HGC915/2008
ID intern unic:  328787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 915
din  29.07.2008
pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la scutirea
de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt
superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază
 de contract, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 125
din 15 februarie 2001
Publicat : 05.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 143-144     art Nr : 923
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 15 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.19-20, art.165), cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 3 litera a), sintagma „9 (nouă) se substituie prin sintagma „8,5 (opt întreg şi cinci zecimi)”;
    la punctul 4:
    după litera a) se introduce o nouă literă, a1), cu următorul cuprins:
    „a1) sînt persoane cu disabilităţi care îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă”;  
    la litera b), cuvintele „fără frecvenţă” se substituie prin cuvintele „cu frecvenţă redusă”;
    după litera b) se introduce o nouă literă, b1), cu următorul cuprins:
    „b1) îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi activează ca instructori, maiştri instruire de producţie şi/sau profesori de discipline de profil în instituţiile  de învăţămînt secundar profesional”.

    Prim-ministru                                                  Zinaida GRECEANÎI
   
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                   Larisa Şavga

    Nr. 915. Chişinău, 29 iulie 2008.