LPC164/2008
ID intern unic:  328691
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 164
din  09.07.2008
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 29.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 138-139     art Nr : 561
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44–46, art.318), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 406 cu următorul cuprins:
    “Articolul 406. Înregistrarea contractelor privind
                           investiţiile în  construcţii
    (1) Contractele prin care una dintre părţi se obligă să asigure construcţia unuia sau mai multor apartamente şi să le transmită persoanei fizice care se obligă să achite integral sau parţial preţul imobilului anterior predării acestuia, precum şi contractele privind cesiunea drepturilor care rezultă din acestea se autentifică notarial şi se înscriu în registrul bunurilor imobile, sub sancţiunea nulităţii.
    (2) Este interzis să se perceapă de la persoana fizică orice plăţi prevăzute de contractele menţionate la alin.(1) înainte de înregistrarea contractelor respective.
    (3) Pentru înregistrarea contractelor menţionate la alin.(1), partea ce asigură construcţia bunului imobil este obligată să înregistreze dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului destinat construcţiei, dacă acest drept  nu este înregistrat, precum şi să prezinte oficiului cadastral teritorial autorizaţiile necesare pentru construcţie, proiectul construcţiei, aprobat în modul stabilit, lista apartamentelor şi a încăperilor nelocuibile.
    (4) După recepţia construcţiei, dreptul de proprietate asupra apartamentului care face obiectul contractelor menţionate la alin.(1) se înscrie în registrul bunurilor imobile în temeiul acestor contracte şi al actului de predare-primire, semnat între părţi.”
    Art.II. – Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154–157, art.1209), cu  modificările ulterioare, se completează cu articolul 511 cu următorul cuprins:
    “Articolul 511. Autentificarea contractelor privind
                             investiţiile în construcţii şi a contractelor
                             privind cesiunea drepturilor care rezultă
                            din acestea    
    Contractele prin care una dintre părţi se obligă să asigure construcţia unuia sau mai multor apartamente şi  să le transmită persoanei fizice care se obligă să achite integral sau parţial preţul imobilului anterior predării acestuia, precum şi  contractele privind cesiunea drepturilor care rezultă din acestea se autentifică notarial, cu condiţia prezentării autorizaţiilor necesare pentru construcţie şi a proiectului construcţiei, aprobat în modul stabilit, precum şi a documentelor care confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului (dacă notarul nu deţine aceste documente).”
    Art. III. – Articolul 10 din Legea nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141–145, art.576), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 221) cu următorul cuprins: 
    “221)autentificare a contractului privind investiţiile în
            construcţii sau privind cesiunea drepturilor care
            rezultă din acestea                                   180”.
    Art.IV. – Articolul 3 punctul 9) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53–55, art.302), cu modificările ulterioare, se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    “g1)    pentru autentificarea contractelor privind investiţiile
               în construcţii şi a celor privind cesiunea drepturilor
               care rezultă din acestea                            36 lei”.
    Art.V. –  Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în corespundere cu aceasta.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Maria POSTOICO

    Nr.164-XVI. Chişinău, 9 iulie 2008.