LPM172/2008
ID intern unic:  328640
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 172
din  10.07.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 543
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Articolul 10 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62–63, art.692), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Actele de confirmare a studiilor gimnaziale, medii de cultură generală şi liceale în instituţiile de învăţămînt de stat se eliberează gratuit. Eliberarea duplicatelor acestor acte se efectuează contra plată, al cărei cuantum se stabileşte de Guvern.”
    [Art.II abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.III. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele „venit investiţional” se substituie prin  cuvintele „venit din investiţii”.
    2. La articolul 14 alineatul (1), după cuvintele „şi venitul obţinut de persoanele juridice” se introduc cuvintele „şi fizice care practică activitate de întreprinzător”, cuvintele „venitul investiţional” se substituie prin cuvintele „venitul din investiţii”, iar după cuvintele „şi financiar obţinut de persoanele fizice” se introduc cuvintele „– cetăţeni rezidenţi –”.
    3. Articolul 20:
    la litera a), cuvintele „anuităţile sub forma prestaţiilor de asigurări sociale şi a prestaţiilor (indemnizaţiilor), inclusiv din bugetul de stat, specificate în legislaţia în vigoare,” se substituie prin cuvintele „anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare,”;
    la litera z), cuvintele „la impozitul pe venit” se exclud.
    4. Articolul 24 se completează cu alineatele (16) şi (17) cu următorul cuprins:
    „(16) Societăţilor de audit şi auditorilor în calitate de întreprinzători individuali li se permite deducerea cheltuielilor pentru asigurarea riscului de audit în mărime de pînă la 15% din venitul de vînzări ale serviciilor prestate în anul de gestiune.
    (17) Se permite deducerea cheltuielilor suportate de întreprinderile agricole pentru întreţinerea obiectivelor de menire social-culturală aflate în gestiune, conform normelor (cheltuielilor medii) stabilite pentru întreţinerea instituţiilor similare finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.”
    5. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Deducerea cheltuielilor legate de achitarea dobînzilor de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia instituţiilor financiare şi a organizaţiilor de microfinanţare) în folosul persoanelor fizice şi juridice se acceptă în limita ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a valorilor mobiliare de stat pe termen de 2 luni.”
    6. Articolul 33:
    la alineatul (1), cifra „6300” se  substituie prin cifra „7200”;
    la alineatul (2), cifra „10000” se substituie prin cifra „12000”.
    7. Articolul 34:
    la alineatul (1), cifra „6300” se  substituie prin cifra „7200”;
    la alineatul (2), cifra „10000” se  substituie prin cifra „12000”.
    8. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifra „1560” se substituie prin  cifra „1680”, iar cifra „6300” se substituie prin cifra „7200”;
    la alineatul (2) litera d), cifra „6300” se  substituie prin cifra „7200”.
    9. La articolul 49, alineatul (14) se exclude.
    10. La articolul 52 alineatul (5), după prima propoziţie se introduce propoziţia: „Termenul pentru care se adoptă decizia organului fiscal privind scutirea provizorie de plata impozitului pe venit nu poate depăşi un an de la înregistrarea organizaţiilor specificate la alin. (1) lit. b).”
    11. În denumirea şi în textul articolului 532, cuvintele „ale cetăţenilor” se exclud.
    12. Articolul 83:
    la alineatul (2) litera b) prima liniuţă, cifra „6300” se substituie prin cifra „7200”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    ,,(11) Prin derogare de la prevederile alin.(2) lit.d), întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit.”
    13. La articolul 90 alineatul (3), după cifra „89” se introduce textul „ , 901 alin.(3)”.
    14. La articolul 901 alineatul (31), litera b) se completează în final cu cuvintele ,, , inclusiv patrimoniul transmis către persoanele fizice cu titlu de donaţie”.
    15. După articolul 901 se introduce articolul 902 cu următorul cuprins:
    „Articolul 902. Regimul fiscal pentru unele tipuri de
                             cheltuieli
    La depăşirea limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau celor de sponsorizare stabilite  la art. 36, contribuabilul calculează şi achită un impozit de 15% din suma depăşirii.”
    16. La articolul 91, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    ,,(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică veniturilor obţinute sub formă de salariu, din care se efectuează reţinerea conform art.88.”
    17. La articolul 92:
    alineatul (1) se completează cu următoarea propoziţie: ,,Impozitul calculat conform art.902 se achită la buget nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.”
    alineatul (2) se completează cu următoarea propoziţie: ,,Darea de seamă privind impozitul calculat conform art.902 se prezintă organului fiscal teritorial nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.”
    18. Articolul 95:
    la litera b), cuvîntul  „ , serviciilor” se exclude;
    articolul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) importul serviciilor în Republica Moldova, cu excepţia serviciilor importate aferente produselor compensatoare rezultate din regimul de perfecţionare pasivă.”
    19. La articolul 96 litera b) liniuţa a treia, cifra „380840” se substituie prin cifra „380894”.
    20. La articolul 101 alineatul (4),  după cuvintele „care importă servicii pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător” se introduc cuvintele „ , cu excepţia serviciilor importate aferente produselor compensatoare rezultate din regimul de perfecţionare pasivă,”.
    21. Articolul 103:
    alineatul (1):
    punctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000, 490300000, precum şi produsele alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 16021000, 20051000, 20071010, 20071091, 200710990;”
    punctul 251) se exclude;
    punctul 27) va avea următorul cuprins:
    „27) serviciile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Scutirea va fi acordată începînd cu perioada fiscală în care organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării a fost acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. În cazul retragerii certificatului de acreditare, organizaţia va fi privată de dreptul la scutire începînd cu perioada fiscală în care i se retrage certificatul de acreditare.”
    la alineatul (3), cifra „1503” se  substituie prin cifra „150300”.
    22. La articolul 104, după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte, conform listei aprobate de Guvern. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică, precum şi modul de aplicare a cotei zero de TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică se stabilesc de Guvern;”.
    23. La articolul 124 alineatul (5), cuvintele „şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free,” se  substituie prin cuvintele „ , livrarea de pe teritoriul  vamal în magazinele duty-free şi comercializarea de către aceste magazine a mărfurilor supuse accizelor,”.
    24. La articolul 125 alineatul (3), după cuvîntul „comision,” se introduc cuvintele „de asemenea,  livrează mărfuri supuse accizelor în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, şi/sau în zonele economice libere,”.
    25. În anexa la titlul IV, poziţiile tarifare 160430, 2101, 220410110, 220410191, 220410192, 220410991, 220421, 220429, 220430, 2206, 220710000, 220720000, 2208, 240210000, 270750, 290110, 290124110, 290124190, 290129, 290211, 290220100, 290230, 290244, 290290800, 290511000-290513000, 290515000, 290519000-290549, 321290100, 321290390, 321290900, 381700100, 381700900, ex.7113, 8519, 8520, 852110300, 852110800, 852540, 870331, 870332, 870333 vor avea următorul cuprins:
„160430
Icre (caviar) şi înlocuitori de icre
valoarea în lei
25%
210111-210112

Extracte, esenţe şi concentrate de cafea sau de alte produse, precum şi preparate pe bază de aceste produse

valoarea în lei
10%”
„220410
Vinuri efervescente
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de
2,50 lei/litru
 
220421

alte vinuri; must de struguri a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recipiente cu capacitatea de pînă la 2 litri:

 
- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 13% volum
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de
1,25 lei/litru
- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de peste 13% volum
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de
1,50 lei/litru
ex. 220421101
Vinuri spumoase
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de
2,50 lei/litru
220429

Alte vinuri; must de struguri, a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recipiente cu capacitatea de peste

2 litri:
 
 
- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 13% volum
valoarea în lei
5%, dar nu mai puţin de
0,25 lei/litru
- cu o concentraţie alcoolică dobîndită de peste 13% volum
valoarea în lei
5%, dar nu mai puţin de
0,30 lei/litru
220430
Alte musturi de struguri fermentate sau parţial fermentate
valoarea în lei
5%, dar nu mai puţin de
0,25 lei/litru”
 
„220600

Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte

 
 
valoarea în lei
10%, dar nu mai puţin de
0,15 lei/litru
22071000

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 80% volum sau mai mult, cu excepţia celui destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică

litru alcool absolut
0,09 lei/% vol/litru
220720000
Alcool etilic şi alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie
litru alcool absolut
0,09 lei/% vol/litru
2208

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică de pînă la 80% volum, distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice:

 
 
- cu o concentraţie alcoolică de pînă la 9% volum
 
valoarea în lei
12%, dar nu mai puţin de 0,12 lei/% vol/litru alcool absolut
- cu o concentraţie alcoolică de 9% pînă la 25% volum
 
valoarea în lei
30%, dar nu mai puţin de 0,10 lei/% vol/litru alcool absolut
 
- cu o concentraţie alcoolică de peste 25% volum
valoarea în lei
50%, dar nu mai puţin de 0,40 lei/% vol/litru alcool absolut
240210000

Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri (ţigări fine), conţinînd tutun

 
1000 bucăţi
1460 lei”
„270750

Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilă în proporţie de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250 grade C după metoda ASTM D 86

 
tona
1200 lei”
 
„290110000
Hidrocarburi aciclice saturate
tona
1200 lei
290124100
Buta-1,3-dienă
tona
1200 lei
290129000
Alte hidrocarburi aciclice nesaturate
tona
1200 lei
290211000
Ciclohexan
tona
1200 lei”
 
„ex. 290220
Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil
tona
1200 lei
290230000
Toluen
tona
1200 lei
290244000
Amestec de izomeri ai xilenului
tona
1200 lei
290290900
Alte hidrocarburi ciclice
tona
1200 lei

290511000-
290513000

Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol)
 
tona
1200 lei”

„290519000-
290549

Alţi alcooli aciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

valoarea în lei
 5%
ex.290519000
Pentanol (alcool amelic)
tona
1200 lei”
 
 
 
 
 
„321290

Alţi pigmenţi (inclusiv pulberi şi fulgi metalici), dispersaţi într-un mediu neapos, sub formă de lichid sau pastă, de tipul celor utilizaţi pentru fabricarea vopselelor (inclusiv emailuri)

valoarea în lei
 5%
321290900

Tincturi şi alte substanţe colorante, prezentate în forme sau ambalaje destinate vînzării cu amănuntul

 
valoarea în lei
5%”
„381700800
Altele
tona
1200 lei”
 
 
„7113

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora, din metale preţioase sau din metale placate sau dublate cu metale preţioase: din metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase

valoarea în lei
 10 %
8519

Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului

 
valoarea în lei
 15%”
„852110

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică

 
bucata
10 euro”
 
„852580

Camere de televiziune, aparate fotografice numerice şi alte camere video cu înregistrare

 
 
bucata
30 euro”
 

„- - Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):

 
 
870331
- - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3
cm3
0,40 euro
870332
- - Cu capacitatea cilindrică de peste 
1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3
cm3
1,00 euro
870333
- - Cu capacitatea cilindrică de peste
2500 cm3
cm3
1,60 euro”
    26. Anexa la titlul IV:
    poziţiile tarifare 0901 şi 210111-210112-se exclud;
    la poziţia tarifară 220300 coloana 4, cifra „1,35” se substituie prin cifra „1,48”;
    la poziţia tarifară 220410 coloana 4, cifra „2,50” se substituie prin cifra „2,74”;
    la poziţia tarifară 220421 coloana 4, cifrele „1,25” şi „1,50” se substituie prin cifrele „1,37” şi, respectiv,  „1,64”;
    la poziţia tarifară ex. 220421101 coloana 4, cifra „2,50” se  substituie prin cifra „2,74”;
    la poziţia tarifară 220429 coloana 4, cifrele „0,25” şi „0,30” se substituie prin cifrele „0,27” şi, respectiv,  „0,33”;
    la poziţia tarifară 220430 coloana 4, cifra „0,25” se substituie prin cifra „0,27”;
    la poziţia tarifară 2205 coloana 4, cifra „1,50” se  substituie prin cifra „1,64”;
    la poziţia tarifară 220600 coloana 4, cifra „0,15” se substituie prin cifra „0,16”;
    la poziţia tarifară 2208 coloana 4, cifrele „0,12”, „0,10” şi „0,40” se substituie prin cifrele „0,13”, „0,11” şi, respectiv, „0,44”;
    la poziţia tarifară 240210000 coloana 4, cifra „1460” se substituie prin cifra „1600”;
    la poziţia tarifară 240220 coloana 4, cifrele „6,00” şi „4,40” se substituie prin cifrele „6,60” şi, respectiv,  „4,80”;
    la poziţia tarifară 240290000 coloana 4, cifra „7,30” se substituie prin cifra „8,00”;
    la poziţia tarifară 852110 coloana 4, cifra „10” se substituie prin cifra „11”;
    la poziţia tarifară 852190000 coloana 4, cifra „10” se substituie prin cifra „11”;
    la poziţia tarifară 852580 coloana 4, cifra „30” se substituie prin cifra „33”;
    la poziţia tarifară 870321 coloana 4, cifra „0,30” se substituie prin cifra „0,33”;
    la poziţia tarifară 870322 coloana 4, cifra „0,40” se substituie prin cifra „0,44”;
    la poziţia tarifară 870323 coloana 4, cifrele „0,60” şi „1,00” se substituie prin cifrele „0,66” şi, respectiv,  „1,10”;
    la poziţia tarifară 870324 coloana 4, cifra „1,60” se  substituie prin cifra „1,75”;
    la poziţia tarifară 870331 coloana 4, cifra „0,40” se substituie prin cifra „0,44”;
    la poziţia tarifară 870332 coloana 4, cifra „1,00” se substituie prin cifra „1,10”;
    la poziţia tarifară 870333 coloana 4, cifra „1,60” se substituie prin cifra „1,75”.
    27. În notele la anexa titlului IV:
    la punctele 3 şi 6, cifra „220710000” se  substituie prin cifra „22071000”;
    punctul 4 se exclude;
    la punctul 5,  cifrele „290110, 290124110”, „290129, 290211”, „290220100, 290230”, „290244”, „321290100, 321290390”, „381710” se substituie prin cifrele „290110000, 290124100”, „290129000, 290211000”, „290220000, 290230000”, „290244000”, „321290900, 321290” şi, respectiv,  „381700800”, iar cifrele „290124190” şi „290515000” se exclud.
    28. La articolul 291, litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) taxa pentru parcare – suprafaţa de parcare;”.
    29. La articolul 292 alineatul (1), după cuvintele „unificată privind taxele locale” se introduc cuvintele „ , cu excepţia celei stipulate la art.291 lit.a) din Codul fiscal, în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier),”.
    30. La articolul 297:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.”
    la alineatul (4), după cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” se introduc cuvintele „în termen de 10 zile din data adoptării acestora”.
    31. La anexa la titlul VII litera j), coloanele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins: „Suprafaţa de parcare”,  „6 lei anual pentru fiecare metru pătrat”.
    32. La articolul 299, punctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) Normă de extragere a apei – volumul de apă extras în lipsa contorului, care se stabileşte de către organul de stat împuternicit de Guvern.”
    33. La articolul 301, alineatul (2) se exclude.
    34. Articolul 303 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 303. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este:
    a) volumul de apă extras din fondul apelor, cu excepţia  celui  pentru care nu se aplică taxa pentru apă;
    b) volumul de apă utilizat de hidrocentrale.”   
    35. La anexa nr.1 la titlul VIII punctul 1), textul „1 leu” se substituie prin textul „0,3 lei”.
    36. La articolul 338 alineatul (1), cuvintele „ , folosite de către persoanele fizice în scopuri personale, iar de către peroanele juridice şi persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător – în activitatea de întreprinzător” se exclud.
    Art.IV. – Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatele (3)–(5), (10) şi (13) se exclud;
    la alineatul (22), cuvintele „ , iar pe perioada anilor  2007–2010 – cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi” se exclud.
    Art.V. – Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (6) subalineatul 2, după cuvintele „TVA achitate de el pentru mărfurile” se introduc cuvintele „şi serviciile de prelucrare”.
    2. Anexa:
    la poziţia tarifară 0402 coloana 2, după cuvîntul „smîntînă” se introduc cuvintele „din lapte”;
    la poziţia tarifară 150200 coloana 2, cifra „1503” se substituie prin cifra „150300”.
    Art.VI. - Articolul 10 din Legea  nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1–4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în titlul articolului, cuvintele  „şi adoptarea” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „pe care îl supune aprobării Parlamentului” se exclud;
    alineatele (4), (5) şi (6) se exclud.
    Art.VII. – Legea culturilor nucifere nr.658-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.153–155, art.749), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (2), cuvintele „fondul pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului” se  substituie prin cuvintele „bugetul de stat”.
    2. În titlul capitolului V, cuvîntul „Fondul” se substituie prin cuvîntul „Mijloacele”.
    3. Articolul 15 se exclude.
    4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Finanţarea măsurilor de încurajare a
                           dezvoltării culturii nucului
    (1) Măsurile de încurajare a dezvoltării culturii nucului vor fi finanţate din mijloacele bugetului de stat, inclusiv din contul vărsămintelor reprezentînd 1,5 la sută din valoarea exportului de nuci, produselor derivate din nuci şi lemnului de nuc, indicată în declaraţia vamală şi confirmată prin dispoziţia de plată trezorerială la momentul efectuării exportului.
    (2) Mijloacele pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului se administrează de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform unui regulament aprobat de Guvern.”
    5. Articolul 17:
    din titlul articolului, cuvîntul „fondului” se exclude;
    la alineatele (1) şi (2), cuvîntul „fondului” se exclude;
    alineatul (3) se exclude.
    Art.VIII. – Articolul 4 din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), cifra „2009” se  substituie prin cifra „2010”;
    la alineatul (11), cuvintele „ , iar pe perioada anilor 2007–2010 – cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi” se exclud.
    Art.IX. – La articolul 121 alineatul (3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „în volum deplin la finanţarea activităţii vamale” se substituie prin cuvintele „la finanţarea activităţilor vamale, cu excepţia soldurilor neutilizate la finele anului bugetar”.
    Art.X. –  Din Legea  nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art.57), cu modificările ulterioare, se exclud articolele 18 şi 19.
    Art. XI. – Articolul  5 alineatul (1) din Legea nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73–75, art.328), cu modificările ulterioare, se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) să pună la dispoziţia organelor ce au prezentat  spre examinare materialele de revizie şi control informaţia despre rezultatele examinării şi acţiunile întreprinse.”
    Art.XII. – Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248–253, art.996), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (1) punctul 1), litera c) se exclude;
    la alineatul (4) punctul 1), litera h) se exclude.
    2. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „din operaţiunile cu capital (proprietate municipală)” se substituie prin cuvintele „mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică ale unităţilor administrativ-teritoriale”.
    3. La articolul 19 alineatul (2) litera b), cuvintele „şi de la impozitul pe bunurile imobiliare” se exclud.
    4. La articolul 23 alineatul (1), cuvintele „ , de la impozitul pe bunurile imobiliare (pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi)” se exclud.
    5. La articolul 24 alineatul (2), cuvintele „ , de la impozitul pe bunurile imobiliare (pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi)” se exclud.
    6. La articolul 28 alineatul (4) litera a), cuvintele „şi de la impozitul pe bunurile imobiliare” se exclud.
    Art.XIII. –  Articolul 3 din Legea nr.68-XVI din 5 mai 2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), cuvintele „ , iar pe perioada anilor 2007–2010 – cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi” se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În anii 2006–2010 inclusiv nu se aplică taxa pentru apa extrasă de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în anexa nr.3 la Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, precum şi pentru apa extrasă şi livrată acestora de către alţi agenţi economici.”
    Art. XIV. – La articolul 35 din Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129–131, art.618), cu modificările ulterioare, alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) Mijloacele financiare, restituite conform prevederilor alin. (11) şi (12), se varsă la bugetul de stat.”
    Art.XV. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din  27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131–133, art.679), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (4), după cuvintele „prin interpretarea acestora” se introduc cuvintele „ , din contul radiodifuzorului,”.
    2. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce  alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Subvenţiile de la bugetul de stat, oferite radiodifuzorilor publici în conformitate cu prevederile prezentului Cod, nu se iau în calcul la stabilirea taxei de acoperire a cheltuielilor de reglementare.”
    Art.XVI. – La articolul 3 alineatul (2) din Legea nr.317-XVI din 2 noiembrie 2006 pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , iar pe perioada anilor 2007–2010 – cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi” se exclud.
    Art.XVII. – Legea nr.352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14–17, art.40), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, litera u) se exclude.
    2. Articolul 24:
    la litera a), după cuvintele „acordate pentru” se introduc cuvintele „promovarea şi dezvoltarea turismului,”;
    litera c) se exclude.
    3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Mijloacele speciale pentru promovarea
                            şi dezvoltarea turismului
    Constituirea şi utilizarea mijloacelor speciale pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se efectuează conform unui regulament aprobat de Guvern.”
    Art.XVIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului III punctul 29, care se pune în aplicare cu începere de la 4 mai 2007; a articolului IV alineatul 2, articolului VIII alineatul 2,  articolului XIII alineatul 1 şi articolului XVI, care se pun în aplicare cu începere de la 10 august 2007; a articolului III punctele 34 şi 35 şi  articolului XIII alineatul 2, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2008; a articolului I, articolului II punctul 1 alineatul 3, punctul 7,  punctul 9 alineatul 2, punctele 17 şi 20, a articolului III punctele 6–8, punctul 12 alineatul 1, punctul 21 alineatul 2, punctele 22, 26, 28, 30 alineatul 2 şi punctul 31; a articolului VII, a articolului IX, a articolului XII punctul 1 şi a articolului XVII, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2009.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în corespundere  cu prezenta lege.
    (3) Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24 iulie 1996 privind clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.72–73, art.704), cu modificările ulterioare, se abrogă.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Maria  POSTOICO

    Nr.172-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.