HGC1060/2008
ID intern unic:  329134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1060
din  17.09.2008
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 381
din 13 aprilie 2006
Publicat : 19.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 175-176     art Nr : 1062     Data intrarii in vigoare : 01.12.2008
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă completările ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (se anexează).
    2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare cu începere de la 1 decembrie 2008. 

    PRIM-MINISTRU                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                        Igor Dodon 
    Ministrul finanţelor                                               Mariana Durleşteanu 
    Ministrul sănătăţii                                                 Larisa Catrinici

    Nr. 1060. Chişinău, 17 septembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1060
din 17 septembrie 2008
Completările ce se operează în anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
    1. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    după punctul 2 se completează cu un nou punct, 21, cu următorul cuprins:
    “2 1. Corpului profesoral-didactic, inclusiv cu funcţii de conducere al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, pentru complexitatea, importanţa şi specificul activităţii de instruire a cadrelor medicale li se stabileşte un spor lunar în cuantum de 1500 lei.
    Sporul în cauză nu se ia în calculul altor plăţi de stimulare sau compensare, stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.”;
    punctul 7 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    “Pentru corpul profesoral-didactic al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” în acest scop se planifică 2 fonduri lunare de salarizare pe an, calculate în raport cu salariile de funcţie, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.”