HGO934/2008
ID intern unic:  328834
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 934
din  04.08.2008
cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor suplimentare
 de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt
Publicat : 12.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 152-153     art Nr : 943
    În scopul ameliorării stării de sănătate şi dezvoltării armonioase a copiilor şi tinerilor prin acordarea serviciilor suplimentare de sănătate în cadrul instituţiilor de învăţămînt, precum şi în temeiul art. 511 alin. (2) al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt (se anexează).
    2. Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii, pînă la 1 octombrie 2008, vor elabora şi vor înainta Guvernului spre aprobare normele de personal medical pentru acordarea serviciilor suplimentare de sănătate copiilor, elevilor şi studenţilor, pe fiecare tip de instituţie de învăţămînt separat.
    3. Autorităţile administraţiei publice centrale care au în subordine instituţii de învăţămînt vor organiza punerea în aplicare a Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor începînd cu 1 septembrie 2008, în limita unităţilor de personal medical aprobate.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea punerii în aplicare în instituţiile de învăţămînt din teritoriu a Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor începînd cu anul de studii 2008-2009, în limita unităţilor de personal medical aprobate.
    5. Ministerul Sănătăţii va asigura evaluarea nivelului calităţii serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt.
    6. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, în comun cu  Ministerul Sănătăţii, va informa Guvernul, pînă la 20 decembrie 2008 privitor la realizarea prezentei Hotărîri.

    Prim-ministru                                                Zinaida GRECEANÎI
   
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                         Larisa Catrinici
    Ministrul educaţiei şi tineretului                  Larisa Şavga
    Ministrul finanţelor                                       Mariana Durleşteanu

    Nr. 934. Chişinău, 4 august 2008.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 934 din 4 august 2008

NOMENCLATORUL
serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor
 şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt

Secţiunea 1
Servicii de profilaxie
    1. Asigurarea organizării activităţilor de respectare a normelor sanitaro-epidemiologie în instituţie, în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare, şi monitorizarea acestora prin:
    a) verificarea actelor medicale privind starea sănătăţii şi imunizarea copiilor, elevilor, studenţilor şi angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor ce se impun;
    b) depistarea timpurie şi activă a bolnavilor cu boli transmisibile şi supravegherea medicală a contacţilor cu bolnavii contagioşi;
    c) organizarea şi evaluarea realizării măsurilor de prevenire a transmiterii bolilor contagioase prin intermediul factorilor comuni: apă potabilă, produse alimentare, bucate pregătite în cadrul blocului alimentar al instituţiei;
    d) organizarea şi efectuarea dezinfecţiei curente în timpul existenţei focarelor de boli contagioase în colectivitate;
    e) organizarea şi efectuarea, în comun cu serviciul de asistenţă medicală primară şi serviciul de medicină preventivă, a investigării copiilor la helminţi şi realizarea tratamentului;
    f) efectuarea controlului pentru depistarea pediculozei;
    g) evidenţa şi prezentarea rapoartelor statistice.
    2. Organizarea suportului informaţional în procesul de imunizare a copiilor, elevilor şi studenţilor din instituţie.
    3. Monitorizarea şi supravegherea realizării în instituţie a:
    a) activităţilor de educaţie fizică;
    b) alimentaţiei copiilor, elevilor şi studenţilor;
    c) respectării regimului de instruire şi odihnă;
    d) respectării condiţiilor antiepidemice.
Secţiunea a 2-a
Servicii de asistenţă medicală
    4. Acordarea primului ajutor medical în caz de urgenţe.
    5. Participarea la realizarea examenelor profilactice efectuate în instituţia de învăţămînt.
    6. Informarea şi comunicarea individuală cu fiecare copil, elev şi student cu nevoi speciale, în funcţie de necesităţile personale ale acestora.
    7. Organizarea şi realizarea măsurilor de întremare a sănătăţii copiilor în cadrul instituţiei.
Secţiunea a 3-a
Educaţie pentru sănătate
    8. Organizarea şi realizarea activităţilor de informare şi educare privind fortificarea sănătăţii şi dezvoltarea copiilor, elevilor şi studenţilor pentru:
    a) prevenirea traumelor, accidentelor, otrăvirilor şi violenţei;
    b) ameliorarea sănătăţii mintale şi a bunăstării psihologice;
    c) prevenirea cazurilor de îmbolnăviri prin tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală, HIV-infecţiei, a sarcinilor nedorite printre adolescente;
    d) prevenirea consumului de substanţe nocive (alcool, tutun, droguri);
    e) promovarea alimentaţiei raţionale (reducerea malnutriţiei, obezităţii, carenţei de iod şi fier etc.);
    f) promovarea activităţilor de educaţie fizică.
    9. Elaborarea buletinelor informative privind profilaxia maladiilor şi distribuirea către elevi, studenţi, părinţi şi pedagogi a materialelor informaţionale editate în cadrul campaniilor de comunicare în domeniul promovării modului sănătos de viaţă. 
    10. Organizarea şi realizarea activităţilor de informare, educare şi comunicare cu părinţii privind ameliorarea sănătăţii şi dezvoltarea copiilor.
    11. Organizarea şi realizarea cursurilor de formare pentru elevi, studenţi şi corpul didactic privind acordarea primului ajutor medical în caz de urgenţe.
    12. Implicarea activă şi efectivă a elevilor şi studenţilor în planificarea, realizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de susţinere a sănătăţii.
Secţiunea a 4-a
Crearea unui mediu de  susţinere
(lucrul cu instituţiile medicale, părinţii şi comunitatea)
    13. Colaborarea cu serviciile medicale de nivel superior şi alte servicii din comunitate ce ţin de sănătatea şi dezvoltarea copiilor, elevilor şi studenţilor.
    14. Conlucrarea cu membrii comunităţii (autorităţile administraţiei publice locale, poliţia, agenţii economici, ONG-urile etc.) pentru sporirea securităţii mediului în instituţia de învăţămînt şi în comunitate.
    15. Referirea corectă a copiilor, elevilor, studenţilor şi părinţilor, la adresare, la servicii medicale de nivel superior şi alte servicii din comunitate.