HGC1039/2008
ID intern unic:  329101
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1039
din  09.09.2008
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 241 din 6 martie 2006
Publicat : 16.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 174     art Nr : 1044
    Pentru executarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 192-193, art. 745), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 33 alin. (2) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 34-35, art. 112), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) ultimul alineat din punctul 1 al Hotărîrii se abrogă;
    2) din Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifele la acestea, se exclude compartimentul III;
    3) în Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată şi a mijloacelor speciale ale Ministerului Justiţiei şi instituţiilor subordonate ale acestuia:
    a) în titlu, cuvintele “şi instituţiilor subordonate ale acestuia” se substituie cu cuvintele “instituţiilor subordonate ale acestuia şi instanţelor judecătoreşti”;
    b) la punctul 1, cuvintele “Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia” se substituie cu cuvintele “ale Ministerului Justiţiei, instituţiilor subordonate ale acestuia şi instanţelor judecătoreşti”;
    c) punctul 3 se abrogă;
    d) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    “4. Mijloacele financiare provenite de la prestarea serviciilor cu plată se încasează în baza ordinelor de plată trezoreriale ori prin casieria Ministerului şi se depun zilnic pe conturile trezoreriale”;
    e) se completează cu punctul 41, cu următorul cuprins:
    “41. Mijloacele financiare provenite de la prestarea serviciilor cu plată pot fi redistribuite instanţelor judecătoreşti şi instituţiilor subordonate conform deciziei ministrului justiţiei, în modul stabilit de art. 33 alin. (4) din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”;
    f) la punctul 5, cuvintele “devizelor de venituri şi cheltuieli” se substituie cu cuvintele “devizului de cheltuieli şi planului de finanţare”;
    g) la punctul 6, cuvintele “procurarea mijloacelor fixe; reparaţia capitală” se substituie cu cuvintele “cheltuielile capitale”;
    h) la punctele 7 şi 8, cuvintele “dispoziţiei de plată” se substituie cu cuvintele “ordinului de plată”;
    i) la punctul 9, textul “426-XIII din 4 aprilie 1995” se substituie cu textul “113-XVI din 27 aprilie 2007”;
    j) la punctul 12, cuvintele “de devizul de venituri şi cheltuieli” se substituie cu cuvintele “de devizul de cheltuieli şi planul de finanţare”.

    PRIM-MINISTRU                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                              Vitalie Pîrlog

    Nr. 1039. Chişinău, 9 septembrie 2008.