LPC217/2008
ID intern unic:  329688
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 217
din  24.10.2008

pentru modificarea Codului de executare al Republicii

Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004


Publicat : 18.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 206-207     art Nr : 758

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Art.I. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolele 35 şi 36 vor avea următorul cuprins:

    „Articolul 35. Cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare

    (1) Cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare se suportă de către debitor. Dacă, potrivit documentului executoriu, calitatea de debitor o au mai multe persoane, acestea achită solidar cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare.

    (2) La cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare se referă cheltuielile pentru:

    a) transportarea, păstrarea şi vînzarea bunurilor debitorului;

    b) deschiderea forţată şi închiderea încăperilor, strămutarea sau înlăturarea îngrădirilor;

    c) remunerarea specialiştilor, experţilor, martorilor asistenţi şi altor persoane antrenate în procesul de executare în conformitate cu legea;

    d) deplasarea executorului judecătoresc la locul executării;

    e) căutarea debitorului şi a bunurilor lui;

    f) transferul (expedierea) prin poştă a sumelor оncasate, a încheierilor, înştiinţărilor, telegramelor etc.;

    g) asigurarea aducerii forţate a debitorului;

    h) organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

    (3) Nu sînt considerate cheltuieli pentru efectuarea actelor de executare cheltuielile suportate de către creditor pentru asistenţa juridică în procesul de executare.

    (4) Modul de determinare a mărimii cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare se stabileşte de Guvern.

    Articolul 36. Avansarea cheltuielilor de executare de către creditor

    (1) După identificarea actelor de executare şi a cheltuielilor necesare pentru efectuarea lor, creditorul este obligat, în termen de pînă la 7 zile de la înştiinţare, să avanseze cheltuielile menţionate şi este în drept să pretindă restituirea lor ulterioară din contul debitorului.

    (2) În cazul în care există mai mulţi creditori, suma necesară pentru efectuarea cheltuielilor de executare poate fi avansată fie de către unul dintre creditori, fie în mod solidar de către toţi, proporţional creanţei.

    (3) Creditorul poate depune suma avansată pentru efectuarea actelor de executare la contul special al oficiului de executare, precum şi să achite nemijlocit furnizorilor cheltuielile pentru serviciile prestate.

    (4) În cazul în care creditorul nu avansează cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare în termenul indicat оn alin.(1), executorul judecătoresc, după aplicarea măsurilor de asigurare a executării documentelor executorii prevăzute în art.57, dispune, prin încheiere motivată, amînarea executării, fapt despre care informează imediat creditorul. În acest caz, termenul de executare, prevăzut оn art.63, începe să curgă de la data avansării cheltuielilor. Dacă, în termen de 3 luni de la data emiterii înştiinţării despre obligaţia avansării cheltuielilor de executare, creditorul nu va avansa cheltuielile, documentul executoriu se remite acestuia fără a fi executat, conform art.82.

    (5) La cererea creditorului şi la prezentarea documentelor ce confirmă avansarea cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare, acestea se încasează de la debitor la contul de depozit al oficiului de executare în baza unei оncheieri motivate a şefului oficiului de executare.

    (6) Cheltuielile se încasează odată cu executarea documentului executoriu de bază. Cererea creditorului, documentele ce confirmă achitarea şi originalul оncheierii de încasare a cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare se anexează la dosarul de executare.

    (7) Sumele băneşti se restituie creditorului, în baza încheierii motivate, după finalizarea procedurii de executare.

    (8) Sînt scutiţi de obligaţia avansării cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare creditorii în beneficiul cărora urmează să se încaseze:

    a) pensia de întreţinere;

    b) salariul şi alte drepturi ce decurg din raporturile de muncă, precum şi indemnizaţiile prevăzute de statutul de şomer;

    c) sumele băneşti pentru repararea prejudiciilor cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice;

    d) compensaţiile pentru absenţă forţată de la locul de muncă, în cazul reintegrării în serviciu;

    e) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege;

    f) plăţile ce decurg din dreptul de autor şi drepturile conexe, din dreptul asupra invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor, circuitelor integrate, precum şi asupra propunerilor de raţionalizare.

    (9) Ţinînd cont de situaţia materială a creditorului persoană fizică, instanţa de judecată poate dispune scutirea totală sau parţială a acestuia de obligaţia avansării cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare. De asemenea, instanţa de judecată este în drept să decidă, la cererea creditorului persoană juridică, amînarea sau eşalonarea avansării cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare. Cererea de scutire, amînare sau eşalonare a avansării cheltuielilor de executare se examinează în ordinea generală prevăzută de Codul de procedură civilă. Pe durata examinării cererii, executarea documentului executoriu se amînă.

    (10) Acoperirea cheltuielilor pentru intentarea procedurii de executare şi aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii, dispuse de instanţa de judecată, sau a măsurilor de asigurare a executării, precum şi avansarea cheltuielilor de executare pentru categoriile de creditori scutite de obligaţia de a le avansa se efectuează din mijloacele alocate de la bugetul de stat.

    (11) În cazul încetării procedurii de executare din cauza renunţării creditorului la executare sau a refuzului acestuia de a primi bunurile ridicate de la debitor, precum şi în cazul tergiversării de către creditor a executării documentului executoriu, creditorului i se restituie numai partea nefolosită din suma avansată în baza încheierii motivate a şefului oficiului, iar suma avansată din mijloacele alocate de la bugetul de stat se încasează de la creditor în folosul statului.

    (12) În cazul anulării hotărîrii de judecată în temeiul căreia a fost eliberat titlul executoriu sau al anulării acţiunilor executorului judecătoresc, care au ca efect neexecutarea documentului executoriu, cheltuielile avansate de către creditor se restituie acestuia de la bugetul de stat.

    (13) În cazul executării, conform prevederilor prezentului cod, a documentelor executorii în folosul statului, cheltuielile de executare sînt suportate de inspectoratele fiscale de stat din raza teritorială a oficiului de executare din contul mijloacelor alocate în aceste scopuri de la bugetul de stat.

    (14) Încheierea privind încasarea cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare sau refuzul de adoptare a încheierii pot fi atacate cu recurs.”

    2. La articolul 82:

    alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

    „f) dacă creditorul nu avansează cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de executare оn termenul stabilit de prezentul cod.”

     alineatul (4) se exclude.

    Art.II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu aceasta.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

 

    Nr.217-XVI. Chişinău, 24 octombrie 2008.