LPC220/2008
ID intern unic:  329567
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 220
din  24.10.2008
pentru modificarea şi completarea anexei nr.5 la Legea
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar 
Publicat : 07.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 198-200     art Nr : 723
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.
– Anexa nr.5 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La compartimentul „Departamentul de executare de pe lîngă Ministerul Justiţiei”:
    titlul compartimentului va fi:
    „Departamentul de executare”;
    textele ultimelor trei poziţii se vor expune după cum urmează:
    „Executor judecătoresc principal; consilier de probaţiune principal; specialist principal”;
    „Executor judecătoresc superior; consilier de probaţiune superior; specialist coordonator”;
    „Executor judecătoresc; consilier de probaţiune; specialist”.
    2. La punctul 1 din note, după cuvintele „Executorii judecătoreşti” se introduc cuvintele  „ , consilierii de probaţiune”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.220-XVI. Chişinău, 24 octombrie 2008.