LPC184/2008
ID intern unic:  329793
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 184
din  10.07.2008
pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 28.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 783
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. –  Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 29 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    "(11) Personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei i se stabileşte un spor în mărime de pînă la 50% din salariul de bază pentru caracterul creativ, individualizat şi specific al procesului de instruire a elevilor şi studenţilor dotaţi, conform criteriilor şi normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual Academiei de Ştiinţe a Moldovei."
    2. Poziţia 2 din compartimentul II al anexei nr.1 se completează în final cu textul ", personalul didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei".

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.184-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.