LPC231/2008
ID intern unic:  329761
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 231
din  06.11.2008

pentru modificarea şi completarea Legii nr.336-XIV
din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor
întreprinderilor din sectorul energetic

Publicat : 25.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 776
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50–52, art.232), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul legii va avea următorul cuprins:
    „În scopul ameliorării situaţiei financiare a întreprinderilor din sectorul energetic,”.
    2. La articolul 1:
    cuvintele „Întreprinderile societăţii pe acţiuni din sectorul energetic” se înlocuiesc cu cuvintele „Întreprinderile din sectorul energetic – societăţile pe acţiuni”;
    cuvintele „Centrala Electrică de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău, Centrala Electrică de Termoficare nr.2, municipiul Chişinău, Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi” şi „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord, municipiul Bălţi, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest, oraşul Donduşeni” se exclud.
    3. La articolul 2 punctul 1), cuvintele „(conform anexei, parte integrantă a prezentei legi)” se înlocuiesc cu cuvintele „conform anexei nr.1”.
    4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Art.3. – Pînă la semnarea contractelor de vînzare-cumpărare a pachetelor de acţiuni de control ale întreprinderilor din sectorul energetic, datoriile creditoare, existente la 1 ianuarie 1999, reduse prin efectuarea măsurilor prevăzute la art.2, ale societăţilor pe acţiuni Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, oraşul Vatra, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Sud, municipiul Comrat, faţă de Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro” pentru livrarea de gaze naturale şi de energie electrică se îngheaţă.”
    5. Articolul 4:
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În limita echivalentului în lei moldoveneşti al sumei de 90 milioane dolari S.U.A. la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data încheierii de către Consiliul Creditorilor a acordurilor-memorandum cu întreprinderile din sectorul energetic se anulează:”;
    articolul se completează cu punctele 6), 7), 8) şi 9) cu următorul cuprins:
    „6) datoriile societăţilor pe acţiuni Centrala Electrică de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău, Centrala Electrică de Termoficare nr.2, municipiul Chişinău, Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi, Întreprinderii de Stat „Moldtranselectro” faţă de Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis „Moldova-Gaz” pentru consumul de gaze naturale, conform anexei nr.2;
    7) datoriile societăţilor pe acţiuni Centrala Electrică de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău, Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord, municipiul Bălţi, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest, oraşul Donduşeni, faţă de Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro” pentru livrarea de gaze naturale şi de energie electrică, conform anexei nr.3;
    8) datoriile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale faţă de întreprinderile Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis „Moldova-Gaz” la compensarea diferenţei de preţuri la gazele naturale şi lichefiate, livrate de întreprinderile menţionate categoriilor de populaţie care beneficiază de înlesniri, în sumă de 4084,2 mii lei;
    9) datoriile Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis „Moldova-Gaz” faţă de Ministerul Finanţelor, formate ca rezultat al preluării de către stat a datoriilor acestei societăţi faţă de Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă în sumă de 786966,5 mii lei.”
    6. Articolul 7 se exclude.
    7. Legea se completează cu articolul 9 cu următorul cuprins:
    „Art.9. – Depăşirea datoriilor creditoare asupra datoriilor debitoare anulate conform pct.6) şi 7) din art.4 în sumă de 26209,9 mii lei se consideră sursă de finanţare a diferenţei dintre datoriile creditoare şi datoriile     debitoare transmise către Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro”, conform art.5 şi art.6 pct.1) lit.b).”
    8. Anexa la lege devine anexa nr.1.
    9. Legea se completează cu anexele nr.2 şi 3 potrivit anexei la prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.231-XVI.  Chişinău, 6 noiembrie 2008.


Anexă
„Anexa nr.2

Datoriile întreprinderilor din sectorul energetic faţă de Societatea

pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis „Moldova-Gaz”

pentru consumul de gaze naturale, supuse anulării


Nr.
crt.
Agentul economic
Suma
(mii lei)
1.      

Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică

de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău

53255,2
 
2.      

Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică

de Termoficare nr.2, municipiul Chişinău

139777,8
 
3.      

Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică

de Termoficare Nord, municipiul Bălţi

33199,4
4.      

Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro”

321069,4
 
Total
547301,8

Anexa nr.3

Datoriile întreprinderilor din sectorul energetic faţă de Întreprinderea

de Stat „Moldtranselectro” pentru livrarea de gaze naturale

şi energie electrică, supuse anulării

Nr.

crt.

Agentul economic

Suma

(mii lei)

1.      

Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică

de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău

19272,0

2.      

Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică

de Termoficare Nord, municipiul Bălţi

82778,7

3.      

Societatea pe Acţiuni Reţelele Electrice

de Distribuţie Nord, municipiul Bălţi

122205,0

4.      

Societatea pe Acţiuni Reţelele Electrice

de Distribuţie Nord-Vest, oraşul Donduşeni

70603,8

 

Total

294859,5