HGA976/2008
ID intern unic:  328877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 976
din  12.08.2008
cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii
şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului
Educaţiei şi Tineretului
Publicat : 15.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 963
    Abrogată prin HG653 din 06.11.09, MO162/10.11.09 art.721

    MODIFICAT
    HG1295 din 20.11.08, MO210/25.11.08 art.1307

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, conform anexei nr. 1;
    structura aparatului central al Ministerului Educaţiei şi Tineretului, conform anexei nr. 2;
    lista instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului, conform anexei nr. 3;
    lista întreprinderilor monitorizate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, conform anexei nr. 4.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Educaţiei şi Tineretului în număr de 56 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 5.

    Prim-ministru                                                      Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                               Victor Stepaniuc
    Ministrul educaţiei şi tineretului                        Larisa Şavga
    Ministrul finanţelor                                             Mariana Durleşteanu

    Nr. 976. Chişinău, 12 august 2008.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.976 din 12 august 2008

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului
I. Dispoziţii generale
Domeniu de aplicare
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Ministerului Educaţiei şi Tineretului.
    Statutul juridic al Ministerului Educaţiei şi Tineretului
    2. Ministerul Educaţiei şi Tineretului (în continuare - Ministerul) este organul central de specialitate al administraţiei publice care promovează politica de stat în domeniul educaţiei şi tineretului, elaborează şi implementează strategiile de dezvoltare şi cele de asigurare a calităţii în sfera educaţiei, formării şi dezvoltării profesionale şi tineretului.
    3. Ministerul este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
    4. Adresa juridică a Ministerului: Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr.1, MD-2033, mun. Chişinău, Republica Moldova.
    Cadrul legal de activitate a Ministerului
    5. Ministerul este organizat şi funcţionează în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la Guvern, Legii învăţămîntului, Legii serviciului public, Codului muncii, altor legi şi hotărîri ale Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în baza prezentului Regulament.
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile
 şi drepturile Ministerului

    6. Misiunea Ministerului constă în elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul educaţiei şi tineretului, determinarea orientărilor strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului educaţional, integrare a sistemului educaţional din Republica Moldova în sistemul european al învăţămîntului.
    7. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) elaborarea şi aplicarea politicilor naţionale în domeniul educaţiei şi tineretului;
    2) planificarea strategică, analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor elaborate, examinarea multilaterală a impactului social, economic, financiar etc. al acestora;
    3) analiza politicilor elaborate în scopul asigurării corespunderii acestora cu strategiile şi programele naţionale şi racordarea politicilor existente la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană;
    4) reglementarea, în condiţiile legii, a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţămînt;
    5) evaluarea şi monitorizarea accesului şi calităţii serviciilor educaţionale şi adoptarea masurilor de îmbunătăţire a acestora;
    6) analiza şi elaborarea prognozelor privind dezvoltarea instituţională a sistemului de învăţămînt, şcolarizarea, resursele umane şi activitatea financiară;
    7) elaborarea, aprobarea şi implementarea în învăţămînt a standardelor educaţionale de stat şi controlul realizării lor adecvate;
    8) elaborarea sistemului naţional de evaluare, examinare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile şi treptele, indiferent de subordonare şi forma lor de proprietate;
    9) adoptarea deciziilor privind recunoaşterea calificărilor;
    10) coordonarea activităţii şi colaborarea cu organizaţiile de tineret în scopul promovării politicilor în domeniu;
    11) gestionarea, în condiţiile legii, a programelor internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei sistemului învăţămînt şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale;
    12) colaborarea cu alte autorităţi publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă pentru realizarea misiunii Ministerului şi politicilor educaţionale şi de tineret;
    13) colaborarea internaţională în domeniul educaţiei şi tineretului şi reprezentarea intereselor statului în diferite organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile internaţionale încheiate în domeniul educaţiei şi tineretului, în limitele împuternicirilor acordate de Guvern.
    8. Ministerul are următoarele atribuţii:
    1) determină orientările prioritare, elaborează şi propune spre aprobare concepţia şi strategia dezvoltării învăţămîntului, obiectivele educaţionale pe niveluri şi trepte, coordonează realizarea programelor de stat în domeniul educaţiei şi tineretului;
    2) asigură executarea legislaţiei în domeniul educaţiei şi tineretului în unităţile de învăţămînt, indiferent de subordonarea şi forma lor de proprietate; elaborează proiecte de acte normative şi legislative în domeniu; realizează acţiuni vizînd armonizarea legislaţiei naţionale a învăţămîntului la cadrul european şi mondial al obiectivelor educaţiei;
    3) stabileşte şi aprobă, în colaborare cu alte autorităţi publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale, reţeaua şcolară, tipurile instituţiilor de învăţămînt şi de tineret;
    4) avizează iniţierea şi organizarea alternativelor educaţionale, în conformitate cu  legislaţia în vigoare;
    5) coordonează procesul de elaborare a standardelor educaţionale de stat, aprobă, monitorizează şi asigură implementarea acestora;
    6) coordonează şi monitorizează activitatea didactică, didactico-metodică şi instructiv-educativă a instituţiilor de învăţămînt, indiferent de subordonarea acestora;
    7) organizează şi coordonează activitatea de elaborare şi dezvoltare a curriculei, a planurilor de învăţămînt şi programelor de studii, manualelor şi altor materiale didactice;
    8) organizează concursuri naţionale pentru selectarea şi aprobarea manualelor şcolare, finanţează editarea acestora pentru învăţămîntul primar şi preşcolar, iar prin intermediul Fondului special pentru manuale – pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal;
    9) coordonează activitatea de evaluare a rezultatelor şcolare şi organizează examenele de absolvire a treptelor de şcolaritate;
    10) inspectează instituţiile de învăţămînt de toate gradele şi tipurile, indiferent de subordonarea şi forma de proprietate a acestora;
    11) coordonează şi monitorizează activitatea extraşcolară;
    12) participă la elaborarea proiectelor planurilor de admitere în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior;
    13) repartizează, în baza planurilor de înmatriculare, aprobate de Guvern,  cote de admitere în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior din subordine;
    14) coordonează şi monitorizează, în condiţiile legii, activitatea direcţiilor generale învăţămînt, tineret şi sport, a Fondului special pentru manuale, a altor organe, instituţii şi organizaţii subordonate;
    15) elaborează prognoze privind necesarul de cadre didactice pentru sistemul educaţional;
    16) organizează perfecţionarea şi atestarea cadrelor didactice, acordă grade didactice şi avizează conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi conferenţiar universitar;
    17) elaborează şi aprobă regulamentele-tip ale instituţiilor de învăţămînt şi de tineret de toate nivelurile şi treptele şi regulamentele instituţiilor din subordine;
    18) angajează şi eliberează directorii instituţiilor de învăţămînt de stat secundar special, secundar profesional, liceal, precum şi directorii instituţiilor de învăţămînt de stat de subordonare republicană; coordonează numirea în funcţie a conducătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, secundar profesional şi mediu de specialitate privat;
    19) evaluează şi acreditează instituţiile de învăţămînt şi instituţiile de formare continuă cu orice tip de proprietate şi subordonare, prezentînd recomandări pentru optimizarea funcţionării acestora;
    20) desemnează comisiile specializate de evaluare academică şi acreditare, adoptă hotărîri privind acreditarea sau neacreditarea instituţiilor de învăţămînt şi eliberează instituţiilor acreditate certificatele respective; dă publicităţii rezultatele acreditării sau respingerea cererilor de acreditare a instituţiilor de învăţămînt;
    21) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor de învăţămînt din străinătate, care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova;
    22) aprobă tipurile şi modelele (mostrele) actelor de studii;
    23) stabileşte, în baza standardelor naţionale şi internaţionale, criteriile de recunoaştere a perioadelor, calificărilor şi actelor de studii;
    24) aprobă statele de personal ale instituţiilor din subordine;
    25) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, desfăşurate în instituţiile de învăţămînt subordonate;
    26) stabileşte, în funcţie de orientările prioritare ale dezvoltării învăţămîntului de toate nivelurile, indicii de performanţă şi volumul alocaţiilor bugetare pentru instituţiile subordonate;
    27) efectuează analiza şi prognoza indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului şi coordonează activitatea economico-financiară a instituţiilor subordonate;
    28) exercită controlul asupra formării şi utilizării mijloacelor speciale de către instituţiile subordonate în conformitate cu actele normative în vigoare;
    29) exercită funcţii de beneficiar al obiectelor de construcţie incluse în planul investiţional, prevăzute pentru finanţare din contul bugetului de stat, şi supraveghează utilizarea lor conform destinaţiei;
    30) conlucrează cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale în problemele învăţămîntului şi pregătirii instituţiilor din subordine pentru noul an de studii;
    31) elaborează bugetul fundamentat pe programe şi performanţe şi participă la elaborarea clasificaţiei economice;
    32) elaborează planul strategic de cheltuieli în domeniul educaţiei şi tineretului;
    33)  colaborează cu structurile de/pentru tineret legal constituite;
    34) instituie reţeaua de servicii de informare, consultanţă şi documentare pentru tineret;
    35) coordonează activitatea structurilor publice de tineret din teritoriu, acordă asistenţă în domeniu;
    36) elaborează criteriile de finanţare a proiectelor propuse de organizaţiile neguvernamentale de tineret, conform priorităţilor Ministerului;
    37) asigură ocrotirea şi fortificarea sănătăţii copiilor şi tineretului studios în procesul educaţional şi exercită, în comun cu Ministerul Sănătăţii, controlul asupra respectării legislaţiei privind ocrotirea sănătăţii în instituţiile subordonate;
    38) coordonează şcolarizarea şi asistenţa psiho-pedagogică a copiilor şi tinerilor cu disabilităţi;
    39) participă la elaborarea şi implementarea programelor de protecţie socială a cadrelor didactice, elevilor, studenţilor şi tinerilor;
    40) organizează instruirea în domeniul protecţiei civile a elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt, precum şi a tuturor categoriilor de personal din instituţiile şi organizaţiile subordonate;
    41) elaborează, în comun cu Ministerul Finanţelor, mecanismele de finanţare a sistemului educaţional;
    42) efectuează analiza şi prognoza indicatorilor economico-financiari de dezvoltare a sistemului educaţional şi coordonarea metodologică, organizaţională a activităţilor de planificare economică, de evidenţă, gestiune şi aprovizionare tehnico-materială a sferei învăţămîntului;
    43) formulează şi prezintă propuneri de perfecţionare a remunerării cadrelor didactice şi a altor categorii de personal din sistemul de învăţămînt;
    44) elaborează strategia şi coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt de stat;
    45) stabileşte priorităţile politicii investiţionale, asigură dezvoltarea continuă şi funcţionalitatea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din subordine, monitorizează realizarea obiectivelor în domeniu şi eficienţa utilizării resurselor;
    46) administrează, conform actelor normative în vigoare, proprietatea de stat gestionată;
    47) conlucrează cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale în problemele organizării, funcţionării şi dezvoltării sistemului educaţional şi activităţilor pentru tineret; dezvoltă parteneriate cu mediul de afaceri în problemele formării profesionale iniţiale şi continue şi plasării în cîmpul muncii a absolvenţilor de la diferite niveluri şi trepte de învăţămînt;
    48) coordonează procesul de plasare în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt cu profil pedagogic şi contribuie, prin intermediul instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior, la plasarea absolvenţilor de alte profiluri;
    49) examinează interpelările, demersurile şi petiţiile parvenite în adresa Ministerului;
    50) acordă, pe baza rezultatelor profesionale obţinute, titluri, distincţii, diplome, medalii;
    51) organizează examenul de evaluare a nivelului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii moldoveneşti pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
    52) prezintă, anual, Guvernului raportul privind sistemul educaţional şi direcţiile de dezvoltare a acestuia;
    53) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    9. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să iniţieze şi să prezinte Guvernului proiecte privind perfecţionarea legislaţiei în domeniile de competenţă;
    2) să solicite, în modul stabilit de lege, de la ministere, alte autorităţi administrative centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii, întreprinderi şi instituţii rapoarte, date statistice şi informaţii vizînd problemele din sfera sa de competenţă;
    3) să creeze, să reorganizeze sau să lichideze, în modul stabilit de lege, instituţiile din subordine;
    4) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
    5) să efectueze studii de documentare în instituţiile publice şi private de învăţămînt de toate tipurile şi nivelurile, precum şi în instituţiile de cercetare subordonate;
    6) să negocieze şi să încheie, în modul legal stabilit şi în limitele competenţelor sale, acorduri şi protocoale de colaborare în domeniul educaţiei şi tineretului.
III. Organizarea activităţii Ministerului
Conducerea Ministerului
    10. Ministerul îşi organizează activitatea în baza principiilor de colegialitate în adoptarea deciziilor şi de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele lor de competenţă.
    11. Conducerea Ministerului este exercitată de ministru, numit în/şi eliberat din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru coordonarea activităţilor pe domenii, ministrul deleagă, prin ordin, competenţe viceminiştrilor.
    12. Ministrul educaţiei şi tineretului:
    1) exercită conducerea Ministerului, avînd calitatea de ordonator principal de credite;
    2) reprezintă Ministerul în raporturile cu autorităţile publice centrale şi ale administraţiei publice locale, cu alte persoane juridice, precum şi în relaţiile internaţionale;
    3) poartă răspundere pentru realizarea politicii de stat în domeniul educaţiei, tineretului şi pentru îndeplinirea atribuţiilor Ministerului;
    4) asigură executarea prevederilor Constituţiei şi legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui  Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, care vizează domeniul educaţiei şi tineretului;
    5) organizează activitatea Ministerului şi delimitează atribuţiile viceminiştrilor şi ale conducătorilor subdiviziunilor interne ale Ministerului;
    6) prezidează şedinţele şi asigură realizarea hotărîrilor Colegiului Ministerului;
    7) operează, în statele de personal ale aparatului central al Ministerului, modificările determinate de necesitatea eficientizării activităţii manageriale a Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului scriptic aprobat de Guvern;
    8) angajează şi eliberează, în modul stabilit de lege, personalul aparatului Ministerului, directorii instituţiilor publice de învăţămînt de subordonare republicană, precum şi directorii instituţiilor publice de învăţămînt liceal, special şi secundar profesional;
    9) determină, în baza criteriilor prestabilite, măsurile de stimulare a salariaţilor aparatului Ministerului sau de sancţionare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10) aprobă Regulamentul de funcţionare a Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului, regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului, statutele sau regulamentele instituţiilor şi organizaţiilor subordonate, alte acte normative;
    11) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Ministerului, cu publicarea acestora, în modul stabilit, şi controlează executarea lor. În anumite cazuri, ministrul emite ordine în comun cu conducătorii altor autorităţi publice centrale.
    13. Ordinele şi dispoziţiile emise de ministrul educaţiei şi tineretului sînt executorii pentru toate organele de conducere din învăţămînt, pentru instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile şi treptele, indiferent de tipul de proprietate, de organizarea juridică sau de subordonarea acestora, pentru instituţiile şi unităţile de formare continuă a cadrelor şi de cercetare ştiinţifică subordonate, pentru ministere şi alte autorităţi publice centrale care au în subordine instituţii de învăţămînt.
    14. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile ministrului sînt exercitate de unul dintre viceminiştri, desemnat prin ordinul ministrului.
    15. Ministrul educaţiei şi tineretului este asistat de doi viceminiştri, numiţi în/şi eliberaţi din funcţie prin hotărîre de Guvern, la propunerea ministrului.
    16. Viceminiştrii şi conducătorii subdiviziunilor aparatului central al Ministerului poartă răspundere pentru activitatea şi deciziile luate în sferele lor de competenţă, delimitate prin ordinul ministrului.
    17. Viceminiştrii se subordonează direct ministrului, avînd următoarele atribuţii:
    1) coordonarea bunei funcţionări a subdiviziunilor din cadrul ministerului şi unităţilor subordonate, asigurarea legăturii operative dintre ministru şi conducătorii tuturor subdiviziunilor ministeriale şi unităţilor subordonate;
    2) controlul asupra respectării legalităţii actelor emise de minister, instituţiile subordonate Ministerului şi/sau aflate în coordonare;
    3) coordonarea şi controlul aplicării politicii de stat în domeniul învăţămîntului, atît la nivelul subdiviziunilor din Minister, cît şi la nivelul direcţiilor raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport şi al unităţilor de învăţămînt;
    4) colaborarea cu subdiviziunile responsabile de instituţiile de învăţămînt din subordinea altor ministere, precum şi cu directorii generali ai direcţiilor raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport, în probleme de interes comun;
    5) primirea şi transmiterea, spre avizare, ministerelor a proiectelor de acte normative iniţiate de Minister şi organizarea avizării actelor normative iniţiate de alte autorităţi;
    6) asigurarea finalizării, pînă la aprobare de către Guvern, a proiectelor iniţiate de Minister;
    7) monitorizarea şi controlul elaborării raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare.
    Aparatul Ministrului
    18. În îndeplinirea atribuţiilor sale conducerea Ministerului este asistată de aparatul de lucru, din componenţa căruia pot face parte: consilieri, consultanţi şi alt personal care deserveşte activitatea conducătorului.
    Organul colegial al Ministerului
    19. În cadrul Ministerului funcţionează, în calitate de organ consultativ, constituit pe principii participative şi de reprezentare, Colegiul Ministerului Educaţiei şi Tineretului, format din 15 membri, dintre care 2 cu vot consultativ.
    20. Preşedinte al Colegiului este ministrul educaţiei şi tineretului. Viceminiştrii sînt membri ai Colegiului din oficiu. Din componenţa Colegiului fac parte preşedintele comisiei parlamentare de specialitate, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt de diferite niveluri şi trepte, organelor teritoriale ale învăţămîntului, sindicatelor de ramură, patronatului, tineretului studios, societăţii civile.
    21. Colegiul îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului aprobat prin ordinul ministrului. Hotărîrile Colegiului se pun în aplicare prin emiterea de către ministru a ordinelor corespunzătoare.
    Structura Ministerului
    22. Structura şi personalul scriptic maxim al aparatului Ministerului se aprobă de către Guvern, la propunerea ministrului. Ministerului i se acordă dreptul de a modifica statele de personal ale aparatului, în limita efectivului aprobat de Guvern, precum şi fondul de remunerare a muncii.
    Corespondenţa Ministerului
    23. Dreptul de primă semnătură pe toate actele Ministerului îl are ministrul educaţiei şi tineretului.
    24. În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia dintre viceminiştri. În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Ministerului pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul sistemului de învăţămînt.
    25. Viceminiştrii, conducătorii de subdiviziuni şi alte persoane au dreptul de a semna actele Ministerului, în temeiul ordinului ministrului sau avînd împuternicire specială.
    26. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere  personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    27. Semnătura pe actele Ministerului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme (electronică etc.).
    Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
    28. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, Ministerul, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, organizează şi monitorizează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în domeniul educaţiei şi tineretului.
IV. Dispoziţii speciale
    29. Finanţarea activităţii Ministerului se efectuează din contul bugetului de stat, în conformitate cu legislaţia.
    30. Structurile specializate aflate în subordinea şi/sau coordonarea Ministerului funcţionează în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.976 din 12 august 2008

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Educaţiei şi Tineretului
    Conducerea
    Aparatul ministrului
    Direcţia educaţie preşcolară şi învăţămînt general
    Direcţia formare şi dezvoltare profesională, acreditare
    [Poz.4 modificată prin HG1295 din 20.11.08, MO210/25.11.08 art.1307]
       Serviciul dezvoltarea cadrului naţional al calificărilor
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană
       Serviciul informare şi recunoaşterea calificărilor
    Direcţia sisteme informaţionale, standarde şi registre educaţionale
    Direcţia tineret
    Direcţia politică economică, patrimoniu şi investiţii
    Direcţia resurse umane, secretariat şi relaţii cu publicul
    Serviciul juridic
    Serviciul presă

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.976 din 12 august 2008

LISTA
instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului
    Agenţia de Asigurare a Calităţii
    Academia de Studii Economice a Moldovei
    Universitatea de Stat din Moldova
    Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău
    Universitatea Tehnică a Moldovei
    Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
    Universitatea de Stat din Tiraspol
    Universitatea de Stat din Comrat
    Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Cahul
    Universitatea de Stat din Taraclia
    Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
    Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
    Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
    Colegiul de Informatică din Chişinău
    Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău
    Colegiul de Ecologie din Chişinău
    Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
    Colegiul Politehnic din Chişinău
    Colegiul Politehnic din Bălţi
    Colegiul de Transporturi din Chişinău
    Colegiul de Construcţii din Chişinău
    Colegiul Tehnologic din Chişinău
    Colegiul Financiar-Bancar “Alexandru Diordiţa” din Chişinău
    Colegiul de Construcţii din Hînceşti
    Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi
    Colegiul Pedagogic “Alexandru cel Bun” din Călăraşi
    Colegiul Pedagogic “Alexei Mateevici” din Chişinău
    Colegiul Pedagogic “Gheorghe Asachi” din Lipcani
    Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” din Orhei
    Colegiul Pedagogic “Mihai Eminescu” din Soroca
    Colegiul Pedagogic “Mihail Ciachir” din Comrat
    Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul
    Contabilitatea Centralizată
    Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
    Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie
    Casa Republicană de Cultură şi Creaţie Artistică a Tineretului Studios
    Consultaţia republicană medico-psihopedagogică
    Muzeul Pedagogic Republican
    Şcoala Profesională nr. 1, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 2, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 3, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 4, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 5, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 6, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 7, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 8, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 9, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 10, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 1, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională nr. 2, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională nr. 3, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională nr. 5, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională, or. Ocniţa
    Şcoala Profesională, com. Tîrnova, r-nul Donduşeni
    Şcoala Profesională, s. Corbu, r-nul Donduşeni
    Şcoala Profesională nr. 1, or. Cupcini, r-nul Edineţ
    Şcoala Profesională nr. 2, or. Cupcini, r-nul Edineţ
    Şcoala Profesională, or. Drochia
    Şcoala Profesională, s. Zguriţa, r-nul Drochia
    Şcoala Profesională, or. Rîşcani
    Şcoala Profesională, s. Ciuciulea, r-nul Glodeni
    Şcoala Profesională, or. Soroca
    Şcoala Profesională, or. Floreşti
    Şcoala Profesională, or. Mărculeşti, r-nul Floreşti
    Şcoala Profesională, s. Tîrgul Vertiujeni, r-nul Floreşti
    Şcoala Profesională, com. Cuhureştii de Sus, r-nul Floreşti
    Şcoala Profesională, com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
    Şcoala Profesională, or. Teleneşti
    Şcoala Profesională, or. Rezina
    Şcoala Profesională, or. Orhei
    Şcoala Profesională, s. Cucuruzenii de Sus, r-nul Orhei
    Şcoala Profesională, or. Ungheni
    Şcoala Profesională, or. Nisporeni
    Şcoala Profesională, or. Călăraşi
    Şcoala Profesională nr. 1, or. Criuleni
    Şcoala Profesională nr. 2, or. Criuleni
    Şcoala Profesională, com. Răzeni, r-nul Ialoveni
    Şcoala Profesională, or. Hînceşti
    Şcoala Profesională, com. Cărpineni, r-nul Hînceşti
    Şcoala Profesională, or. Leova
    Şcoala Profesională, or. Cimişlia
    Şcoala Profesională, or. Căuşeni
    Şcoala Profesională, s. Taraclia, r-nul Căuşeni
    Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă
    Şcoala Profesională, nr. 1, or. Cahul
    Şcoala Profesională, nr. 2, or. Cahul
    Şcoala Profesională, mun. Comrat, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Şcoala Profesională, or. Ceadîr-Lunga, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Şcoala Profesională, or. Vulcăneşti, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Şcoala de Meserii nr. 2, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 4, com. Bubuieci, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 5, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 6, mun. Bălţi
    Şcoala de Meserii nr. 8, s. Todireşti, r-nul Anenii Noi
    Şcoala de Meserii nr. 9, or. Făleşti
    Şcoala de Meserii nr. 10, or. Briceni
    Şcoala de Meserii nr. 11, s. Dănceni, r-nul Ialoveni
    Şcoala de Meserii nr. 12, s. Viişoara, r-nul Ştefan Vodă
    Şcoala de Meserii nr. 13, s. Ciumai, r-nul Taraclia
    Şcoala de Meserii nr. 15, or. Cantemir
    Şcoala de Meserii nr. 16, s. Valea Norocului, r-nul Sîngerei
    Şcoala de Meserii nr. 17, or. Glodeni
    Şcoala de Meserii pentru nevăzători şi slab văzători, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii pentru surzi şi hipoacuzici, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 1, s. Pruncul, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 2, or. Cricova, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 3, or. Cricova, mun. Chişinău
    Şcoala de Meserii nr. 4, or. Soroca
    Şcoala de Meserii nr. 5, or. Lipcani, r-nul Briceni
    Şcoala de Meserii nr. 6, s.Rusca, r-nul Hînceşti
    Liceul Republican cu Profil Real, mun. Chişinău
    Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare şi Sfînt”, or. Grigoriopol
    Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, or. Dubăsari
    Liceul Teoretic “Evrica”, or. Rîbniţa
    Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun”, mun. Bender
    Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, or. Tiraspol
    Liceul-internat republican cu profil sportiv
    Gimnaziul Roghi, r-nul Dubăsari
    Gimnaziul Corjova, r-nul Dubăsari
    Casa de Copii Cernoleuca, r-nul Donduşeni
    Casa de Copii Cupcui, r-nul Leova
    Casa de Copii, mun. Bălţi
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, mun.Bender
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or.Făleşti
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or.Cupcini, r-nul Edineţ
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s.Căzăneşti, r-nul Teleneşti
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s.Cărpineni, r-nul Hînceşti
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, mun. Bălţi
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or.Străşeni
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or.Orhei
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or.Leova
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or.Ungheni
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s.Văscăuţi, r-nul Floreşti
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s.Napadova, r-nul Floreşti
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or.Ceadîr-Lunga
    Şcoala-internat sanatorială, s.Ivancea, r-nul Orhei
    Şcoala-internat sanatorială, s.Cinişeuţi, r-nul Rezina
    Şcoala-internat sanatorială, or. Drochia
    Şcoala-internat pentru copii cu devieri în comportament, s.Soloneţ, r-nul Soroca
    Şcoala-internat specială pentru copii surzi şi hipoacuzici, or. Cahul
    Şcoala-internat specială pentru copii hipoacuzici, s.Hîrbovăţ, r-nul Călăraşi
    Şcoala-internat specială pentru copii orbi şi slab văzători, mun. Bălţi
    Şcoala-internat specială pentru copii cu restanţe poliomielită şi paralizie cerebrală, or. Hînceşti
    Şcoala-internat specială pentru copii cu restanţe poliomielită şi paralizie cerebrală, or.Ialoveni
    Şcoala republicană cu şi fără frecvenţă pentru surzi şi hipoacuzici, mun. Chişinău
    Şcoala-internat auxiliară, s. Alexandru Ioan Cuza, r-nul Cahul
    Şcoala-internat auxiliară, s.Crihana Veche, r-nul Cahul
    Şcoala-internat auxiliară, s. Sărata-Galbenă, r-nul Hînceşti
    Şcoala-internat auxiliară, s.Sărata Nouă, r-nul Leova
    Şcoala-internat auxiliară, or. Rezina
    Şcoala-internat auxiliară, or. Teleneşti
    Şcoala-internat auxiliară, s.Mărculeşti, r-nul Floreşti
    Şcoala-internat auxiliară, s.Visoca, r-nul Soroca
    Şcoala-internat auxiliară, s.Corten, r-nul Taraclia
    Şcoala-internat auxiliară, s.Congaz, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Şcoala-internat auxiliară, s.Grinăuţi Moldova, r-nul Ocniţa
    Şcoala-internat auxiliară, s.Tocuz, r-nul Căuşeni
 Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr.976 din 12 august 2008

LISTA
întreprinderilor monitorizate de  Ministerul Educaţiei şi Tineretului
    Institutul de Instruire Continuă
    Întreprinderea de Stat Hotelul “Zarea”
    Întreprinderea de Stat Firma Comercială de Intermediere “Mold-Didactica”
    Întreprinderea de Stat de Producere şi Comerţ “Didactica”
    Întreprinderea de Stat Centrul Ştiinţific Metodic şi Editorial “Univers-Pedagogic”
    Revista „Noi”
    Revista „Florile dalbe”
    Revista „Alunelul”
Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
nr.976 din 12 august 2008

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 4 octombrie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Educaţiei şi Tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, Nr.135-138 art. 1118).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 6 septembrie 2006 “Cu privire la aprobarea structurii Ministerului Educaţiei şi Tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1096).
    3. Punctul 7 al Hotărîrii Guvernului nr.1469 din 25 decembrie 2006 „Cu privire la crearea Agenţiei de Evaluare şi Examinare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1562).
    4. Punctul 5 al anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15 februarie 2007 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.177).
    5. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.757 din 2 iulie 2007 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.98-102, art.808).
    6. Punctul 5 al Hotărîrii Guvernului nr.919 din 13 august 2007 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt secundar profesional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.955).
    7. Punctul 24 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului 462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    8. Alineatul trei din punctul  1 al Hotărîrii Guvernului nr.656 din 2 iunie 2008 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.651).