LPC155/2008
ID intern unic:  328628
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 155
din  04.07.2008
cu privire la modificarea şi completarea articolului 18 din
Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 533
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Articolul 18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (3), textul “100 de lei” se înlocuieşte cu textul “200 de lei pentru fiecare copil”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Începînd cu 1 ianuarie 2009, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 25% din baza de calcul stabilită conform art.7, dar nu mai puţin de 250 de lei pentru fiecare copil.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.155-XVI. Chişinău, 4 iulie 2008.