HGA1188/2008
ID intern unic:  329481
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1188
din  21.10.2008

cu privire la aprobarea Regulamentului,
structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Transporturi

Publicat : 28.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 193-194     art Nr : 1199
    Abrogată prin HG695 din 18.11.09, MO169-170/24.11.09 art.774

    MODIFICAT
   
HG447 din 22.07.09, MO115-117/24.07.09 art.504
    HG436 din 16.07.09, MO115-117/24.07.09 art.498
    HG260 din 03.04.09, MO67-71/10.04.09 art.313

    În temeiul art.20 pct. 2) şi art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Transporturi, conform anexei nr.1;
    structura aparatului central al Agenţiei Transporturi, conform anexei nr.2;
    lista instituţiilor subordonate Agenţiei Transporturi, conform anexei nr.3;
    lista societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Agenţia Transporturi, conform anexei nr.4;
    lista întreprinderilor fondate de Agenţia Transporturi, conform anexei nr.5.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Transporturi în număr de 37 de unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

    PRIM-MINISTRU                                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                      Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                             Mariana Durleşteanu

    Nr. 1188. Chişinău, 21 octombrie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1188
din 21 octombrie 2008
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Transporturi
I. Dispoziţii generale
    1. Agenţia Transporturi (în continuare - Agenţia) este autoritatea administrativă centrală care elaborează şi promovează politica statului în domeniul transporturilor, se subordonează Guvernului şi are sediul în municipiul Chişinău.
    2. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei şi legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi ale prezentului Regulament.
    3. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile bunei activităţi.
    4. În scopul realizării politicii statului în domeniul transporturilor, pe lîngă Agenţie pot funcţiona, pe bază de autogestiune şi autonomie financiară, instituţii şi organizaţii fără atribuţii de reglementare, dacă legislaţia în vigoare nu stabileşte altfel.
    5. În vederea executării atribuţiilor care îi revin, Agenţia colaborează cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţi ale administraţiei publice locale, organisme internaţionale.
    6. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile oficiale ale statelor străine Agenţia acţionează în limitele competenţelor sale.
    7. Agenţia îşi exercită atribuţiile în următoarele domenii ale transporturilor: feroviar, aviaţie civilă, auto, naval.
II. Funcţiile, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Agenţiei
    8. În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniile vizate, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:
    a) promovarea politicii statului de favorizare a mediului de afaceri în domeniul transporturilor;
    b) elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    c) dezvoltarea şi renovarea permanentă a capacităţilor juridice, analitice, decizionale, de monitorizare, tehnologice şi financiare ale domeniilor aflate în competenţa sa în vederea satisfacerii cerinţelor celorlalte sectoare ale economiei naţionale în ceea ce priveşte dezvoltarea transporturilor şi exploatarea acestora;
    d) implementarea şi monitorizarea realizării prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul transporturilor;
    e) instituirea comisiilor mixte, grupurilor de lucru ale căror activitate este reglementată prin acorduri, tratate interstatale, interguvernamentale la nivel bilateral şi multilateral în domeniul transporturilor;
    f) elaborarea proiectului bugetului anual al Agenţiei şi, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor privind alocarea suplimentară a mijloacelor financiare pentru acţiuni concrete; exercitarea controlului asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare.
    9. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii generale:
    a) elaborează şi promovează politica statului în domeniul transporturilor;
    b) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniilor de competenţă şi exercită controlul realizării acesteia, determină scopurile strategice prioritare şi sarcinile tactice în activitatea sa, elaborează şi promovează acţiuni în vederea realizării acestora;
    c) monitorizează şi evaluează implementarea şi impactul politicilor sectoriale;
    d) gestionează baza de date pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor;
    e) racordează politicile existente la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană;
    f) analizează politicile elaborate în scopul asigurării corespunderii acestora cu strategiile şi programele naţionale;
    g) fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, gestionează mijloacele financiare alocate din bugetul de stat şi din creditele externe în domeniile de competenţă;
    h) exercită funcţiile de proprietar al patrimoniului statului şi de fondator al întreprinderilor de stat prin intermediul reprezentanţilor statului în societăţile economice al căror capital social include cota statului, desemnaţi la propunerea directorului general al Agenţiei;
    i) participă la elaborarea şi promovarea politicii de stat şi elaborează propuneri referitor la direcţiile strategice de dezvoltare în sfera ştiinţei şi inovării, conform domeniilor de competenţă;
    j) organizează activitatea de constituire a bazei de date statistice proprii privitoare la domeniile de competenţă;
    k) promovează dezvoltarea pieţei libere şi asigură condiţiile unui mediu concurenţial în cadrul fiecărui domeniu de competenţă;
    l) elaborează principii, metode şi forme de realizare a politicilor structurale, economice, financiare şi investiţionale în domeniile de competenţă;
    m) iniţiază şi negociază, în numele Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte tratate internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora;
    n) prezintă Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratate internaţionale, acorduri bilaterale sau multilaterale în domeniile de competenţă:
    o) reprezintă interesele statului şi exercită dreptul de membru în cadrul organismelor internaţionale pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi organisme internaţionale interesate;
    p) stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia agenţilor economici;
    q) susţine şi consultă autorităţile administraţiei publice locale în probleme ce vizează realizarea programelor de investiţii şi aplicarea reglementărilor specifice în domeniile de competenţă;
    r) asigură fundamentarea şi coordonarea programelor referitoare la dezvoltarea domeniilor de competenţă;
    s) coordonează avizele de specialitate privind obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi privind lucrările de interes naţional finanţate din alte surse;
    t) elaborează proiecte de acte normative şi emite acte normative în domeniul de competenţă pentru armonizarea bazei normative şi legislative cu standardele europene şi internaţionale;
    u) întreprinde măsuri pentru crearea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării reţelei naţionale a coridoarelor internaţionale de transport;
    v) întreprinde măsuri pentru realizarea angajamentelor în domeniile de competenţă în cadrul dezvoltării relaţiilor cu Uniunea Europeană;
    w) elaborează şi implementează proiecte de dezvoltare a infrastructurii în domeniile de competenţă în cadrul colaborării transfrontaliere.
    10. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii specifice:
    a) emite reguli, cerinţe, proceduri de autorizare a intrării/ieşirii în/din ţară, a tranzitării ţării de către mijloacele de transport, precum şi elaborează şi aprobă căi de intrare, în cazurile prevăzute de lege;
    b) emite reglementări tehnice în domeniile de competenţă;
    c) promovează politica statului în vederea creării parcului naţional al mijloacelor de transport, inclusiv întreţinerea, reparaţia şi modernizarea acestuia;
    d) determină direcţiile prioritare în domeniul politicii tarifare;
    e) pregăteşte şi asigură implementarea şi supravegherea respectării prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul transporturilor prin intermediul instituţiilor şi organizaţiilor din domeniile de competenţă;
    f) ţine Registrul aerian al Republicii Moldova;
    g) aprobă căile aeriene şi regulile de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    h) stabileşte, în comun cu Ministerul Apărării, zonele interzise şi cu restricţii din spaţiul aerian al Republicii Moldova, modul de coordonare a zborurilor civile şi militare în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    i) autorizează exploatarea rutelor regulate de pasageri de către transportatorii licenţiaţi conform procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare;
    j) desemnează organul responsabil pentru prestarea serviciilor de trafic aerian în spaţiul aerian al Republicii Moldova, inclusiv prestarea serviciilor meteorologice, a serviciilor de informare aeronautică, a serviciilor de comunicaţii aeronautice;
    k) desemnează instituţia medicală pentru examinarea medicală a personalului aeronautic;
    l) aprobă Publicaţiile de Informare Aeronautică (AIP) şi supraveghează activitatea de informare aeronautică;
    m) coordonează operaţiunile de căutare şi salvare în cazul accidentelor produse pe teritoriul Republicii Moldova, investighează accidentele şi incidentele aeronautice civile, feroviare şi navale produse pe teritoriul Republicii Moldova şi participă la investigarea accidentelor şi incidentelor aeronautice civile, feroviare şi navale produse în afara teritoriului Republicii Moldova cu implicarea navelor aeriene, navelor marine şi fluviale, locomotivelor înregistrate în sau care aparţin Republicii Moldova;
    n) în comun cu organele de specialitate abilitate şi/sau autorităţile administraţiei publice locale, eliberează autorizaţii pentru construcţia/reconstrucţia gărilor şi staţiilor auto, terminalelor logistice, aerodromurilor (aeroporturilor) civile;
    o) înregistrează aerodromurile (aeroporturile) civile;
    p) coordonează lucrările de construcţie/reconstrucţie în zonele aerodromurilor (aeroporturilor) civile;
    q) examinează cererile şi eliberează certificatele de operator aerian;
    r) examinează cererile, eliberează autorizaţii pentru efectuarea zborurilor regulate şi neregulate;
    s) elaborează reglementări speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale;
    t) emite reglementări de aplicare a normelor de securitate aeronautică;
    u) verifică şi aprobă, în cazurile stabilite în lege:
    - taxele pentru serviciile de navigare aeriană;
    - taxele pentru serviciile meteorologice în domeniul aviaţiei civile;
    - taxele pentru serviciile aeroportuare;
    - tarifele pentru transportul aerian de călători şi bagaje, mărfuri şi poştă;
    - tarifele pentru transporturile auto de călători şi bagaje în traficul suburban, interurban şi internaţional;
    - tarifele pentru transportul feroviar de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii;
    v) colectează şi evaluează date statistice, alte date prezentate de persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniile de competenţă;
    w) propune Guvernului candidatura directorilor Agenţiei Naţionale Transporturi Auto şi ai Instituţiei publice din domeniul aviaţiei civile;
    x) numeşte în şi eliberează din funcţie vicedirectorii Agenţiei Naţionale Transporturi Auto şi ai Instituţiei publice din domeniul aviaţiei civile;
    y) autorizează deschiderea şi/sau închiderea, suspendarea rutelor regulate de transport auto de pasageri.
    11. Agenţia Transporturi, prin intermediul instituţiilor subordonate, în cazurile prevăzute de lege, asigură realizarea următoarelor atribuţii specifice în domeniul aviaţiei civile:
    a) supravegherea respectării cerinţelor de siguranţă a zborurilor şi securităţii aeronautice de către operatorii aerieni, operatorii de aerodromuri (aeroporturi), furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană, alte persoane fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;
    b) eliberarea şi validarea certificatelor de navigabilitate pentru aeronavele civile şi altă tehnică aeronautică;
    c) supravegherea respectării cerinţelor de navigabilitate de către operatorii de aeronave civile şi întreprinderile care execută lucrări de reparaţie şi întreţinere a tehnicii aeronautice pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) eliberarea autorizaţiilor pentru instalarea echipamentului de radiocomunicaţie la bordul aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova şi supravegherea utilizării lui;
    e) supravegherea asigurării metrologice în aviaţia civilă;
    f) eliberarea autorizaţiilor şi supravegherea exploatării radioemiţătoarelor în banda de frecvenţe stabilită pentru aviaţia civilă;
    g) eliberarea şi validarea certificatelor pentru personalul aeronautic;
    h) aprobarea programelor de instruire pentru personalul aeronautic;
    i) supravegherea instituţiilor medicale pentru examinarea personalului aeronautic;
    j) certificarea şi supravegherea exploatării aerodromurilor (aeroporturilor) civile, altor servicii şi instalaţii de la sol;
    k) supravegherea exploatării aeronavelor civile;
    l) autorizarea transportării substanţelor periculoase la bordul aeronavelor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    m) supravegherea respectării reglementărilor speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale;
    n) supravegherea efectuării zborurilor regulate şi neregulate.
    12. Agenţia Transporturi, prin intermediul instituţiilor subordonate, în cazurile prevăzute de lege, asigură realizarea următoarelor atribuţii specifice în domeniul transportului auto:
    a) implementarea prevederilor şi cerinţelor acordurilor internaţionale şi convenţiilor în domeniul transportului auto la care Republica Moldova este parte, actelor legislative şi normative naţionale ce reglementează activitatea transportului auto de mărfuri şi călători;
    b) monitorizarea procesului de comandare, primire, eliberare şi perfectare a autorizaţiilor multilaterale CEMT (Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport), utilizate de către agenţii transportatori autohtoni, şi elaborarea dărilor de seamă pentru prezentarea acestora către Secretariatul CEMT;
    c) monitorizarea procesului de editare, efectuare a schimbului de autorizaţii internaţionale unitare cu ţările străine în conformitate cu acordurile bilaterale şi eliberarea acestora agenţilor transportatori din Republica Moldova;
    d) verificarea şi sistematizarea informaţiei privind utilizarea autorizaţiilor internaţionale unitare de către agenţii transportatori autohtoni;
    e) eliberarea permiselor de activitate pe rutele regulate de călători agenţilor transportatori licenţiaţi în modul stabilit de lege şi autorizaţi de către organul central de specialitate al administraţiei publice;
    f) admiterea agenţilor transportatori autohtoni la efectuarea transporturilor internaţionale ocazionale de călători, conform cerinţelor Acordului INTERBUS (Acordul privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul), şi ţinerea Registrului respectiv;
    g) monitorizarea îndeplinirii de către agenţii transportatori străini pe teritoriul Republicii Moldova şi a transportatorilor autohtoni care efectuează transporturi internaţionale a condiţiilor acordurilor internaţionale AETR (Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele) şi INTERBUS;
    h) comandarea şi monitorizarea utilizării cartelelor pentru tahografele digitale de către persoanele fizice şi juridice, în cazurile prevăzute de lege;
    i) monitorizarea respectării de către agenţii transportatori a prevederilor şi cerinţelor acordurilor internaţionale ADR (Acordul european referitor la traficul rutier internaţional de mărfuri periculoase) şi ATP (Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi), Regulamentului transportului mărfurilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova;
    j) monitorizarea procesului tehnologic efectuat de către agenţii transportatori, gările şi staţiile auto;
    k) combaterea transportului ilicit de călători şi monitorizarea activităţii staţiilor de testare, în comun cu reprezentanţii instituţiilor de resort şi ai asociaţiilor patronale;
    l) monitorizarea respectării procesului tehnologic de către organismele de certificare abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare, prestarea serviciilor de transport auto de călători, reparaţia şi deservirea tehnică, precum şi a pieselor de schimb;
    m) eliberarea actelor în conformitate cu Nomenclatorul permiselor şi certificatelor, aprobat în modul stabilit de Guvern;
    n) organizarea şi participarea la lucrările comisiilor mixte, în limitele competenţei;
    o) monitorizarea şi implementarea prevederilor protocoalelor şedinţelor comisiilor mixte desfăşurate;
    p) reprezentarea şi apărarea intereselor agenţilor transportatori autohtoni în relaţiile cu organele similare din alte state;
    q) desfăşurarea sondajelor şi efectuarea analizei tendinţelor de dezvoltare a transportului internaţional;
    r) eliberarea carnetelor INTERBUS şi a carnetelor foaie de parcurs (CFP) pentru ţările străine care nu au aderat la Acordul INTERBUS.
    13. Agenţia are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să adopte, să aprobe, să modifice sau să anuleze, în limitele competenţelor sale stabilite prin lege, ordine şi dispoziţii, instrucţiuni, regulamente, prescripţii tehnice pentru toţi participanţii la activităţile din domeniile de competenţă;
    b) să înainteze Guvernului propuneri privind dezvoltarea sau reorganizarea ramurii şi perfecţionarea cadrului legislativ aferent;
    c) să fondeze, să reorganizeze sau să lichideze întreprinderi de stat în transport, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare;
    d) să instituie consilii tehnico-ştiinţifice şi de experţi, comisii de autorizare;
    e) să organizeze şi să asigure controlul activităţii întreprinderilor din domeniile de competenţă, în limitele stabilite prin lege;
    f) să antreneze, în comun cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, organizaţii şi întreprinderi, specialişti pentru controlul respectării legislaţiei ce reglementează funcţionarea tuturor categoriilor de transport;
    g) să solicite întreprinderilor şi organizaţiilor, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, prezentarea informaţiilor şi materialelor necesare pentru realizarea sarcinilor sale, conform legislaţiei în vigoare;
    h) să promoveze o politică consecventă de stabilire a normelor tehnice în domeniile de activitate, avînd drept scop modernizarea lor şi atragerea investiţiilor în infrastructura din domeniile de competenţă;
    i) să stabilească modul de asigurare a integrităţii mărfurilor transportate şi a obiectelor din complexul de transport;
    j) să introducă norme şi reguli unice pentru asigurarea securităţii transportului şi să aprobe măsuri de prevenire şi lichidare a consecinţelor avariilor în transport;
    k) să asigure supravegherea respectării normelor existente de protecţie a muncii şi a mediului, precum şi a cerinţelor de asigurare a securităţii circulaţiei, în conformitate cu legislaţia naţională;
    l) să asigure examinarea la timp a demersurilor, petiţiilor şi propunerilor cetăţenilor şi să ia măsuri pentru lichidarea deficienţelor în sfera transporturilor;
    m) să autorizeze, potrivit legii, transmiterea în locaţiune sau depunerea în gaj a patrimoniului, comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe ale întreprinderilor de stat al căror fondator este;
    n) să solicite, în modul stabilit, de la autorităţile administraţiei publice, precum şi de la persoanele fizice şi juridice care activează în domeniile de competenţă pe teritoriul Republicii Moldova informaţiile necesare privind chestiunile ce ţin de competenţa Agenţiei, conform procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare.
III. Principiile de organizare a activităţii
    14. Agenţia este condusă de directorul general, numit în şi eliberat din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    15. Directorul general are un vicedirector, numit în şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea directorului general.
    16. Directorul general:
    a) poartă răspundere personală pentru îndeplinirea conformă a sarcinilor atribuite Agenţiei, pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare ale Agenţiei, pentru integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici generali;
    b) asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, inclusiv respectarea prezentului Regulament;
    c) delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile directorilor, şefilor de direcţii şi secţii ale Agenţiei în ceea ce priveşte dirijarea domeniilor de activitate, inclusiv ale conducătorilor instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor din subordine;
    d) negociază şi încheie, în condiţiile legii, acorduri interguvernamentale şi interministeriale în domeniul transporturilor, supraveghează realizarea lor, reprezintă Republica Moldova în organismele internaţionale, potrivit competenţelor sale şi legislaţiei în vigoare;
    e) aprobă schema de încadrare în limita efectivului aprobat de Guvern, cu un fond de retribuire a muncii conform actelor legislative şi normative în vigoare;
    f) în caz de necesitate, operează modificări în structura internă a subdiviziunilor aparatului central, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului;
    g) aprobă regulamentele subdiviziunilor aparatului central şi statutele întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate nemijlocit Agenţiei;
    h) angajează şi eliberează din funcţie personalul din aparatul Agenţiei şi, în cazurile stabilite prin lege, conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor subordonate şi ai întreprinderilor de stat al căror fondator este, stabileşte condiţiile de retribuire a muncii şi condiţiile de premiere şi aplică sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    i) aprobă componenţa şi regulamentul consiliilor tehnico-ştiinţifice;
    j) emite ordine ce ţin de atribuţiile Agenţiei. În lipsa directorului general, ordinele sînt emise în numele acestuia de către vicedirectorul general sau de către o altă persoană desemnată prin ordinul directorului general.
    17. În cadrul Agenţiei se constituie şi funcţionează Colegiul Agenţiei, cu rol consultativ. În activitatea sa Colegiul se călăuzeşte de regulamentul intern, aprobat de directorul general. Colegiul Agenţiei este constituit din 7 membri: directorul general al Agenţiei Transporturi, directorul Agenţiei Naţionale Transporturi Auto, directorul Instituţiei publice din domeniul aviaţiei civile, directorul Instituţiei publice “Căpitănia Portului Giurgiuleşti”, directorul general al Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova”, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transporturilor şi Drumurilor şi copreşedintele-coordonator al Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor. În cazul eliberării membrilor Colegiului Agenţiei din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unor noi hotărîri de Guvern.
    18. Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul general şi vicedirectorul general. Semnăturile pe actele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de directorul general, iar în absenţa acestuia - de vicedirectorul general în următoarele forme: semnătură personală, semnătură digitală.
    19. Aparatul Agenţiei asigură realizarea deciziilor luate de conducerea Agenţiei.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1188 din 21 octombrie 2008
Structura
aparatului central al Agenţiei Transporturi
    Conducerea Agenţiei
    Direcţia transport terestru
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia relaţii externe şi integrare europeană
    Secţia juridică
    Serviciul transport aerian
    Serviciul transport naval
    Serviciul de investigare
    Serviciul contabilitate
    Serviciul personal şi secretariat
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.1188 din 21 octombrie 2008
LISTA
instituţiilor subordonate Agenţiei Transporturi
    Instituţia publică “Căpitănia Portului “Giurgiuleşti”
    Instituţia publică “Agenţia Naţională Transport Auto”

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr.1188 din 21 octombrie 2008

LISTA
societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni
ale statului este administrat de Agenţia Transporturi

Denumirea organizaţiei
Sediul (localitatea)
S.A. „Sky Alliance”
Mun.Chişinău
S.A. „Aeroport Catering”
Mun.Chişinău
S.A. „Aeroport Handling”
Mun.Chişinău
S.A. „Baza de Transport Auto nr.35”
Or. Sîngerei
S.A. „Parcul de Autobuze din Bălţi”
Mun.Bălţi

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
nr.1188 din 21 octombrie 2008
LISTA
întreprinderilor fondate de Agenţia Transporturi
    Î.S. “Combinatul Republican de Instruire Auto”
    Î.S. “Calea Ferată din Moldova”
    Î.S. “Gările şi Staţiile Auto”
    Î.S. “Servicii Transport Auto”
    Î.S. “Indferotrans”
    Î.S. “Trustul “Confercăi”
    Î.S. “Portul Fluvial Ungheni”
    Î.S. “Bacul Molovata”
    Î.S. “Registrul Naval”
    Î.S. “Pita Service”
    Î.S. Asociaţia comercială feroviară “La popas”
    Î.S. “Direcţia pentru Exploatarea Locuinţelor”
    Î.S. Compania Aeriană “Air Moldova”
    Î.S. “MoldATSA”
    Î.S. “Moldaeroservice”
    Î.S. “Centrul Aeronautic de Instruire”
    Î.S. “Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile”   
    [Anexa nr.5 modificată prin HG447 din 22.07.09, MO115-117/24.07.09 art.504]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG436 din 16.07.09, MO115-117/24.07.09 art.498]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG260 din 03.04.09, MO67-71/10.04.09 art.313]
Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului
nr.1188 din 21 octombrie 2008
Hotărîrile Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.581 din 15 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.626).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1275 din 6 noiembrie 2006 “Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 15 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.174-177, art.1336).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 6 aprilie 2007 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.54-56, art.414).
    4. Punctul 2 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 11 august 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectului-limită ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.154-156, art.962).