HGA1056/2008
ID intern unic:  329132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1056
din  15.09.2008
cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii
şi efectivului-limită ale  Agenţiei “Apele Moldovei”
Publicat : 19.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 175-176     art Nr : 1060
    Abrogată prin HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950

    MODIFICAT
   
HG130 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.176
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
    HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925
    HG97 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.139

     Titlul modificat prin HG130 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.176

     NOTĂ:
    În tot textul Regulamentului cuvintele „director general” şi „vicedirector general” se substituie cu cuvintele „director” şi „director adjunct”, la cazul respectiv prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925


    În temeiul art.IV al Legii nr.162-XVI din 9 iulie 2008 privind modificarea şi completarea articolului 24 din Legea   nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.512), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul Agenţiei “Apele Moldovei”, conform anexei nr. 1;
    lista întreprinderilor şi organizaţiilor în privinţa cărora Agenţia „Apele Moldovei” exercită atribuţiile de fondator, conform anexei nr. 4;
    lista societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Agenţia „Apele Moldovei”, conform anexei nr. 5.
    [Pct.1 modificat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei „Apele Moldovei” în număr de 28 persoane, cu un fond anual de remunerare a muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG130 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.176]
    [Pct.2 modificat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    3. Structura Agenţiei “Apele Moldovei” se aprobă de Ministerul Mediului, la propunerea Agenţiei. Statul de personal şi schema de încadrare a personalului Agenţiei “Apele Moldovei” se aprobă de către directorul Agenţiei.
   [Pct.3 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.3 în redacţia HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    4. Ministerul Finanţelor va prevedea anual în bugetul de stat mijloace financiare necesare pentru asigurarea activităţii Agenţiei „Apele Moldovei”.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                         Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                Mariana Durleşteanu
    Ministrul administraţiei publice locale                                  Valentin Guznac
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                        Anatolie Gorodenco
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                             Violeta Ivanov

    Nr. 1056. Chişinău, 15 septembrie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1056
din 15 septembrie 2008
R E G U L A M E N T U L
Agenţiei „Apele Moldovei”
I. Dispoziţii generale
   1. Agenţia “Apele Moldovei” (în continuare – Agenţia) este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de stat  în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului.
    [Pct.1 în redacţia HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    2. Prezentul Regulament stabileşte statutul organizaţional-juridic, obiectivele, atribuţiile şi drepturile Agenţiei.
    3. În activitatea sa Agenţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de actele normative în vigoare,  acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezentul Regulament precum şi de ordinele ministrului mediului.
    [Pct.3 modidficat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    4. Agenţia este  persoană  juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile. Activitatea financiară a Agenţiei este asigurată din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale.
II. Obiectivele de bază ale Agenţiei
    5. Agenţia exercită următoarele obiective de bază:
   a) implementează politica de stat în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizare, participă la elaborarea actelor legislative şi normative şi documentelor de politici în domeniul protecţiei localităţilor şi terenurilor agricole împotriva inundaţiilor şi subinundaţiilor, precum şi a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;
    [Pct.5 lit.a) în redacţia HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    b) elaborează şi planifică măsurile de protecţie a resurselor acvatice, concomitent cu gospodărirea lor, inclusiv gestionarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare a localităţilor din  Republica Moldova;
    c) elaborează planurile de management conform principiului de bazin hidrografic;
    d) asigură implementarea principiului bazinier de gospodărire a apelor, satisfacerea necesităţilor populaţiei şi agenţilor economici în servicii de alimentare cu apă şi canalizare, prin coordonarea activităţii întreprinderilor şi organizaţiilor din domeniu;
    e) acordă asistenţă de ordin consultativ, informaţional, tehnic şi juridic întreprinderilor din domeniul exploatării edificiilor şi reţelelor hidroameliorative, de alimentare cu apă şi canalizare;
    f) elaborează şi promovează, în modul stabilit, programe anuale de activităţi în domeniul alimentării cu apă potabilă şi canalizare, hidroamelioraţiei, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;
    g) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul resurselor de apă şi atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi canalizare, gospodărire a apelor şi hidroamelioraţie;
    h) întreprinde măsurile de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor Concepţiei politicii naţionale  în domeniul resurselor de apă, Concepţiei Sistemului Internaţional Geografic Naţional, Directivei cadru şi altor acte ale Uniunii Europene în domeniul apelor; Strategiei naţionale în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare.
III. Atribuţiile Agenţiei
    6. Agenţia exercită următoarele atribuţii:
    a) organizează proiectarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, exploatarea tehnică a lacurilor de acumulare de uz comun, conform principiului de bazin hidrografic, precum şi a digurilor de protecţie;
    b) organizează exploatarea şi reparaţia sistemelor de desecare şi de irigare, a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;
    c)  asigură efectuarea lucrărilor de reparaţie centralizată a staţiilor de desecare  şi de irigare, a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;
    d)  acumulează şi analizează sistematic informaţia privind starea ramurii, ţine Registrul de evidenţă primară al fondului apelor, cu prezentarea acestei informaţii organelor ierarhic superioare;
    e) ţine evidenţa statistică de stat a utilizării apelor, evidenţa fondului apelor şi celui ameliorativ; participă la elaborarea Cadastrului de Stat al Apelor, formează banca de date în domeniu;
    f) coordonează documentaţia de proiect în domeniu;
    g) avizează  folosirea integrală şi specială a apelor, confirmate prin Titlul de folosinţă integrală şi Autorizaţia de folosinţă specială, întreprinde măsuri privind evitarea utilizării ilicite a apei şi construcţiilor hidrotehnice şi propune  retragerea avizelor, în caz de încălcare a legislaţiei;
    h) elaborează regulamente şi contribuie, prin acţiuni concrete, la întreţinerea în stare tehnică conformă a bazinelor de acumulare, a construcţiilor antiviitură, a reţelelor de distribuire a apei, a sistemelor de irigare şi desecare, a staţiilor de pompare şi altor construcţii hidrotehnice;
    i) asigură implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul gospodăririi apelor, hidroamelioraţiei şi aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare;
    j) organizează finanţarea lucrărilor ce ţin de construcţia, întreţinerea şi reconstrucţia obiectelor de gospodărire a apelor, hidroameliorative, de alimentare cu apă şi canalizare;
    k)  exercită funcţia de beneficiar (în caz de necesitate, funcţiile de beneficiar pot fi transmise organizaţiilor din subordine);
    l) ţine evidenţa contabilă, coordonează lucrările privind întocmirea dărilor de seamă şi statistice din organizaţiile din subordine;
    m) elaborează măsuri privind organizarea activităţii şi controlul asupra stării protecţiei muncii, securităţii tehnice şi antiincendiare în organizaţiile din subordine;
    n) organizează perfecţionarea şi recalificarea cadrelor Agenţiei, organizează atestarea profesională a cadrelor din organizaţiile subordonate;
    o) reprezintă, în limitele competenţei, interesele Republicii Moldova în relaţiile cu organizaţiile de alimentare cu apă, canalizare, gospodărire a apelor şi hidroamelioraţiei din străinătate;
    p) participă la întocmirea acordurilor (contractelor) interstatale şi interguvernamentale cu privire la problemele ce ţin de utilizarea şi gestionarea resurselor de apă transfrontaliere, precum şi la discutarea şi semnarea acestora, în modul stabilit de Guvern; poartă răspundere pentru executarea obligaţiunilor ţării ce rezultă din aceste acorduri;
    q) este responsabil pentru implementarea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, finanţate de instituţii financiare internaţionale;
    r) promovează implementarea Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare  cu apă în 6 localităţi ale Republicii Moldova, finanţat de Fondul Kuweitean de Dezvoltare Economică Arabă.
IV. Drepturile şi obligaţiunile Agenţiei
    7. Agenţia este în drept:
    [Pct.7 lit.a) exclusă prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    b) să prezinte, în modul stabilit, propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratate internaţionale, proiecte ale acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;
    c) să înainteze propuneri privind dezvoltarea sau reorganizarea ramurii;
    d) să promoveze o politică consecventă în domeniile sale de activitate, pentru modernizarea acestora şi atragerea investiţiilor în ramură;
    e)  să creeze întreprinderi, conform legislaţiei în vigoare;
    f) să efectueze casarea, comercializarea, darea în arendă a patrimoniului gestionat de Agenţie, precum şi să pregătească propuneri de concesionare şi conservare a acestuia;
    g) să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi şi organizaţii informaţii despre utilizarea şi pronosticul  necesităţilor de resurse de apă.
    8. Agenţia are următoarele obligaţiuni:
    a) să emită, în limitele competenţei, ordine şi alte acte, conform legislaţiei;
    b) să adopte, să  modifice sau să anuleze, în limitele competenţei, regulamente, instrucţiuni şi prescripţii tehnice în domeniu;
    c) să încheie contracte în vederea efectuării cercetărilor ştiinţifice în domeniu, precum şi a lucrărilor de proiectare şi construcţie;
    d) să exercite controlul asupra stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice, sistemelor de distribuire şi măsurări, indiferent de forma de proprietate;
    e) să creeze în cadrul Agenţiei  grupuri de implementare a proiectelor de îmbunătăţire a sistemelor de apă şi canalizare;
    f) să ţină evidenţa contabilă şi să prezinte, în modul stabilit, organelor de stat rapoarte, să poarte răspundere pentru veridicitatea lor;
    g) să reprezinte interesele Agenţiei în relaţiile cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale în chestiuni ce ţin de domeniul alimentării cu apă, canalizare şi gospodărire a apelor şi hidroamelioraţiei, precum şi în relaţiile cu organismele internaţionale de specialitate, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    h) să exercite controlul asupra limitei de folosinţă a apei de către agenţii economici, indiferent de forma lor de proprietate, asupra respectării normelor stabilite şi prevederilor legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;
    i) să coordoneze proiectele ce ţin de domeniul gospodăririi apelor şi îmbunătăţirilor funciare.
V. Organizarea activităţii Agenţiei
    9. Activitatea Agenţiei este condusă de director, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern.
    Directorul are un director adjunct. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către ministrul mediului.
    [Pct.9 al.2) în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.9 al.2) modificat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    În caz de lipsă a directorului, funcţiile acestuia le îndeplineşte directorul adjunct.
    10. Directorul Agenţiei:
    a) este responsabil pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor ce revin Agenţiei;
    b) reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu diverse întreprinderi şi organizaţii, inclusiv de  peste hotare;
    c) emite ordine în problemele ce ţin de competenţa Agenţiei;
    d) stabileşte obligaţiile directorului adjunct şi ale şefilor de direcţii şi secţii din cadrul aparatului central al Agenţiei; aprobă statul de personal al aparatului central;
    [Pct.10 lit.d) modificată prin HG130 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.176]
    e) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al Agenţiei, precum şi cu conducătorii subdiviziunilor din subordine;
    [Pct.10 lit.e) în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    f) aprobă documentele privind primele şi alte plăţi de stimulare pentru salariaţii aparatului central şi conducătorii subdiviziunilor Agenţiei;
    g) aprobă, în limitele mijloacelor alocate de la buget, planurile tematice anuale ale lucrărilor de proiectare şi de cercetări ştiinţifice, planurile de elaborare a programelor şi schemelor generale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;
    [Pct.10  lit.h) exclusă prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    i) înaintează, în caz de necesitate, propuneri privind operarea modificărilor în prezentul Regulament;
    j) exercită alte obligaţii, stabilite de legislaţia în vigoare.
    11. În cadrul Agenţiei se constituie şi funcţionează un Colegiu. În activitatea sa Colegiul se călăuzeşte de regulamentul intern, aprobat de director. Deciziile Colegiului se aplică prin ordinul directorului. Şedinţele Colegiului se convoacă cel puţin de 2 ori pe an, în cadrul cărora se examinează probleme de ordin strategic, direcţiile principale ale politicii tehnico-ştiinţifice şi investiţionale, utilizarea fondurilor fixe.
    [Pct.11 exclus prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    12. În scopul contribuirii la elaborarea strategiei de dezvoltare a ramurii şi a recomandărilor privind aplicarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniu, asigurării cu apă potabilă şi canalizare, Agenţia creează Consiliul tehnico-ştiinţific, cu antrenarea savanţilor din instituţiile ştiinţifice şi a specialiştilor de rigoare. În activitatea sa Consiliul tehnico-ştiinţific se călăuzeşte de prevederile Regulamentului său de activitate, aprobat de director.

    [Anexa nr.2 exclusă prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG97 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.139]

    [Anexa nr.3 exclusă prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1056
din 15 septembrie 2008

LISTA

întreprinderilor şi organizaţiilor în privinţa cărora

Agenţia „Apele Moldovei” exercită atribuţiile de fondator

Nr.
d/o

Denumirea organizaţiei

Localitatea de
reşedinţă
1.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Bender”

Mun. Bender
2.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”

Or. Briceni
3.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”

Or. Cahul
4.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Chişinău”

Mun. Chişinău
5.

Întreprinderea de Stat „Direcţia Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stînca”

Or. Costeşti,
r-nul Rîşcani
6.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”

Or. Drochia
7.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Dubăsari”

Or. Dubăsari
8.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti”

Or. Hînceşti
9.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”

Or. Orhei
10.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ştefan Vodă”

Or. Ştefan Vodă
11.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”

Or. Ungheni
12.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcăneşti”

Or. Vulcăneşti
U.T.A. Găgăuzia
13.
Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom”
Mun. Chişinău
14.

Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectare a Sistemelor de Gospodărire a Apelor „Acvaproiect”

Mun. Chişinău
15.

Întreprinderea de Stat „Direcţia bazinieră de gospodărire a apelor”

Mun. Chişinău
16.

Întreprinderea Interraională de Stat „Acva-Nord”

Or. Soroca
17.

Întreprinderea de Stat „Sectorul de reparaţie a fîntînilor arteziene din Chişinău”

Mun. Chişinău,
or. Cricova
18.

Întreprinderea de Stat „Centrul de instruire şi producţie”

Mun. Chişinău
19.

Întreprinderea de stat „Direcţia pentru canale din Ciumai”

S. Ciumai,
r-nul Taraclia
20.

Direcţia interraională de exploatare a apeductului Soroca-Bălţi

 Or. Soroca”.

    [Anexa nr.4 în redacţia HG97 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.139]
Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr. 1056
din 15 septembrie 2008

LISTA
societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni
ale statului este administrat de Agenţia „Apele Moldovei”

Nr. d/o

Denumirea organizaţiei

Localitatea de reşedinţă

1.
Societatea pe Acţiuni „Amelioratorul”
Or.Taraclia
2.
Societatea pe Acţiuni „Aqua-Prut”
Or. Cahul

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr. 1056
din 15 septembrie 2008

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Alineatele trei şi patru din punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr.341 din 27 martie 2007 „Cu privire la transmiterea unor sectoare de teren” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.362).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 9 august 2007 „Cu privire la reorganizarea Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” în Agenţia „Apele Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art.942).
    3. Poziţia  20 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.326 din 19 martie 2008 „Cu privire la organizarea activităţii Serviciului Naţional Locuinţă în procesul de dizolvare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.394).
    4. Poziţia 4 din anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 11 august 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.154-156, art.962).