LPC191/2008
ID intern unic:  329270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 191
din  25.09.2008
privind completarea articolului 24  din  Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997
pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
Publicat : 07.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 182     art Nr : 646
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Articol unic. – Articolul  24 din Legea nr.1164-XIII  din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (231) cu următorul cuprins:
    “(231) În perioada anilor 2008–2009, la transmiterea gratuită către sinistraţi a proprietăţii şi/sau la reparaţia gratuită a proprietăţii acestora, deteriorată ca urmare a calamităţilor naturale din iulie–august 2008, cu aprobarea Comisiei naţionale pentru evaluarea prejudiciilor şi coordonarea activităţilor de lichidare a consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2008, contribuabililor nu li se aplică prevederile art.90 alin.(3), art.901 alin.(31) lit.b) şi art.902 din Codul fiscal.
    Cheltuielile aferente transmiterii gratuite şi/sau reparaţiei gratuite a proprietăţii sinistraţilor în conformitate cu prezentul alineat sînt deductibile în scopuri fiscale.
    Nu se consideră venituri impozabile şi nu se includ în venitul brut veniturile persoanelor fizice obţinute sub formă de compensaţie a daunei materiale cauzată de calamităţile naturale din iulie–august 2008. Aceste venituri nu cad sub incidenţa prevederilor art.90 alin.(3) şi art.901 alin.(31) lit.b) din Codul fiscal.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian  LUPU

    Nr.191-XVI. Chişinău, 25 septembrie 2008.