LPC185/2008
ID intern unic:  329416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  10.07.2008
pentru modificarea şi completarea Codului cu privire
la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
Publicat : 24.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 685
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125–129, art.663), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, cuvintele „a lichida”, „lichidare” se substituie prin cuvintele „a dizolva” şi, respectiv,  „dizolvare”.
    2. Articolul 76 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul pierderii cetăţeniei Republicii Moldova de către membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe, plata indemnizaţiei lunare viagere se suspendă.”
    3. La articolul 77 litera m), cifra „1000” se substituie prin cifra „2000”, iar cifra „1500” se substituie prin cifra „3000”.
    4. Articolul 78:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Membrii titulari, membrii corespondenţi, membrii de onoare, cercetătorii  ştiinţifici, precum şi membrii instituţionali, membrii de profil şi membrii afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe care activează în acelaşi domeniu al ştiinţei şi inovării se reunesc în următoarele secţii:
    a) ştiinţe naturale şi ale vieţii, inclusiv 2 subsecţii: ştiinţe medicale şi ştiinţe agricole;
    b) ştiinţe exacte şi economice;
    c) ştiinţe socio-umaniste.”
    alineatele (3), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Fiecare secţie desemnează în componenţa Asambleei Academiei de Ştiinţe pe membrii săi titulari, membrii corespondenţi şi un număr de doctori habilitaţi care sînt aleşi de adunarea doctorilor şi doctorilor habilitaţi ai secţiei, după cum urmează: secţia ştiinţe naturale şi ale vieţii – 39 de doctori habilitaţi; secţia ştiinţe exacte şi economice – 26 de doctori habilitaţi; secţia ştiinţe socioumaniste – 13 doctori habilitaţi.
    (4) Secţia este condusă de unul din vicepreşedinţii Academiei de Ştiinţe (coordonator al secţiei) şi de un secretar ştiinţific.
    (5) Secretarul ştiinţific al secţiei este ales, la propunerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, de adunarea secţiei pentru o perioadă de 4 ani (dar nu mai mult de 2 termene consecutiv). La funcţia de secretar ştiinţific al secţiei sînt propuse persoane din rîndul membrilor secţiei.”
    5. La articolul 79 se exclude textul „Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei,  Consiliul consultativ de expertiză,”, iar cuvîntul „regulamente” se substituie prin cuvîntul „statutele”.
    6. La articolul 80, cuvîntul „regulamente” se substituie prin cuvîntul „statutele”.
    7. La articolul 83, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Academiei de Ştiinţe sînt aleşi de Asambleea Academiei de Ştiinţe, la propunerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani (dar nu mai mult de 2 termene consecutiv). Prim-vicepreşedintele este ales dintre membrii titulari sau membrii corespondenţi, iar vicepreşedinţii sînt aleşi dintre membrii titulari, membrii corespondenţi sau doctorii habilitaţi.”
    8. La articolul 84, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Secretarul ştiinţific general face parte din conducerea Academiei de Ştiinţe şi este ales de Asamblee prin vot secret, la propunerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, pe un termen de 4 ani, dintre membrii titulari, membrii corespondenţi sau doctorii habilitaţi.”
    9. Articolul 85:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Consiliul Suprem este format din 17 persoane confirmate în funcţie de Asamblee pe un termen de 4 ani (dar nu mai mult de două termene consecutive).”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Din componenţa Consiliului Suprem fac parte:
    a) 5 persoane din oficiu: preşedintele Academiei de Ştiinţe, prim-vicepreşedintele, 2 vicepreşedinţi, secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe; 
    b) 12 reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice aleşi de Asamblee prin vot secret: 6 reprezentanţi ai organizaţiilor acreditate din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv 3 reprezentanţi ai membrilor de profil şi 3 reprezentanţi ai membrilor instituţionali, un reprezentant al Consiliului consultativ de expertiză, un reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, un reprezentant al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, 2 reprezentanţi ai Consiliului rectorilor, un reprezentant al tinerilor cercetători ştiinţifici (doctor sau doctor habilitat cu vîrsta de pînă la 30 de ani), înaintat de către Adunarea Generală a Tinerilor Cercetători din Republica Moldova.”
    10. La articolul 89 alineatul (1),  cuvintele „unui regulament” se substituie prin cuvîntul „statutului”.
    11. La articolul 127 alineatul (3), cuvintele „regulamentul de organizare şi funcţionare” se substituie prin cuvîntul „statutul”.
    12. Articolul 131:
    litera i) se completează cu cuvintele „ , cluster ştiinţifico-tehnologic şi cluster ştiinţifico-educaţional”;
    la litera m), cuvîntul „tehnologic” se substituie prin cuvintele „ştiinţifico-tehnologic, incubator de inovare”.
    13. La articolul 132 alineatul (1), după cuvintele „Pentru executarea unor” se introduc cuvintele „programe, proiecte din sfera ştiinţei şi inovării şi”.
    14. Articolul 134:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Din conducerea organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării fac parte: directorul, directorii adjuncţi şi secretarul ştiinţific – cadre titulare ale organizaţiei, selectate pe bază de concurs pe un termen de 4 ani şi confirmate în funcţii de către fondator după consultarea Academiei de Ştiinţe.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Directorul, directorul adjunct şi secretarul ştiinţific ai organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, altele decît cele de drept public, sînt selectaţi pe bază de concurs şi sînt confirmaţi în funcţii de către fondator cu respectarea dispoziţiilor prezentului cod şi ale altor acte legislative şi normative.”
    15. La articolul 135 se exclude alineatul (8).
    16. La articolul 139 litera a) se exclud cuvintele „şi/sau regulamentul”.
    17. La articolul 140 litera e) se exclud cuvintele „şi/sau ale regulamentului”.
    18. La articolul 142 alineatul (2), cuvîntul „scriptic” se substituie prin cuvîntul „ştiinţific”.
    19. La articolul 144 se exclud cuvintele „şi regulamentului organizaţiei”.
    20. La articolul 157 alineatul (5), cifra „500” se substituie prin cifra  „700”, iar cifra  „200” se substituie prin cifra „300”.
    21. În textul codului, cuvîntul „Asambleia” se substituie prin cuvîntul „Asambleea”.
    Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctelor 3 şi 20 ale articolului I, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie  2009.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                 Marian LUPU

    Nr.185-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.