LPC210/2008
ID intern unic:  329617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 210
din  17.10.2008
pentru modificarea şi completarea  Legii nr.1308-XIII  din 25 iulie 1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 14.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 740
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147–149, art.1161), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    alineatul (1) se exclude;
    la alineatul (2):
    cuvintele „sau la preţ liber, inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele „ , prin concurs sau la licitaţie”;
    după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – pentru terenurile proprietate publică a statului;”
    litera b) se completează în final cu cuvintele „a unităţii administrativ-teritoriale”.
    2. La articolul 4:
    alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Vînzarea-cumpărarea terenurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale la decizia consiliului respectiv, iar a terenurilor din domeniul privat al statului – de către Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului. Vînzătorul soluţionează toate problemele referitoare la construcţiile, instalaţiile inginereşti, plantaţiile multianuale şi la alte bunuri imobile amplasate pe aceste terenuri.”
    „(4) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică se efectuează cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate, se achită cel puţin 50% din preţul terenului. Restul plăţii pentru terenurile aferente utilizate în procesul tehnologic poate fi eşalonat pe o perioadă de pînă la 3 ani şi se va efectua trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor în funcţie de nivelul inflaţiei calculat de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare pînă la data efectuării plăţii. În cazul neachitării plăţii în termenele stabilite în contract, cumpărătorul plăteşte pentru fiecare zi de întîrziere o penalitate de 0,1% din suma neachitată. Terenurile aferente proprietate publică neutilizate în procesul tehnologic se vînd la o plată unică.”     
    la alineatul (5) litera c), cuvintele „la preţ liber, inclusiv la licitaţie” se înlocuiesc cu cuvintele „prin concurs sau la licitaţie”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică utilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente construcţiilor nefinalizate, se efectuează la preţul normativ al pămîntului. Celelalte terenuri se vînd prin concurs sau la licitaţie, cu excepţiile prevăzute de lege.”
    3. La articolul 10 alineatul (3):
    după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică a statului;”
    litera b) se completează în final cu cuvintele „a unităţii administrativ-teritoriale”.
    4. În nota la anexă:
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. În cazul vînzării terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează,  aferente obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente construcţiilor nefinalizate, la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă, se aplică următorii coeficienţi:
    0,9 – pentru municipiul Chişinău;
    0,7 – pentru oraşele care intră în componenţa municipiului Chişinău;
    0,5 – pentru  satele (comunele) care intră în componenţa municipiului Chişinău;
    0,5 – pentru municipiile Bălţi, Bender, Tiraspol şi 0,4 – pentru localităţile care intră în componenţa acestora;
    0,2 – pentru oraşele Cahul, Căuşeni, Comrat, Edineţ, Hînceşti, Orhei,  Rîbniţa,  Soroca, Ungheni, Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Străşeni;
    0,1 – pentru celelalte oraşe;
    0,02 – pentru sate (comune).”
    la punctul 4, cifra „0,25” se înlocuieşte cu cifra „0,3”;
    punctele 5 şi 6 se exclud;
    punctul 7 în final se completează cu cuvintele „conform unui regulament aprobat de Guvern”;
    la punctul 8, cuvintele „ , fără aplicarea coeficientului” se exclud;
    punctul 10 se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.210-XVI.  Chişinău, 17 octombrie 2008.