HGC1182/2008
ID intern unic:  329444
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1182
din  20.10.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 1188
    Pentru asigurarea protecţiei drepturilor elevilor (studenţilor) orfani şi ale celor aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările  şi completările ce se operează  în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Ministerul Finanţelor va prevedea mijloacele financiare necesare implementării prezentei Hotărîri la o ulterioară rectificare a bugetului de stat pe anul 2008.
    3. Normele provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii, aprobate prin prezenta Hotărîre, se pun în aplicare cu începere de la 1 octombrie 2008, cu excepţia poziţiilor 1, 3, 5, 8, 9 şi 10, care se vor pune în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2009.
   
    PRIM-MINISTRU                                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează: 
    Viceprim-ministru                                                                  Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                   Galina Balmoş 
    Ministrul finanţelor                                                                Mariana Durleşteanu 
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                           Larisa Şavga

    Nr. 1182. Chişinău, 20 octombrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1182
din 20 octombrie 2008

Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004 „Despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 1045), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în titlul şi în textul Hotărîrii, după cuvîntul „tutelă” se introduce cuvîntul „/curatelă”; 
    la punctul 2 din Hotărîre, sintagma „pentru anul 2005" se exclude;
    anexa va avea următorul cuprins:
 „Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 870
din 28 iulie 2004

Normele provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani
şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă
din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile
de învăţămînt mediu de specialitate şi superior,
şcolile de tip internat şi casele de copii1
 
Nr. d/o Tipurile de cheltuieli Perioada pentru care se acordă

Normele de cheltuieli pentru un elev (student), lei

1.

Ajutor material pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale la începutul anului de studii

Anual
3000,0
2.

Indemnizaţie pentru materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală şi medicamente pentru elevii (studenţii) orfani 2

Lunar
250,0
3.

Ajutor material la sfîrşitul anului de studii

Anual
1000,0
4.

Cheltuieli pentru alimentaţie

Pentru  o  zi  (pe parcursul anului calendaristic)

35,0
5.
Indemnizaţie la absolvirea:

 a) şcolii de tip internat sau a casei de copii;

 b) scolii profesionale şi de meserii, a instituţiei medii de specialitate sau a instituţiei de învăţămînt superior

Unică
5000,0
 
 
 
 
 
 
 
10000,0
6.

Indemnizaţie pentru elevii (studenţii) care nu primesc burse de studii 3

Lunar (cu excepţia vacantei de vară)
300,0
7.

Indemnizaţie pentru locaţiunea locuinţei *

Lunar
500,0
8.

Indemnizaţie pentru realizarea cercetărilor şi editarea tezei de licenţă în ultimul an de studii

Unică
500,0
9.

Indemnizaţie pentru achitarea taxei de obţinere a buletinului de identitate

Unică
130,0
10.

Indemnizaţie pentru perfectarea paşaportului pentru elevii (studenţii) delegaţi la studii peste hotarele Republicii Moldova de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului

Unică
250,0


    1 Elevii orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din instituţiile de învăţămînt de tip internat, discipolii caselor de copii beneficiază de indemnizaţie pentru achitarea taxei de perfectare a buletinului de identitate şi de indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei.
    2 Elevii (studenţii) aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior beneficiază de dreptul la această indemnizaţie după împlinirea vîrstei de 18 ani.
    3 Indemnizaţia lunară pentru cei care nu primesc burse de studii se acordă elevilor (studenţilor) orfani şi celor aflaţi sub tutelă/curatelă din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior cu reuşita care nu intră în plafonul de acordare a burselor, stabilit de legislaţie.
    4 Indemnizaţia lunară pentru locaţiunea locuinţei se acordă elevilor (studenţilor) orfani şi celor aflaţi sub tutelă/curatelă din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior în cazul în care instituţia de învăţămînt respectivă nu dispune de cămin sau acesta nu funcţionează.”
    2. Punctul 18 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 25 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 83-86, art. 624) va avea următorul cuprins:
    „18. Indemnizaţiile pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă se stabilesc şi se achită de către autoritatea administraţiei publice locale pînă la atingerea de către copil a vîrstei majoratului. În cazul copiilor adoptaţi şi al celor aflaţi sub tutelă/curatelă care au atins vîrsta majoratului, dar îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt  secundar general (şcoli medii de cultură generală şi licee), indemnizaţiile se achită pînă la finalizarea studiilor”.