LPA199/1998*
ID intern unic:  329292
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 199
din  18.11.1998
cu privire la piaţa valorilor mobiliare*
Publicat : 10.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 183-185     art Nr : 655     Data intrarii in vigoare : 10.10.2008
    Abrogată din 14.03.15 prin LP171 din 11.07.12, MO193-197/14.09.12 art.665

    MODIFICAT
   
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138
    LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
    LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450
    LP73 din 15.04.11, MO91-94/03.06.11 art.234
    LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75

    __________________________________________
    *Republicată în temeiul art.III din Legea nr. 249-XVI din 22 noiembrie 2007 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 37-39, art.100.
    Modificată şi completată prin legile:
    nr.902-XIV din 24.03.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.35-36, art 243;
    nr.803-XV din 05.02.2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36, art.212;
    nr.296-XV din 28.07.2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art.726;
    nr.55-XVI din 28.04.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 74-76, art.311;
    nr.201-XVI din 28.07.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107-109, art.571;
    nr.249-XVI din 21.10.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 154-156, art.771;
    nr.64-XVI din 30.03.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art.273;
    nr.165-XVI din 15.06.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.102-105, art.486;
    nr.246-XVI din 21.07.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.629;
    nr.130-XVI din 07.06.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.94-97, art. 418;
    nr.231-XVI din 02.11.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180-183, art.693;
    nr.249-XVI din 22.11.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 37-39, art.100.

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul 1
RELAŢIILE REGLEMENTATE DE PREZENTA LEGE
    Articolul 1. Obiectul şi subiecţii legii
    (1) Prezenta lege reglementează relaţiile ce apar la emisiunea şi la circulaţia pe teritoriul ţării a valorilor mobiliare, stabileşte dispoziţiile generale privind activitatea pe piaţa valorilor mobiliare, măsurile de protecţie a intereselor investitorilor şi răspunderea pentru încălcarea legislaţiei pe piaţa valorilor mobiliare.
    (2) Subiecţi ai prezentei legi sînt:
    a) Comisia Naţională a Pieţei Financiare, denumită în continuare Comisie Naţională, care este o autoritate publică autonomă, ce activează în conformitate cu Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, reglementează şi autorizează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, supraveghează respectarea de către ei a legislaţiei, precum şi este împuternicită cu administrarea pieţei valorilor mobiliare şi cu punerea în aplicare a prezentei legi;
    [Art.1 al.(2), lit.a) modificată prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    b) emitenţii, participanţii, inclusiv participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.
    Articolul 2. Sfera de aplicare a legii
    (1) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra valorilor mobiliare care întrunesc următoarele caracteristici distinctive:
    a) se emit pentru plasare;
    b) aparţin unei clase anumite;
    c) conferă aceleaşi drepturi în cadrul unei clase, indiferent de emisiune şi de modalitatea de procurare a lor;
    d) circulă pe piaţa valorilor mobiliare conform prevederilor prezentei legi.
    (2) Acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra valorilor mobiliare emise de Banca Naţională a Moldovei şi de bănci şi care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare, precum şi asupra cambiilor emise în condiţiile Legii cambiei.
    Condiţiile, modul de emitere şi circulaţie a valorilor mobiliare, emise de bănci şi care sînt instrumente ale pieţei monetare, se reglementează de Banca Naţională a Moldovei de comun acord cu Comisia Naţională.
    Condiţiile, modul de emitere şi circulaţie a valorilor mobiliare (creanţelor) emise de Banca Naţională a Moldovei se reglementează de către aceasta.
    (3) Emisiunea, plasamentul şi circulaţia valorilor mobiliare de stat sînt reglementate de Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat şi de celelalte acte normative emise întru executarea ei. Prezenta lege reglementează circulaţia la bursa de valori a valorilor mobiliare de stat cu termenul de circulaţie mai mare de un an.
    Articolul 3. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    activitate bursieră pe piaţa valorilor mobiliare (în continuare – activitate bursieră) – activitate organizată a pieţei valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, orientată spre crearea infrastructurii şi prestarea serviciilor care asigură efectuarea tranzacţiilor civile cu valori mobiliare între participanţii la piaţa valorilor mobiliare;
    activitate de administrare fiduciară a investiţiilor – activitate desfăşurată de administratorul fiduciar participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare conform contractului de administrare fiduciară a următorului patrimoniu transmis acestuia:
    a) a valorilor mobiliare;
    b) a mijloacelor băneşti destinate investirii în valori mobiliare;
    c) a valorilor mobiliare şi a mijloacelor băneşti obţinute ca rezultat al administrării fiduciare a valorilor mobiliare;
    activitate de brokeraj – activitate de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, în calitate de mandatar sau de comisionar ce activează în baza contractului de mandat sau de comision, precum şi în baza procurii pentru efectuarea tranzacţiilor menţionate, în cazul în care contractul nu stipulează împuternicirile mandatarului sau ale comisionarului;
    activitate de clearing şi decontare – activitate desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, care constă în efectuarea operaţiunilor de colectare, verificare şi corectare a informaţiei privind tranzacţiile de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, în perfectarea documentelor pentru executarea tranzacţiilor, în stingerea obligaţiilor reciproce între participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare în cadrul decontărilor cu valorile mobiliare tranzacţionate, precum şi în efectuarea decontărilor prin transferarea mijloacelor băneşti şi livrarea valorilor mobiliare;
    activitate de dealer – activitate de cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, în numele şi din cont propriu, pentru vînzarea lor ulterioară în scopul obţinerii de profit;
    activitate de depozitare – activitate de prestare a serviciilor de păstrare a valorilor mobiliare şi/sau de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare;
    activitate de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative (în continuare – activitate de ţinere a registrului) – activitate de colectare, înregistrare, prelucrare şi păstrare a datelor în vederea constituirii şi funcţionării sistemului de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative, precum şi de furnizare a datelor din registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare;
    activitate de underwriting – activitate de mediere la emisiuni, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare în numele emitentului, în vederea promovării ofertei publice primare şi plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului;
    anulare a valorilor mobiliare – totalitatea acţiunilor întreprinse de emitent în vederea stingerii şi/sau anulării valorilor mobiliare conform regulilor stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative;
    circulaţie a valorilor mobiliare – procesul de transmitere şi de înregistrare a dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în urma efectuării tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, de moştenire, de împrumut, precum şi a altor tranzacţii civile;
    clasă a valorilor mobiliare – totalitatea valorilor mobiliare de acelaşi tip ale unui emitent, care le asigură proprietarilor lor aceleaşi drepturi şi care au aceleaşi caracteristici distinctive. Toate valorile mobiliare ale unei clase, indiferent de emisiune, au unul şi acelaşi număr al înregistrării de stat;
    consolidare a valorilor mobiliare – restructurarea emisiunii (emisiunilor) anterioare a valorilor mobiliare de o anumită clasă ale unui emitent, aflate în circulaţie, efectuată prin înlocuirea tuturor valorilor mobiliare de clasa respectivă cu un număr mai mic de valori mobiliare, cu reducerea proporţională a numărului de valori mobiliare ale tuturor proprietarilor. În cazul în care valorile mobiliare au valoare nominală, la consolidarea acestora valoarea lor nominală se majorează proporţional;
    consulting – activitate de prestare de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a serviciilor auxiliare de consultanţă a clienţilor în domeniul activităţii licenţiate;
    consulting investiţional – activitate desfăşurată de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare privind recomandarea personală dată unui client în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu valori mobiliare;
    contract-tip – model de contract stabilit de către Comisia Naţională pentru serviciile de bază prestate participanţilor la piaţa valorilor mobiliare. Condiţiile acestui contract sînt obligatorii pentru părţile contractante şi pot fi completate cu alte condiţii care nu contravin normelor stabilite;
    convertire a valorilor mobiliare – excluderea din circulaţie de către emitent şi anularea tuturor valorilor mobiliare ale unei clase prin schimbul lor contra valori mobiliare de altă clasă ale aceluiaşi emitent (în cazul în care această acţiune este stipulată în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare date) sau contra valori mobiliare ale altui emitent (în cazul reorganizării emitentului respectiv);
    deponent – persoană care beneficiază de serviciile depozitarului;
    depozitar central de valori mobiliare (în continuare – depozitar central) – participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, care prestează servicii de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare, de clearing şi decontare a tranzacţiilor efectuate pe piaţa bursieră;
    deţinător de cotă substanţială – persoana fizică, persoana juridică, un grup de persoane afiliate şi/sau un grup de persoane activînd în comun, care deţine, direct sau indirect, o cotă de cel puţin 5% din capitalul social al unui emitent sau din valorile mobiliare cu drept de vot ale acestuia;
    deţinător de valori mobiliare – persoană care deţine valori mobiliare în baza dreptului de proprietate (proprietar) sau în bază de contract (deţinător nominal);
    deţinător nominal de valori mobiliare (în continuare – deţinător nominal) – participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, care deţine, în numele său, valori mobiliare din însărcinarea proprietarilor de valori mobiliare sau a altor deţinători nominali, nefiind proprietar al valorilor mobiliare respective;
    dezvăluire a informaţiei pe piaţa valorilor mobiliare (în continuare – dezvăluirea informaţiei) – asigurarea accesibilităţii acestei informaţii pentru toate persoanele interesate, conform unei proceduri care garantează obţinerea informaţiei respective, indiferent de scopul solicitării ei;
    dispoziţie de transmitere – dispoziţia unei persoane înregistrate sau a altei persoane, stabilite de legislaţie, privind transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare altei (altor) persoane în cazul vînzării-cumpărării, donaţiei, moştenirii valorilor mobiliare, în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    emisiune a valorilor mobiliare – totalitatea valorilor mobiliare ale unui emitent, care aparţin unei clase şi au acelaşi termen iniţial şi final de plasare; totalitatea acţiunilor stabilite de prezenta lege şi întreprinse de emitent în vederea plasării valorilor mobiliare;
    emisiune închisă a valorilor mobiliare – plasarea valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară între acţionarii societăţii şi/sau într-un cerc limitat de persoane, aprobat de adunarea generală a acţionarilor;
    emitent – persoană juridică sau autoritate a administraţiei publice, care emite valori mobiliare şi îşi asumă obligaţii faţă de deţinătorii de valori mobiliare în vederea realizării drepturilor conferite de valorile mobiliare respective;
    extras din registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative (în continuare – extras din registru) – document care se eliberează de către deţinătorul de registru unei persoane înregistrate sau unei persoane ce acţionează în numele persoanei înregistrate şi care conţine informaţii privind valorile mobiliare înregistrate la data eliberării extrasului din registru;
    fracţionare a valorilor mobiliare – restructurarea emisiunii (emisiunilor) anterioare a valorilor mobiliare de o anumită clasă ale unui emitent, efectuată prin înlocuirea tuturor valorilor mobiliare din clasa respectivă, aflate în circulaţie, cu un număr mai mare de valori mobiliare, cu majorarea proporţională a numărului de valori mobiliare ale tuturor proprietarilor. În cazul în care valorile mobiliare au valoare nominală, la fracţionarea acestora valoarea lor nominală se reduce proporţional;
    informaţie privilegiată – informaţie de natură precisă care nu a fost dezvăluită public, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la una sau mai multe valori mobiliare şi care, dacă ar fi dezvăluită public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor valori mobiliare sau asupra preţului valorilor mobiliare derivate cu care se află în legătură;
    insider – orice persoană iniţiată în informaţia privilegiată a emitentului;
    market maker (formator de piaţă) – participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare care îşi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei de bază de dealer şi care are obligaţia, în conformitate cu contractul încheiat cu emitentul valorilor mobiliare ori cu bursa de valori sau în alte cazuri stabilite de legislaţie, să menţină cotaţii pe o piaţă bursieră pentru o clasă de valori mobiliare;
    manipulare pe piaţa valorilor mobiliare – acţiuni sau operaţiuni cu valori mobiliare, efectuate cu utilizarea de metode, mijloace, informaţii eronate în scopul menţinerii, majorării, micşorării sau destabilizării preţului de piaţă sau a cursului valorilor mobiliare;
    număr al înregistrării de stat – cod exprimat în litere şi în cifre, care identifică o clasă concretă a valorilor mobiliare şi care se atribuie de către Comisia Naţională în modul stabilit de ea;
    ofertă publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară – comunicare, efectuată de către emitent de sine stătător sau prin intermediari, sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenele ofertei şi despre valorile mobiliare oferite spre subscriere, dar cu condiţia posibilităţii egale de receptare a acesteia de către persoane nedeterminate în vreun fel de către ofertant;
    ofertă publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară – propunere, efectuată obligatoriu, în cazurile stabilite de legislaţie, sau benevol, ce vine de la o persoană (în continuare – ofertant), referitoare la procurarea (ofertă publică de procurare) sau la vînzarea (ofertă publică de vînzare) a unui pachet de acţiuni cu drept de vot, difuzată prin intermediul mass-media şi/sau al înştiinţărilor poştale;
    ofertă publică de preluare – ofertă publică pe piaţa secundară, adresată deţinătorilor de valori mobiliare cu drept de vot ale unei societăţi, pentru achiziţionarea tuturor acestor valori mobiliare sau a unei părţi din ele, indiferent dacă oferta este obligatorie sau benevolă, cu condiţia că are ca obiectiv preluarea a mai mult de 50% din volumul total de acţiuni cu drept de vot;
    organizaţie de autoreglementare a activităţii participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (în continuare – organizaţie de autoreglementare) – asociaţie benevolă a participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, care activează în baza principiilor organizaţiei necomerciale, în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative;
    participant al depozitarului central – broker, dealer, depozitar al fondurilor de investiţii şi alte persoane juridice, care, conform regulilor depozitarului central, sînt în drept să devină participanţii acestuia;
    participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare – persoane juridice constituite în forma juridică de organizare de societate pe acţiuni, care desfăşoară în exclusivitate activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu art.32;
    persoană înregistrată – deţinător de valori mobiliare nominative înregistrat în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative;
    persoane afiliate persoanei juridice sînt:
    a) organul executiv unipersonal, membrii organului executiv colegial şi persoanele cu funcţie de răspundere ale organului executiv al persoanei juridice date;
    b) membrii consiliului de observatori, consiliului de directori, precum şi membrii comisiei de cenzori ai persoanei juridice date;
    c) alte persoane cu funcţie de răspundere ale persoanei juridice date;
    d) persoana juridică sau fizică care, individual sau împreună cu persoanele afiliate acesteia, deţine poziţia de control în capitalul persoanei juridice date;
    e) agentul economic în al cărui capital persoana juridică dată, precum şi persoanele afiliate acesteia deţin, individual sau în comun, poziţia de control;
    f) persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau în contul persoanei juridice date;
    g) persoana juridică sau fizică în numele sau în contul căreia acţionează persoana juridică dată;
    h) persoana juridică sau fizică care acţionează în comun cu persoana juridică dată;
    i) persoana juridică care, în comun cu persoana juridică dată, se află sub controlul unei persoane terţe;
    j) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a)-i) din prezenta noţiune;
    k) persoana a cărei afiliere este demonstrată de Comisia Naţională sau de instanţa de judecată;
    persoane afiliate persoanei fizice sînt:
    a) soţii, rudele şi afinii pînă la gradul II inclusiv ai persoanei fizice respective;
    b) agentul economic în al cărui capital persoana fizică dată, precum şi persoanele afiliate acesteia deţin, individual sau în comun, poziţia de control;
    c) persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau în contul persoanei fizice date;
    d) persoana juridică sau fizică în numele sau în contul căreia acţionează persoana fizică dată;
    e) persoana a cărei afiliere este demonstrată de Comisia Naţională sau de instanţa de judecată;
    piaţă a valorilor mobiliare – piaţă unde are loc emisiunea şi circulaţia valorilor mobiliare;
    piaţă primară a valorilor mobiliare – piaţă unde are loc emisiunea valorilor mobiliare;
    piaţă secundară a valorilor mobiliare – piaţă unde are loc circulaţia valorilor mobiliare emise;
    piaţă bursieră a valorilor mobiliare – circulaţia valorilor mobiliare la bursa de valori în condiţiile prezentei legi;
    piaţă extrabursieră a valorilor mobiliare – circulaţia valorilor mobiliare în afara bursei de valori în condiţiile prezentei legi;
    plasament al valorilor mobiliare – înstrăinarea valorilor mobiliare de către emitent subscriitorilor;
    poziţie de control – exercitarea influenţei decisive asupra hotărîrilor adoptate de către o persoană fizică sau juridică. Orice persoană care deţine cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot (cote-părţi) ale societăţii se consideră persoană cu poziţie de control la societatea respectivă, cu excepţia cazurilor cînd persoana menţionată demonstrează contrariul. Orice persoană care deţine mai puţin de 25% din acţiuni cu drept de vot (cote-părţi) ale societăţii se consideră persoană fără poziţie de control la societatea respectivă, cu excepţia cazurilor cînd Comisia Naţională sau instanţa de judecată demonstrează contrariul;
    principiul aplicării tuturor eforturilor posibile – principiu de prestare a serviciilor de underwriting, conform căruia underwriterul întreprinde toate măsurile posibile pentru plasarea valorilor mobiliare fără a-şi asuma obligaţii în vederea garantării plasării unui număr anumit de valori mobiliare;
    principiul responsabilităţii ferme – principiu de prestare a serviciilor de underwriting, conform căruia underwriterul subscrie toată cantitatea de valori mobiliare propuse spre plasare de către emitent, cu comercializarea lor ulterioară pe piaţa secundară, sau, pînă la data indicată în prospectul ofertei publice şi în contract, plasează valorile mobiliare emise pe piaţa primară, asumîndu-şi obligaţia de a subscrie toate valorile mobiliare neplasate persoanelor terţe;
    prospect al ofertei publice – document al emitentului sau ofertantului conţinînd informaţii necesare investitorilor pentru adoptarea hotărîrii de procurare sau de vînzare a valorilor mobiliare, care se plasează de către emitent prin ofertă publică pe piaţa primară sau se propun de către ofertant pe piaţa secundară;
    recipisă depozitară moldovenească – valoare mobiliară derivată, emisă de emitentul înregistrat în Republica Moldova, care conferă dreptul de proprietate asupra uneia sau asupra mai multor valori mobiliare străine;
    Registru de stat al valorilor mobiliare – registru al tuturor valorilor mobiliare cărora li s-a acordat numărul înregistrării de stat; este ţinut de către Comisia Naţională în modul stabilit de ea;
    registru al deţinătorilor de valori mobiliare nominative (în continuare – registru) – registru al cărui obiect al înregistrării sînt datele privind deţinătorii de valori mobiliare nominative de o anumită clasă de valori mobiliare ale unui emitent;
    restructurare a emisiunii (emisiunilor) de valori mobiliare – modificarea numărului de acţiuni şi/sau a valorii nominale a tuturor valorilor mobiliare de o anumită clasă aflate în circulaţie, şi/sau a mărimii capitalului social, care, după caz, poate fi însoţită de consolidarea sau fracţionarea valorilor mobiliare de clasa dată;
    sistem de ţinere a registrului – sistem de evidenţă automatizată a deţinătorilor de valori mobiliare nominative emise în conformitate cu legislaţia cu privire la societăţile pe acţiuni şi la piaţa valorilor mobiliare. Sistemul de ţinere a registrului asigură:
    a) descrierea clasei de valori mobiliare pentru care este ţinut registrul, evidenţa balanţei valorilor mobiliare plasate (aflate în circulaţie, de tezaur);
    b) deschiderea contului emitentului pentru valorile mobiliare emise;
    c) deschiderea contului personal pentru fiecare deţinător de valori mobiliare;
    d) identificarea şi modificarea rechizitelor persoanelor înregistrate;
    e) înregistrarea valorilor mobiliare plasate în conturile personale ale subscriitorilor, înregistrarea excluderii din circulaţie a valorilor mobiliare plasate;
    f) înregistrarea transferului valorilor mobiliare între conturile personale;
    g) înregistrarea restricţiilor şi a faptelor de grevare cu obligaţii a valorilor mobiliare;
    h) înregistrarea operaţiunilor emitentului cu valorile mobiliare plasate (convertirea, fracţionarea, consolidarea valorilor mobiliare);
    i) radierea valorilor mobiliare din conturile persoanelor înregistrate şi închiderea contului emitentului;
    j) eliberarea extraselor din registru, listelor, rapoartelor şi altor informaţii, a căror prezentare este prevăzută de legislaţie sau de contractul încheiat cu emitentul;
    tip de valori mobiliare – totalitatea valorilor mobiliare care conferă persoanei unele şi aceleaşi drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale;
    transfer direct de proprietate asupra valorilor mobiliare – transmitere a dreptului de proprietate în urma efectuării tranzacţiilor civile cu valori mobiliare în afara bursei de valori, operată direct de către deţinătorul de registru în cazurile prevăzute de prezenta lege;
    tranzacţii în regim de licitaţii – tranzacţii de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, înregistrate la bursa de valori în secţia de bază, tranzacţii de vînzare-cumpărare a pachetelor unice, tranzacţii efectuate în urma desfăşurării ofertelor publice pe piaţa secundară, a licitaţiilor organizate de către autorităţile publice la bursa de valori, precum şi orice alte tranzacţii efectuate în urma desfăşurării licitaţiilor pe piaţa bursieră;
    valoare mobiliară – titlu financiar care confirmă drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fără prezentarea acestui titlu financiar, fără înscrierea respectivă în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative ori în documentele de evidenţă ale deţinătorului nominal al acestor valori mobiliare;
    valoarea de piaţă a valorilor mobiliare – preţul mediu ponderat înregistrat în cadrul tranzacţiilor efectuate în regim de licitaţii pe piaţa bursieră în ultimele 6 luni în volumele stabilite la art.21 alin.(42);
    valori mobiliare derivate – valori mobiliare al căror preţ depinde de preţul altor valori mobiliare. Emisiunea şi circulaţia valorilor mobiliare derivate se reglementează de actele normative ale Comisiei Naţionale şi ale bursei de valori;
    valori mobiliare de stat – titluri financiare emise în formă de contract de împrumut, exprimat în monedă naţională sau în valută străină, încheiat între Republica Moldova, în calitate de debitor, şi persoane juridice sau fizice, în calitate de creditor;
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    valori mobiliare materializate – titluri financiare care există sub formă de certificate ale valorilor mobiliare. Proprietarul valorilor mobiliare materializate se identifică conform certificatului valorilor mobiliare perfectat în modul stabilit sau, în cazul în care certificatul este transmis deţinătorului nominal, conform înscrierii făcute în documentele de evidenţă ale acestuia;
    valori mobiliare nominative nematerializate – titluri financiare care există în formă de înscrieri făcute în conturi. Proprietarul valorilor mobiliare nominative nematerializate se identifică conform înscrierii făcute în registrul deţinătorilor unor astfel de valori mobiliare sau, în cazul transmiterii acestor valori deţinătorului nominal, conform înscrierii făcute în documentele de evidenţă ale acestuia;
    valori mobiliare nominative – titluri financiare care conţin numele (denumirea) proprietarului;
    valori mobiliare străine – titluri financiare înregistrate în state străine ale emitenţilor înregistraţi în statele respective.
Titlul II
VALORILE MOBILIARE
Capitolul 2
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 4. Forma valorilor mobiliare
    (1) Valorile mobiliare se emit în formă de:
    a) valori mobiliare nominative materializate;
    c) valori mobiliare nominative nematerializate.
    (2) Valorile mobiliare ale societăţilor pe acţiuni şi derivatele lor pot fi numai nominative.
    (3) Valorile mobiliare ale unei clase se emit într-o singură formă.
    (4) Forma valorilor mobiliare se stabileşte de către emitent şi se indică în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare, adoptată de organul de conducere abilitat al emitentului, iar în cazurile stabilite de legislaţie – şi în prospectul ofertei publice a valorilor mobiliare şi/sau în documentele de constituire ale emitentului.
    (5) Forma valorilor mobiliare poate fi schimbată prin decizia organului de conducere al emitentului, care a adoptat hotărîrea de a emite valori mobiliare, numai cu acordul majorităţii deţinătorilor de valori mobiliare de clasa respectivă şi după înregistrarea deciziei respective la Comisia Naţională.
    Articolul 5. Valorile mobiliare materializate
    (1) Valorile mobiliare materializate se pun în circulaţie în formă de certificate care autentifică drepturile conferite de valorile mobiliare.
    (2) Certificatul valorii mobiliare trebuie să conţină:
    a) datele de identificare ale emitentului;
    b) tipul şi clasa valorilor mobiliare, autentificate de certificatul respectiv;
    c) numărul înregistrării de stat;
    d) numărul de valori mobiliare, autentificate prin certificatul respectiv;
    e) numele, prenumele (denumirea) proprietarului valorilor mobiliare (pentru certificatele valorilor mobiliare nominative);
    f) obligaţia emitentului de a asigura drepturile proprietarului de valori mobiliare;
    h) numărul de ordine al certificatului;
    j) ştampila emitentului;
    k) semnătura (facsimilul semnăturii) preşedintelui organului executiv al emitentului şi semnătura persoanei care a eliberat certificatul;
    l) alte date prevăzute de legislaţie pentru tipul concret de valori mobiliare.
    (3) Un certificat poate autentifica dreptul patrimonial asupra uneia, asupra cîtorva sau asupra tuturor valorilor mobiliare materializate ale unei clase. O valoare mobiliară materializată poate fi autentificată printr-un singur certificat.
    (4) Numărul total de valori mobiliare, fixat în fiecare certificat al valorilor mobiliare puse în circulaţie de către emitent, nu trebuie să depăşească numărul de valori mobiliare indicat în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare.
    (5) Emitentul poartă răspundere, conform legislaţiei, pentru necorespunderea datelor din certificatul valorii mobiliare cu datele indicate în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare.
    (6) Valorile mobiliare materializate trebuie să conţină cel puţin 10 trepte de protecţie contra falsificării, autentificate de către Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Expertizei Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei.
    Articolul 6. Valorile mobiliare nominative nematerializate
    (1) Valorile mobiliare nominative nematerializate se emit în formă de înscrieri făcute la conturile personale ale persoanelor înregistrate, inclusiv pe purtători electronici.
    (2) Pentru valorile mobiliare nominative nematerializate, drept document de confirmare a drepturilor conferite de valoarea mobiliară serveşte hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare şi extrasul din registru.
    Articolul 7. Registrul
    (1) Emitentul valorilor mobiliare nominative este obligat să asigure ţinerea registrului lor din momentul plasamentului valorilor mobiliare menţionate, iar în cazul emisiunii valorilor mobiliare nominative în procesul constituirii emitentului – în decurs de 15 zile de la data înregistrării de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii pe acţiuni.
    (2) Emitenţii care au înregistrat peste 50 de persoane în registrul deţinătorilor de valori mobiliare din clasa respectivă sînt obligaţi să transmită ţinerea registrului unui registrator independent, încheind cu el contractul respectiv.
    (3) Faptul că registrul este ţinut de un registrator independent nu-l scuteşte pe emitent de răspunderea pentru ţinerea registrului.
    (4) Emitentul nu este în drept să încredinţeze ţinerea simultană a registrului mai multor registratori independenţi.
    (5) Modificările care reflectă transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare se introduc în registru, în termen de 3 zile, de către deţinătorul de registru în baza dispoziţiei de transmitere, a cărei formă o stabileşte Comisia Naţională, precum şi în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată privind transmiterea dreptului de proprietate, care se înmînează deţinătorului registrului. În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare materializate, se prezintă şi certificatul valorii mobiliare.
    (6) Refuzul deţinătorului de registru de a introduce înscrierea în registru sau eschivarea de la această acţiune poate fi atacată în instanţa de judecată, iar refuzul sau eschivarea de la introducerea înscrierii în registru, în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată sau a procesului-verbal al executorului judecătoresc cu privire la sechestrarea valorilor mobiliare atrage răspunderea deţinătorului registrului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (7) Deţinătorul de registru este obligat să prezinte, la prima cerere:
    a) a persoanei înregistrate sau a persoanei care acţionează în numele ei – extrasul din registru;
    b) a persoanei înregistrate sau a persoanei care acţionează în numele ei şi deţine cel puţin 25% din valorile mobiliare – datele referitoare la numele (denumirile) şi adresele persoanelor înregistrate în registru, la clasa valorilor mobiliare care le aparţin. Aceste date se prezintă în baza unei interpelări scrise şi exclusiv în scopul convocării adunării generale a acţionarilor sau a deţinătorilor de valori mobiliare ale unei clase anumite;
    c) a altor persoane – datele specificate la lit.b) în scopul desfăşurării ofertei publice pe piaţa secundară.
    (8) Extrasul din registru se eliberează de către deţinătorul de registru:
    a) gratis – la introducerea modificărilor în registru, în modul stabilit de prezenta lege;
    b) cu plată – în alte cazuri.
    (9) Extrasul din registru se eliberează persoanei înregistrate în cazul reînregistrării dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau la cererea persoanei înregistrate, în decurs de 3 zile.
    (10) Extrasul din registru nu este valoare mobiliară şi transmiterea lui de la o persoană la alta nu atrage după sine transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.
    (11) Prejudiciile cauzate de folosirea neadecvată a datelor indicate la alin.(7) lit.b) se restituie, în modul stabilit de legislaţie, de către persoana căreia deţinătorul registrului i-a prezentat datele respective.
    (12) Faţă de persoana care a încălcat cerinţele privind modul de ţinere a registrului, privind alcătuirea şi prezentarea dărilor de seamă (faţă de emitentul, de registratorul independent sau deţinătorul nominal) poate fi intentată o acţiune în vederea reparării prejudiciilor, inclusiv a cîştigului ratat, cauzate de imposibilitatea realizării drepturilor conferite de valorile mobiliare.
    (13) Informaţia din registru, la solicitarea oficiului de executare al Departamentului de executare, se eliberează gratuit de către deţinătorul registrului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (14) Cerinţele privind registrul şi modul de ţinere a lui se stabilesc de către Comisia Naţională în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 8. Deţinătorul nominal
    (1) Calitatea de deţinător nominal o pot avea depozitarii (în cazul valorilor mobiliare ale deponenţilor acestora), brokerii şi administratorii fiduciari.
    (2) Datele despre deţinătorul nominal, despre valorile mobiliare aflate la el şi despre grevarea acestora cu obligaţii se introduc în registru de către deţinătorul registrului la dispoziţia proprietarului valorilor mobiliare.
    (3) Introducerea în registru a datelor despre deţinătorul nominal, precum şi reînregistrarea valorilor mobiliare pe numele acestuia nu atrag după sine transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.
    (4) Deţinătorul nominal este obligat:
    a) să ţină registrul deţinătorilor de valori mobilare ale clienţilor săi în conformitate cu cerinţele stabilite de prezenta lege şi de actele normative ale Comisiei Naţionale;
    b) conform contractelor încheiate cu clienţii:
    - să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura primirea de către clienţi a plăţilor cuvenite conform valorilor mobiliare;
    - să efectueze tranzacţii cu valorile mobiliare în exclusivitate din porunca clienţilor;
    - să asigure ţinerea evidenţei contabile a valorilor mobiliare;
    - să apere interesele clienţilor.
    (5) Deţinătorul nominal ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale clienţilor săi în baza licenţei ce îi oferă calitatea de deţinător nominal. Sistemul de ţinere a acestui registru asigură:
    a) descrierea clasei de valori mobiliare pentru care este ţinut registrul;
    b) deschiderea contului personal pentru fiecare deţinător de valori mobiliare;
    c) înregistrarea transferului valorilor mobiliare între conturile personale;
    d) înregistrarea restricţiilor şi a faptelor de grevare cu obligaţii a valorilor mobiliare;
    e) înregistrarea operaţiunilor emitentului cu valorile mobiliare plasate (convertirea, fracţionarea, consolidarea valorilor mobiliare);
    f) eliberarea extraselor din registru, listelor, rapoartelor şi altor informaţii, a căror prezentare este prevăzută de legislaţie sau de contractul încheiat cu clientul.
    (6) Deţinătorul nominal poate realiza drepturile conferite de valorile mobiliare numai avînd împuternicirile respective ale proprietarilor acestora.
    (7) Valorile mobiliare ale clienţilor deţinătorului nominal nu pot fi urmărite pentru obligaţiile deţinătorului nominal.
    (8) Tranzacţiile cu valori mobiliare, efectuate între clienţii unui deţinător nominal, nu se înregistrează la deţinătorul registrului sau la un alt deţinător nominal, al cărui client este deţinătorul nominal în cauză.
    (10) Deţinătorul nominal este obligat să prezinte emitentului de valori mobiliare sau deţinătorului de registru informaţia despre valorile mobiliare reflectate în evidenţa sa, cu indicarea datelor privind proprietarii valorilor mobiliare şi numărul de valori mobiliare deţinute de aceştia, precum şi alte date, conform legislaţiei, în următoarele cazuri:
    a) la întocmirea de către emitent a dărilor de seamă specializate;
    b) la întocmirea listei persoanelor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acţionarilor, precum şi
     c) în alte cazuri, cînd pentru efectuarea unor acţiuni, în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare, sînt necesare date despre proprietarii valorilor mobiliare.
    (11) Deţinătorul nominal este obligat să comunice persoanei care ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare toate modificările rezultate din tranzacţiile efectuate pentru introducerea modificărilor în lista acţionarilor cu drept de participare la adunare cu cel puţin o  zi înainte de desfăşurarea adunării generale a acţionarilor.
Capitolul 3
EMISIUNEA VALORILOR MOBILIARE
    Articolul 9. Etapele emisiunii valorilor mobiliare
    (1) Emisiunea valorilor mobiliare poate fi efectuată prin intermediul ofertei publice pe piaţa primară (emisiune publică) sau fără ofertă publică (emisiune închisă).
    (2) Emisiunea publică a valorilor mobiliare include următoarele etape:
    a) adoptarea de către emitent a hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare;
    a1) perfectarea de către emitent şi underwriter a contractului de prestare a serviciilor de underwriting – în cazul plasării valorilor mobiliare prin intermediul underwriterului;
    b) pregătirea şi aprobarea de către emitent a prospectului ofertei publice;
    c) perfectarea de către emitent şi registratorul independent a contractului de ţinere a registrului – în cazul primei emisiuni publice a valorilor mobiliare nominative;
    d) înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională, cu atribuirea valorilor mobiliare a numărului înregistrării de stat;
    e) deschiderea de către emitent a conturilor provizorii în monedă naţională şi în valută străină pentru acumularea mijloacelor băneşti obţinute în procesul plasamentului valorilor mobiliare;
    [Art.9 al.(2), lit.e) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    f) multiplicarea prospectului ofertei publice, precum şi imprimarea certificatelor valorilor mobiliare – pentru emitenţii care emit valori mobiliare materializate;
    g) dezvăluirea informaţiei cuprinse în prospectul ofertei publice, în modul stabilit de prezenta lege;
    h) plasamentul valorilor mobiliare;
    i) adoptarea de către emitent a dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi calificarea emisiunii drept efectuată sau neefectuată (în cazul achitării în valută străină a valorilor mobiliare, se va lua în calcul valoarea emisiunii la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă  la data aprobării dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii);
    [Art.9 al.(2), lit.i) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    j) înregistrarea la Comisia Naţională a dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii;
    k) operarea în statutul emitentului a modificărilor şi completărilor determinate de rezultatele emisiunii (în cazul emisiunii acţiunilor);
    l) închiderea conturilor provizorii şi transferarea mijloacelor de pe aceste conturi pe conturile curente ale emitentului – în cazul în care Comisia Naţională a înregistrat darea de seamă privind rezultatele emisiunii publice de valori mobiliare;
    [Art.9 al.(2), lit.l) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    m) introducerea în registru a datelor despre deţinătorii de valori mobiliare, eliberarea certificatelor (în cazul emisiunii valorilor mobiliare materializate) sau a extraselor din registru (în cazul emisiunii valorilor mobiliare nematerializate) subscriitorilor de valori mobiliare.
    (3) Emisiunea închisă a valorilor mobiliare include următoarele etape:
    a) adoptarea de către emitent a hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare;
    b) plasamentul valorilor mobiliare;
    c) aprobarea de către emitent a rezultatelor emisiunii şi calificarea emisiunii ca efectuată sau neefectuată (în cazul achitării în valută străină a valorilor mobiliare, se va lua în calcul valoarea emisiunii la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data aprobării dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii);
    [Art.9 al.(3), lit.c) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    d) înregistrarea la Comisia Naţională a emisiunii, efectuată cu respectarea prevederilor art.14, 15 şi 18, cu excepţia cerinţelor faţă de întocmirea, înregistrarea şi publicarea prospectului ofertei publice pe piaţa primară;
    e) operarea în statutul emitentului a modificărilor şi completărilor determinate de rezultatele emisiunii;
    f) introducerea în registru a datelor despre deţinătorii de valori mobiliare şi eliberarea extraselor din registru.
    (4) Valorilor mobiliare plasate în procesul emisiunii închise, numărul înregistrării de stat se atribuie în modul stabilit de către Comisia Naţională.
    (5) Emitentul este obligat să încheie plasamentul valorilor mobiliare emise la expirarea unui an de la data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare, în cazul în care legislaţia, prospectul ofertei publice (pentru emisiunea publică) sau hotărîrea privind emisiunea (pentru emisiunea închisă) nu preconizează un termen mai mic.
    (6) Achitarea în rate a valorilor mobiliare la plasamentul lor se interzice.
    (7) Numărul valorilor mobiliare plasate nu trebuie să depăşească numărul indicat în prospectul ofertei publice (pentru emisiunea publică) sau în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare respective (pentru emisiunea închisă).
    (8) În cazul în care au fost plasate valori mobiliare în număr mai mic decît cel indicat în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare şi/sau în prospectul ofertei publice, emitentul poate califica emisiunea ca neefectuată.
    (9) Emitentul este în drept să încheie emisiunea înainte de termen în cazul:
    a) plasării totale a valorilor mobiliare;
    b) adoptării de către emitent a hotărîrii privind refuzul de a încheia emisiunea valorilor mobiliare şi privind restituirea către investitori a mijloacelor pe care aceştia le-au depus în contul plăţii valorilor mobiliare – în cazul în care adoptarea unei asemenea hotărîri este prevăzută de prospectul ofertei publice (pentru emisiunea publică) sau de hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare (pentru emisiunea închisă).
    (10) În cazul în care emisiunea valorilor mobiliare se suspendă din motivul depistării vreunei încălcări a prevederilor prezentului articol, reînnoirea ei se face în baza hotărîrii Comisiei Naţionale, după înlăturarea încălcărilor. În acest caz, termenul plasamentului valorilor mobiliare, stabilit în prospectul ofertei publice (pentru emisiunea publică) sau în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare respective (pentru emisiunea închisă), nu se prelungeşte.
    (11) În cazul în care emisiunea valorilor mobiliare este calificată ca neefectuată sau nevalabilă, mijloacele obţinute de emitent în urma subscrierii sau plasamentului valorilor mobiliare se restituie investitorilor, iar valorile mobiliare materializate se restituie emitentului pentru a fi anulate. Totodată, emitentul restituie investitorilor beneficiul obţinut ca rezultat al folosirii mijloacelor atrase în procesul subscrierii sau al plasamentului valorilor mobiliare ori cîştigul ratat, în cazul în care condiţiile emisiunii conţin o  asemenea stipulare.
    (12) Toate cheltuielile legate de calificarea emisiunii valorilor mobiliare ca neefectuată sau nevalabilă şi de restituirea mijloacelor respective investitorilor le suportă emitentul.
    (13) Mijloacele virate la conturile bancare provizorii ale emitentului pot fi utilizate de emitent pînă la înregistrarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare numai în cazul în care banca va asigura garanţia obligaţiilor emitentului prevăzute la alin.(11).
    [Art.9 al.(13) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (14) În cazul în care se constată de către Comisia Naţională şi/sau de către instanţa de judecată că emisiunea valorilor mobiliare s-a efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului articol sau cu admiterea unor manipulări, emitentul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 10. Hotărîrea privind emisiunea valorilor
                          mobiliare
    (1) Pentru fiecare emisiune a valorilor mobiliare de o anumită clasă, emitentul adoptă o hotărîre aparte.
    (2) Hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare trebuie să conţină:
    a) datele de identificare ale emitentului;
    b) data şi numărul înregistrării de stat al emitentului, cu excepţia cazurilor emisiunii acţiunilor la constituirea societăţii pe acţiuni;
    c) data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare;
    d) denumirea organului de conducere al emitentului care a adoptat hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare;
    e) tipul valorilor mobiliare;
    f) clasa valorilor mobiliare;
    g) numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă;
    h) numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă;
    i) numărul total de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinînd cont de emisiunea în cauză);
    j) forma valorilor mobiliare, iar în cazul emisiunii valorilor mobiliare materializate – descrierea sau specimenul certificatului valorilor mobiliare;
    k) descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive;
    l) modul de emisiune a valorilor mobiliare (publică sau închisă);
    m) termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă;
    m1) formele de achitare a valorilor mobiliare din emisiunea respectivă;
    n) semnătura conducătorului emitentului, numele şi funcţia acestuia, ştampila emitentului;
    (21) Hotărîrea privind emisiunea obligaţiunilor, suplimentar la informaţia menţionată la alin.(2), va conţine:
    a) datele despre modul de asigurare a obligaţiunilor emise;
    b) dobînda conferită de obligaţiuni şi metoda de determinare a acesteia;
    c) modul şi termenul de achitare a dobînzii la obligaţiuni;
    d) termenul de circulaţie a obligaţiunilor;
    e) modul de achiziţionare şi răscumpărare a obligaţiunilor pînă la expirarea termenului de circulaţie.
    (3) Emitentul nu este în drept să modifice hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare, afectînd drepturile conferite de o valoare mobiliară, stabilite de hotărîrea respectivă.
    Articolul 11. Înregistrarea valorilor mobiliare de stat
    Fiecărei emisiuni a valorilor mobiliare de stat Ministerul Finanţelor atribuie, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional, numărul înregistrării de stat. Banca Naţională a Moldovei prezintă Comisiei Naţionale informaţia privind rezultatele licitaţiilor valorilor mobiliare de stat cu termenul de circulaţie mai mare de un an.
Capitolul 4
OFERTA PUBLICĂ A VALORILOR MOBILIARE
 PE PIAŢA PRIMARĂ

    Articolul 12. Dispoziţii generale
    (1) Oferta publică a valorilor mobiliare se realizează atît pe piaţa primară a valorilor mobiliare (oferta publică pe piaţa primară), cît şi în procesul circulaţiei valorilor mobiliare (oferta publică pe piaţa secundară).
    (3) Condiţiile emisiunii şi circulaţiei valorilor mobiliare stabilite în oferta publică nu pot crea avantaje unor investitori, în raport cu alţi investitori.
    (4) Prevederea alin.(3) nu se aplică în cazul în care:
    a) acţionarilor societăţilor pe acţiuni li se acordă dreptul de preemţiune la procurarea valorilor mobiliare ale emisiunii noi în număr proporţional numărului de acţiuni care le aparţin la momentul adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare;
    b) legislaţia sau emitentul stabilesc restricţii în ce priveşte subscrierea valorilor mobiliare;
    c) legislaţia stabileşte restricţii în ce priveşte circulaţia valorilor mobiliare.
    Articolul 13. Cerinţele de bază faţă de prospectul ofertei
                          publice pe piaţa primară
    (1) Specimenul prospectului ofertei publice pe piaţa primară se stabileşte de către Comisia Naţională. Pentru bănci şi alte instituţii financiare, prospectul ofertei publice pe piaţa primară se stabileşte de către Comisia Naţională în comun cu Banca Naţională a Moldovei.
    (2) Prospectul ofertei publice pe piaţa primară va conţine, într-o formă accesibilă şi uşor analizabilă, toată informaţia care, în conformitate cu caracterul specific al emitentului şi cu valorile mobiliare oferite publicului, este necesară pentru a le permite investitorilor să facă o evaluare bine fundamentată a activelor şi pasivelor, a stării financiare, a profitului şi pierderilor, a perspectivelor emitentului şi ale garanţilor, precum şi ale drepturilor aferente acestor valori mobiliare, şi anume:
    a) informaţia generală despre emitent;
    b) specificarea stării financiare a emitentului;
    c) specificarea emisiunii preconizate a valorilor mobiliare;
    d) declaraţia investiţională.
    (3) Informaţia generală despre emitent trebuie să cuprindă:
    a) datele de identificare ale emitentului;
    b) specificarea formei juridice de organizare a emitentului;
    c) data şi numărul înregistrării de stat al emitentului ca persoană juridică, denumirea organului care l-a înregistrat;
    d) specificarea structurii organelor de conducere ale emitentului;
    e) date despre membrii consiliului societăţii, ai organului executiv, ai comisiei de cenzori, ai altor organe de conducere ale emitentului;
    f) date despre persoanele care deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni cu drept de vot ale emitentului;
    g) lista şi datele de identificare ale filialelor şi reprezentanţelor emitentului;
    h) lista şi datele de identificare ale întreprinderilor în care emitentul deţine cel puţin 5% din capitalul social.
    (4) Informaţia despre starea financiară a emitentului se autentifică de către auditorul independent şi trebuie să conţină:
    a) specificarea capitalului social şi a activelor nete;
    b) rapoartele financiare, cu toate anexele corespunzătoare, pe ultimii 3 ani financiari încheiaţi sau pe fiecare an financiar încheiat din momentul constituirii emitentului, dacă perioada respectivă e mai mică de 3 ani;
    c) bilanţul contabil conform datelor de la finele ultimului trimestru, înainte de adoptarea hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare;
    d) volumul datoriei emitentului, cu termenul de rambursare expirat, faţă de creditori şi la plăţile în bugetul respectiv;
    e) darea de seamă privind formarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă în decursul ultimilor 3 ani financiari finalizaţi sau în fiecare an financiar încheiat din momentul constituirii emitentului, dacă perioada respectivă e mai mică de 3 ani;
    f) structura impozitelor, încasărilor şi taxelor de stat plătite de emitent;
    g) specificarea emisiunilor precedente ale valorilor mobiliare ale emitentului;
    h) date despre contractele economice de lungă durată, care ar putea influenţa starea financiară a emitentului.
    (5) Informaţia despre emisiunea preconizată a valorilor mobiliare trebuie să conţină:
    a) date generale despre emisiunea preconizată a valorilor mobiliare;
    b) descrierea drepturilor conferite de valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive;
    c) termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare;
    d) specificarea preţului şi a modului de achitare a valorilor mobiliare;
    e) specificarea restricţiilor la procurarea valorilor mobiliare sau remarca privind absenţa acestora;
    f) specificarea modului şi a termenului de primire a dividendelor (în cazul emisiunii acţiunilor) sau a dobînzilor (în cazul emisiunii obligaţiunilor);
    g) descrierea factorilor de risc legaţi de emitent sau de clasa valorilor mobiliare emise;
    h) date despre underwriterul emitentului;
    i) date despre registratorul independent care ţine registrul.
    (6) Declaraţia investiţională trebuie să specifice direcţiile de utilizare de către emitent a mijloacelor mobilizate.
    (61) În cazul emisiunii obligaţiunilor, suplimentar la prevederile alin.(4) şi (5), informaţia despre starea financiară a emitentului va conţine rezultatele estimării bunurilor gajate în scopul asigurării executării de către emitent a obligaţiilor faţă de deţinătorii de obligaţiuni (în cazul emisiunii obligaţiunilor asigurate cu bunurile emitentului), iar informaţia despre emisiunea preconizată a obligaţiunilor va conţine:
    a) dobînda conferită de obligaţiuni şi metoda de determinare a acesteia;
    b) modul de asigurare a obligaţiunilor şi a bunurilor gajate (în cazul emisiunii obligaţiunilor asigurate);
    c) modul de convertire a obligaţiunilor (în cazul emisiunii obligaţiunilor convertibile);
    d) modul şi termenele de publicare a condiţiilor subscrierii şi rapoartelor financiare ale emitentului şi garantului (fidejusorului), după caz, pe tot termenul de circulaţie a obligaţiunilor;
    e) modul de stingere a obligaţiunilor;
    f) specificarea evenimentelor ce pot produce anularea (rezilierea) contractului de subscriere la iniţiativa emitentului;
    g) specificarea dreptului emitentului de a răscumpăra obligaţiunile înainte de termen, precum şi a termenului de la care răscumpărarea poate fi efectuată, sau remarca privind lipsa acestui drept;
    h) specificarea dreptului deţinătorilor de obligaţiuni de a cere răscumpărarea obligaţiunilor înainte de termen.
    (62) Prospectul ofertei publice pe piaţa primară va conţine, de asemenea, un rezumat, în care vor fi prezentate pe scurt principalele caracteristici şi riscurile aferente emitentului, garantului şi valorilor mobiliare în limba în care a fost elaborat iniţial prospectul, şi va conţine avertizarea precum că orice decizie de a investi în valorile mobiliare trebuie să se bazeze pe examinarea de către investitor a prospectului ca un tot întreg.
    (63) În prospectul ofertei publice pe piaţa primară vor fi clar identificate persoanele responsabile pentru informaţia inclusă în prospect prin indicarea numelui şi funcţiilor lor ori, în cazul persoanelor juridice, a denumirii şi sediului lor, precum şi vor fi incluse declaraţiile acestor persoane că informaţia din prospect corespunde faptelor şi că nu a fost omisă nici o informaţie care poate să afecteze decizia investitorului referitor la investirea în valorile mobiliare propuse.
    (7) Prospectul ofertei publice pe piaţa primară trebuie să se afle la adresa juridică a emitentului şi la locurile de vînzare a valorilor mobiliare, punîndu-se gratuit la dispoziţia cumpărătorului potenţial de valori mobiliare, la cererea adresată emitentului sau underwriterului acestuia. Prospectul poate fi publicat pe pagina web a emitentului, a underwriterului, a bursei de valori şi a Comisiei Naţionale.
    Articolul 14. Înregistrarea ofertei publice a valorilor
                         mobiliare pe piaţa primară
    (1) Modul de înregistrare a ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară se stabileşte de către Comisia Naţională.
    (2) Pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară, emitentul este obligat să prezinte la Comisia Naţională următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare;
    b) copiile documentelor de constituire cu toate modificările şi completările autentificate în modul stabilit;
    c) documentul care autentifică înregistrarea de stat a emitentului;
    d) procesul-verbal al organului împuternicit care a adoptat hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare, cu anexarea hotărîrii respective;
    e) prospectul ofertei publice;
    f) specimenele certificatelor valorilor mobiliare – pentru emitenţii care emit valori mobiliare materializate;
    g) autorizaţia organului abilitat – în cazurile prevăzute de legislaţia antimonopol;
    h) autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei – în cazul emitenţilor – instituţii financiare;
    h1) documentul ce confirmă asigurarea valorilor mobiliare (în cazul emisiunii obligaţiunilor asigurate) sau probe de corespundere a emitentului criteriilor stabilite (în cazul emisiunii obligaţiunilor neasigurate);
    h2) confirmarea obligaţiilor asumate de către underwriter în scopul asigurării rezultatelor emisiunii (în cazul prestării serviciilor conform principiului responsabilităţii ferme);
    i) copia contractului de ţinere a registrului, încheiat cu registratorul independent, în cazul în care registrul este ţinut de registratorul independent;
    j) copiile ordinelor de plată privind achitarea plăţilor şi taxelor aferente înregistrării ofertei publice.
    (3) Comisia Naţională înregistrează oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară sau respinge motivat înregistrarea ei în termen de cel mult 30 de zile de la data recepţionării tuturor documentelor indicate la alin.(2).
    (4) La înregistrarea ofertei publice a primei emisiuni a valorilor mobiliare dintr-o clasă anumită, acestei clase i se atribuie numărul înregistrării de stat.
    (5) După examinarea cererii de înregistrare a ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară emise de o instituţie financiară, Comisia Naţională informează Banca Naţională a Moldovei despre înregistrarea sau respingerea cererii de înregistrare a ofertei în cauză.
    (6) Răspunderea pentru veridicitatea informaţiei cuprinse în prospectul ofertei publice şi în alte documente, prezentate pentru înregistrarea ofertei publice, o poartă emitentul valorilor mobiliare în conformitate cu legislaţia, precum şi underwriterul acestuia, în conformitate cu contractul de underwriting.
    Articolul 15. Motive pentru refuzul de a înregistra
                          oferta publică a valorilor mobiliare pe
                          piaţa primară
    (1) Motiv pentru refuzul de a înregistra oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară poate fi:
    a) necorespunderea informaţiei cuprinse în documentele prezentate, a modului de adoptare a acestora prevederilor legislaţiei;
    b) existenţa în documentele prezentate a informaţiei care demonstrează că condiţiile emisiunii şi circulaţiei valorilor mobiliare sînt în contradicţie cu prevederile legislaţiei;
    c) introducerea în prospectul ofertei publice, în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare sau în alte documente, în a căror bază se efectuează înregistrarea emisiunii valorilor mobiliare, a informaţiei false sau eronate.
    (2) Respingerea cererii de înregistrare a ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară din considerente de neraţionalitate nu se admite.
    (3) Decizia privind refuzul de a înregistra oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară cu argumentarea refuzului se expediază emitentului de către Comisia Naţională în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare.
    (4) Decizia privind refuzul de a înregistra oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară poate fi atacată în instanţa de judecată.
    Articolul 16. Modificarea şi completarea prospectului
                          fertei publice a valorilor mobiliare pe
                          piaţa primară
    (1) În cazul în care, după înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară, la Comisia Naţională se constată greşeli sau inexactităţi în informaţia inclusă în prospect şi/sau în perioada subscrierii s-au produs evenimente care pot afecta efectuarea ofertei, emitentul este obligat să le specifice într-un supliment la prospect. Suplimentul la prospect, în termen de cel mult 7 zile calendaristice, se înregistrează şi se publică în acelaşi mod ca şi prospectul. În caz  de necesitate, rezumatul prospectului urmează, de asemenea, să fie completat.
    (2) Investitorul care s-a subscris la valorile mobiliare înainte de publicarea suplimentului la prospectul ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară este în drept să-şi retragă subscrierea, emitentul fiind obligat să-i restituie aportul şi beneficiul obţinut ca rezultat al utilizării (depozitării) mijloacelor subscriitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    Articolul 17. Particularităţile efectuării ofertei publice a
                         valorilor mobiliare pe piaţa primară
    (1) Emitentul este în drept să iniţieze oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară numai după înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională.
    (2) Plasamentul valorilor mobiliare poate începe nu mai devreme decît peste 15 zile calendaristice după asigurarea, pentru toţi investitorii potenţiali, a accesului la informaţia cuprinsă în prospectul ofertei publice.
    (3) Informaţia despre preţul valorilor mobiliare plasate se dezvăluie din prima zi a plasamentului valorilor mobiliare.
    (4) Oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa primară poate fi efectuată de underwriterul emitentului în numele acestuia ori în numele său.
    Articolul 18. Darea de seamă privind rezultatele
                         emisiunii suplimentare
    (1) Emitentul prezintă Comisiei Naţionale, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară, următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare;
    b) procesul-verbal al organului de conducere autorizat al emitentului care a aprobat darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare;
    c) confirmarea eliberată de instituţia bancară privind depunerea/transferarea de către subscriitori a mijloacelor băneşti în contul achitării valorilor mobiliare;
    [Art.18 al.(1), lit.c) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    d) raportul de estimare a valorii de piaţă a aporturilor nebăneşti, aprobat de organul de conducere autorizat al emitentului, şi actul de predare-primire a acestora în contul achitării valorilor mobiliare subscrise – în cazul achitării valorilor mobiliare cu aporturi nebăneşti;
    e) documentele ce confirmă provenienţa datoriilor societăţii, inclusiv actul de verificare a datoriilor – în cazul convertirii acestora în acţiunile emisiunii suplimentare;
    [Art.18 al.(1), lit.f) abrogată prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    g) lista subscriitorilor la valorile mobiliare, aprobată de organul de conducere autorizat al emitentului, care conţine datele de identificare ale subscriitorilor necesare deschiderii contului personal în registrul deţinătorilor de valori mobiliare, numărul de acţiuni subscrise şi suma aporturilor depuse, în 3 exemplare;
    h) copia raportului financiar la ultima dată de gestiune a emitentului;
    i) avizul Băncii Naţionale a Moldovei privind aprobarea rezultatelor emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare – pentru băncile comerciale;
    j) acordul Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului, în cazul în care statul deţine o cotă de cel puţin 33% în capitalul social al emitentului;
    [Art.18 al.(1), lit.j) modificată prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    k) copiile ordinelor de plată privind achitarea plăţilor şi taxelor aferente înregistrării dării de seamă.
    (2) Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare va conţine date despre organul de conducere autorizat al emitentului, care a aprobat darea de seamă, termenele în care s-a efectuat subscrierea valorilor mobiliare şi caracteristica clasei, numărul total de valori mobiliare subscrise din numărul valorilor mobiliare anunţate spre plasare, aporturile şi sumele achitate de subscriitori în contul valorilor mobiliare subscrise, suma aporturilor îndreptată către majorarea capitalului social şi în contul venitului din emisiunea suplimentară (capitalul suplimentar), mărimea capitalului social după majorare, precum şi datele despre deţinătorii a mai mult de 5% din valorile mobiliare cu drept de vot ale emitentului pînă la şi după efectuarea emisiunii suplimentare.
    (3) Emitentul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia pentru veridicitatea datelor cuprinse în darea de seamă.
    (4) Comisia Naţională, în termen de 15 zile calendaristice, examinează darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare şi, dacă nu se constată vreo încălcare a legislaţiei, o înregistrează.
    (5) În cazul în care se depistează încălcări la desfăşurarea emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare, Comisia Naţională refuză înregistrarea dării de seamă şi califică emisiunea ca nevalabilă. Comisia Naţională îşi publică hotărîrea în termen de 15 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.
    Articolul 181. Particularităţile efectuării emisiunii de
                           obligaţiuni
    (1) Obligaţiunile pot fi emise de către societăţile pe acţiuni, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în cazurile prevăzute de legislaţie. Emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale se reglementează de actele normative ale Comisiei Naţionale, elaborate în comun cu autorităţile de resort.
    (2) Emitentul va asigura emisiunea de obligaţiuni, precum şi dobînda aferentă, prin gajul bunurilor sale proprii şi/sau bunurilor persoanelor terţe şi/sau cu garanţia bancară, şi/sau prin fidejusiune, şi/sau prin poliţa de asigurare, cu excepţia cazurilor emiterii obligaţiunilor convertibile în acţiuni sau întrunirii concomitente de către emitent a următoarelor condiţii:
    a) valoarea capitalului social al emitentului este mai mare de 1 milion de lei;
    b) emitentul desfăşoară activitate timp de cel puţin 3 ani şi, în ultimii 2 ani, a obţinut profit net; în cazul băncilor comerciale – desfăşurarea activităţii timp de cel puţin un an şi finalizarea acestuia cu rezultat financiar pozitiv;
    c) pe parcursul perioadei de 3 ani anteriori adoptării hotărîrii de emisie, emitentul a respectat întocmai prevederile legislaţiei privind dezvăluirea informaţiei şi drepturile deţinătorilor de valori mobiliare;
    d) emitentul nu are cazuri de neexecutare sau de nerespectare a termenelor de executare a obligaţiilor sale faţă de deţinătorii de obligaţiuni plasate anterior.
    (3) Obligaţiunea asigurată îi acordă deţinătorului ei toate drepturile apărute din această asigurare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra obligaţiunii asigurate către noul deţinător, în urma circulaţiei acesteia pe piaţa secundară, are ca efect transmiterea tuturor drepturilor ce decurg din această asigurare.
    (4) Dacă în asigurarea emisiunii de obligaţiuni este implicată o persoană terţă, hotărîrea privind emisiunea obligaţiunilor şi prospectul ofertei publice a acestora se semnează şi de persoana respectivă.
    (5) Garanţia bancară, acordată în scopul asigurării drepturilor aferente obligaţiunilor, nu poate fi retrasă sau anulată. Garanţia bancară trebuie să fie valabilă pînă la onorarea de către emitentul obligaţiunilor a tuturor datoriilor aferente răscumpărării obligaţiunilor. În cazul în care banca ce a acordat garanţia respectivă devine insolvabilă, emitentul este obligat, în cel mult 15 zile lucrătoare, să întreprindă măsuri în vederea substituirii garanţiei împrumutului financiar.
    (6) Fidejusor poate fi persoana juridică care, pe toată durata executării contractului de fidejusiune, corespunde cerinţelor stabilite la alin.(2) lit.a) şi b), precum şi următoarelor criterii:
    a) valoarea activelor nete (capitalului propriu) ale fidejusorului nu este mai mică decît valoarea capitalului social al acestuia;
    b) valoarea activelor nete (capitalului propriu) ale fidejusorului depăşeşte valoarea împrumutului pe obligaţiunile în cauză şi a altor împrumuturi ale fidejusorului pe obligaţiuni al căror garant este.
    Contractul de fidejusiune va conţine şi informaţia privind corespunderea fidejusorului cerinţelor expuse în prezentul alineat şi angajamentul acestuia de a nu înstrăina, pînă la onorarea deplină a obligaţiilor de către emitent, conform condiţiilor împrumutului, patrimoniul ce îi aparţine.
    Comisia Naţională este în drept să ceară emitentului încheierea unui alt contract de fidejusiune, dacă fidejusorul iniţial nu mai corespunde cerinţelor prezentei legi, sau ca emitentul să asigure împrumutul în alt mod prevăzut de legislaţie.
    (7) Societatea pe acţiuni este în drept să emită obligaţiuni convertibile în acţiuni numai dacă statutul societăţii sau hotărîrea adunării generale a acţionarilor conţine astfel de prevederi.
    (8) Hotărîrea privind emisiunea obligaţiunilor convertibile şi prospectul ofertei publice trebuie să prevadă procedura şi perioada în care va avea loc convertirea obligaţiunilor în acţiuni ale emitentului.
    (9) Hotărîrea privind emisiunea obligaţiunilor convertibile va conţine şi menţiunea despre dreptul emitentului de a emite acţiuni în perioada circulaţiei obligaţiunilor.
    (10) Valoarea de piaţă a bunurilor gajate pentru asigurarea executării obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii de obligaţiuni se determină de către o companie specializată care nu este afiliată societăţii.
    (11) Suma emisiunii de obligaţiuni, a dobînzilor aferente şi a altor cheltuieli ale emitentului, legate de stingerea datoriei pe obligaţiuni din contul gajului, nu va depăşi 90% din valoarea de piaţă a bunurilor gajate.
    (12) Pe întreaga perioadă de circulaţie a obligaţiunilor, gajul constituit nu poate fi radiat din registrul gajului.
    (13) Plasarea obligaţiunilor se efectuează prin încheierea contractelor de subscriere la obligaţiuni între emitent şi subscriitorii la obligaţiuni.
    (14) Contractul de subscriere la obligaţiuni (în continuare – contract de subscriere) va conţine informaţie detaliată despre drepturile şi obligaţiile atît ale subscriitorilor la obligaţiuni, cît şi ale deţinătorilor acestora.
    (15) Contractul de subscriere poate fi anulat (reziliat) în perioada valabilităţii acestuia:
    a) la iniţiativa emitentului – în cazul survenirii evenimentelor specificate în prospectul ofertei publice;
    b) la iniţiativa subscriitorului la obligaţiuni – în cazul evenimentelor ce afectează activitatea financiar-economică a emitentului, conform prevederilor art.54 alin.(6);
    c) la calificarea de către Comisia Naţională sau de către instanţa de judecată a emisiunii ca nevalabilă;
    d) în alte cazuri stipulate de legislaţie sau de contractul de subscriere.
    (16) Contractul de subscriere este valabil din momentul semnării lui pînă la includerea subscriitorului la obligaţiuni în registrul deţinătorilor de obligaţiuni şi eliberarea către acesta a extrasului din registru, în cazul obligaţiunilor nominative nematerializate, sau a extrasului din registru şi a certificatului de obligaţiuni, în cazul obligaţiunilor materializate. Din acest moment, subscriitorul deţine totalitatea drepturilor proprietarului obligaţiunilor.
    (17) Emitentul este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru a înregistra subscriitorii la obligaţiuni în registru în termen de 5 zile calendaristice după înregistrarea rezultatelor emisiunii la Comisia Naţională.
    (18) În cazul neachitării sau achitării parţiale, din vina emitentului, a dobînzii aferente obligaţiunilor sau a valorii lor nominale la stingerea acestora, emitentul este obligat să achite deţinătorilor de obligaţiuni suma datoriei şi penalitatea pentru fiecare zi de întîrziere, calculate pornind de la rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la data executării obligaţiei financiare.
    (19) Stingerea obligaţiunilor se efectuează în modul şi în conformitate cu condiţiile stabilite în prospectul ofertei publice.
    (20) Stingerea obligaţiunilor se efectuează prin răscumpărarea lor de către emitent. Emitentul nu este în drept să respingă cererea deţinătorului de obligaţiuni privind răscumpărarea obligaţiunilor dacă acesta acţionează în conformitate cu condiţiile stipulate în prospectul ofertei publice.
    (21) Emitentul este obligat să răscumpere obligaţiunile cel puţin la valoarea lor nominală.
    (22) Din momentul expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor, prevăzut în hotărîrea de emisiune a obligaţiunilor şi în prospectul ofertei publice a obligaţiunilor, circulaţia lor se suspendă.
    (23) Sumele aferente stingerii obligaţiunilor, care nu au fost primite de către deţinătorii de obligaţiuni, se păstrează pe un cont bancar separat al emitentului pentru satisfacerea cerinţelor legitime ale deţinătorilor de obligaţiuni. Mijloacele de la acest cont nu pot fi utilizate de către emitent în alte scopuri.
    (24) În vederea radierii din Registrul de stat al valorilor mobiliare a obligaţiunilor cu termenul de circulaţie expirat, emitentul va prezenta spre examinare Comisiei Naţionale, în decurs de cel mult 40 de zile calendaristice de la data expirării termenului de stingere a lor, următoarele documente:
    a) confirmarea sa privind executarea tuturor obligaţiilor faţă de deţinătorii de obligaţiuni;
    b) extrasul din contul emitentului de obligaţiuni deschis în registrul deţinătorilor de valori mobiliare privind numărul obligaţiunilor stinse (răscumpărate) pe acest cont;
    c) balanţa obligaţiunilor emise, stinse şi nestinse;
    d) confirmarea sa privind transferul mijloacelor băneşti pe contul bancar deschis conform alin.(23);
    e) lista deţinătorilor de obligaţiuni întocmită la data expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor;
    f) lista deţinătorilor de obligaţiuni nestinse, după caz.
    Documentele menţionate la lit.d)-f) se prezintă de către emitent în cazul în care deţinătorii de obligaţiuni nu s-au prezentat şi/sau nu au indicat emitentului modul de primire a mijloacelor aferente stingerii obligaţiunilor deţinute.
    (25) Dreptul de a înainta cererea de executare silită de către emitent a obligaţiilor sale faţă de deţinătorii de obligaţiuni apare în cazul în care, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor, emitentul nu şi-a onorat obligaţiile faţă de deţinătorii de obligaţiuni.
    (26) Executarea silită de către emitent a obligaţiilor sale, în cazul survenirii evenimentului menţionat la alin.(25), se va efectua pentru toţi deţinătorii de obligaţiuni conform listei acestora întocmite de deţinătorul de registru la data expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor.
    (27) Modul de emisie, circulaţie şi stingere a obligaţiunilor plasate de către societăţile pe acţiuni se stabileşte de Comisia Naţională.
    Articolul 19. Modul de efectuare a ofertei publice a
                         valorilor mobiliare pe piaţa secundară
    (1) Oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară se efectuează în următoarele condiţii:
    a) oferta publică primară a valorilor mobiliare respective a fost înregistrată în modul stabilit;
    b) emisiunea valorilor mobiliare respective a fost calificată ca efectuată;
    c) emisiunea valorilor mobiliare respective nu a fost calificată ca nevalabilă.
    Articolul 20. Modificarea datelor despre valorile
                          mobiliare plasate prin intermediul ofertei
                          publice pe piaţa primară
    În cazul adoptării de către emitent a hotărîrii care implică modificarea datelor despre valorile mobiliare, a căror ofertă publică pe piaţa primară a fost înregistrată la Comisia Naţională, emitentul este obligat să prezinte această hotărîre pentru înregistrare în termen de 5 zile lucrătoare după adoptarea ei, în modul stabilit de către Comisia Naţională.
Capitolul 5
OFERTA PUBLICĂ PE PIAŢA SECUNDARĂ
    Articolul 21. Cerinţele de bază faţă de oferta publică pe
                         piaţa secundară
    (1) Prospectul ofertei publice pe piaţa secundară va conţine:
    a) datele de identificare ale ofertantului;
    b) data anunţării şi termenul de acţiune a ofertei;
    c) datele de identificare ale emitentului, ale cărui acţiuni intenţionează să le procure sau să le vîndă ofertantul;
    d) numărul şi tipul acţiunilor respective, preţul de procurare sau de vînzare propus;
    e) specificarea modului de prezentare ofertantului de către deţinătorii de acţiuni a propunerilor de vînzare a acţiunilor ce le aparţin (în cazul ofertei publice pe piaţa secundară de procurare) sau de către potenţialii investitori a propunerilor de procurare a acţiunilor ce aparţin ofertantului (în cazul ofertei publice pe piaţa secundară de vînzare), precum şi modul de revocare a propunerilor menţionate;
    f) datele de identificare ale deţinătorului de registru sau ale depozitarului acţiunilor indicate în propunerile respective;
    g) date despre condiţiile şi modul de executare de către ofertant a obligaţiilor sale referitor la oferta respectivă;
    h) informaţia privind finanţarea ofertei, inclusiv data transferului de către ofertant pe contul brokerului al mijloacelor băneşti pentru onorarea obligaţiilor din cadrul ofertei;
    i) alte condiţii care nu contravin legislaţiei.
    (2) Propunerile de vînzare a acţiunilor făcute de deţinătorii acestora, precum şi propunerile de procurare a acţiunilor făcute de către solicitanţi se înregistrează în mod gratuit de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare care desfăşoară activitate de brokeraj în lista persoanelor care acceptă oferta.
    (3) Oferta publică pe piaţa secundară trebuie să fie valabilă cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice.
    (4) Preţul acţiunilor indicat în oferta publică de procurare va fi cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele preţuri:
    a) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele afiliate acestuia în ultimele 6 luni anterioare datei depunerii la Comisia Naţională a cererii de înregistrare a ofertei;
    b) preţul mediu ponderat înregistrat în cadrul tranzacţiilor derulate în regim de licitaţie în ultimele 6 luni anterioare datei depunerii la Comisia Naţională a cererii de înregistrare a ofertei.
    (41) Dacă nici una din prevederile alin.(4) nu poate fi aplicată, preţul oferit va fi determinat cu luarea în considerare a cel puţin două din următoarele criterii:
    a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare a acţiunilor în ultimele 12 luni anterioare datei anunţării ofertei;
    b) valoarea activelor nete ce revine la o acţiune conform ultimei situaţii financiare auditate a emitentului;
    c) valoarea estimativă a acţiunilor, determinată de către o companie de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele, neafiliată emitentului şi ofertantului.
Modul de utilizare a criteriilor la determinarea preţului se stabileşte de Comisia Naţională.
    (42) Pentru cazurile prevăzute la alin.(4) şi alin.(41) lit.a), preţul se va lua în calcul în funcţie de numărul valorilor mobiliare de clasa respectivă, tranzacţionate în perioada formării lui, pornind de la următoarele volume:
    a) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de pînă la 5 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la formarea căruia au participat cel puţin 5% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    b) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 5 la 10 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la formarea căruia au participat cel puţin 3% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    c) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 10 la 25 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la formarea căruia a participat cel puţin 1% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    d) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social de la 25 la 50 milioane de lei inclusiv, se va lua în calcul preţul la formarea căruia au participat cel puţin 0,5% din numărul acţiunilor emise de clasa dată;
    e) în cazul tranzacţionării acţiunilor unui emitent cu un capital social mai mare de 50 milioane de lei, se va lua în calcul preţul la formarea căruia a participat cel puţin 0,1% din numărul acţiunilor emise de clasa dată.
    (43) La determinarea preţului conform prevederilor alin.(4)-(42) nu vor fi luate în calcul preţurile formate prin manipulare.
    (44) Valorile mobiliare expuse în cadrul ofertei publice de vînzare se tranzacţionează doar în regim de licitaţie pe piaţa bursieră. Preţul de expunere a acestora se stabileşte de către ofertant.
    (5) Condiţiile ofertei publice pe piaţa secundară trebuie să fie egale pentru toţi deţinătorii acţiunilor respective sau potenţialii cumpărători.
    (6) Orice informaţie prezentată de emitent unui ofertant urmează a fi prezentată neîntîrziat în acelaşi volum altor ofertanţi.
    (7) Deţinătorul de registru va elibera ofertantului lista acţionarilor societăţii numai după înregistrarea ofertei respective la Comisia Naţională.
    (8) Oferta publică de preluare obligatorie se efectuează în cazul în care o persoană deţine, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie ale unui emitent, care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni. Oferta publică de preluare obligatorie se efectuează o singură dată. Comisia Naţională este în drept să ceară derularea repetată a ofertei publice de preluare obligatorie în cazul în care deţine probe documentare precum că nu au fost respectate cerinţele referitoare la anunţarea şi derularea ofertei.
    (81) Oferta publică de preluare benevolă se efectuează în cazul în care o persoană, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, are intenţia de a dobîndi mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie ale unui emitent.
    (82) Oferta publică pe piaţa secundară de asemenea se efectuează de către:
    a) insider – în cazurile stabilite la art.60 alin.(1);
    b) emitent – la achiziţionarea acţiunilor proprii;
    c) orice persoană care nu este obligată, dar care doreşte să procure sau să vîndă valori mobiliare prin intermediul ofertei publice.
    (83) Oferta publică pe piaţa secundară iniţiată de către emitent în scopul prevenirii scăderii cursului valorilor mobiliare pe piaţa bursieră se efectuează numai cu avizul Comisiei Naţionale, eliberat în cel mult 3 zile de la data depunerii cererii de către emitent. Această ofertă poate fi iniţiată numai în cazul în care valorile mobiliare ale emitentului s-au tranzacţionat pe piaţa bursieră în decursul unei perioade de cel puţin 6 luni, anterioare începutului scăderii preţului, în volum nu mai mic decît cel indicat la alin.(42), iar preţul în tranzacţii a scăzut mai jos decît valoarea de piaţă a valorilor mobiliare de clasa respectivă.
    [Art.21 al.(84) abrogat prin LP73 din 15.04.11, MO91-94/03.06.11 art.234]
    [Art.21 al.(85) abrogat prin LP73 din 15.04.11, MO91-94/03.06.11 art.234]
    (86) Modul de efectuare a ofertei publice conform alin. (83) şi (810) se stabileşte de către Comisia Naţională.
    [Art.21 al.(86) în redacţia LP73 din 15.04.11, MO91-94/03.06.11 art.234]
    (87) La derularea ofertei publice pe piaţa secundară se vor respecta următoarele principii:
    a) în cazul în care se anunţă o ofertă publică de preluare obligatorie, insiderii societăţii pe acţiuni sînt în drept să-şi înstrăineze acţiunile în condiţiile ofertei anunţate;
    b) în cazul în care se anunţă o ofertă publică de vînzare, insiderii societăţii pe acţiuni sînt în drept să cumpere acţiunile în condiţiile ofertei anunţate;
    c) în cazul în care se anunţă o ofertă publică de procurare, insiderii societăţii pe acţiuni, cu excepţia insiderilor ce deţin împreună cu persoanele lor afiliate mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot ale emitentului, sînt în drept să-şi înstrăineze acţiunile în condiţiile ofertei anunţate;
    d) în cazul în care se anunţă o ofertă publică de preluare benevolă, insiderii societăţii pe acţiuni ce deţin împreună cu persoanele lor afiliate mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot ale emitentului sînt în drept să-şi înstrăineze acţiunile în condiţiile ofertei anunţate numai în cazul în care emitentul a dezvăluit informaţia privilegiată ce poate influenţa preţul valorilor mobiliare;
    e) în cazul în care se anunţă o ofertă publică de vînzare prin licitaţie, în baza unor regulamente speciale, aprobate sau coordonate cu Comisia Naţională, această ofertă nu urmează a fi înregistrată la Comisia Naţională, iar insiderii cumpărători sînt în drept să procure acţiunile în condiţiile ofertei anunţate.
    (88) Persoana care a efectuat oferta publică pe piaţa secundară de preluare obligatorie este în drept, în termen de 6 luni de la expirarea ofertei în cauză, fără înregistrarea la Comisia Naţională a unei oferte noi, să procure valorile mobiliare în condiţiile ofertei înregistrate anterior.
    (89) Achitarea valorilor mobiliare tranzacţionate în cadrul ofertei publice poate fi efectuată numai cu mijloace băneşti.
    (810) Orice persoană, cu excepţia emitentului, poate anunţa o ofertă publică de procurare competitivă avînd ca obiect aceleaşi valori mobiliare, în următoarele condiţii:
    a) obiectul ofertei competitive constituie cel puţin acelaşi număr de acţiuni şi/sau scopul ofertei este de a atinge aceeaşi cotă în capitalul social; precum şi
    b) preţul propus este mai mare decît preţul propus în prima ofertă.
    (9) Acţiunea normelor prezentului articol referitoare la acţiunile care constituie obiectul ofertei publice pe piaţa secundară se extinde asupra oricăror valori mobiliare ce pot fi convertite în acţiuni.
    Articolul 22. Înregistrarea ofertei publice pe piaţa
                          secundară
    (1) Prospectul ofertei publice pe piaţa secundară se înregistrează la Comisia Naţională în modul stabilit de aceasta.
    (2) Se interzice depunerea ofertei publice pe piaţa secundară, procurarea, vînzarea, negocierea procurării sau negocierea vînzării valorilor mobiliare în baza ofertei publice pe piaţa secundară, precum şi publicitatea ofertei respective pînă la înregistrarea prospectului ofertei în cauză la Comisia Naţională.
    (3) Ofertantul poate opera în oferta publică pe piaţa secundară modificări şi completări care nu contravin legislaţiei, cu condiţia înregistrării lor la Comisia Naţională. Modificările şi completările nu trebuie să înrăutăţească condiţiile ofertei publice pe piaţa secundară.
    Articolul 23. Efectuarea ofertei publice pe piaţa
                         secundară
    (1) Informaţia privind iniţierea ofertei publice pe piaţa secundară urmează a fi adusă la cunoştinţa deţinătorilor de valori mobiliare şi/sau potenţialilor investitori prin publicarea ei în organul de presă specificat în statutul societăţii, iar în cazul ofertei publice de preluare obligatorie – şi prin înştiinţarea personală a deţinătorilor de valori mobiliare.
    (2) Deţinătorul de valori mobiliare care acceptă oferta publică pe piaţa secundară expediază brokerului care deserveşte ofertantul propunerea de vînzare a valorilor mobiliare ce îi aparţin.
    (3) Deţinătorul de valori mobiliare care a înaintat propunerea de vînzare a valorilor mobiliare este în drept să o revoce în termenul valabilităţii ofertei publice pe piaţa secundară.
    (4) Dacă în termenul stabilit în oferta publică pe piaţa secundară au fost făcute propuneri de vînzare a unui număr de valori mobiliare egal sau mai mare decît cel indicat în ofertă, ofertantul este obligat să le procure în număr nu mai mic decît cel indicat în ofertă, satisfăcînd aceste propuneri pe deplin sau în bază proporţională.
    (5) Dacă în termenul stabilit în oferta publică pe piaţa secundară au fost făcute propuneri de vînzare a unui număr de valori mobiliare mai mic decît cel indicat în ofertă, ofertantul este în drept să respingă executarea obligaţiilor sau să procure toate acţiunile respective, satisfăcînd propunerile menţionate. Această prevedere nu se aplică în cazul specificat la art.21 alin.(8).
    (7) Pe parcursul întregii perioade de valabilitate a ofertei publice pe piaţa secundară, ofertantul nu este în drept:
    a) să procure, direct sau indirect, în alt mod decît cel indicat în oferta publică pe piaţa secundară, sau să negocieze procurarea valorilor mobiliare care constituie obiectul ofertei respective;
    b) să vîndă valorile mobiliare indicate în oferta publică pe piaţa secundară.
    (8) Oferta publică pe piaţa secundară se efectuează prin intermediul participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare ce desfăşoară activitate de brokeraj.
Capitolul 6
CIRCULAŢIA VALORILOR MOBILIARE
    Articolul 24. Tranzacţiile cu valori mobiliare
    (1) Tranzacţiile cu valori mobiliare se efectuează în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative.
    (2) Din momentul înregistrării în registru a dreptului de proprietate asupra valorii mobiliare, cumpărătorul obţine toate drepturile conferite de valoarea mobiliară respectivă.
    (3) În cazurile stabilite de legislaţia antimonopol, procurarea şi înstrăinarea valorilor mobiliare se efectuează cu acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei.
    (4) Tranzacţiile cu valorile mobiliare emise de societăţile pe acţiuni se efectuează pe piaţa bursieră, cu excepţia:
    a) tranzacţiilor menţionate în art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007; precum şi
    b) transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare prevăzute de prezenta lege.
   (5) Transferul de acţiuni ale băncilor în condiţiile art. 15 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare se va înregistra numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, emisă în condiţiile legii menţionate, sub sancţiunea nulităţii absolute a înregistrării tranzacţiei.
    [Art.24 al.(5) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.24 al.(5) în redacţia LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
    Articolul 26. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
                          valorilor mobiliare nominative
    (1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare nominative se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare nominative trece de la o persoană la alta prin intermediul dispoziţiei de transmitere (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine în registru) sau prin intermediul dispoziţiei date deţinătorului nominal (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare o ţine deţinătorul nominal), perfectate în conformitate cu cerinţele stabilite de către Comisia Naţională.
    (3) Dispoziţia de transmitere se semnează de către persoana înregistrată care transmite valorile mobiliare nominative sau de către altă persoană stabilită de legislaţie. În cazul transmiterii valorilor mobiliare nominative ca rezultat al tranzacţiei efectuate la bursa de valori, dispoziţia de transmitere se semnează şi de persoana împuternicită de către membrul bursei de valori.
    (4) Semnăturile persoanelor fizice în dispoziţiile de transmitere şi dispoziţiile date deţinătorului nominal se autentifică notarial, de către deţinătorul registrului sau de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare ale căror clienţi sînt aceste persoane fizice. Persoana care autentifică semnătura poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, pentru prejudiciile cauzate în urma nerespectării cerinţelor stabilite la autentificarea semnăturii.
    (5) Dreptul de proprietate asupra valorii mobiliare nominative nematerializate trece la cumpărător din momentul efectuării înscrierii pe contul lui personal în registru (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine în registru) sau în documentele de evidenţă ale deţinătorului nominal (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare o ţine deţinătorul nominal).
    (6) Dreptul de proprietate asupra valorii mobiliare nominative materializate trece la cumpărător:
    a) din momentul eliberării certificatului valorii mobiliare, după efectuarea înscrierii pe contul personal al cumpărătorului (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine în registru);
    b) din momentul efectuării înscrierii respective pe contul personal al cumpărătorului în registru, după ce îi transmite deţinătorului nominal, al cărui client este cumpărătorul, certificatul valorii mobiliare (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare o ţine deţinătorul nominal).
    Articolul 261. Transferul direct de proprietate asupra
                           valorilor mobiliare
    (1) Transferul direct de proprietate asupra valorilor mobiliare la deţinătorul de registru se admite în următoarele cazuri:
    a) plasarea valorilor mobiliare pe piaţa primară;
    b) fracţionarea, consolidarea sau convertirea valorilor mobiliare ale emitentului;
    c) răscumpărarea acţiunilor de către emitent în condiţiile stabilite la art.79 din Legea privind societăţile pe acţiuni;
    d) înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către emitent personalului şi/sau acţionarilor societăţii în modul stabilit de adunarea generală a acţionarilor;
    e) depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale;
    f) executarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată;
    [Art.261 al.(1), lit.f) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.261 al.(1), lit.f) modificată prin LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
    g) reorganizarea sau lichidarea emitentului;
    h) desfăşurarea concursurilor investiţionale şi comerciale cu valorile mobiliare expuse la vînzare în condiţiile Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
    i) tranzacţii efectuate conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007;
    j) vînzarea şi cumpărarea de către persoanele fizice a valorilor mobiliare obţinute în urma investirii bonurilor patrimoniale şi/sau în urma lichidării fondurilor de investiţii implicate în procesul de privatizare contra bonuri patrimoniale, în cazul în care volumul cumulat al acestor tranzacţii, într-o perioadă de 12 luni, nu depăşeşte 1% din numărul total al valorilor mobiliare emise de clasa dată;
    k) achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare;
    l) succesiunea şi moştenirea valorilor mobiliare;
    m) transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit în condiţiile Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
    n) tranzacţiile cu valorile mobiliare nesolicitate în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare;
    o) tranzacţiile rezultate din partajul bunurilor în formă de valori mobiliare;
    p) încheierea contractelor de donaţie între persoanele fizice, precum şi efectuarea altor acte cu titlu gratuit, conform Codului civil;
    r) răscumpărarea acţiunilor deţinute de acţionarii minoritari.
    [Art.261 al.(1), lit.r) introdusă prin LP73 din 15.04.11, MO91-94/03.06.11 art.234]
    (2) Transferul direct de proprietate asupra valorilor mobiliare în cazul specificat la alin.(1) lit.j) se va efectua la ultimul preţ înregistrat pe piaţa bursieră sau la preţul a cărui oscilaţie maximală, în raport cu ultimul preţ de pe piaţa bursieră, nu va depăşi:
    a) pentru valorile mobiliare înregistrate la cota bursei – plus/minus 5%;
    b) pentru alte valori mobiliare tranzacţionate pe piaţa bursieră – plus/minus 15%.
    (3) În cazul în care valorile mobiliare obţinute ca moştenire, donaţie între soţi, rude şi afini pînă la gradul II de rudenie inclusiv sau în urma transmiterii cu titlu gratuit nu au valoare de piaţă, transferul acestora se va efectua la valoarea lor nominală.
    (4) Respectarea prevederilor prezentului articol este de competenţa persoanelor care ţin registrul valorilor mobiliare şi/sau de competenţa deţinătorilor nominali care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale clienţilor, în cazurile prevăzute  la alin. (1) lit. b), g) şi j), sub sancţiunea nulităţii absolute a transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.
    [Art.261 al.(4) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.261 al.(4) în redacţia LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
    Articolul 27. Realizarea drepturilor conferite de valorile
                         mobiliare
    (1) Drepturile conferite de valorile mobiliare nominative se realizează:
    a) de persoana indicată în certificatul valorilor mobiliare, la prezentarea certificatului de către deţinătorul lui sau de către persoana împuternicită de acesta – în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare materializate se ţine în registru. Dacă valorile mobiliare materializate sînt grevate de obligaţii, drepturile conferite de aceste valori mobiliare se realizează de persoanele indicate în registru fără prezentarea certificatului valorilor mobiliare;
    b) de persoana indicată în registru – în cazul ţinerii evidenţei valorilor mobiliare nematerializate în registru;
    c) de persoana indicată în documentele de evidenţă ale deţinătorului nominal – în cazul ţinerii evidenţei valorilor mobiliare de către deţinătorul nominal.
    (2) Dacă, la momentul blocării registrului, datele despre noul proprietar al valorilor mobiliare nominative nu au fost aduse la cunoştinţa deţinătorului de registru (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine în registru) sau la cunoştinţa deţinătorului nominal (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine de către deţinătorul nominal), obligaţiile emitentului faţă de persoana înregistrată în registru sau indicată în documentele deţinătorului nominal se realizează conform datelor la momentul blocării registrului.
    (5) Drepturile conferite de valorile mobiliare pot fi realizate de către deţinătorii lor numai pe perioada înregistrării valorilor mobiliare în Registrul de stat al valorilor mobiliare.
    (6) În cazul în care are loc blocarea în registru a conturilor personale ale deţinătorilor, dreptul deţinătorului de valori mobiliare de a înstrăina valorile mobiliare se suspendă pînă la deblocare.
    Articolul 28. Grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare
    (1) Valorile mobiliare pot fi grevate cu obligaţii de gaj şi cu alte obligaţii prevăzute de legislaţie.
    (2) Drept temei la gajarea valorilor mobiliare serveşte contractul de gaj care se perfectează în scris. În perioada valabilităţii contractului de gaj, creditorul gajist nu este în drept să administreze valorile mobiliare gajate.
    (3) Contractul de gajare a valorilor mobiliare nominative este valabil numai cu condiţia specificării în registru a restricţiilor asupra dreptului de înstrăinare a valorilor mobiliare gajate.
    (4) Contractul de gajare a valorilor mobiliare nominative are putere juridică din momentul efectuării înscrierilor respective în registru.
    (5) Nerespectarea, la gajarea valorilor mobiliare nominative, a prevederilor alin.(3)-(4) atrage după sine nulitatea contractului de gaj cu toate consecinţele generate de acest fapt, prevăzute de legislaţie.
    (6) O dată cu executarea de către debitorul gajist a obligaţiilor garantate prin gaj, creditorul gajist va expedia deţinătorului de registru o declaraţie scrisă despre radierea gajului, efectuînd în registru înscrierile privind anularea restricţiilor asupra dreptului de înstrăinare a valorilor mobiliare gajate. În cazul gajării valorilor mobiliare nominative materializate, creditorul gajist va remite debitorului gajist certificatele acestora.
    (7) În cazul neexecutării de către debitorul gajist a obligaţiilor garantate prin gaj, creditorul gajist poate aplica drepturile stabilite de legislaţia cu privire la gaj.
    Articolul 29. Particularităţile plasării şi circulaţiei în
                         Republica Moldova a valorilor mobiliare
                         străine
    (1) Valorile mobiliare străine, care fac obiectul ofertei publice desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova, pot avea numai formă de recipise depozitare moldoveneşti.
    (2) La înregistrarea şi desfăşurarea ofertelor publice ale recipiselor depozitare moldoveneşti, se aplică normele stabilite de prezenta lege referitor la valorile mobiliare ale emitenţilor înregistraţi în Republica Moldova.
    Articolul 30. Procurarea valorilor mobiliare de către
                          investitorii străini
    Investitorii străini procură valori mobiliare ale emitenţilor înregistraţi în Republica Moldova, în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 31. Fracţionarea, consolidarea, convertirea şi
                         anularea valorilor mobiliare
    (1) Fracţionarea şi consolidarea valorilor mobiliare:
    a) nu implică modificarea valorii mijloacelor mobilizate de către emitent în procesul plasamentului acestor valori mobiliare;
    b) nu servesc drept temei pentru compensarea valorilor mobiliare retrase de la deţinători;
    c) se efectuează fără cheltuieli suplimentare din partea deţinătorilor de valori mobiliare.
    (2) Hotărîrile emitentului privind fracţionarea, consolidarea şi convertirea valorilor mobiliare plasate anterior urmează a fi înregistrate la Comisia Naţională în modul stabilit de aceasta.
    (3) Alte chestiuni ce ţin de fracţionarea, consolidarea şi convertirea valorilor mobiliare se soluţionează în modul stabilit de Comisia Naţională.
    (4) Anularea valorilor mobiliare se efectuează conform hotărîrii:
    a) emitentului – în cazul fracţionării, consolidării sau convertirii valorilor mobiliare, micşorării capitalului social, precum şi în alte cazuri stipulate de legislaţie;
    b) Comisiei Naţionale – în cazul calificării emisiunii valorilor mobiliare ca nevalabile şi în cazul nefinalizării de către emitent a etapelor emisiunii valorilor mobiliare prevăzute la art.9 alin.(3) lit.e) şi f), precum şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    c) instanţei de judecată – în cazul declarării emisiunii valorilor mobiliare nevalabile sau în cazul sistării activităţii emitentului.
    (5) În cazul anulării valorilor mobiliare plasate anterior de către emitent, Comisia Naţională efectuează înscrierile respective în Registrul de stat al valorilor mobiliare după producerea unuia din evenimentele specificate la alin.(4) lit.a), iar în celelalte cazuri – după satisfacerea cerinţelor legitime ale deţinătorilor de valori mobiliare.
    (6) Informaţia despre anularea valorilor mobiliare plasate anterior urmează a fi dată publicităţii de către Comisia Naţională în termen de 10 zile de la data efectuării înscrierii respective în Registrul de stat al valorilor mobiliare.
    (7) Din ziua cînd a fost dată publicităţii informaţia despre anularea valorilor mobiliare, circulaţia lor se interzice. Tranzacţiile cu aceste valori mobiliare efectuate după data publicării informaţiei se consideră nule.
    (8) Hotărîrea privind anularea valorilor mobiliare, adoptată de organul specificat la alin.(4), va prevedea etapele, termenele de anulare şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse de emitent şi de alte organe pentru anularea valorilor mobiliare.
    (9) Retragerea din circulaţie şi anularea valorilor mobiliare se admit numai după satisfacerea cerinţelor legitime ale deţinătorilor lor.
    (10) Modalitatea şi termenele retragerii din circulaţie şi anulării valorilor mobiliare se stabilesc de Comisia Naţională în conformitate cu legislaţia.
Titlul III
PARTICIPANŢII PROFESIONIŞTI LA PIAŢA
VALORILOR MOBILIARE

Capitolul 7
ACTIVITATEA PROFESIONISTĂ PE PIAŢA
VALORILOR MOBILIARE

    Articolul 32. Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor
                         mobiliare
    (1) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare este în drept să desfăşoare activitatea profesionistă după obţinerea licenţei eliberate de Comisia Naţională. În licenţa pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare se vor specifica expres activităţile de bază şi conexe.
    (2) Pe piaţa valorilor mobiliare pot fi desfăşurate următoarele activităţi de bază:
    a) de brokeraj;
    b) de dealer;
    c) de administrare fiduciară a investiţiilor;
    d) de ţinere a registrului;
    e) de depozitare;
    f) bursieră pe piaţa valorilor mobiliare;
    g) de depozitar central;
    h) de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele;
    i) de consulting investiţional;
    j) de fond de investiţii.
    (3) În funcţie de activitatea de bază desfăşurată conform licenţei obţinute, titularului de licenţă i se acordă dreptul de a desfăşura următoarele activităţi conexe:
    a) de underwriting;
    b) de clearing şi decontare;
    c) de consulting.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin.(2) şi (3), activităţile de brokeraj, de ţinere a registrului şi de consulting investiţional pot fi desfăşurate şi ca activităţi conexe, iar activitatea de clearing şi decontare ca activitate de bază.
    (5) Licenţa pentru activitatea de brokeraj ca activitate de bază acordă titularului ei dreptul de a desfăşura consultingul investiţional ca activitate conexă.
    (6) Licenţa pentru activitatea de dealer ca activitate de bază acordă titularului ei dreptul de a desfăşura activităţile de brokeraj, de underwriting şi de consulting investiţional ca activităţi conexe.
    (7) Licenţa pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor ca activitate de bază acordă titularului ei dreptul de a desfăşura consultingul investiţional ca activitate conexă.
    (8) Licenţa pentru activitatea de ţinere a registrului ca activitate de bază acordă titularului ei dreptul de a desfăşura activitatea de consulting ca activitate conexă.
    (9) Licenţa pentru activitatea de depozitare ca activitate de bază acordă titularului ei dreptul de a desfăşura activitatea de consulting ca activitate conexă.
    (10) Licenţa pentru activitatea bursieră pe piaţa valorilor mobiliare ca activitate de bază acordă titularului ei dreptul de a desfăşura activitatea de clearing şi decontare şi activitatea de consulting ca activităţi conexe.
    (11) Licenţa pentru activitatea depozitarului central de valori mobiliare acordă titularului ei dreptul de a desfăşura activităţile de depozitare, de clearing şi decontare, de ţinere a registrului ca activităţi de bază şi activitatea de consulting ca activitate conexă.
    (12) Licenţa pentru activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele ca activitate de bază acordă titularului ei dreptul de a desfăşura activitatea de consulting ca activitate conexă.
    (13) Fondurile de investiţii desfăşoară activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare în conformitate cu Legea cu privire la fondurile de investiţii, cu prezenta lege şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale.
    (14) O persoană juridică poate să deţină o singură licenţă pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare.
    Articolul 33. Activitatea de brokeraj
    (1) Activitatea de brokeraj se desfăşoară de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile brokerului şi ale clientului acestuia se stabilesc de contractul de servicii de brokeraj încheiat de aceştia şi de dispoziţiile date brokerului de către client în conformitate cu contractul menţionat.
    (3) Modelul contractului-tip de servicii de brokeraj se stabileşte de către Comisia Naţională.
    (31) Brokerul este în drept să presteze servicii de administrare a valorilor mobiliare şi mijloacelor băneşti destinate investirii şi reinvestirii în valorile mobiliare ale clientului în cazul în care astfel de servicii sînt prevăzute în contractul de brokeraj.
    (4) Brokerii sînt în drept să delegheze efectuarea tranzacţiilor numai brokerilor. Delegarea se admite numai în cazul în care ea este stipulată în contractul de servicii de brokeraj sau în cazul în care brokerul este forţat să o facă în scopul protejării intereselor clientului său. În acest caz, brokerul îl informează pe client despre delegare.
    (5) Brokerul trebuie să execute dispoziţiile clientului în mod conştiincios, în condiţii favorabile pentru acesta şi în ordinea primirii lor, în cazul în care contractul nu prevede altă modalitate de executare a dispoziţiilor clientului.
    (6) Tranzacţiile cu valori mobiliare, efectuate de broker conform dispoziţiei clientului, întotdeauna se execută prioritar în raport cu tranzacţiile de dealer ale brokerului dat sau în raport cu tranzacţiile efectuate conform dispoziţiei persoanelor afiliate clientului.
    (7) În cazul în care brokerul are anumite interese ce nu-i permit să execute dispoziţia clientului în condiţiile cele mai avantajoase pentru acesta, brokerul trebuie să informeze imediat clientul în scris despre existenţa unor asemenea interese.
    (8) În cazul în care conflictul de interese dintre broker şi client, despre care clientul nu a fost informat pînă la primirea de către broker a dispoziţiei respective, a adus la executarea dispoziţiei în detrimentul intereselor clientului, brokerul este obligat să recupereze prejudiciile cauzate clientului din cont propriu, în modul stabilit de legislaţie.
    (9) Patrimoniul clientului, păstrat la broker, nu poate fi urmărit pentru obligaţiile brokerului ce nu ţin de executarea dispoziţiilor clientului.
    (10) Brokerul este obligat să recupereze pe deplin clientului prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea neadecvată a obligaţiilor stipulate în contractul de servicii de brokeraj.
    (11) În cazul în care brokerul este declarat falit, patrimoniul care este deţinut de acesta în baza contractelor de servicii de brokeraj şi care aparţine clienţilor săi nu poate fi inclus în masa de concurs.
    Articolul 34. Activitatea de dealer
    (1) Activitatea de dealer se desfăşoară de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare.
    (2) Anunţînd preţul, dealerul este obligat să anunţe şi alte condiţii esenţiale ale contractului de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare: numărul minimal şi maximal de valori mobiliare ce urmează a fi procurate şi/sau vîndute, precum şi termenul în care preţurile anunţate sînt valabile.
    (21) În cazul în care, conform licenţei deţinute, titularul acesteia desfăşoară activităţile de dealer şi de brokeraj, dispoziţiile date brokerului de către client întotdeauna se execută prioritar în raport cu tranzacţiile de dealer.
    (3) Persoana juridică care tranzacţionează valori mobiliare în mod sistematic şi/sau suma încasată din tranzacţiile cu valori mobiliare, conform rezultatelor trimestrului de gestiune, constituie mai mult de 35 % din suma totală obţinută de la desfacerea producţiei (lucrărilor, serviciilor) este obligată să obţină licenţă pentru activitatea de dealer.
    Articolul 35. Activitatea de underwriting
    (1) Activitatea de underwriting include:
    a) asistenţa acordată emitentului de valori mobiliare la elaborarea şi perfectarea prospectului ofertei publice şi a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară;
    b) promovarea ofertei publice şi a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piaţa primară;
    c) deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relaţiile financiare ale emitentului cu deţinătorii de valori mobiliare, dacă aceasta este prevăzut în contract.
    (2) Serviciile de underwriting se prestează conform unuia din următoarele principii:
    a) principiul aplicării tuturor eforturilor posibile;
    b) principiul responsabilităţii ferme.
    (3) În contractul de prestare a serviciilor de underwriting se va specifica, în mod obligatoriu, principiul conform căruia se prestează servicii de underwriting.
    (4) Principiul responsabilităţii ferme, specificat iniţial în contractul de prestare a serviciilor de underwriting, după înregistrarea prospectului ofertei publice la Comisia Naţională nu poate fi modificat.
    Articolul 36. Activitatea de administrare fiduciară a
                         investiţiilor
    (1) Activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor se desfăşoară de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare.
    (2) Modul de desfăşurare a activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor, drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar şi ale clientului său se stabilesc de legislaţie şi de contractul de administrare fiduciară a investiţiilor.
    (3) Modelul contractului-tip de administrare fiduciară a investiţiilor se stabileşte de către Comisia Naţională.
    (4) Conform contractului de administrare fiduciară a investiţiilor, una din părţi (fondatorul administrării) transmite, pe un termen stabilit, patrimoniul respectiv celeilalte părţi (administratorului fiduciar), care îşi asumă obligaţia de a administra patrimoniul dat în interesul fondatorului administrării sau în interesul persoanei indicate de el (beneficiarului).
    (5) Transmiterea în administrarea administratorului fiduciar a valorilor mobiliare nu implică transmiterea către acesta a dreptului de proprietate asupra lor. Administratorul fiduciar este obligat să asigure ţinerea evidenţei activelor fiecărui client separat de activele proprii.
    (6) Mărimea remuneraţiei administratorului fiduciar, cu excepţia participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare care efectuează administrarea fiduciară a patrimoniului fondului de investiţii, se stabileşte de către părţi, dar nu va depăşi 25% din valoarea venitului obţinut de fondatorul administrării fiduciare ca urmare a administrării patrimoniului.
    (7) Remunerarea administratorului fiduciar se efectuează numai sub formă de mijloace băneşti.
    (8) Activitatea administratorului fiduciar al fondului de investiţii se consideră activitate de administrare fiduciară a investiţiilor.
    (9) La desfăşurarea activităţii sale, administratorul fiduciar al fondului de investiţii este obligat să indice că activează în calitate de administrator fiduciar.
    (10) În cazul în care apar conflicte de interese între administratorul fiduciar şi client sau între clienţii unuia şi aceluiaşi administrator fiduciar şi acesta întreprinde acţiuni în detrimentul intereselor clientului, administratorul fiduciar poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    Articolul  37. Activitatea de ţinere a registrului
    (1) Activitatea de ţinere a registrului se desfăşoară de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, cu excepţia emitentului. Deţinător de registru poate fi emitentul sau registratorul independent care a încheiat cu emitentul contractul de ţinere a registrului şi deţinătorul nominal în cazurile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Modelul contractului-tip de ţinere a registrului, precum şi preţurile maximale ale serviciilor prestate de deţinătorul registrului se stabilesc de către Comisia Naţională în conformitate cu legislaţia.
    (3) Deţinătorul registrului este obligat:
    a) să respecte modalitatea stabilită de ţinere a registrului;
    b) să deschidă în registru un cont personal pentru fiecare persoană înregistrată, în modul stabilit de către Comisia Naţională;
    c) să opereze în registru toate modificările şi completările necesare;
    d) să efectueze, conform dispoziţiei persoanelor înregistrate, operaţii pe conturile personale ale acestora;
    e) să aducă la cunoştinţa persoanelor înregistrate informaţia dezvăluită de emitent – în cazul în care registrul este ţinut de registratorul independent;
    f) să prezinte persoanelor înregistrate datele din registru despre numele (denumirea) persoanelor înregistrate în registru şi despre numărul, clasa şi valoarea nominală a valorilor mobiliare care le aparţin în conformitate cu prezenta lege;
    g) să informeze Comisia Naţională în cazurile în care în registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului dintr-o clasă anumită au fost înregistrate mai mult de 50 de persoane;
    h) la rezilierea contractului cu emitentul, să respecte modul stabilit de către Comisia Naţională de transmitere a registrului – în cazul în care registrul este ţinut de registratorul independent;
    i) să execute alte acţiuni prevăzute de prezenta lege.
    (31) Deţinătorul registrului va asigura păstrarea copiei informaţiei din registru pe fişier electronic în casete arendate în băncile comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova. Copia contractului de păstrare a fişierelor electronice, autentificată prin semnătura persoanei cu funcţie de răspundere şi prin ştampila deţinătorului de registru, precum şi modificările şi completările ulterioare la contract vor fi prezentate Comisiei Naţionale în termen de 10 zile calendaristice din momentul încheierii contractului sau efectuării modificărilor şi completărilor.
    (32) Deţinătorul registrului este obligat să reînnoiască copia informaţiei din registru pe fişier electronic cel puţin o dată în 15 zile calendaristice.
    (4) Deţinătorul registrului nu este în drept să înainteze, la operarea modificărilor şi completărilor în registru, alte cerinţe decît cele stipulate în prezenta lege.
    (5) Registratorul independent nu este în drept să efectueze tranzacţii cu valorile mobiliare ale emitenţilor cu care a încheiat contractul de ţinere a registrului.
    (6) Deţinătorul registrului poartă răspundere în conformitate cu legislaţia pentru prejudiciul cauzat ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligaţiilor sale.
    Articolul 38. Activitatea de depozitare
    (1) Activitatea de depozitare se desfăşoară de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare.
    (2) Depozitarul activează în baza contractului de prestare a serviciilor de depozitare încheiat cu deponentul.
    (3) Modelul contractului-tip de prestare a serviciilor de depozitare se stabileşte de către Comisia Naţională.
    (4) Încheierea contractului de depozitare nu implică trecerea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare de la deponent la depozitar.
    (5) Depozitarul este obligat să ţină evidenţa valorilor mobiliare, inclusiv a drepturilor conferite de acestea, precum şi a grevărilor valorilor mobiliare cu obligaţii în conformitate cu prezenta lege şi cu contractul încheiat cu deţinătorul valorilor mobiliare.
    (6) Depozitarul este în drept să se înregistreze, conform contractului de prestare a serviciilor de depozitare, în registru sau la alt depozitar în calitate de deţinător nominal.
    (7) Depozitarul nu este în drept să administreze valorile mobiliare ale deponentului în cazul în care legislaţia nu prevede acest lucru.
    (8) Valorile mobiliare ale deponenţilor nu pot fi urmărite pentru obligaţiile depozitarului.
    (9) Depozitarul poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, pentru dezvăluirea informaţiei confidenţiale care i-a devenit cunoscută în exerciţiul funcţiunii.
    Articolul 39. Activitatea de clearing şi decontare
    (1) Activitatea de clearing şi decontare se desfăşoară de către:
    a) depozitarul central – în tranzacţiile cu valorile mobiliare şi cu alte instrumente financiare incluse în lista celor admise la depozitarul central;
    b) bursa de valori – în tranzacţiile cu valorile mobiliare şi alte instrumente financiare înregistrate la bursa de valori şi neincluse în lista celor admise la depozitarul central.
    (2) Temei pentru efectuarea operaţiunilor de clearing şi decontare aferente tranzacţiilor cu valori mobiliare servesc documentele ale căror formă şi nomenclator se aprobă de către Comisia Naţională.
    Articolul 40. Activitatea de estimare a valorilor mobiliare
                          şi a activelor ce se referă la ele
    (1) Estimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele se efectuează în temeiul contractului pentru serviciile de estimare, încheiat între estimator şi client.
    (2) Modelul contractului-tip pentru serviciile de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele se stabileşte de către Comisia Naţională.
    (3) Estimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele poate fi benevolă sau obligatorie. Estimarea benevolă se efectuează la iniţiativa beneficiarului (emitent, deţinător de valori mobiliare, investitor etc.). Estimarea obligatorie se efectuează în cazurile stabilite de prezenta lege şi de alte acte legislative, precum şi în cazul în care valorile mobiliare nu au valoare de piaţă.
    (4) În activitatea sa, estimatorul se va baza pe:
    a) cotaţiile valorilor mobiliare pe piaţa bursieră;
    b) starea financiară a emitentului dedusă din rapoartele financiare;
    c) mărimea activelor nete ale emitentului la valoarea de piaţă;
    d) informaţia privind activitatea curentă, operaţiunile şi perspectivele de dezvoltare a activităţii emitentului;
    e) informaţia accesibilă despre emitent care, în opinia estimatorului, poate fi utilizată la efectuarea analizei;
    f) informaţia accesibilă despre alţi emitenţi ale căror acţiuni se tranzacţionează pe piaţa valorilor mobiliare, care, în opinia estimatorului, poate fi utilizată la efectuarea analizei comparative;
    g) alte cercetări şi analize financiare care, în opinia estimatorului, pot fi utilizate la întocmirea avizului privind valoarea de piaţă a activelor.
    (5) Organizaţia de estimare sau specialistul acesteia nu poate efectua estimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele în cazul în care:
    a) este fondator, acţionar sau persoană cu funcţie de răspundere a persoanei juridice, titular de drepturi patrimoniale asupra obiectului estimării;
    b) este persoană fizică ce se află în relaţii de rudenie sau afinitate de gradul I şi II cu fondatorii, acţionarii sau persoanele cu funcţie de răspundere ale clientului;
    c) rezultatele estimării urmează a fi utilizate de însuşi estimatorul.
    (6) În activitatea sa, estimatorul este obligat:
    a) să respecte prevederile actelor legislative şi altor acte normative în vigoare şi ale contractului pentru serviciile de estimare;
    b) să comunice clientului despre imposibilitatea participării sale la efectuarea estimării în urma apariţiei circumstanţelor care împiedică efectuarea unei estimări obiective;
    c) să efectueze estimarea în mod conştiincios şi să prezinte un raport de estimare obiectiv şi argumentat;
    d) să nu divulge informaţia confidenţială obţinută în perioada de estimare.
    (7) Valoarea estimativă a valorilor mobiliare determinată de către estimator se consideră veridică şi recomandabilă de utilizat dacă legislaţia în vigoare, hotărîrea Comisiei Naţionale sau decizia instanţei de judecată nu stabileşte altfel.
    (8) Estimatorul poartă răspundere civilă, administrativă şi penală pentru prejudiciul cauzat ca rezultat al subestimării sau supraestimării valorilor mobiliare.
    (9) Modul de aplicare a metodelor de estimare şi structura raportului de estimare a valorilor mobiliare sînt stabilite în actele normative ale Comisiei Naţionale.
    Articolul 401. Activitatea de consulting investiţional şi
                           de consulting
    (1) Activitatea de consulting investiţional include prestarea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a următoarelor servicii:
    a) consultanţa privind evaluarea şi gestionarea riscului investirii în valori mobiliare;
    b) recomandări privind formarea portofoliului de valori mobiliare;
    c) prezentarea de opinii şi recomandări în legătură cu vînzarea şi cumpărarea valorilor mobiliare;
    d) analiza pieţei valorilor mobiliare din iniţiativa participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare care desfăşoară activitate de consulting investiţional sau la cererea clientului;
    e) servicii de consultanţă specificate la alin.(2).
    (2) Activitatea de consulting include serviciile prestate în domeniul activităţii licenţiate şi consultanţa acordată participanţilor la piaţă în orice problemă legată de structura de capital, reorganizarea societăţii pe acţiuni, răscumpărarea sau achiziţionarea de către aceasta a valorilor sale mobiliare plasate, efectuarea ofertei publice pe piaţa secundară.
    (3) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare care desfăşoară activitate de consulting investiţional:
    a) va utiliza surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informaţii nereale şi eronate în rapoartele sau recomandările sale;
    b) va ţine evidenţa materialelor, a surselor de informare utilizate;
    c) va familiariza clientul cu caracteristicile generale ale procesului de investire în valori mobiliare, precum şi cu criteriile care au stat la baza creării, analizei şi selectării unui portofoliu de valori mobiliare;
    d) va indica sursa şi autorul materialelor folosite ce ţin de studiile elaborate şi publicate de alte persoane.
    (4) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare care desfăşoară activitate de consulting sau consulting investiţional este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiei despre clienţii săi.
    (5) Persoanelor care desfăşoară activitate de consulting sau de consulting investiţional le este interzis:
    a) să recomande investiţii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru persoanele sale afiliate;
    b) să acţioneze în calitate de contraparte la tranzacţiile efectuate în urma recomandărilor date.
    Articolul 41. Depozitarul central
    (1) Depozitarul central emite numai acţiuni ordinare nominative de o singură clasă. Acţionari ai depozitarului central pot fi numai participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.
    (2) Acţionarii depozitarului central nu pot deţine mai mult de 5% din drepturile de vot, cu excepţia bursei de valori care poate deţine pînă la 75% din drepturile de vot.
    (3) Orice înstrăinare a acţiunilor depozitarului central va fi comunicată, în termen de 3 zile lucrătoare, Comisiei Naţionale.
    (4) În cazul încălcării cerinţelor referitor la cota maximală de voturi ale unui acţionar stabilită la alin.(2), drepturile de vot aferente acţiunilor deţinute cu încălcarea cerinţelor se suspendă şi se aplică procedura stabilită la art.67.
    (5) Depozitarul central elaborează şi aprobă regulile şi procedurile de organizare şi desfăşurare a activităţii sale, care se supun aprobării şi de către Comisia Naţională şi intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (6) În cazul modificării legislaţiei ce reglementează activitatea de depozitare în partea ce ţine de evidenţa drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare, de efectuarea operaţiunilor de clearing sau decontare, depozitarul central va modifica regulile şi procedurile de organizare şi desfăşurare a activităţii sale.
    (7) Mărimea comisioanelor şi tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobată de adunarea generală a acţionarilor şi coordonată cu Comisia Naţională.
    (8) Pentru a reduce riscul la decontări în cadrul tranzacţiilor bursiere efectuate de către participanţii depozitarului, depozitarul central formează fondul de risc al participanţilor şi îl administrează.
    (9) Participanţii depozitarului central vor achita cotizaţii în fondul de risc al participanţilor în modul şi în condiţiile stabilite de regulile depozitarului central.
    (10) Mijloacele fondului de risc al participanţilor nu se includ în componenţa mijloacelor proprii ale depozitarului central şi se utilizează numai pentru amortizarea datoriilor participanţilor pentru obligaţiile lor la decontarea tranzacţiilor efectuate.
    (11) Angajaţii depozitarului central, soţii, rudele şi afinii lor pînă la gradul II inclusiv nu sînt în drept să deţină mai mult de 0,5% din capitalul social şi din alte valori mobiliare ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.
    Articolul 42. Suspendarea activităţii şi lichidarea
                          participanţilor profesionişti la piaţa
                          valorilor mobiliare
    (1) Activitatea participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare se suspendă în modul prevăzut de legislaţie, prin hotărîre a instanţei de judecată sau a Comisiei Naţionale, dacă se constată încălcarea legislaţiei în vigoare. în perioada suspendării activităţii participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare, toate acţiunile organelor de conducere ale participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare se efectuează cu acordul Comisiei Naţionale.
    (2) Lichidarea participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare sau încetarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare are loc:
    a) în baza deciziei organului de conducere al acestuia;
    b) în baza deciziei Comisiei Naţionale privind retragerea licenţei sau în cazul expirării termenului de valabilitate a licenţei eliberate;
    c) în baza hotărîrii instanţei de judecată.
    (3) Comisia Naţională poate delega reprezentantul său pentru a participa la procesul de lichidare a participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare sau a activităţii lui profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale actelor normative ale Comisiei Naţionale.
    (4) Hotărîrea privind radierea titularului de licenţă din registrul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare se adoptă după confirmarea stingerii de către acesta a tuturor obligaţiilor contractuale, asumate în cadrul prestării serviciilor în domeniul pieţei valorilor mobiliare.
    (41) Comisia Naţională este în drept să suspende acţiunea licenţei participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare, cu excepţia acţiunii licenţei pentru activitatea de ţinere a registrului, pentru o perioadă de pînă la 6 luni. Motive pentru suspendarea acţiunii licenţei pot fi:
    a) încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale actelor normative ale Comisiei Naţionale, stabilite pentru desfăşurarea activităţii licenţiate, inclusiv a cerinţelor faţă de mărimea capitalului propriu şi a fondului de garanţie;
    b) neprezentarea, în termenul stabilit, a înştiinţării privind modificarea datelor specificate în documentele anexate la cererea de eliberare a licenţei;
    c) nerespectarea termenelor stabilite de Comisia Naţională pentru înlăturarea încălcărilor depistate;
    d) încălcarea termenelor, modului şi formelor stabilite de legislaţie pentru dezvăluirea informaţiei;
    e) opunerea efectuării controalelor asupra activităţii participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare şi/sau eschivarea de la prezentarea informaţiei şi a documentelor solicitate în cadrul controlului;
    f) nerespectarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.
    (42) Licenţa pentru activitatea de ţinere a registrului va fi retrasă expres, fără suspendarea ei prealabilă, în cazul în care titularul ei nu întreprinde, în termenul stabilit de Comisia Naţională, măsuri de conformare a activităţii sale, inclusiv cele specificate la alin.(41).
    (43) Comisia Naţională este în drept să retragă licenţa participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare în cazul în care:
    a) retragerea licenţei este solicitată benevol de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare în baza cererii depuse de conducătorul acestuia;
    b) nu au fost înlăturate, în termenele stabilite de Comisia Naţională, încălcările şi consecinţele acestora care au servit drept temei pentru adoptarea hotărîrii cu privire la suspendarea acţiunii licenţei;
    c) licenţa a fost obţinută în baza unor informaţii neveridice, oferite de solicitant;
    d) au fost comise încălcări grave şi/sau repetate ale prevederilor prezentei legi sau ale actelor normative ale Comisiei Naţionale;
    e) titularul de licenţă a desfăşurat, în mod ilicit, alte activităţi;
    f) filiala şi/sau o altă subdiviziune separată a titularului de licenţă a desfăşurat activitatea licenţiată fără copia autorizată a licenţei;
    g) titularul de licenţă se reorganizează sau se lichidează;
    h) titularul de licenţă a fost declarat insolvabil prin hotărîre a instanţei de judecată;
    i) titularul de licenţă nu şi-a început activitatea în termen de un an de la data eliberării licenţei;
    j) a fost retrasă autorizaţia băncii (pentru instituţiile financiare).
    (44) Lichidarea participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare în baza hotărîrii instanţei de judecată se efectuează de către lichidatorul desemnat de către instanţa de judecată.
    (45) Lichidatorul participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare trebuie să corespundă cerinţelor de calificare stabilite de prezenta lege pentru persoanele cu funcţie de răspundere ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.
    (46) De la data intrării în vigoare a hotărîrii de retragere forţată a licenţei pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare nu este în drept să se angajeze în alte activităţi pe piaţa valorilor mobiliare, fiind obligat să-şi înstrăineze activele în termen cît mai restrîns (în cazul lichidării participantului profesionist) şi să-şi onoreze obligaţiile faţă de clienţii săi. În perioada aflării în proces de lichidare, participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare rămîne subiect al prezentei legi ca şi în perioada deţinerii licenţei.
    (5) Decizia Comisiei Naţionale privind suspendarea activităţii sau retragerea licenţei participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare poate fi atacată în instanţa de judecată. Contestarea sau acţiunea în instanţa de judecată nu suspendă executarea deciziei Comisiei Naţionale pînă la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţa de judecată.
    Articolul 43. Particularităţile activităţii băncilor şi a altor
                          instituţii financiare pe piaţa valorilor
                          mobiliare
    (1) Băncile şi alte instituţii financiare sînt în drept să desfăşoare numai acele activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare, care sînt prevăzute în autorizaţia pentru activităţi financiare, eliberată de către Banca Naţională a Moldovei.
    (2) Cerinţele faţă de normativele capitalului propriu pentru băncile comerciale se stabilesc de către Banca Naţională a Moldovei.
    (3) Faţă de bănci şi de alte instituţii financiare, noţiunea “poziţie de control” în prezenta lege se aplică cu semnificaţia stabilită în Legea cu privire la instituţiile financiare.
Capitolul 8
BURSA DE VALORI
    Articolul 44. Dispoziţii generale
    (1) Bursa de valori se creează şi funcţionează în formă de societate pe acţiuni cu capital social de cel puţin 500 mii de lei. Comisia Naţională este în drept să ceară bursei de valori majorarea capitalului social.
    (2) Acţionar al bursei de valori poate fi orice persoană fizică sau juridică, cu respectarea prevederilor art.53 alin.(11).
    (21) Orice acţionar al bursei de valori, împreună cu persoanele sale afiliate, direct sau indirect, este în drept să deţină cel mult 25% din numărul acţiunilor plasate, cu condiţia obţinerii obligatorii a permisiunii Comisiei Naţionale pentru deţinerea unei cote substanţiale. Astfel de permisiune va fi obţinută şi la procurarea fiecărei cote ulterioare de 5% din acţiunile bursei de valori, pînă la atingerea cotei maxime de 25%.
    (22) În cazul încălcării cerinţelor alin.(21), drepturile de vot aferente acţiunilor obţinute cu încălcarea cerinţelor menţionate se suspendă şi se aplică procedura stabilită la art.67.
    (3) Bursa de valori funcţionează în baza statutului adoptat de către adunarea generală a acţionarilor ei, coordonat cu Comisia Naţională.
    (4) Brokerii şi dealerii vor deţine cel puţin 50% din acţiunile cu drept de vot emise de bursa de valori.
    Articolul 45. Membrii bursei de valori
    (1) Membrii bursei de valori trebuie să deţină licenţă pentru activitate de broker sau de dealer şi să corespundă cerinţelor de calificare stabilite de bursă în ce priveşte solvabilitatea şi organizarea activităţii lor.
    (2) Persoanelor care corespund prevederilor alin.(1) şi care acceptă să respecte regulile bursiere nu li se poate refuza acordarea calităţii de membru al bursei de valori.
    (21) În activitatea sa, bursa de valori este învestită cu dreptul de a supraveghea şi controla respectarea de către membrii săi a regulilor bursiere.
    (3) Calitatea de membru al bursei de valori încetează în cazul în care:
    a) membrul bursei renunţă benevol la calitatea sa de membru;
    b) Comisia Naţională retrage membrului bursei licenţa eliberată pentru activitate de broker sau de dealer;
    c) este anulată conform deciziei consiliului bursei în cazul necorespunderii cerinţelor de calificare stabilite de bursă sau în cazul încălcării grave a regulilor bursiere;
    d) bursa de valori se lichidează.
    (4) Modul de acordare, de renunţare şi de anulare a calităţii de membru al bursei de valori se stabileşte în statutul bursei.
    Articolul 46. Organele de conducere şi angajaţii bursei
                          de valori
    (1) Organele de conducere ale bursei de valori sînt:
    a) adunarea generală a acţionarilor bursei;
    b) consiliul bursei;
    c) organul executiv;
    d) comisia de cenzori.
    (2) Membri ai consiliului bursei nu pot fi persoanele care nu au obţinut atestatul de calificare al Comisiei Naţionale, şi nici conducătorii şi specialiştii autorităţilor publice.
    (4) La şedinţele consiliului bursei au dreptul să participe membrii Comisiei Naţionale.
    (5) Activitatea bursei de valori este supusă controlului de audit obligatoriu, al cărui obiect este exerciţiul economico-financiar.
    (6) Angajaţii bursei de valori şi rudele lor apropiate nu sînt în drept să deţină mai mult de 0,5% din capitalul social şi din valorile mobiliare ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.
    Articolul 47. Regulile bursiere
    (1) Bursa de valori elaborează regulile bursiere, care stabilesc cel puţin următoarele:
    a) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi de suspendare a calităţii de membru al bursei;
    b) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a valorilor mobiliare la tranzacţionare;
    c) condiţiile, procedurile de tranzacţionare, precum şi obligaţiile membrilor bursei şi emitenţilor admişi la tranzacţionare;
    d) limitarea oscilaţiei preţurilor valorilor mobiliare;
    e) procedurile privind modul de determinare a preţurilor şi a cotaţiilor;
    f) tipurile de tranzacţii şi ordinele de bursă;
    g) modul de dezvăluire a informării publicului larg;
    h) sistemul de clearing şi decontare a tranzacţiilor;
    i) modul de utilizare a mijloacelor fondului de garanţie;
    j) mecanismele de asigurare a securităţii şi de control al sistemului informaţional, precum şi de păstrare în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţii excepţionale;
    k) soluţionarea litigiilor care apar între membrii bursei la efectuarea operaţiunilor bursiere;
    l) procedura modificării şi completării regulilor bursiere.
    (11) Regulile bursiere vor asigura:
    a) crearea infrastructurii asigurînd efectuarea tranzacţiilor cu valorile mobiliare de către participanţii la negocieri în condiţii egale;
    b) accesul imparţial al membrilor la sistemul de tranzacţionare;
    c) garantarea posibilităţii de a obţine prin procedurile bursei a celui mai bun preţ la momentul respectiv;
    d) acordarea unei informaţii suficiente privind ordinele date şi tranzacţiile încheiate;
    e) respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare referitor la prevenirea şi depistarea abuzurilor pe piaţa valorilor mobiliare, prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.
    (12) În cazul în care regulile bursiere nu vor asigura îndeplinirea cerinţelor stabilite la alin.(11), Comisia Naţională este în drept să dispună modificarea acestora.
    (2) Regulile bursiere se adoptă de consiliul bursei, se aprobă de Comisia Naţională şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Bursa de valori stabileşte, de comun acord cu Comisia Naţională, mărimea şi modul de percepere:
    a) a defalcărilor în contul bursei de valori din remunerarea primită de membrii ei pentru participarea la tranzacţiile bursiere;
    b) a încasărilor şi altor plăţi achitate de membrii bursei de valori şi de terţe persoane pentru serviciile prestate de bursa de valori;
    d) a amenzilor plătite pentru încălcarea regulilor bursiere, a cerinţelor stipulate în statutul bursei şi în alte documente ale bursei de valori.
    (4) Bursa de valori este obligată să asigure publicitatea negocierilor efectuate, informînd membrii ei despre locul şi timpul desfăşurării negocierilor, despre liste şi despre cotarea valorilor mobiliare admise spre circulaţie la bursă, despre rezultatele sesiunilor bursiere, este obligată să dezvăluie altă informaţie prevăzută de prezenta lege.
    (5) Bursa de valori nu este în drept să stabilească mărimea remunerării plătite membrilor bursei de către clienţii lor pentru efectuarea tranzacţiilor bursiere.
    Articolul 48. Modul de admitere a valorilor mobiliare
                         spre circulaţie la bursa de valori
    (1) Se admit spre circulaţie la bursa de valori:
    a) valorile mobiliare (cu excepţia acţiunilor fondurilor de investiţii mutuale şi pe intervale) a căror plasare a fost înregistrată în modul stabilit de prezenta lege;
    b) valorile mobiliare de stat cu termenul de circulaţie mai mare de un an;
    c) alte valori mobiliare şi instrumente financiare în conformitate cu legislaţia.
    (2) Societăţile pe acţiuni sînt obligate să-şi înregistreze valorile lor mobiliare plasate la bursa de valori în modul stabilit de bursă. Această cerinţă nu se referă la societăţile pe acţiuni în al căror statut circulaţia valorilor mobiliare este stabilită conform art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007.
    (3) Bursa de valori nu este în drept să refuze admiterea spre circulaţie la bursă:
    a) a valorilor mobiliare menţionate la alin.(2), care se includ în lista celor aflate în circulaţie la bursă în baza informaţiei respective a emitentului, a deţinătorului de registru sau a Comisiei Naţionale;
    b) a valorilor mobiliare de stat care se includ în lista celor aflate în circulaţie la bursă la prezentarea Băncii Naţionale a Moldovei de comun acord cu Ministerul Finanţelor;
    c) a altor valori mobiliare şi instrumente financiare care corespund cerinţelor regulilor bursiere.
    (4) Valorile mobiliare care nu sînt incluse în lista valorilor mobiliare aflate în circulaţie la bursa de valori nu pot constitui obiectul tranzacţiilor la bursă.
    Articolul 49. Condiţiile activităţii bursei de valori
    (1) La negocierile bursiere pot participa numai membrii bursei de valori, precum şi însăşi bursa în scopul răscumpărării sau vînzării valorilor mobiliare implicate în tranzacţia neexecutată de membrul bursei. Alţi participanţi la piaţa valorilor mobiliare pot efectua tranzacţii la bursă prin intermediul membrilor bursei cu care au fost încheiate contractele respective.
    (2) Consiliul bursei de valori determină anual mărimea venitului bursei necesar pentru finanţarea activităţii ei.
    (3) Venitul bursei de valori include:
    a) cotizaţiile de membru;
    b) încasările din alte plăţi achitate, în conformitate cu statutul bursei şi cu regulile bursiere, de membrii bursei şi de terţi pentru serviciile prestate de bursă;
    c) amenzile plătite pentru încălcarea cerinţelor stabilite de documentele bursei;
    d) alt venit obţinut din activitatea bursei.
    (6) Consiliul bursei de valori sau conducătorul administraţiei bursei este în drept să suspende, în conformitate cu regulile bursiere, dreptul membrului bursei de a participa la tranzacţiile bursiere.
    (7) Decizia consiliului bursei de valori sau a conducătorului administraţiei bursei privind suspendarea dreptului membrilor bursei de valori de a participa la tranzacţiile bursiere poate fi atacată în organul ierarhic superior al bursei de valori şi/sau în Comisia Naţională.
    (8) Comisia Naţională este în drept să suspende dreptul membrilor bursei de valori de a participa la tranzacţiile bursiere. O astfel de decizie a Comisiei Naţionale poate fi atacată în instanţa de judecată.
    (9) Comisia Naţională numeşte inspectori pentru efectuarea supravegherii şi controlului activităţii bursei de valori.
    (10) Comisia Naţională poate suspenda o parte sau toate operaţiunile cu valorile mobiliare în cazul în care constată nerespectarea prevederilor actelor legislative.
Capitolul 9
ORGANIZAŢIILE DE AUTOREGLEMENTARE
    Articolul 50. Dispoziţii generale
    (1) Statutul de organizaţie de autoreglementare a participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare se acordă de către Comisia Naţională în modul stabilit de aceasta.
    (3) Organizaţia de autoreglementare se instituie în scopul:
    a) asigurării condiţiilor pentru activitatea profesionistă a membrilor organizaţiei;
    b) respectării standardelor eticii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare;
    c) apărării drepturilor investitorilor, deţinătorilor de valori mobiliare şi ale altor clienţi ai membrilor organizaţiei;
    d) stabilirii regulilor şi standardelor de efectuare a operaţiilor cu valori mobiliare care ar asigura o activitate eficientă a membrilor organizaţiei şi transparenţa pe piaţa valorilor mobiliare.
    (4) Toate veniturile organizaţiei de autoreglementare se folosesc exclusiv la realizarea scopurilor statutului şi nu pot fi distribuite sub nici o formă între membrii ei.
    (5) Organizaţia de autoreglementare este în drept:
    a) să elaboreze, în conformitate cu prezenta lege, reguli şi standarde care reglementează activitatea membrilor ei pe piaţa valorilor mobiliare;
    b) să efectueze supravegherea şi controlul asupra respectării regulilor şi standardelor menţionate;
    c) să obţină informaţii despre rezultatele controalelor activităţii membrilor ei, efectuate în modul stabilit de către Comisia Naţională;
    d) în conformitate cu cerinţele Comisiei Naţionale, să organizeze şi să efectueze instruirea şi reciclarea personalului participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
    e) să realizeze alte drepturi acordate de legislaţie.
    Articolul 51. Regulile şi standardele organizaţiei de
                         autoreglementare
    (1) Regulile şi standardele organizaţiei de autoreglementare se elaborează de organizaţia de autoreglementare şi trebuie să conţină cerinţe referitor la:
    a) pregătirea profesională a personalului (cu excepţia celui tehnic);
    b) desfăşurarea activităţii profesioniste a membrilor organizaţiei;
    c) limitarea oscilaţiei preţurilor pe piaţa valorilor mobiliare;
    d) documentaţia privind ţinerea evidenţei şi dările de seamă;
    e) mărimea normativă a capitalului propriu al membrilor organizaţiei;
    f) obţinerea, renunţarea sau retragerea calităţii de membru al organizaţiei;
    g) drepturile egale de reprezentanţă la alegerea în organele de conducere ale organizaţiei şi participarea la administrarea organizaţiei;
    h) apărarea drepturilor clienţilor, inclusiv modul de examinare a petiţiilor clienţilor membrilor organizaţiei;
    i) obligaţiile membrilor ei faţă de clienţi şi faţă de alte persoane în vederea reparării prejudiciilor cauzate;
    j) respectarea modului de examinare a petiţiilor membrilor organizaţiei;
    k) supravegherea şi controlul respectării de către membrii organizaţiei a regulilor şi standardelor stabilite, inclusiv a regulilor de creare a organului de control şi a modului de aducere la cunoştinţa membrilor organizaţiei a rezultatelor controalelor;
    l) asigurarea transparenţei informaţiei, inclusiv a celei ce vizează controalele efectuate din iniţiativa organizaţiei;
    m) sancţiunile aplicate faţă de membrii organizaţiei, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere şi faţă de personalul acesteia, modul de aplicare şi de evidenţă a sancţiunilor.
    (2) Regulile şi standardele organizaţiei de autoreglementare nu pot prevedea, direct sau indirect:
    a) posibilitatea discriminării clienţilor care beneficiază de serviciile membrilor organizaţiei;
    b) discriminarea membrilor organizaţiei;
    c) restricţii neîntemeiate la obţinerea calităţii de membru;
    d) restricţii care împiedică dezvoltarea concurenţei între participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, inclusiv reglementarea mărimii remunerării şi a veniturilor din activitatea profesionistă a membrilor organizaţiei;
    e) reglementarea chestiunilor ce nu ţin de competenţa organizaţiei de autoreglementare şi nu corespund scopurilor acesteia;
    f) posibilitatea prezentării de către membrii organizaţiei a informaţiei false sau eronate.
    (3) Regulile şi standardele organizaţiei de autoreglementare intră în vigoare după aprobarea lor de către Comisia Naţională.
    (4) Refuzul de a aproba regulile şi standardele organizaţiei de autoreglementare poate fi atacat în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia.
Capitolul 10
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII PARTICIPANŢILOR
LA PIAŢA VALORILOR MOBILIARE
    Articolul 52. Acordarea de licenţe pentru activitatea
                          participanţilor la piaţa valorilor mobiliare
    (1) Comisia Naţională acordă licenţe pentru activităţile profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare prevăzute la art.32.
    (2) Licenţa pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare se acordă pentru un termen de 5 ani şi este netransferabilă.
    (3) Emitenţii care, conform legislaţiei, sînt în drept să ţină registrul de sine stătător obţin licenţă la Comisia Naţională.
    (4) Comisia Naţională şi organizaţiile abilitate de ea cu eliberarea licenţelor respective exercită supravegherea şi controlul activităţii participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, adoptă hotărîri privind retragerea licenţelor în cazul depistării încălcărilor legislaţiei cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    (5) Comisia Naţională informează Banca Naţională a Moldovei despre licenţele eliberate băncilor şi altor instituţii financiare pentru activitate pe piaţa valorilor mobiliare, precum şi despre retragerea acestor licenţe.
    (6) Pentru eliberarea licenţei, solicitantul depune la Comisia Naţională, în modul stabilit de aceasta, o cerere scrisă, la care anexează documentele ce confirmă corespunderea cerinţelor stabilite la art.53, inclusiv:
    a) certificatul de înregistrare a întreprinderii la Camera Înregistrării de Stat;
    b) extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
    c) statutul, în două exemplare, cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor, în care, cu excepţia băncilor şi altor instituţii financiare, va fi indicat genul de activitate pentru care se solicită licenţa;
    e) documentul ce confirmă alegerea sau numirea organului executiv (administratorului);
    f) bilanţul contabil la ultima dată de gestiune şi darea de seamă cu privire la rezultatele financiare confirmate de audit. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanţul contabil intermediar, confirmat de comisia de cenzori;
    g) documentele bancare şi alte documente care confirmă formarea de către solicitantul de licenţă a capitalului propriu şi a fondului de garanţie;
    h) copiile atestatelor de calificare ale conducătorilor (administratorului) şi specialiştilor, eliberate de către Comisia Naţională, şi copiile carnetelor de muncă cu înscrierile respective;
    i) lista persoanelor afiliate ale solicitantului de licenţă, întocmită conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    j) informaţia privind deţinerea de către solicitantul de licenţă a cotei de 5% şi mai mult în capitalul social al altor participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
    k) documentele care confirmă existenţa condiţiilor stabilite de Comisia Naţională pentru desfăşurarea activităţii respective;
    l) confirmarea privind dispunerea de programul soft care corespunde cerinţelor, stabilite de legislaţie şi de actele normative ale Comisiei Naţionale, pentru modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator şi deţinătorul nominal;
    m) regulile interne de activitate şi regulile de formare şi utilizare a fondului de garanţie;
    n) copia autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei – pentru bănci şi alte instituţii financiare;
    o) procedurile şi măsurile de control intern îndreptate spre prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;
    p) copia bonului de plată a taxei pentru eliberarea licenţei;
    [Art.52 al.(6), lit.p) modificată prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    q) alte documente prevăzute de lege.
    Documentele specificate la lit.a) şi c) se prezintă în original sau în copii autentificate notarial.
    (61) Termenul de examinare a cererii nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia. Motiv de respingere a cererii este necorespunderea solicitantului cerinţelor prevăzute la art.53.
    (7) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare este de 2500 lei.
    (8) Taxele pentru eliberarea şi reperfectarea licenţei, precum şi pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia, se varsă la bugetul Comisiei Naţionale.
    [Art.52 al.(7)-(8) introduse prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    Articolul 53. Cerinţele faţă de participanţii profesionişti 
                          la piaţa valorilor mobiliare
    (1) Participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare sînt în drept să desfăşoare numai activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, cu excepţia băncilor, titularilor de licenţe pentru activităţile de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele, a emitenţilor care ţin registrul de sine stătător şi a altor subiecţi asupra cărora se extinde autoritatea Comisiei Naţionale, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (2) Activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele poate fi cumulată cu activităţile de evaluare în alte domenii în baza licenţelor eliberate de autorităţile de licenţiere.
    (3) Persoana juridică obţine licenţa pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este constituită sub forma juridică de organizare de societate pe acţiuni;
    b) capitalul social al societăţii este constituit din mijloacele proprii ale fondatorilor (acţionarilor);
    c) sediul oficial al societăţii este locul unde se află organul ei executiv;
    d) deţinătorii de cotă substanţială ai societăţii corespund exigenţelor stabilite de prezenta lege;
    e) obiectul de activitate este exclusiv prestarea serviciilor pe piaţa valorilor mobiliare, cu excepţiile prevăzute la alin.(1);
    f) persoanele cu funcţie de răspundere se bucură de o reputaţie bună, au studii superioare adecvate activităţilor licenţiate şi o experienţă de muncă de cel puţin 2 ani pentru a garanta gestionarea şi funcţionarea corectă şi prudentă a participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare;
    g) în afară de două persoane cu funcţie de răspundere, dispune de cel puţin doi specialişti cu atestat de calificare cu dreptul de a activa pe piaţa valorilor mobiliare;
    h) asigură existenţa capitalului propriu minim, stabilit de către Comisia Naţională în funcţie de activitatea desfăşurată;
    i) dispune de un fond de garanţie prevăzut de prezenta lege, cu excepţia băncilor;
    j) are contract încheiat cu un auditor independent;
    k) confirmă faptul corespunderii cerinţelor stabilite de către Comisia Naţională în privinţa încăperii, tehnicii de calcul, soft-urilor necesare pentru desfăşurarea activităţii;
    l) dispune de autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei – pentru bănci şi alte instituţii financiare.
    (4) În cazul băncilor, exigenţele prudenţiale menţionate la alin.(3) lit.d), f) şi h) vor fi aplicate în conformitate cu prevederile respective ale Legii instituţiilor financiare.
    (5) Activitatea filialelor participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare va fi desfăşurată în cazul în care acestea se conformează prevederilor alin.(3) lit.f) şi l).
    (6) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, pe toată durata desfăşurării activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare, este obligat:
    a) să respecte condiţiile stabilite pentru obţinerea licenţei, regulile prudenţiale şi de conduită;
    b) să respecte normativele privind capitalul propriu minim şi fondul de garanţie, stabilite prin prezenta lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale;
    c) să informeze sau, în cazurile stabilite de legislaţie, să coordoneze în prealabil cu Comisia Naţională orice modificare a modului de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Comisiei Naţionale.
    (7) Mărimea fondului de garanţie al participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare va constitui cel puţin 30% din mărimea capitalului propriu minim, cu excepţia depozitarului central, care formează fondul de risc al participanţilor săi.
    (8) Mijloacele fondului de garanţie se plasează în monedă naţională în depozite bancare şi/sau în certificate bancare de depozit, şi/sau în valori mobiliare de stat.
    (9) În cazul în care, în urma utilizării mijloacelor fondului de garanţie, mărimea acestuia se reduce sub normativul stabilit, participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare este obligat, în termen de 90 de zile calendaristice, să suplinească fondul de garanţie.
    (10) Pînă la radierea titularului de licenţă din registrul de stat al participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, utilizarea mijloacelor fondului de garanţie fără acordul Comisiei Naţionale nu se admite.
    (11) Acţionari ai participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare pot fi orice persoane fizice sau juridice. Suma tuturor cotelor deţinute de acţionarii rezidenţi ai ţărilor şi/sau zonelor off-shore nu poate depăşi 5% din capitalul social al participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare.
    (12) Persoanele cu funcţie de răspundere ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare nu sînt în drept să deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de
gradul I, o cotă substanţială sau să deţină funcţii de răspundere la un alt participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, cu excepţia funcţiei de membru al consiliului bursei de valori şi al consiliului depozitarului central.
    (13) Persoanele menţionate la alin.(12), precum şi angajaţii participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, cu excepţia personalului bursei de valori şi al depozitarului central, nu pot fi salariaţii unui alt participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare.
    (14) Brokerii şi dealerii sînt obligaţi să devină membri ai bursei de valori, precum şi participanţi ai depozitarului central.
    (15) În scopul dezvoltării pieţei valorilor mobiliare, participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare care desfăşoară activitate pe această piaţă sînt în drept, pe principii benevole, să constituie organizaţii necomerciale.
Titlul IV
PROTECŢIA INTERESELOR INVESTITORILOR PE
 PIAŢA VALORILOR MOBILIARE

Capitolul 11
DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI
    Articolul 54. Dezvăluirea informaţiei de către emitent
    (1) Societăţile pe acţiuni care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni sînt obligate să dezvăluie informaţia despre valorile lor mobiliare şi despre activitatea lor financiar-economică, publicînd:
    a) darea de seamă anuală asupra valorilor mobiliare;
    b) informaţie despre evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea lor financiar-economică.
    Societatea pe acţiuni care va întruni criteriile unei entităţi de interes public va dezvălui suplimentar şi altă informaţie prevăzută de legislaţie.
    Societatea pe acţiuni care se află în proces de insolvabilitate sau dizolvare este scutită de dezvăluirea informaţiei pe piaţa valorilor mobiliare.
    (2) Darea de seamă anuală asupra valorilor mobiliare trebuie să conţină următoarele date:
    a) despre emitent:
    - lista insiderilor emitentului, informaţie despre circulaţia valorilor mobiliare ale emitentului care aparţin acestora;
    - lista persoanelor care intră în componenţa organelor de conducere ale emitentului şi mărimea cotelor lor de participare în capitalul social al emitentului;
    - lista persoanelor afiliate emitentului;
    - lista acţionarilor care deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate de emitent;
    - lista persoanelor juridice în al căror capital social emitentul deţine cel puţin 25%;
    - lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului;
    - informaţie despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia;
    b) despre activitatea financiar-economică a emitentului:
    - bilanţul contabil, informaţie despre profit şi despre pierderi;
    - informaţie despre capitalul social;
    - informaţie despre obligaţiile financiare neonorate;
    c) despre valorile mobiliare ale emitentului:
    - numărul de valori mobiliare emise, clasele acestora;
    - numărul de valori mobiliare răscumpărate sau achiziţionate;
    - specificarea dividendelor şi dobînzilor aferente valorilor mobiliare.
    (3) Comisia Naţională este în drept să stabilească cerinţe suplimentare faţă de darea de seamă anuală a emitentului asupra valorilor mobiliare.
    (4) Darea de seamă anuală se întocmeşte în baza totalurilor anului de gestiune şi se publică în presă nu mai tîrziu de data de 10 aprilie a anului următor anului de gestiune.
    (5) Darea de seamă anuală se prezintă de emitent Comisiei Naţionale în modul şi forma stabilite de aceasta, dar nu mai tîrziu de data de 10 aprilie a anului de gestiune următor. Copia dării de seamă va fi pusă la dispoziţia deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului la solicitarea acestora.
    (6) Evenimente şi acţiuni ce afectează activitatea financiar-economică a emitentului se consideră:
    a) reorganizarea emitentului, a persoanelor afiliate lui;
    b) adoptarea de către organul de conducere autorizat al emitentului a hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare, calificarea emisiunii ca efectuată sau neefectuată;
    c) calcularea şi plata veniturilor pe valorile mobiliare ale emitentului;
    d) apariţia în registrul emitentului a unei persoane care deţine cel puţin 5% din valorile lui mobiliare cu drept de vot de orice clasă;
    e) data închiderii registrului, termenele de executare a obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii valorilor mobiliare, termenele de convocare a adunărilor generale;
    f) hotărîrile adunărilor generale;
    g) substituţia registratorului independent sau a auditorului independent al emitentului;
    h) efectuarea de către emitent a tranzacţiilor, a căror valoare sau preţul patrimoniului tranzacţionat constituie cel puţin 25% din activele emitentului la data efectuării tranzacţiei;
    i) răscumpărarea sau achiziţionarea de către emitent a valorilor mobiliare plasate anterior;
    j) demisionarea membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori;
    k) accelerarea onorării unei obligaţii financiare de proporţii a emitentului;
    l) orice eveniment care poate atrage incapacitatea de plată;
    m) iniţierea sau finalizarea procedurii de insolvabilitate a emitentului.
    (7) Avizele privind evenimentele şi acţiunile care afectează activitatea financiar-economică a emitentului se publică de emitent în conformitate cu statutul acestuia în termen de 15 zile din momentul producerii acestor evenimente sau acţiuni.
    (8) Modul şi cerinţele faţă de dezvăluirea informaţiei cuprinse în prospectul ofertei publice şi în darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii publice a valorilor mobiliare se stabilesc de către Comisia Naţională.
    (9) Regulile dezvăluirii informaţiei de către emitenţii care sînt bănci sau alte instituţii financiare se stabilesc de către Comisia Naţională de comun acord cu Banca Naţională a Moldovei.
    (10) Societatea pe acţiuni ale cărei valori mobiliare sînt înscrise la cota bursei este obligată să prezinte informaţia specificată la alin.(1), în formă electronică, oricărei burse de valori la care valorile sale mobiliare sînt cotate.
    Articolul 55. Dezvăluirea informaţiei de către participanţii
                          profesionişti la piaţa valorilor mobiliare
    (1) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare este obligat să dezvăluie informaţia despre tranzacţiile cu valori mobiliare în următoarele cazuri:
    a) dacă a efectuat în decursul unui trimestru mai multe tranzacţii cu valori mobiliare de o singură clasă ale unui emitent, iar numărul de valori mobiliare tranzacţionate a constituit 50% din numărul total al valorilor mobiliare respective;
    b) dacă a efectuat o tranzacţie unică cu valori mobiliare de o singură clasă ale unui emitent, iar numărul de valori mobiliare tranzacţionate a constituit cel puţin 5% din numărul total al valorilor mobiliare respective.
    (2) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare dezvăluie următoarea informaţie despre tranzacţiile cu valori mobiliare:
    a) denumirea participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare;
    b) clasa valorilor mobiliare;
    c) numărul înregistrării de stat;
    d) denumirea emitentului;
    e) preţul minim şi maxim al unei valori mobiliare;
    f) numărul de valori mobiliare;
    g) data efectuării tranzacţiilor.
    (3) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare dezvăluie informaţia specificată la alin.(2) în cel mult 5 zile după expirarea trimestrului, în decursul căruia au fost efectuate tranzacţiile, sau după efectuarea tranzacţiei unice conform prevederilor alin.(1), informînd Comisia Naţională.
    (4) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, în cazul desfăşurării ofertei publice pe piaţa secundară sau în cazul anunţării preţurilor de cumpărare sau de vînzare a valorilor mobiliare, este obligat să prezinte în scris oricărei persoane, la solicitarea ei, informaţia general accesibilă sau să autentifice lipsa acestei informaţii.
    (5) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare este obligat să dezvăluie şi altă informaţie despre activitatea sa în volumul şi în modul stabilit de prezenta lege şi de actele normative care reglementează această activitate.
    Articolul 56. Dezvăluirea informaţiei de către bursa
                          de valori
    (1) Bursa de valori este obligată să dezvăluie informaţia privind:
    a) statutul bursei şi regulile bursiere;
    b) componenţa acţionarilor şi lista persoanelor care intră în componenţa organelor de conducere;
    c) lista membrilor bursei de valori;
    d) specificarea valorilor mobiliare admise spre circulaţie la bursa de valori;
    e) fiecare tranzacţie efectuată la bursă, specificînd ziua şi ora efectuării tranzacţiei, clasa şi numărul înregistrării de stat a valorilor mobiliare care constituie obiectul tranzacţiei, preţul unei valori mobiliare, tipul tranzacţiei, numărul şi cota valorilor mobiliare tranzacţionate de clasa respectivă.
    (2) Informaţia privind rezultatele fiecărei sesiuni de tranzacţionare, dezvăluită conform cerinţelor stabilite la alin.(1) lit.e), se plasează pînă la finele zilei de tranzacţionare pe pagina oficială web a bursei de valori.
    (3) Bursa de valori publică în buletinul bursier sau în alte organe de presă, specificate în statutul său şi difuzate pe întreg teritoriul ţării, precum şi pe pagina sa oficială web, următoarea informaţie:
    a) despre valorile mobiliare admise spre circulaţie la bursă – cel puţin o dată pe lună;
    b) despre tranzacţiile efectuate la bursă – cel puţin o dată în săptămînă.
    Articolul 57. Dezvăluirea informaţiei de către organizaţiile
                         de autoreglementare
    (1) Organizaţiile de autoreglementare sînt obligate să dezvăluie informaţia care conţine:
    a) statutul, regulile şi standardele organizaţiei;
    b) lista persoanelor care intră în componenţa organelor de conducere;
    c) lista membrilor organizaţiei;
    e) date despre aplicarea sancţiunilor faţă de membrii organizaţiei de autoreglementare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere şi faţă de personalul organizaţiei.
    (2) Organizaţiile de autoreglementare sînt obligate să dezvăluie şi altă informaţie despre activitatea lor în volumul şi în modul stabilite de către Comisia Naţională.
    Articolul 58. Dezvăluirea informaţiei de către deţinătorii
                         de valori mobiliare
    (1) Persoana care procură 5% şi mai mult din numărul total de valori mobiliare cu drept de vot de o anumită clasă ale unui emitent este obligată să informeze în scris despre aceasta emitentul în termen de 5 zile lucrătoare de la data procurării. Astfel de cerinţe vor fi respectate şi la procurarea ulterioară a fiecărui pachet de valori mobiliare în mărime de 5% din clasa dată ale emitentului respectiv.
    (2) Persoana menţionată la alin.(1) dezvăluie informaţia despre valorile sale mobiliare, care conţine:
    a) numele său (denumirea sa);
    b) clasa valorilor mobiliare;
    c) numărul înregistrării de stat;
    d) denumirea emitentului;
    e) numărul de valori mobiliare;
    f) cota relativă a valorilor mobiliare care îi aparţin în numărul lor total.
Capitolul 12
INFORMAŢIA PRIVILEGIATĂ PE PIAŢA
VALORILOR MOBILIARE

    Articolul 59. Insiderii
    (1) Insideri se consideră:
    a) persoanele cu funcţie de răspundere ale emitentului, inclusiv membrii consiliului societăţii, comisiei de cenzori, organului executiv şi ai altor organe de conducere;
    b) persoanele care deţin, individual sau împreună cu persoanele afiliate lor, cel puţin 50% plus o acţiune din volumul total al acţiunilor cu drept de vot ale emitentului;
    c) persoanele care au acces la informaţia privilegiată în virtutea funcţiei deţinute, a condiţiilor contractului sau în urma negocierii contractului, condiţiilor contractului, sau în urma delegării dreptului respectiv din partea emitentului ori a altui insider al acestuia;
    d) persoanele fizice care în decursul ultimelor 6 luni în oricare mod cad sub incidenţa prevederilor lit. a), b) sau c);
    e) persoanele fizice afiliate persoanelor specificate la lit.a)-d);
    f) în cazul în care persoanele menţionate la lit.b) şi c) sînt persoane juridice, calitatea de insider o au şi persoanele fizice cu funcţie de răspundere ale acestor persoane juridice, precum şi persoanele care, în virtutea exercitării atribuţiilor lor în cadrul persoanei juridice respective, au acces la informaţia privilegiată a emitentului;
    g) orice altă persoană care posedă informaţii privilegiate.
    (2) Insiderii sînt obligaţi să prezinte trimestrial emitentului darea de seamă privind numărul total de valori mobiliare ale emitentului care le aparţin. În termen de 5 zile calendaristice de la obţinerea poziţiei de insider, acesta este obligat să prezinte emitentului informaţii despre persoanele sale afiliate determinate în conformitate cu art.3. Schimbările intervenite în informaţia respectivă se vor prezenta emitentului în termen de 5 zile calendaristice de la producerea acestora.
    Articolul 60. Cerinţele faţă de insider
    (1) Insiderul este în drept să procure sau să vîndă valorile mobiliare ale emitentului:
    a) prin ofertă publică pe piaţa secundară;
    b) fără derularea ofertei publice pe piaţa secundară, dar cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
    - pînă la efectuarea tranzacţiei a fost dezvăluită informaţia, prevăzută la art.54 alin.(6) şi (7), care poate influenţa preţul valorilor mobiliare tranzacţionate;
    - preţul valorilor mobiliare este stabilit conform prevederilor art.21 alin.(4)-(43).
    (2) Insiderul nu este în drept:
    a) să transmită informaţia privilegiată oricărei alte persoane, cu excepţia cazului în care transmiterea informaţiei se efectuează în virtutea exercitării atribuţiilor sale de serviciu sau profesionale;
    b) să recomande sau să sugereze altor persoane, în baza informaţiei privilegiate, procurarea sau înstrăinarea valorilor mobiliare la care se referă informaţia privilegiată respectivă.
    (3) Insiderul care a încălcat prevederile alin.(1) şi (2) este obligat să repare, în conformitate cu legislaţia, toate prejudiciile cauzate părţii păgubaşe, inclusiv cîştigul ratat. Aceeaşi răspundere o poartă şi oricare altă persoană care a folosit informaţia privilegiată primită în mod nelegitim de la insider.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplică numai persoanelor care deţin valorile mobiliare plasate de către societăţile pe acţiuni ce corespund criteriilor prevăzute la art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni.
Capitolul 13
PUBLICITATEA PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE
    Articolul 61. Cerinţele faţă de publicitate
    (1) Informaţia publicitară pe piaţa valorilor mobiliare trebuie să conţină numele (denumirea) titularului publicităţii.
    (2) Titularul publicităţii, fiind participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, este obligat să specifice în publicitate activităţile desfăşurate de el pe piaţa valorilor mobiliare. Publicitatea serviciilor ce ţin de activitatea pe piaţa valorilor mobiliare de către o persoană (rezidentă sau nerezidentă) neautorizată în domeniul pieţei valorilor mobiliare este interzisă.
    (3) Titularii publicităţii nu sînt în drept:
    a) să includă în publicitate informaţie neautentică sau eronată despre activitatea lor şi despre valorile mobiliare expuse pentru vînzare sau cumpărare, ori pentru alte tranzacţii, despre condiţiile acestor tranzacţii, precum şi despre emitenţii acestor valori mobiliare;
    b) să dea publicităţii mărimea presupusă a venitului din valorile mobiliare (cu excepţia valorilor mobiliare cu venit fixat) şi pronosticul creşterii cursului lor;
    c) să garanteze în mod public sau în alt mod să aducă la cunoştinţa investitorilor informaţia despre asigurarea valorii mobiliare respective în raport cu alte valori mobiliare;
    d) să utilizeze publicitatea în scopul concurenţei neloiale, indicînd neajunsurile participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare care desfăşoară o activitate similară sau ale emitenţilor care emit valori mobiliare similare;
    e) să indice în publicitate aprecierea dată activităţii titularului publicităţii de către Comisia Naţională sau de către altă autoritate a administraţiei publice.
    (4) Publicitatea valorilor mobiliare în care se ignorează una din restricţiile alin.(3) este calificată de Comisia Naţională ca publicitate neloială.
    (5) Titularul publicităţii poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, pentru prejudiciile cauzate prin publicitate neloială.
    (6) În cazul în care publicitatea se califică ca neloială, contractul titularului cu distribuitorul publicităţii se consideră nul.
    (7) Titularul publicităţii, în decurs de 10 zile după publicarea avizului de publicitate, este obligat să prezinte Comisiei Naţionale copia acestuia.
    Articolul 62. Informaţia care nu se consideră publicitate
                          pe piaţa valorilor mobiliare
    (1) Nu se consideră publicitate pe piaţa valorilor mobiliare informaţia general accesibilă despre valori mobiliare şi emitenţi, precum şi informaţia prezentată, conform legislaţiei, organelor abilitate cu reglementarea pieţei valorilor mobiliare.
    (2) Informaţia despre emisiunea valorilor mobiliare, despre dividendele calculate şi/sau plătite este considerată publicitate, cu excepţia cazurilor stipulate în Legea privind societăţile pe acţiuni şi în prezenta lege.
    Articolul 63. Restricţii la publicitatea valorilor mobiliare
    (1) Se interzice publicitatea valorilor mobiliare:
    a) pînă la momentul înregistrării, în conformitate cu prezenta lege, a ofertelor publice ale valorilor mobiliare respective;
    b) în perioada suspendării emisiunii valorilor mobiliare.
    (2) În cazul în care se încalcă prevederile alin.(1) lit.a), contractul de publicitate a valorilor mobiliare se consideră nul.
    (3) Comisia Naţională este în drept să intenteze o acţiune privind repararea prejudiciilor cauzate prin nerespectarea prevederilor alin.(1).
    Articolul 64. Motive suplimentare pentru denunţarea
                          contractului de publicitate a valorilor
                          mobiliare
    (1) Motiv suplimentar la cele prevăzute de prezenta lege pentru denunţarea contractului de publicitate a valorilor mobiliare serveşte calificarea emisiunii lor ca neefectuată şi/sau nevalabilă.
    (2) Contractul de publicitate a valorilor mobiliare a căror emisiune a fost calificată ca neefectuată şi/sau nevalabilă se denunţă din momentul înştiinţării despre aceasta a distribuitorului publicităţii de către titular.
    (3) Distribuitorul publicităţii este în drept să ceară titularului publicităţii repararea prejudiciilor cauzate ca urmare a denunţării contractului de publicitate a valorilor mobiliare.
Capitolul 14
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
LEGISLAŢIEI PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE

    Articolul 65. Manipularea pe piaţa valorilor mobiliare
    (1) Se interzice manipularea pe piaţa valorilor mobiliare.
    (2) Manipulare pe piaţa valorilor mobiliare se consideră:
    a) orice practici, acţiuni sau activităţi îndreptate spre creşterea, menţinerea sau micşorarea artificială a preţurilor sau a volumului capitalului care circulă pe piaţa valorilor mobiliare;
    b) acţiunile întreprinse de părţile în tranzacţii, în urma cărora se denaturează premeditat coraportul dintre cerere şi ofertă, se apreciază şi se modifică în mod artificial preţul valorilor mobiliare;
    c) determinarea arbitrară a preţului iniţial de cotare a valorilor mobiliare, care nu este confirmat de rezultatele economico-financiare ale emitentului, de costul activelor, de rentabilitatea şi volumul de producţie ale acestuia;
    d) efectuarea unor tranzacţii demonstrative, care nu au la bază nici o fundamentare economică, cu scopul de a influenţa preţul de cotare al valorilor mobiliare;
    e) tranzacţiile încrucişate (schimburile camuflate de valori mobiliare) ce au drept scop crearea aparenţei unor negocieri active sau a cererii sporite la anumite valori mobiliare şi care duc la denaturarea preţului de piaţă real al acestora. În sensul prezentei legi, o tranzacţie încrucişată reprezintă unul sau cîteva ordine de bursă la vînzare şi la cumpărare, expuse de către membrii bursei în aceeaşi perioadă de timp, la valori echivalente atît la vînzare, cît şi la cumpărare;
    f) efectuarea de operaţiuni civile cu scopul de a retrage valori mobiliare de pe piaţa organizată ce duc, ca urmare, la denaturarea preţului de piaţă real al acestora;
    g) negocierea activă a anumitor valori mobiliare între unii şi aceiaşi investitori nominali la preţuri în creştere/descreştere sau efectuarea de operaţiuni fictive în scopul creării aparenţei unor negocieri active, în lipsa totală a interesului publicului larg faţă de valorile mobiliare respective;
    h) tranzacţiile cu implicarea insiderilor, cu încălcarea prevederilor prezentei legi;
    i) răspîndirea prin orice mijloace a informaţiilor care dau sau sînt în măsură să dea indicaţii false sau eronate cu privire la oferta, cererea sau preţul valorilor mobiliare, inclusiv răspîndirea de zvonuri sau de ştiri false ori eronate.
    (3) Pentru manipulare pe piaţa valorilor mobiliare se aplică sancţiuni administrative şi penale în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    (4) Orice persoană ale cărei acţiuni au fost calificate ca manipulare pe piaţa valorilor mobiliare este obligată să repare prejudiciile cauzate părţii păgubaşe, inclusiv cîştigul ratat, cu excepţia cazurilor cînd persoana respectivă demonstrează că partea păgubaşă a fost informată anticipat despre manipularea în cauză.
    (5) Participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, pentru manipulările făcute pe piaţa valorilor mobiliare.
    Articolul 66. Alte încălcări ale legislaţiei pe piaţa valorilor
                          mobiliare
    Încălcări pe piaţa valorilor mobiliare se mai consideră:
    a) desfăşurarea fără înregistrare la Comisia Naţională a ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară sau pe piaţa secundară;
    b) neefectuarea, pe parcursul desfăşurării ofertei publice primare ori secundare, a modificărilor şi completărilor necesare în prospectul ofertei publice şi în alte documente prezentate pentru înregistrarea ofertei, în cazul depistării unor necorespunderi a acestor documente cerinţelor legislaţiei;
    [Art.66 lit.b) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    c) prezentarea informaţiei neautentice sau tăinuirea informaţiei cerute de Comisia Naţională;
    d) ţinerea registrului cu încălcarea regulilor şi cerinţelor stabilite;
    e) nerespectarea de către emitenţi, de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, de către organizaţiile de autoreglementare ale acestora, de către alţi participanţi la piaţa valorilor mobiliare a formelor de dare de seamă, stabilite de legislaţie, precum şi a termenelor de publicare în presă şi de prezentare Comisiei Naţionale a dării de seamă;
    f) nerespectarea de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare a cerinţei privind accesul liber al clienţilor acestora la informaţia general accesibilă despre activitatea pe care o desfăşoară;
    f1) eschivarea emitentului de la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;
    [Art.66 lit.f1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    g) alte încălcări specificate în legislaţie şi în actele normative ale Comisiei Naţionale.
    Articolul 67. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei 
                          pe piaţa valorilor mobiliare
    (1) Persoanele care încalcă prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative ce reglementează activitatea pe piaţa valorilor mobiliare poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei civile, administrative şi penale.
    (2) Prejudiciile cauzate ca rezultat al încălcării legislaţiei ce reglementează activitatea pe piaţa valorilor mobiliare urmează a fi reparate în modul stabilit de legislaţia civilă.
    (3) În cazul obţinerii sau majorării cotei în capitalul social al unui participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale altor acte legislative, dreptul de vot aferent acţiunilor respective se suspendă. Acţiunile în cauză se iau în considerare la stabilirea cvorumului la adunarea generală a acţionarilor, dar nu participă la adoptarea hotărîrilor. Acţionarii respectivi sînt obligaţi, în termen de 3 luni, să obţină permisiunea Comisiei Naţionale sau să vîndă acţiunile obţinute fără permisiune. Dacă, după expirarea acestui termen, nu va fi eliberată permisiunea sau acţiunile nu vor fi vîndute, participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare este obligat să anuleze acţiunile respective, să emită noi acţiuni în acelaşi număr şi să le vîndă, transferînd mijloacele încasate din vînzare, după reţinerea cheltuielilor suportate, la dispoziţia deţinătorului acţiunilor anulate.
    (4) Dacă, din cauza lipsei de cumpărători, acţiunile nou-emise nu au fost vîndute ori s-a vîndut numai o parte din ele, participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare va reduce capitalul său social cu suma acţiunilor anulate.
Capitolul 15
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 68. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Emitenţii:
    - aflaţi, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, în proces de emisiune a valorilor mobiliare vor încheia emisiunea respectivă în modul stabilit pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi;
    - pînă la 1 ianuarie 2001, vor opera în actele lor de constituire modificări şi completări care derivă din prezenta lege.
    (3) Participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, cu excepţia companiilor fiduciare şi a fondurilor de investiţii, pînă la 1 ianuarie 2000:
    - vor aduce actele lor de constituire în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    - vor prezenta Comisiei Naţionale actele necesare la reînregistrarea licenţelor pentru activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare.
    (4) În cazul în care participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare i se refuză reînregistrarea licenţei, acesta se lichidează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (5) Organizaţiile de autoreglementare, pînă la 1 iulie 2000:
    - vor aduce actele lor de constituire în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    - vor prezenta Comisiei Naţionale actele necesare la obţinerea licenţei pentru genul lor de activitate.
    (6) Bursa de valori, în termen de 3 luni după intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale de constituire în concordanţă cu această lege. Persoana care, conform prezentei legi, a pierdut calitatea de membru al bursei de valori este obligată să vîndă acţiunile sale în conformitate cu prevederile art.44 alin.(5).
    (7) Cererile de obţinere a licenţei pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, de înregistrare a emisiunii valorilor mobiliare şi de obţinere a autorizaţiei pentru efectuarea subscripţiei libere la valorile mobiliare, aflate în proces de examinare la Comisia Naţională la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi restituite persoanelor care le-au depus pentru a fi aduse, împreună cu actele anexate, în concordanţă cu prezenta lege.
    (8) Comisia Naţională va asigura controlul asupra respectării prevederilor prezentului articol de către emitenţi, participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, organizaţiile de autoreglementare ale acestora şi de către alţi participanţi la piaţa valorilor mobiliare.
    (9) Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului spre examinare propuneri în vederea aducerii legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege, inclusiv proiectul legii privind administrarea fiduciară şi companiile fiduciare pe piaţa valorilor mobiliare;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (10) Companiile fiduciare, pînă la 1 ianuarie 2006:
    - vor aduce actele lor de constituire în corespundere cu prevederile Codului civil, ale prezentei legi şi ale actelor normative ale Comisiei Naţionale referitoare la activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor;
    - vor informa fondatorii administrării fiduciare, prin scrisori recomandate, despre starea conturilor acestora şi le vor propune, prin intermediul unui document adiţional, modificări şi completări la contractele de instituire a trastului încheiate anterior, în vederea conformării acestora contractului-tip aprobat de Comisia Naţională.
    (11) Modificările şi completările la contractul de instituire a trastului, reflectate în documentul adiţional-tip, aprobat de Comisia Naţională, se acceptă sau se refuză în scris de către fondatorul administrării fiduciare.     În cazul în care fondatorul administrării fiduciare nu se expune expres asupra documentului adiţional-tip, contractul de instituire a trastului se va aplica în măsura în care nu contravine legislaţiei în vigoare şi condiţiilor contractului-tip, aprobat de Comisia Naţională.
    (12) Alte particularităţi ale modului de aducere a activităţii companiilor fiduciare în conformitate cu prevederile legislaţiei se stabilesc de către Comisia Naţională.
    (14) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr.1427-XII din 18 mai 1993 privind circulaţia hîrtiilor de valoare şi bursele de valori;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1428-XII din 18 mai 1993 pentru punerea în aplicare a Legii privind circulaţia hîrtiilor de valoare şi bursele de valori;
    Legea nr.491-XIII din 8 iunie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii privind circulaţia hîrtiilor de valoare şi bursele de valori;
    articolul XIX al Legii nr.788-XIII din 26 martie 1996 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
    articolul IV al Legii nr.827-XIII din 3 mai 1996 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Dumitru DIACOV

    Nr.199-XIV. Chişinău, 18 noiembrie 1998.