LPC173/2008
ID intern unic:  328693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 173
din  10.07.2008
cu privire la completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998
privind plata pentru poluarea mediului
Publicat : 29.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 138-139     art Nr : 563
    Parlamentul adoptă  prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54–55, art.378), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (1) se completează în final cu  textul “, şi se varsă la contul Fondului Ecologic Naţional”.
    2. Articolul 11:
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Plata pentru ambalajul din plastic şi/sau “tetra-pack” care conţine  produse (cu excepţia produselor lactate) se achită  în prealabil sau la momentul plasării sub regim vamal de import şi se stabileşte după cum urmează:
    a) pentru ambalajul din plastic a cărui  capacitate este:
    sub 1 litru – 0,80 lei;
    de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei;
    peste 3 litri – 1,50 lei;
    b) pentru ambalajul “tetra-pack” a cărui capacitate este:
    sub 1 litru – 1,00 lei;
    de 1 litru – 1,50 lei;
    de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;
    peste 2 litri – 3,00 lei.”
    la alineatul (2), după cuvintele “la alin.(1)” se introduce textul “şi (11)”.
    Art.II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr.173-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.