HGM1064/2008
ID intern unic:  329149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1064
din  18.09.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 177     art Nr : 1069
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG331 din 28.05.12, MO104-108/01.06.12 art.371
    HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895

    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                 Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 1064. Chişinău, 18  septembrie 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1064
din 18 septembrie 2008

Modificările şi completările
 ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG331 din 28.05.12, MO104-108/01.06.12 art.371]
    [Pct.2 abrogat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    3. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 8:
    litera c) se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „în mărime de 80 la sută din salariul de funcţie pentru personalul medical şi pedagogic şi în mărime de 50 la sută pentru alt personal din Centrul de reabilitare pentru copii cu handicap sever al aparatului locomotor, secţiile pentru reabilitarea copiilor cu handicap sever al aparatului locomotor (neurolocomotor)”;
    se completează în final cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) personalul Centrului de reabilitare pentru copii cu handicap sever al aparatului locomotor, secţiile pentru reabilitarea copiilor cu handicap sever al aparatului locomotor (neurolocomotor), cu excepţia muncitorilor – spor lunar la salariu pentru intensitatea muncii şi caracterul individualizat şi specific de activitate. În acest scop se vor planifica mijloace financiare în cuantum ce nu vor depăşi 50 la sută din salariul de funcţie şi sporul pentru vechime în muncă.”;
    punctul 4 din note la tabelul nr. 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Începînd cu 1 septembrie 2008, personalul serviciilor deservire socială şi asistenţii sociali care activează pe lîngă autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de:
    spor pentru înaltă competenţă profesională, intensitate a muncii şi îndeplinire a unor sarcini de importanţă majoră, în mărime de pînă la 30% din salariul de funcţie, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă. Volumul alocaţiilor utilizate pentru plata sporului nu poate depăşi 30 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie, conform schemei de încadrare aprobate, şi a sporurilor pentru vechime în muncă. Aceste sporuri se anulează sau se reduc în cazul neîndeplinirii în termen a sarcinilor, scăderii nivelului calităţii muncii sau încălcării disciplinei de muncă;
    premiu, utilizînd trimestrial în acest scop mijloacele fondului de retribuire a muncii pentru o lună, calculat din salariul de funcţie, ţinînd cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente lunare acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Achitarea premiilor se efectuează lunar. Cuantumurile concrete ale premiilor se stabilesc în funcţie de aportul personal în muncă al fiecărui angajat şi nu se limitează;
    ajutor material, utilizînd în acest scop mijloacele fondului de retribuire a muncii pentru două luni pe an, calculate ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă, alte sporuri şi suplimente, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    [Pct.4 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    5. Hotărîrea Guvernului nr.863 din 1 august 2006 „Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.917), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Sporul în cauză se acordă persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică sau funcţii publice de rangul întîi în autorităţile publice menţionate la compartimentul I al tabelului din punctul 1 al prezentei hotărîri şi în ministere, în cuantum de pînă la 20 la sută faţă de salariile lunare, iar pentru cei din alte autorităţi publice centrale şi locale, care au dreptul de acces la secretul de stat – în cuantum de 10 la sută faţă de salariile lunare stabilite conform anexelor nr.2 şi nr.3 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005.”;
    2) punctul 61, după cuvintele „angajaţii civili”, se completează cu cuvintele „fără statut de funcţionar public.”.
    6. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget ” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1351), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în alineatul unu, cuvintele  „în mărime de 50” se substituie prin cuvintele „în mărime de pînă la 70”;
    alineatul doi se exclude.
    7. Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 18 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 722), cu completările ulterioare, se completează, după cum urmează:
    se introduce un punct nou, 31,  cu următorul cuprins:
    „31. Sporul pentru vechime în muncă, în conformitate cu prezentul Regulament, se acordă şi angajaţilor din întreprinderile de stat subordonate Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne şi Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului de Informaţii şi Securitate”;
    punctul 7 se completează cu litera i), cu următorul cuprins:
    „i) perioada de rezidenţiat (internatură) şi secundariat clinic – pentru personalul medical”.