LPC199/2008
ID intern unic:  329342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 199
din  02.10.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 17.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 666
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2002, nr.124–125, art.989), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se exclude.
    2. La articolul 5 alineatul (1) litera b), cuvintele „din cetăţenii care au executat serviciul civil, precum şi” se exclud.
    Art.II. – Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137–138, art.1054), cu modificările ulterioare, se modifică  şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, cuvintele „ori in serviciul civil” se exclud.
    2. La articolul 12, alineatul (6) se completează in final cu cuvintele „sau in rezerva serviciului civil”.
    3. La articolul 13 alineatul (1) litera a), cuvintele „sau au executat serviciul civil” se exclud.
    4. Articolul 14:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele „ , execută serviciul civil” se exclud;
    la alineatul (2), după litera e) se introduce  litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) au executat serviciul civil;”.
    5. In titlul şi în textul articolului 31, după cuvintele „Aminarea incorporării” se introduc cuvintele „în serviciul militar în termen”.
    6. La articolul 34 alineatul (4), textul „cu durata de 12 luni” se înlocuieşte cu textul „cu durata de 6 luni”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 MARIAN  LUPU

   
Nr.199-XVI. Chişinău, 2 octombrie 2008.