LPC194/2008
ID intern unic:  329418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 194
din  26.09.2008
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 24.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 687
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 31 alineatul (1) din Legea vînzării de mărfuri nr.134-XIII din 3 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.17, art.177), cuvintele „sau de judecata arbitrală, în condiţiile legii şi ale contractului” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu prevederile Legii nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj şi ale Legii nr.24-XVI din  22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional”.
    Art.II. – Legea nr.1117-XIII din 26 februarie 1997 privind bursele de mărfuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.70, art.464), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22 alineatul (1), cuvintele „de arbitraj,” se exclud.
    2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Arbitrajul
    1) Membrii arbitrajului şi preşedintele acestuia se aleg la adunarea generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri.
    (2) Activitatea arbitrajului este reglementată de regulamentul acestuia, precum şi de Legea  nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj.
    (3) Deciziile arbitrajului sînt obligatorii pentru executare. Dacă arbitrii în soluţionarea vreunei chestiuni nu ajung la înţelegere, bursa desemnează un prim-arbitru, a cărui decizie este definitivă.”
    3. La articolul 37, cuvintele „comisia de arbitraj a” se înlosuiesc cu cuvîntul „arbitrajul”.
    Art.III. – Capitolul VI din Legea nr. 393-XIV din 13 mai 1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73–77, art.343), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
Capitolul VI
ARBITRAJUL
    Articolul 24. Arbitrajul
    În scopul soluţionării litigiilor cu caracter economic, Camera este în drept să înfiinţeze un arbitraj, care funcţionează în conformitate cu prezenta lege, cu legislaţia cu privire la arbitraj şi cu Regulamentul arbitrajului aprobat de consiliul Camerei.”
    Art.IV. – Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.49–50, art.237), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (1) litera e), cuvintele „comisia de arbitraj” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajul”.
    2. La articolul 30 alineatul (2), cuvintele „comisiei de arbitraj” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajului”.
    3. La articolul 42 alineatul (1):
    la litera e), cuvintele „comisiei de arbitraj” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajului”;
    la litera f), cuvintele „comisiei de arbitraj ale” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajului”.
    4. La articolul 49 alineatul (3), cuvintele „comisiei de arbitraj” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajului”.
    5. La articolul 54 alineatul (8), cuvintele „comisiei de arbitraj” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajului”.
    6. La articolul 58 alineatul (4) litera a), cuvintele „comisiei de arbitraj” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajului”.
    7. La articolul 59 alineatul (1), cuvintele „comisia de arbitraj a” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajul”.
    8. La articolul 60:
    titlul articolului va fi: „Arbitrajul”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Atribuţiile, componenţa, modul de creare şi de activitate a arbitrajului se stabilesc de prezenta lege, de Legea nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj, de statutul cooperativei şi de regulamentul arbitrajului.”
    la alineatele (2), (3), (5) şi (6), cuvintele „Comisia de arbitraj” se înlocuiesc cu cuvîntul „Arbitrajul”;
    alineatul (4) se exclude;
    la alineatele (7) şi (8), cuvintele „comisiei de arbitraj” se înlocuiesc cu cuvîntul „arbitrajului”.
    Art.V. – La articolul 32 alineatul (2) litera c) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139–140, art.1082), cu modificările ulterioare, cuvintele „de judecată arbitrală (arbitraj)” se înlocuiesc cu cuvintele „copia hotărîrii arbitrale”.
    Art.VI. – Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64–66, art.344), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 14:
    la alineatul (2), cuvintele „unei judecăţi arbitrale (arbitrajul ad-hoc sau arbitrajul instituţionalizat)” se înlocuiesc cu cuvintele „în arbitraj”;
    la alineatul (3), cuvintele „cu legislaţia Republicii Moldova cu privire la judecata arbitrală” se înlocuiesc cu cuvintele „cu Legea nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj şi cu Legea nr.24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional”;
    alineatele (4) şi (5) se exclud.
    2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Caracterul obligatoriu al hotărîrii arbitrale
    Hotărîrea arbitrală, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, se recunoaşte ca fiind obligatorie şi se execută în conformitate cu prevederile Legii  nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj şi ale Legii nr.24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional.”
    Art.VII. – La articolul 12 din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) hotărîrile arbitrale;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

    Nr.194-XVI. Chişinău, 26 septembrie 2008.