LPC213/2008
ID intern unic:  329623
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 213
din  23.10.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 744
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 27 alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "În alte cazuri de paritate a voturilor se consideră că hotărîrea, decizia sau avizul nu au fost adoptate, iar examinarea cauzei se sistează, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.d), e), f) şi h), cînd examinarea cauzei se amînă."
    2. La articolul 35 alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Ei sînt angajaţi în funcţie, prin concurs, pe termenul de pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani."
    3. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Bugetul Curţii Constituţionale se aprobă de Parlament, la propunerea Plenului Curţii Constituţionale, şi se include în bugetul de stat."
    Art.II. – Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53–54, art.597), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 51, alineatul (2) se exclude.
    2. Articolul 60 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    "f) se înregistrează paritate de voturi la adoptarea hotărîrii, deciziei sau  avizului în cazurile prevăzute la art.66 alin.(5)."
    3. Articolul 66:
    în denumire, după cuvîntul "hotărîrilor" se introduce cuvîntul ", deciziilor";
    la alineatul (1), după cuvîntul "hotărîri" se introduce cuvîntul ", decizii";
    la alineatul (5), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "În alte cazuri de paritate a voturilor se consideră că hotărîrea, decizia sau avizul nu au fost adoptate, iar examinarea cauzei se sistează, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.d), e), f) şi h), cînd examinarea cauzei se amînă.";
    la alineatul (6), după cuvîntul "Hotărîrea" se introduce cuvîntul ", decizia".

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr.213-XVI.  Chişinău, 23 octombrie 2008.