HGA1183/2008
ID intern unic:  329446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1183
din  20.10.2008
privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului,
structurii şi efectivului-limită ale acesteia
Publicat : 24.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 1189
    Abrogată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

    MODIFICAT
   
HG638 din 29.08.12, MO181-184/31.08.12 art.692
    HG287 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.326
    HG1031 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.13
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100
    HG274 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.342
    HG60 din 04.02.10, MO20-22/09.02.10 art.98
    HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875
    HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522
    HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342
    RMO206-207/18.11.08, pag.21

    În temeiul prevederilor Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art.153) şi în conformitate cu prevederile Planului de acţiuni pentru implementarea şi realizarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.282 din 11 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.57-60, art.362), în scopul optimizării activităţii organelor cu funcţii de control şi supraveghere privind siguranţa materiei prime şi produselor de origine animală şi sănătatea animalelor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală prin contopirea Inspectoratului Veterinar de Stat, Inspectoratului Zootehnic de Stat din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu serviciile sanitar-veterinare de stat raionale/municipale şi a Î.S. „Serviciul Veterinar de Stat pentru Frontieră şi Transport”, fiind succesoare de drepturi şi obligaţii ale instituţiilor reorganizate.
    [Pct.1 modificat prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    a) va asigura, conform legislaţiei în vigoare, procedura de reorganizare a Inspectoratului Veterinar de Stat, Inspectoratului Zootehnic de Stat, Î.S. „Serviciul Veterinar de Stat pentru Frontieră şi Transport” şi, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, a serviciilor sanitare veterinare de stat raionale/municipale;
    [Pct.2 lit.a) modificată prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
    b) în comun cu Ministerul Administraţiei Publice Locale şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, va crea comisiile de primire-predare a patrimoniului serviciilor sanitare veterinare de stat raionale/municipale, asigurînd transmiterea acestuia Agenţiei nou-create, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea prin fuziune (contopire) a Inspectoratului Veterinar de Stat, Inspectoratului Zootehnic de Stat, a Î.S. „Serviciul Veterinar de Stat pentru Frontieră şi Transport” şi a serviciilor sanitare veterinare raionale/municipale se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.3 modificat prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
    4. Se aprobă:
    a) Regulamentul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, conform anexei nr.1;
    b) structura aparatului Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, conform anexei nr. 2;
    c) lista instituţiilor şi întreprinderilor, faţă de care Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală exercită funcţia de fondator, conform anexei nr.3.
    5. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală în număr de 883 de unităţi, inclusiv 60 unităţi ale aparatului, 772 unităţi ale direcţiilor raionale/municipale sanitare veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală şi 51 ale posturilor de control sanitar-veterinar, cu fondul anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.
    Numărul medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, anual, va fi determinat în funcţie de numărul obiectelor ce vor fi supuse supravegherii sanitar-veterinare, cu finanţarea lor din mijloacele obţinute în urma prestării sereviciilor.
    [Pct.5 modificat prin HG287 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.326]
    [Pct.5 modificat prin HG1031 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.13]
    [Pct.5 modificat prin HG274 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.342]
    [Pct.5 modificat prin HG60 din 04.02.10, MO20-22/09.02.10 art.98]
    [Pct.5 modificat prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
    [Pct.5 modificat prin RMO206-207/18.11.08, pag.21]
    6. Se instituie posturile de control sanitar-veterinar al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat, aflate în regim de import, tranzit sau export, în cadrul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi se stabileşte locul amplasării şi efectivul-limită de personal ale acestora, incluse în structura posturilor vamale, conform anexei nr. 4.
    7. Cheltuielile aferente organizării şi asigurării activităţii Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală vor fi suportate din contul şi în limita alocaţiilor Inspectoratului Veterinar de Stat, Inspectoratului Zootehnic de Stat şi ale serviciilor sanitare veterinare raionale/municipale, aprobate în bugetul de stat.
    [Pct.7 modificat prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
    8. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 5.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Igor Dodon, prim-viceprim-ministru, ministrul economiei şi comerţului.

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                               Igor Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare             Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                      Mariana Durleşteanu

    Nr. 1183. Chişinău, 20 octombrie 2008.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1183
din 20 octombrie 2008

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Sanitar-Veterinare
şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală
I. Dispoziţii generale
    1. Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţie), subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, este autoritatea publică centrală responsabilă de implementarea şi monitorizarea politicii şi strategiilor în domeniul sanitar– veterinar, şi al siguranţei produselor de origine animală şi de exercitarea controlului şi supravegherii siguranţei materiei prime şi produselor de origine animală şi sănătăţii animalelor, precum şi a activităţii exploataţiilor zootehnice
    2. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, actelor normative ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi cu prevederile prezentului Regulament şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    3. Agenţia este persoană juridică, cu bilanţ contabil propriu, dispune de stampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale.
    4. Activitatea Agenţiei este finanţată de la bugetul de stat şi din alte mijloace, conform prevederilor legale.
II. Misiunea, sarcinile, atribuţiile şi drepturile Agenţiei
    5. Agenţia are misiunea de implementare a politicii şi strategiilor în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei produselor de origine animală, precum şi de supraveghere a asigurării respectării actelor normative din domeniul respectiv.
    6. Sarcinile principale ale Agenţiei sînt:
    1) organizarea serviciilor sanitar-veterinare de stat şi identificarea necesităţilor de finanţare a acestora;
    2) organizarea activităţilor sanitar-veterinare publice pe întreg teritoriul ţării, potrivit unei concepţii unitare, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice veterinare, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi siguranţei produselor de origine animală;
    3) stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor serviciilor sanitar-veterinare de stat;
    4) elaborarea şi promovarea prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi în colaborare cu alte autorităţi abilitate, a cadrului normativ în domeniul siguranţei şi calităţii produselor de origine animală;
    5) organizarea activităţii în domeniul siguranţei şi calităţii produselor de origine animală, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, în limita competenţelor legale;
    6) realizarea, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, a sistemului de analiză, gestionare şi comunicare a riscului în domeniul siguranţei şi calităţii produselor de origine animală;
    7) emiterea avizelor consultative şi acordarea asistenţei tehnice şi consultative privind legislaţia naţională şi comunitară în domeniile ce au o influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei produselor de origine animală şi a hranei pentru animale;
    8) colectarea şi analizarea datelor ce permit caracterizarea şi monitorizarea riscurilor cu influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei produselor de origine animală şi în domeniul hranei pentru animale;
    9) emiterea avizelor consultative ce servesc drept bază ştiinţifică pentru elaborarea şi adoptarea de măsuri în domeniile ce privesc obiectul său de activitate;
    10) îmbunătăţirea permanentă a stării sănătăţii publice veterinare;
    11) formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul ocrotirii sănătăţii publice veterinare;
    12) ajustarea cadrului normativ ce reglementează domeniul sanitar-veterinar la cerinţele Uniunii Europene;
    13) supravegherea de stat a respectării prevederilor actelor legislative şi normative în domeniul zootehniei.
    [Pct.6 al.13) introdus prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
    7. Atribuţiile de bază ale Agenţiei sînt următoarele:
    1) organizarea activităţii sanitar-veterinare pe întreg teritoriul ţării;
    2) asigurarea realizării programelor naţionale şi internaţionale de protecţie a teritoriilor de infiltrarea şi răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase (ce necesită instituirea măsurilor de carantină), de influenţe tehnologice şi alte impacturi pentru animale;
    3) stabilirea necesităţilor financiare de investiţii şi dotaţii în domeniul sanitar-veterinar; formarea şi valorificarea rezervei republicane de mijloace de uz veterinar pentru desfăşurarea unor măsuri antiepizootice şi a altor activităţi speciale;
    4) efectuarea expertizei sanitar-veterinare a documentelor de proiectare a obiectivelor veterinare şi zootehnice şi a întreprinderilor de industrializare a materiei prime animaliere; exercitarea controlului asupra respectării acestor proiecte în procesul construcţiei;
    5) organizarea autorizării întreprinderilor de colectare, procesare, depozitare, transportare şi comercializare a materiei prime şi a produselor de origine animalieră şi eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare pentru dreptul de fabricare, prelucrare, transportare şi păstrare a produselor şi materiei prime de origine animală; stabilirea unităţilor care nu îşi pot desfăşura activitatea fără personal sanitar-veterinar de stat, pentru exercitarea inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar de stat;
    6) organizarea expertizei sanitar-veterinare a produselor şi a materiei prime de origine animală la toate obiectivele de colectare, producere, prelucrare, depozitare, transportare şi comercializare a acestora;
    7) organizarea expertizei sanitar-veterinare a produselor vegetale comercializate în pieţe;
    8) eliberarea de recomandări administrative pieţelor, magazinelor şi autorităţilor administraţiei publice locale, altor persoane fizice şi juridice privind utilizarea produselor şi a materiei prime de origine animală improprii consumului uman;
    9) organizarea controlului asupra stării sanitar-vetrinare a locurilor de comercializare, verificării condiţiilor de păstrare a producţiei de origine animală, controlului asupra nimicirii produselor de origine animală şi vegetală improprii consumului uman şi nutriţiei animalelor;
    10) organizarea cercetărilor de laborator în scopul diagnosticării bolilor la animale, estimării sanitar-veterinare a produselor şi materiei prime de origine animală în conformitate cu regulamentele în vigoare;
    11) controlul asupra respectării cerinţelor sanitar-veterinare în procesul permutărilor, exportului şi importului animalelor, produselor şi materiei prime de origine animală, precum şi a furajului, cu eliberarea avizului sanitar-veterinar de import sau export;
    12) asigurarea eliberării gratuite a avizelor organelor de asigurare privind  motivele tăierii de necesitate sau pieirii animalelor; eliberarea de avize sanitar-veterinare privind cauzele pieirii animalelor şi utilizarea produselor de origine animală în scopul stabilirii gradului de culpabilitate al personalului de deservire, specialiştilor veterinari şi altor persoane fizice şi juridice;
    13) crearea sistemului informaţional sanitar-veterinar naţional;
    14) elaborarea recomandărilor în domeniul sanitar-veterinar pentru autorităţile administraţiei publice, instituţii, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice;
    15) organizarea expertizei, omologării şi înregistrării medicamentelor de uz veterinar;
    16) monitorizarea sănătăţii publice veterinare;
    17) reprezentarea intereselor ţării în probleme de medicină veterinară în organismele internaţionale şi în cadrul colaborării cu serviciile veterinare ale altor ţări;
    18) organizarea activităţii în domeniul siguranţei şi calităţii produselor de origine animală; elaborarea şi promovarea prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi în colaborare cu alte autorităţi abilitate, a cadrului legal şi a sistemului de analiză, gestionare şi comunicare a riscului în domeniu;
    19) contribuţia la dezvoltarea ştiinţei veterinare şi transpunerea în practică a realizărilor ei şi a experienţei avansate; acordarea consultanţei şi asistenţei ştiinţifice şi tehnice privind nutriţia animală, ţinînd seama de prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare; emiterea avizelor ştiinţifice în probleme legate de sănătatea şi bunăstarea animalelor şi, în comun cu Ministerul Sănătăţii, privind produsele de origine animală genetic modificate, privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor genetic modificate prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea;
    20) coordonarea activităţilor de evaluare şi comunicare a riscului din punctul de vedere al siguranţei produselor de origine animală pe întregul lanţ alimentar;
    21) realizarea managementului riscului din punctul de vedere al siguranţei produselor de origine animală pe întregul lanţ alimentar;
    22) coordonarea sistemului rapid de alertă în domeniul siguranţei produselor de origine animală pe întregul lanţ alimentar;
    23) implementarea şi controlul trasabilităţii produselor de origine animală pe întregul lanţ alimentar, precum şi a animalelor;
    24) sesizarea Camerei de Licenţiere asupra încălcărilor depistate, cu anexarea actelor de constatare;
    25) asigurarea supravegherii şi a controlului aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organizaţiile cu responsabilităţi în domeniul sanitar-veterinar, colaborînd, în acest scop, cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, alte organizaţii şi instituţii abilitate, precum şi cu asociaţiile profesionale;
    26) fundamentarea necesarului de servicii sanitar-veterinare, precum şi de resurse financiare pentru funcţionarea sistemului de ocrotire a sănătăţii publice veterinare;
    27) asigurarea, în limitele mijloacelor prevăzute în buget, a suportului tehnico-material, echipamentului medical  pentru instituţiile sanitar-veterinare din subordine şi exercitarea controlului asupra folosirii eficiente şi raţionale a mijloacelor bugetare şi a patrimoniului de stat aflat în gestiunea acestor instituţii;
    28) asigurarea promovării politicii în domeniul medicamentelor veterinare şi activităţii farmaceutice veterinare;
    29) organizarea, în condiţiile legii, a procesului de achiziţii publice ale medicamentelor, utilajului, consumabilelor şi altor materiale pentru satisfacerea necesităţilor instituţiilor sanitar-veterinare din subordine şi adoptarea măsurilor în vederea optimizării acestui proces;
    30) organizarea, în condiţiile legii, a supravegherii activităţii sanitar-veterinare de liberă practică pe întreg teritoriul ţării;
    31) asigurarea informării şi documentării personalului medical-veterinar în probleme de specialitate şi sprijinirea editării publicaţiilor de specialitate şi de informare profesională;
    32) aprobarea programelor de perfecţionare continuă a specialiştilor din domeniul sanitar-veterinar;
    33) organizarea atestării şi conferirii gradelor de calificare specialiştilor veterinari;
    34) aprobarea listei medicamentelor, produselor biologice, utilajului, consumabilelor şi altor materiale procurate din mijloacele bugetare;
    35) înaintarea de propuneri Comisiei Antiepizootice Excepţionale Republicane, Comisiei Antiepidemice Extraordinare Republicane şi Guvernului, în vederea prevenirii şi lichidării epizootiilor, bolilor contagioase şi bolilor neinfecţioase ale animalelor;
    36) colaborarea cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară pentru exercitarea funcţiilor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor privind conceperea şi punerea în aplicare a unor acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local;
    37) asigurarea informării operative a instituţiilor de sănătate publică despre înregistrarea bolilor comune pentru animale şi om sau expunerea populaţiei la riscuri cauzate de consumul produselor de origine animală;
    38) colaborarea cu instituţiile de sănătate publică şi participarea la investigarea izbucnirilor de boli la persoane, cauzate de agenţi microbieni comuni pentru animale şi om sau de expunere la riscuri în urma consumului produselor de origine animală;
    39) informarea consumatorilor privind siguranţa produselor de origine animală, modalităţile de prevenire a toxiinfecţiilor şi a zoonozelor;
    40) exercitarea altor atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate;
    41) supravegherea exploatării păşunilor şi obiectivelor acvatice piscicole, stupinelor, producerii şi comercializării nutreţurilor, premixurilor şi adaosurilor vitamino-proteice, altor aditivi furajeri;
    42) controlul asupra respectării regulilor şi parametrilor normativi la creşterea, întreţinerea, nutriţia animalelor şi comercializarea lor;
    43) controlul asupra îndeplinirii normelor stabilite în vederea organizării activităţii de selecţie şi reproducţie în zootehnie, evidenţei zootehnice a animalelor;
    44) supravegherea respectării metodologiei şi standardelor în vigoare la evaluarea materialului seminal, categoriei, performanţelor productive ale animalelor, calităţii producţiei zootehnice evaluate de către producători, colectori şi procesatori;
    45) controlul testării (bonitării) corecte a animalelor reproducătoare, verificării şi aprecierii lor după calitatea descendenţilor şi productivitatea proprie;
    46) supravegherea utilizării masculilor-reproducători de diferite specii de animale, autorizarea lor pentru participarea la reproducţie;
    47) monitorizarea şi asigurarea controlului asupra importului/exportului resurselor zootehnice de prăsilă;
    48) participarea la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă;
    49) certificarea materialului genitoriu de prăsilă;
    50) ţinerea registrului şi eliberarea paşapoartelor stupinelor;
    51) monitorizarea procedurii de comercializare a animalelor de prăsilă, eliberarea certificatelor de rasă şi ţinerea registrului acestor certificate;
    52) supravegherea respectării prevederilor legislaţiei la activităţile sectorului zootehnic subvenţionate de stat;
    53) iniţierea procedurii de excludere a fermelor zootehnice din categoria de prăsilă.
    [Pct.7 al.(41)-(53) introduse prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
     8. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi, organizaţii şi instituţii ce activează în domenii ce ţin de competenţa sa;
    2) să beneficieze de bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice, financiare, fiscale, economice, juridice etc.;
    3) să aplice, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, măsuri în vederea realizării direcţiilor prioritare ale programului de activitate al Agenţiei;
    4) să convoace consfătuiri cu participarea factorilor de decizie ai ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, instituţiilor ştiinţifice şi ai altor organe în problemele ce ţin de competenţa sa;
    5) să administreze mijloacele bugetare şi mijloacele speciale de care dispune, conform legislaţiei în vigoare;
    6) să controleze şi să evalueze activitatea exploataţiilor de animale, fermelor de carantină, celor cu animale de vînat, parcurilor, rezervaţiilor naţionale şi grădinilor zoologice, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, plasează pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ şi produse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale de uz veterinar, deşeuri, produse de origine animală ce nu sînt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii prime utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor;
    7) să constate contravenţiile şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    [Pct.8 subpct.7) în redacţia HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]
    8) să exercite controlul asupra respectării prescripţiilor înaintate referitoare la încălcările depistate;
    9) să monitorizeze şi să evalueze activitatea instituţiilor subordonate;
    10) să redimensioneze circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală, în funcţie de complexitatea activităţii şi efectivului de animale, precum şi de numărul şi amplasarea obiectivelor supuse supravegherii sanitar-veterinare de stat;
    11) exercită drepturi şi împuterniciri necesare pentru realizarea sarcinilor sale de bază, stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate;
    12) să înainteze materialele respective în judecată pentru restituirea forţată a mijloacelor financiare primite de către persoanele fizice şi juridice din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli şi care au admis, înainte de termenul stabilit în Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, înstrăinarea sau pierirea animalelor, înstrăinarea, pierderea sau distrugerea utilajelor tehnologice procurate prin subvenţionare.
    [Pct.8 al.12) introdus prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
III. Organizarea activităţii Agenţiei
    9. Agenţia este condusă de directorul general, numit în şi eliberat din funcţie prin  hotărîre de Guvern, la propunerea ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    10. Directorul general al Agenţiei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să dispună de studiile şi calificarea corespunzătoare, inclusiv de o experienţă relevantă şi cunoştinţe performante în domeniul medicinei veterinare.
    11. Directorul general are doi vicedirectori, care coordonează domeniile de specialitate din cadrul Agenţiei, numiţi în şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, la propunerea directorului general. Vicedirectorii se subordonează nemijlocit directorului general şi îşi organizează activitatea în cadrul Agenţiei în limitele împuternicirilor atribuite.
    12. Directorul general al Agenţiei:
    1) conduce întreaga activitate a Agenţiei, pe care o reprezintă în relaţiile cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, alte autorităţi sau organizaţii, precum şi cu  persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate;
    2) poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, pentru utilizarea raţională a mijloacelor bugetare, integritatea mijloacelor financiare şi a valorilor materiale, autenticitatea indicilor cuprinşi în evidenţa contabilă şi în dările de seamă;
    3) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi directivelor ministrului agriculturii şi industriei alimentare, precum şi îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor ce decurg din  prevederile prezentului Regulament şi ale altor acte normative;
    4) delimitează obligaţiile vicedirectorilor şi ale conducătorilor subdiviziunilor Agenţiei;
    5) dirijează activitatea Consiliului consultativ al Agenţiei şi prezidează şedinţele acestuia;
    6) numeşte în şi eliberează din funcţie salariaţii Agenţiei, precum şi conducătorii şi adjuncţii conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei, le aplică măsuri de stimulare şi sanţiuni disciplinare, conform legislaţiei în vigoare;
    7) modifică, în limitele fondului stabilit de remunerare a muncii şi în cadrul efectivului-limită, statele de personal ale aparatului central al Agenţiei şi instituţiilor din subordine;
    8) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei şi ale instituţiilor din subordine;
    9) emite ordine şi decizii, în limita competeţelor stabilite de legislaţie, şi controlează executarea lor;
    10) semnează documente financiare şi de altă natură;
    11) aprobă componenţa nominală şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al Agenţiei;
    12) aprobă delegările şi deplasările în ţară şi în străinătate ale personalului Agenţiei şi conducătorilor instituţiilor din subordine;
    14) exercită şi alte împuterniciri, atribuite prin legislaţia în vigoare;
    13) prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare rapoarte privind activitatea Agenţiei.
    În lipsa directorului general, funcţiile acestuia le exercită un vicedirector, desemnat de directorul general.
    13. În cadrul Agenţiei funcţionează un Consiliu consultativ. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ se aprobă prin ordinul directorului general. Deciziile Consiliului consultativ se pun în aplicare prin ordinul directorului general.
    14. Vicedirectorii şi conducătorii subdiviziunilor, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Agenţiei.
    15. Dreptul de primă semnătură pe toate actele Agenţiei îl deţine directorul general.
     În lipsa directorului general, dreptul de primă semnătură revine unuia din vicedirectori.
    16. Agenţia asigură îndeplinirea atribuţiilor în mod transparent şi face publice rapoartele de activitate şi alte documente de interes public, în condiţiile legii.
IV. Dispoziţii speciale
    17. Reorganizarea şi lichidarea Agenţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    18. În cazul reorganizării sau lichidării Agenţiei, salariaţilor li se asigură respectarea tuturor drepturilor şi intereselor, în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1183
din 20 octombrie 2008
STRUCTURA APARATULUI
Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
Produselor
de Origine Animală
    Conducerea
    Direcţia supraveghere sanitar-veterinară
    Direcţia trasabilitate şi siguranţa produselor de origine animală
    Direcţia analiza riscului şi coordonarea laboratoarelor
    Direcţia coordonarea posturilor de control sanitar-veterinar
    Direcţia finanţe şi contabilitate
    Direcţia administrare şi management intern
    Secţia resurse umane
    Serviciul juridic
    Serviciul audit intern
    [Anexa nr.2 în redacţia HG287 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.326]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1183
din  20 octombrie 2008

LISTA
instituţiilor în care Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru
Siguranţa
Produselor de Origine Animală exercită
funcţia de fondator

    Instituţia Publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
    [Anexa nr.3 modificată prin HG638 din 29.08.12, MO181-184/31.08.12 art.692]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.1183
 din 20 octombrie 2008

POSTURILE DE CONTROL SANITAR-VETERINAR
al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat aflate
în regim
de import, tranzit sau export din structura Agenţiei
Sanitar-Veterinare
şi pentru Siguranţa Produselor de
Origine Animală (cu statut de secţie/serviciu)

Nr. d/o
Posturile de control sanitar-veterinar
 

Efectivul-limită
al medicilor
veterinari oficiali

1.
Postul de control sanitar-veterinar Briceni
4
2.
Postul de control sanitar-veterinar Criva, Briceni
4
3.
Postul de control sanitar-veterinar Cahul
2
4.
Postul de control sanitar-veterinar Giurgiuleşti, Cahul
5
5.
Postul de control sanitar-veterinar Căuşeni
2
6.
Postul de control sanitar-veterinar Leuşeni, Hînceşti
5
7.
Postul de control sanitar-veterinar Ocniţa
4
8.
Postul de control sanitar-veterinar Otaci, Ocniţa
4
9.
Postul de control sanitar-veterinar Tudora, Ştefan Vodă
4
10.
Postul de control sanitar-veterinar Ungheni
4
11.
Postul de control sanitar-veterinar Sculeni, Ungheni
4
12.
Postul de control sanitar-veterinar Chişinău
3
13.
Postul de control sanitar-veterinar Aerogara, Chişinău
4
14.
Postul de control sanitar-veterinar Bălţi
2
Total
51
   
    [Anexa nr.4 în redacţia HG287 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.326]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG1031 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.13]
Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr. 1183
din 20 octombrie 2008
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    2. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.403), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    poziţiile „Serviciul Veterinar de Stat” şi „Serviciul Veterinar de Stat la Frontieră şi în Transporturi” se exclud;
    sintagma „Inspectoratul Veterinar de Stat” se substituie prin sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, iar în coloanele a doua şi a patra cifra “220”, se substituie prin cifrele “966” şi, respectiv, „911”, iar coloana a treia se completează cu cifra „55”.
    3. Anexa nr. 12 la Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 116-120, art. 711), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 1, litera „d) Serviciul Sanitar-Veterinar pe lîngă Direcţia agricultură şi alimentaţie” se exclude;
    la punctul 2, compartimentul „d) Serviciul sanitar-veterinar pe lîngă Direcţia agricultură şi alimentaţie” se exclude.
    4. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.770), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  în anexa nr. 1 la poziţia „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” coloana a doua liniuţa se substituie cu sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine”, iar în coloana a treia sintagma „Inspectoratul veterinar de stat” se substituie prin sintagma „Direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală”;
    în anexa nr. 2, subpoziţia „Inspectoratul veterinar de stat” va avea următorul  cuprins:
    „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală
    Anenii Noi – 21
    Basarabeasca – 10
    Briceni – 24
    Cahul – 29
    Cantemir – 16
    Călăraşi – 22
    Căuşeni – 22
    Cimişlia – 20
    Criuleni – 22
    Donduşeni – 21
    Drochia – 25
    Dubăsari – 12
    Edineţ – 26
    Făleşti – 29
    Floreşti – 31
    Glodeni – 21
    Hînceşti – 30
    Ialoveni – 21
    Leova – 20
    Nisporeni – 20
    Ocniţa – 20
    Orhei – 30
    Rezina – 20
    [Poziţia modificată prin rectificarea MO206-207/18.11.08, pag.21]
    Rîşcani – 21
    Sîngerei – 21
    Soroca – 28
    Străşeni – 24
    Şoldăneşti – 20
    Ştefan Vodă – 21
    Taraclia – 15
    Teleneşti – 24
    Ungheni – 30
    U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) – 50, inclusiv: Comrat -24; Ceadîr- Lunga -16; Vulcăneşti - 10
    mun.Chişinău – 54
    mun. Bălţi – 38”
    Total pe serviciu constituit în teritoriu – 858
    Organul central al serviciului (anexa nr.1) – 55
    Total pe republică – 966”.
    5. La subpunctul 4.2. al punctului 4 din Regulamentul organizării controalelor de stat complexe specializate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 26 iulie 2004 „Privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.131, art.1034), sintagma „Inspectoratul Veterinar de Stat” se substituie prin sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    6. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.323 din 23 martie 2005 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania cu privire la colaborarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Chişinău la 1 noiembrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art. 372), cuvintele „Direcţia Generală Medicină Veterinară cu Inspectoratul de Stat al” se substituie prin cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală din subordinea”.
    [Pct.7 abrogat prin HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875]
    8. La compartimentul „III. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” din Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1047), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Veterinar de Stat” se substituie prin sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    9. La punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 119 din 7 februarie 2007 „Cu privire la Întreprinderea de Stat “Registrul animalelor”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art.135) cuvintele „ , subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclud şi se introduce o nouă propoziţie, cu următorul cuprins: „ Funcţiile de fondator al Întreprinderii de Stat „Registrul Animalelor” vor fi exercitate de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    10. În anexa nr. 1 la Strategia Naţională în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2008-2012, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 5 din 14 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 14-15, art. 76), sintagma „Legea nr.1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitor, 1993, nr.8, art.239)” se substituie prin sintagma „Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 51-54, art. 153)”.
    11. Regulamentul privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.321 din 18 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 63-65, art. 404), se modifică după cum urmează:
    la punctul 11:
    în alineatul unu, cuvintele „în 2 exemplare” se exclud, iar după cuvîntul „stat” se introduc cuvintele „ , rusă sau engleză”;
    din subpunctul 3), cuvintele „(copia carnetului de muncă)” se exclud;
    subpunctul 5) se completează în final cu cuvintele „ în limba de stat”;
    la punctul 14 alineatul unu, cifra „2” se substituie prin cifra „5”.