LPC206/2008
ID intern unic:  329500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 206
din  09.10.2008
pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr.149-XVI din
8 iunie 2006  privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura
Publicat : 31.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 195-196     art Nr : 708
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Anexa nr. 2 la Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art. 597), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în capul de tabel coloana 4, cuvintele “o bucată” se substituie prin cuvintele “un exemplar”;
    poziţiile 1-18 şi 49 vor avea următorul cuprins:
  
„1.
Morun
Huso huso
225
2.
Nisetru pontic

Acipenser gueldenstaedti colchicus

225
3.
Păstrugă
Acipenser stellatus
225
4.
Viză
Acipenser nudiventris
225
5.
Poliodon
Polyodon spathula
225
6.
Babuşcă pontică
Rutilus frisii
225
7.
Văduviţă
Leuciscus idus
200
8.
Mreană de Nipru
Barbus barbus borysthenicus
225
9.
Mreană vînătă
Barbus meridionalis petenyi
200
10.
Mreană comună
Barbus barbus
200
11.
Ţigănuş
Umbra krameri
250
12.
Lostriţă
Hucho hucho
200
13.
Pietrar
Zingel zingel
200
14.
Fusar
Aspro streber
200
15.
Chişcar ucrainean
Eudontonyzon mariae
200
16.
Mihalţ
Lota lota
200
17.
Cegă
Acipenser ruthenus
175
18.
Morunaş
Vimba vimba
150”
 
 
„49.
Clean mic
Leuciscus leuciscus
25”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          MARIAN  LUPU

    Nr.206-XVI. Chişinău, 9 octombrie 2008.