LPC181/2008
ID intern unic:  328725
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 181
din  10.07.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 140-142     art Nr : 576     Data intrarii in vigoare : 01.11.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Articolul 6 din Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11–13, art.38), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la alineatul (4), după cuvintele “sisteme informaţionale” se introduc cuvintele “, de mijloace tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei”;
    după alineatul (4) se introduc alineatele (41)–(43) cu următorul cuprins:
    “(41) Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei în procesul desfăşurării activităţii operative de investigaţii, precum şi regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea unor astfel de mijloace se aprobă de Guvern.
    (42) Activitatea ce ţine de importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei se înfăptuieşte doar pentru organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii.
    (43) Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei de către persoanele fizice şi juridice neîmputernicite cu aceasta prin prezenta lege.”
    Art. II. – La articolul 8 alineatul (1) punctul 29) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26–28, art.95), cu modificările ulterioare, cuvîntul “elaborarea” se înlocuieşte cu cuvîntul “proiectarea”, iar cuvîntul “dispozitivelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “mijloacelor”.
    Art. III. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128–129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (4), după cifrele “259–261” se introduce cifra  “ , 3011”.
    2. La articolul 177, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Culegerea ilegală a informaţiilor menţionate la alin.(1), fără consimţămîntul persoanei, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore.”
    3. La articolul 178 alineatul (2) litera b), cuvintele “destinate pentru dobîndirea ilicită” se înlocuiesc cu cuvintele “destinate pentru obţinerea ascunsă”.
    4. După articolul 301 se introduce articolul 3011 cu următorul cuprins:
    “Articolul 3011. Producerea, comercializarea sau
                               procurarea în scop de comercializare
                               a mijloacelor tehnice speciale destinate   
                               pentru obţinerea ascunsă a informaţiei,
                               săvîrşite ilegal
    Producerea, comercializarea sau procurarea în scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, săvîrşite ilegal,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.”
    Art.IV. – La articolul 19 din Legea nr.283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200–203, art.769), cu  modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele “, fiind interzisă utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei”.
    Art.V. – Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
    Art.VI. – Guvernul va aproba clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei în procesul desfăşurării activităţii operative de investigaţii, precum şi regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea unor astfel de mijloace.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Maria POSTOICO

    Nr.181-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.