12 februarie 2007 “Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.168).