HGC1100/2008
ID intern unic:  329278
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1100
din  29.09.2008
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007
Publicat : 07.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 182     art Nr : 1113
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (se anexează).

    Prim-ministru                                                              Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                              Igor Dodon
    Viceprim-ministru                                                       Victor Stepaniuc

    Nr. 1100. Chişinău, 29 septembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1100
din  29 septembrie 2008

Modificările şi completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007

    Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea  componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.140), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 126
din 7 februarie 2007

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
    Stepaniuc Victor          - viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
    Sainciuc Sergiu            - viceministru al economiei şi comerţului,
                                          vicepreşedinte al Comisiei
    Domenti Oxana           - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
                                         în problemele dezvoltării sociale
    Lupan Nina                 - viceministru al finanţelor
    Pogurschi Andrei         - viceministru al afacerilor interne
    Golovin Boris               - viceministru al sănătăţii
    Bucinschi Iurii               - viceministru al protecţiei sociale,
                                          familiei şi copilului
    Rotaru Oleg                 - viceministru al dezvoltării informaţionale
    Bulat Galina                 - viceministru al educaţiei şi tineretului
    Tatarov Sergiu             - viceministru al administraţiei publice locale
    Colenov Igor               - director general al Serviciului Grăniceri
    Cojocari Carolina        - şef al Direcţiei dezvoltare umană şi ajutoare
                                          umanitare a Aparatului Guvernului
    Gîlca Boris                   - coordonator programe, Fondul Organizaţiei
                                          Naţiunilor Unite pentru Populaţie în
                                          Republica Moldova
    Palade Gheorghe          - academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei
    Belostecinic Grigore     - rector al Academiei de Studii Economice
                                          din Moldova
    Roman Alexandru        - rector al Academiei de Administrare Publică pe
                                          lîngă Preşedintele Republicii Moldova
    Golovatiuc Vladimir     - director general al Biroului Naţional de Statistică
    Fetiniuc Valentina        - director al Institutului de Economie,
                                          Finanţe şi Statistică
    Matei Constantin         - şef al Catedrei de geografie şi economia mediului
                                         a Academiei de Studii Economice din Moldova,
                                         doctor habilitat în ştiinţe geografice
    Chiriac Petru               - vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale
                                         a Sindicatelor din Moldova
    Cerescu Leonid           - preşedinte al Confederaţiei Naţionale a
                                          Patronatului din Republica Moldova
    Chiurcciu Vitalie          - şef al Direcţiei generale economie, comerţ, servicii
                                          şi relaţii economice externe, UTA Găgăuzia.”

    2. În anexa nr.2:
    1) la punctul 11:
    litera d) se exclude;
    litera f) se completează în final cu cuvintele „şi/sau grupuri de lucru”;
    2) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Din componenţa biroului executiv al Comisiei naţionale fac parte:
    a) preşedintele Comisiei;
    b) vicepreşedintele Comisiei;
    c) viceministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului;
    d) viceministrul sănătăţii;
    e) coordonatorul programe, Fondul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Populaţie în Republica Moldova.”;
    3) la punctul 14, litera b), după cuvintele „consiliile de specialitate”, se completează cu cuvintele „si/sau grupurile de lucru”;
    4) la punctul 18, sintagma „ministrul economiei şi comerţului” se substituie prin sintagma „viceministrul economiei şi comerţului”;
    5) la punctul 19, după litera b), se introduc două  litere noi, cu următorul cuprins:
    „b1) organizează şi dirijează activitatea secretariatului Comisiei naţionale şi este responsabil de eficienţa activităţii acestuia;
    b2) certifică procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor de specialitate şi/sau grupurilor de lucru;”;
    6) punctele 20 şi 21 se exclud;
    7) la punctul 25, cuvintele „coordonatorul naţional al acesteia” se substituie prin cuvintele  „vicepreşedintele acesteia”;
    8) punctele 26-33 vor avea următorul cuprins:
    „26. Pentru a-şi exercita atribuţiile, Comisia naţională poate crea consilii de specialitate şi/sau grupuri de lucru.
    27. Componenţa numerică şi nominală a consiliilor de specialitate şi/sau  a grupurilor de lucru se stabileşte de Comisia naţională, la propunerea biroului executiv. Consiliile de specialitate sînt formate din membrii Comisiei naţionale, iar grupurile de lucru - din persoane desemnate la propunerea membrilor Comisiei naţionale. Participarea membrilor Comisiei naţionale în cadrul consiliilor de specialitate este obligatorie.
    28. Consiliile de specialitate şi/sau grupurile de lucru îşi desfăşoară activitatea sub formă de şedinţe.
    29. Şedinţele consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru se convoacă ori de cîte ori este necesar.
    30. Decizia de convocare a consiliului de specialitate şi/sau a grupului de lucru este adoptată de preşedintele sau biroul executiv al Comisiei naţionale.
    31. În limitele competenţei lor, consiliile de specialitate şi/sau grupurile de lucru adoptă decizii (cu caracter de recomandare) cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    32. Deciziile consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru se aduc la cunoştinţa preşedintelui Comisiei naţionale în termen de 3 zile din data adoptării.
    33. Procesul-verbal al şedinţei consiliului de specialitate şi/sau al grupului de lucru se certifică de către vicepreşedintele Comisiei naţionale.”;
    9) la punctul 42, cuvintele „şi coordonatorul naţional al” se exclud.