HGA1065/2008
ID intern unic:  329150
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1065
din  19.09.2008
cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”
Publicat : 23.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 177     art Nr : 1070
    Abrogată prin HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144

    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG559 din 25.07.11, MO122-127/29.07.11 art.631
    HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766    În conformitate cu Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9) şi în temeiul Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), precum şi în scopul realizării Planului de acţiuni pentru elaborarea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat de evidenţă a producţiei marcate”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1531 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.11-12, art.68), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite funcţia de fondator al Întreprinderii de Stat “Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” de la Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin” la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, cu numărul de personal existent şi patrimoniul aflat în gestiune.
    2. Se acceptă propunerea  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor  privind schimbarea denumirii  Întreprinderii de Stat „Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” în Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”.
    3. Se stabileşte că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat  de pe lîngă Ministerul Finanţelor va exercita funcţia de fondator al  Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”.
    4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în termen de 2 luni:
    va asigura modificarea Statutului Întreprinderii de Stat “Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”;
    va transmite întreprinderii în cauză, în modul stabilit, mijloacele necesare bunei funcţionări, în calitate de aport la capitalul social.
    5. Întreprinderea de Stat “Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” va transmite în gestiunea Agenţiei Agroindustriale “Moldova – Vin” bunurile menţionate în anexa nr.1, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    [Pct.6 abrogat prin HG559 din 25.07.11, MO122-127/29.07.11 art.631]
    7. Ministerul Finanţelor va suplimenta cu mijloace financiare capitalul social al Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”.
    8. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                 Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 1065. Chişinău, 19 septembrie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1065
din 19 septembrie 2008

LISTA
bunurilor ce se transmit din gestiunea Î.S. “Centrul de evidenţă
 a circulaţiei alcoolului etilic
şi a producţiei alcoolice” în gestiunea
Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”
Nr.
d/o
 
Denumirea bunurilor
Cantitatea (buc.)
Preţul unitar (lei)
Suma (lei), inclusiv TVA
 
1.
Masă pentru şedinţe
1
20150-00
20150-00
 
2.
Fotoliu
1
1391-00
1391-00
 
3.
Scaune
20
213-65
4273-00
 
4.
Climatizor “Midea”
1
9924-00
9924-00
 
5.
 Aparatul-Water Y-208
1
 3785-00
 3785-00
 
6.
 Note Book
1
 17746-00
 17746-00
 
7.
Computer
1
 15519-60
15519-60
 
8.
 Pagina web “Moldova-Vin”
1
 22000-00
 22000-00

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1065
din 19 septembrie 2008

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
   [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 1379 din 7 decembrie 2006 “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.195, art.1487), după cuvintele “prezentei hotărîri”, se completează cu cuvintele “în calitate de aport la capitalul social al”, în continuare după text.
    3. În textul Hotărîrii Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 „Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1564), cu modificările ulterioare, al Regulamentului privind modalitatea de marcare cu “Marca comercială de stat a producţiei alcoolice destinate exportului”, aprobat prin această hotărîre, precum şi în anexele la Regulament,  sintagma  „Întreprinderea de Stat “Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” se substituie prin sintagma „Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”, iar sintagma “Agenţia Agroindustrială “Moldova – Vin” - prin sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor”.
    [Pct.4 abrogat prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]