HGA1036/2008
ID intern unic:  329145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1036
din  09.09.2008
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
 operează în Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 20 iunie 2006
Publicat : 23.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 177     art Nr : 1065
    Abrogată prin HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 20 iunie 2006 „Cu privire la expertiza medicală a vitalităţii” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                  Galina Balmoş

    Nr. 1036. Chişinău, 9 septembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1036
din 9 septembrie 2008

Modificările şi completările
 ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 20 iunie 2006
    Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 20 iunie 2006 „Cu privire la expertiza medicală a vitalităţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.740), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La  anexa nr. 1:
    1) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. În componenţa consiliilor de expertiză medicală a vitalităţii de nivel republican activează medici-experţi de profil, dintre care unul este numit, prin ordinul ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului, la propunerea preşedintelui Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii, şef de consiliu:
    a) în cadrul consiliilor de expertiză medicală a vitalităţii nr. I, II şi III activează a cîte un:
    medic-expert internist;
    medic-expert neurolog;
    medic-expert chirurg;
    asistent medical superior;
    b) pe lîngă consiliile de nivel republican activează Secţia consultativă, care include următorii specialişti de profil:
    medic-expert oftalmolog - 2;
    medic-expert psihiatru - 1;
    medic-expert oncolog – 0,75;
    medic-expert oncoginecolog – 0,25;
    medic-expert ftiziopneumolog - 1.”;
    2) la punctul 12 alineatul patru, după cuvintele „a invalidităţii primare” se introduc cuvintele „şi invalidităţii fără termen de reexpertizare”;
    3) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Secţia administrativă include preşedintele Consiliului republican, asistenta medicală principală şi un metodist coordonator.”;
    4) la punctul 17, după cuvintele „prin ordinul ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului,” se introduc cuvintele „la propunerea preşedintelui Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii,”;
    5) la punctul 20,  cifra „16” se substituie prin cifra „18”;
    6) la punctul 35, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „vechimea în muncă de cel puţin 10 ani la specialitatea de profil – pentru consiliile de nivel republican şi de cel puţin 5 ani la specialitatea de profil - pentru consiliile primare teritoriale;”;
    7) la punctul 42, cuvintele „poartă răspundere personală” se substituie prin cuvîntul „supraveghează”, iar cuvîntul „pentru” se exclude.
    2. La anexa nr. 2:
    1) punctul 5 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Expertizarea medicală a vitalităţii a cetăţenilor Republicii Moldova locuitori ai raioanelor din stînga Nistrului şi municipiul Bender, se efectuează în baza fişei de trimitere (F 088 e), completată de instituţia medico-sanitară, care a supravegheat pacientul, conform ordinii stabilite: mun. Bender, Tiraspol, raioanele Dubăsari, Grigoriopol (CEMV Rîşcani, mun. Chişinău); raionul Camenca (CEMV Soroca), Rîbniţa (CEMV Şoldăneşti); Slobozia (CEMV Ştefan Vodă).”
    2) la punctul   19,  din  alineatele  unu, doi şi trei  se  exclud  cifrele „25-49 %”, „50-74 %” şi „75-100 %”;
    3) punctul 20 se exclude;
    4) din punctul 21 se exclud cuvintele „ , cu următoarele cote procentuale: 25, 30, 35, 40 şi 45”;
    5) din punctul 22 se exclud cuvintele „ , cu următoarele cote procentuale: 50, 55, 60, 65 şi 70”;
    6) din punctul 23 se exclud cuvintele „cu următoarele cote procentuale: 75, 80, 85, 90, 95 şi 100”;
    7) la punctul 25, alineatul şase se completează în final cu cuvintele „sau special”;
    8) la punctul 26, cuvintele „în proporţie de 50 la sută şi mai mult” se substituie prin cuvintele „de grad accentuat sau sever”;
    9) la punctul 29 alineatul doi, cuvintele „ gradele de invaliditate, cotele procentuale se stabilesc în corespundere cu gradul de reducere a capacităţilor posibilităţilor vitale,” se substituie prin cuvintele „gradul trei de invaliditate, gradul de reducere a capacităţilor vitale se stabileşte,”;
    10) la punctul 30, cifra „16” se substituie prin cifra „18”;
    11) punctul 32 va avea următorul cuprins:
    „32. Invaliditatea legată de serviciul militar sau special este invaliditatea stabilită persoanelor care au îndeplinit serviciul militar sau special în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, trecute în rezervă, şi care au suportat:
    a) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în perioada celui de-al doilea război mondial;
    b) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu în zonele în care s-au desfăşurat acţiuni de luptă;
    c) rănire, contuzie, schilodire în perioada antrenării de către organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    d) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în timpul acţiunilor de luptă pe teritoriul altor state;
    e) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    f) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;
    g) rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în timpul exercitării  obligaţiilor de serviciu militar sau special;
    h) afecţiune contractată în perioada satisfacerii serviciului militar sau special;
    i)  schilodire în accident nelegat de exercitarea obligaţiilor de serviciu militar sau special.”;
    12) punctul 34 se completează cu următorul text: „În cazuri severe, invaliditatea se stabileşte pe doi ani, iar cînd dereglările funcţionale sînt ireversibile – fără termen de reexaminare.”;
    13) la punctul 38, cuvintele „dar cel mult 2 luni înainte de” se substituie cu cuvintele „dar nu mai tîrziu de 2 luni pînă la”;
    14) la punctul 40, din alineatul trei se exclude cuvîntul „automobile”;
    15) punctul 41 se completează în final cu  cuvintele „şi coordonată cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”;
    16) la punctul 44:
    cuvintele „ , precum şi despre imposibilitatea de a obţine un duplicat al acestui certificat” se exclud;
    se completează cu următorul text: „În cazuri excepţionale (motive obiective), cînd certificatul a fost pierdut sau deteriorat complet, persoana va plasa anunţul respectiv în presă, eliberîndu-i-se  ulterior un alt certificat (duplicat).”;
    17) la punctul 50, cuvintele „dar nu mai mult decît cu cel mult două luni înainte” se substituie prin cuvintele „dar nu mai tîrziu de 2 luni pînă la”;
    18) la punctul 52, cuvîntul „Şeful” se substituie cu cuvîntul „Preşedintele”, iar cuvîntul „preşedinţii” se substituie prin cuvîntul „şefii”.