LPC140/2008
ID intern unic:  329789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 140
din  26.06.2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV
din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială
Publicat : 28.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 781
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art.I. – Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70–72, art.511), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, în final se introduce textul:
    "document – unitate de informaţie cu un conţinut definit care se află într-o anumită formă de expresie (text, imagine, sunet etc.) pe un suport tradiţional sau electronic."
    2. După articolul 21 se introduce articolul 22 cu următorul cuprins:
    "Articolul 22. Domeniul de reglementare al prezentei
                          legi
    Prezenta lege determină politica de stat în domeniul activităţii editoriale şi reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului editorial-poligrafic şi de comercializare a cărţii."
    3. Articolul 14 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    "(6) Se interzice editarea lucrărilor care contravin legislaţiei în vigoare. Responsabilitatea pentru realizarea acestei prevederi îi revine atît editorului şi beneficiarului producţiei editoriale, cît şi autorului."
    4. La articolul 18 alineatul (1), cuvintele ", care constituie baza bibliografiei de stat şi a evidenţei statistice de stat a tipăriturilor," se exclud.
    5. Articolul 19:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, după sintagma "Camera Naţională a Cărţii" se introduc cuvintele "este principala instituţie de stat care deţine sursa documentară a culturii naţionale scrise şi" ;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) constituie, prelucrează, dezvoltă, prezervă şi pune în valoare fondul de documente care fac obiectul depozitului legal;"
    la litera e), cuvîntul "în" se substituie prin cuvintele "înainte de" ;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) atribuie numere internaţionale standard pentru cărţi (ISBN), pentru muzică tipărită (ISMN), pentru publicaţii seriale (ISSN)."
    la alineatul (2), cuvîntul "distribuirea" se substituie prin cuvîntul "atribuirea";
    la alineatul (3), cuvintele "Colecţiile de cărţi" se substituie prin cuvintele "Fondul de documente".
    6. Articolul 22:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Mijloacele prevăzute în bugetul de stat pentru susţinerea editării cărţii naţionale se distribuie editurilor de către Ministerul Culturii şi Turismului, pe bază de concurs."
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(4) Listele lucrărilor propuse pentru editare din contul mijloacelor bugetului de stat se întocmesc de către Ministerul Culturii şi Turismului, în limita mijloacelor prevăzute în buget şi în baza propunerilor editurilor de stat din subordine, coordonate cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, uniunile de creaţie interesate.
    (5) Cărţile editate din mijloacele bugetului de stat sînt transmise Ministerului Culturii şi Turismului şi Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru completarea gratuită a fondurilor bibliotecilor publice şi şcolare, pentru schimbul de producţie editorial-poligrafică în baza convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Pînă la 5 la sută din cărţile editate şi care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică pot fi utilizate, la discreţia subiecţilor activităţii editoriale, în cadrul acţiunilor protocolare şi evenimentelor culturale de importanţă majoră atît în ţară, cît şi peste hotare."
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    "(6) Mijloace pentru susţinerea editării cărţii naţionale pot fi prevăzute anual, în măsura posibilităţilor, şi în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (prin decizia consiliilor locale respective). În acest caz, listele lucrărilor propuse pentru editare sînt coordonate cu Ministerul Culturii şi Turismului. După editare, cărţile sînt transmise pentru completarea gratuită a fondurilor bibliotecilor publice şi şcolare din unităţile administrativ-teritoriale respective. Pînă la 5 la sută din cărţile editate şi care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică pot fi utilizate, la discreţia subiecţilor activităţii editoriale, în cadrul acţiunilor protocolare şi evenimentelor culturale de importanţă majoră atît în ţară, cît şi peste hotare."
    Art.II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

    Nr.140-XVI. Chişinău, 26 iunie 2008.