LPC177/2008
ID intern unic:  328646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 177
din  10.07.2008
cu privire la asigurarea construcţiei unui izolator
de urmărire penală
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 549
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. –  (1) Prin derogare de la art.10 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, se permite trecerea în proprietate privată a imobilelor situate pe strada Bernardazzi nr.3, din municipiul Chişinău, inclusiv terenul cu suprafaţa de 1,4837 ha pe care este amplasat Penitenciarul nr.13-Chişinău.
    (2) Ministerul Justiţiei va organiza un concurs public, în conformitate cu principiile prevăzute de Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, care se vor aplica în modul corespunzător, pentru selectarea investitorului ce va asigura construcţia, conform standardelor Consiliului Europei, a izolatorului de urmărire penală cu capacitatea de 1600 locuri de detenţie, în schimbul dobîndirii dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute la alin.(1).
    (3) Se autorizează Ministerul Justiţiei să încheie cu investitorul, selectat conform procedurii stabilită la alin.(2), contract privind construcţia izolatorului de urmărire penală, precum şi să transmită în schimb dreptul de proprietate asupra imobilelor menţionate la alin.(1). Dreptul de proprietate şi posesiunea imobilelor vor putea fi transmise investitorului în termen de 6 luni după finalizarea construcţiei şi recepţionarea finală a izolatorului de urmărire penală.
    Art.II. – În articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se introduce alineatul (101) cu următorul cuprins:
    „(101) Mărfurile livrate şi serviciile prestate în cadrul lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală cu capacitatea de 1600 locuri de detenţie se impozitează cu TVA la cota zero. Subiecţii impozabili care efectuează livrări de mărfuri şi de servicii impozitate cu TVA la cota zero în temeiul prezentului alineat au dreptul la restituirea TVA, în conformitate cu art.101 alin.(5) din Codul fiscal, dacă prezintă următoarele documente:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
    3) facturile fiscale la mărfurile livrate, precum şi la volumele de lucrări executate şi documentele în a căror bază sînt eliberate acestea (actele de îndeplinire a lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală etc.).
    TVA achitată la importul mărfurilor destinate lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală se restituie de către Serviciul Vamal în termen de 45 de zile, conform nomenclatorului aprobat de Guvern.”
    Art.III. – Nota de la anexa nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 8 avînd următorul cuprins:
    „8. Taxa vamală achitată la importul mărfurilor destinate lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală cu capacitatea de 1600 locuri de detenţie se restituie de către Serviciul Vamal în termen de 45 de zile conform nomenclatorului aprobat de Guvern.”

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Maria POSTOICO

    Nr.177-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.