HGC1123/2008
ID intern unic:  329302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1123
din  03.10.2008
cu privire la completarea anexei nr. 5 la
Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006
Publicat : 10.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 183-185     art Nr : 1127
    În temeiul art. 9 alin. (5) din Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 15, art. 154), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei (anexa nr. 5), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) după punctul 4 se introduc şi punctele 41 şi 42, cu următorul cuprins:
    “41. Mijloacele speciale centralizate se acumulează pe contul trezorerial al Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi se utilizează conform devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale, aprobat în modul stabilit. 
    42. Cota şi modalitatea acumulării mijloacelor speciale centralizate se stabilesc anual de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare, în funcţie de rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat din cadrul sistemului penitenciar şi acoperirea financiară a necesităţilor sistemului penitenciar din contul alocaţiilor bugetului de stat.”;
    2) după punctul 10 se introduce punctul 101, cu următorul cuprins:
    “101. Mijloacele speciale centralizate se utilizează pentru:
    acordarea ajutorului financiar unor instituţii penitenciare, pentru care, din insuficienţă de alocaţii bugetare, nu au fost preconizate mijloace financiare conform necesităţilor reale;
    dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului penitenciar;
    îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie a condamnaţilor.”  

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                          Vitalie Pîrlog
    Ministrul finanţelor                                                       Mariana Durleşteanu 

    Nr. 1123. Chişinău, 3 octombrie 2008.