LPC237/2008
ID intern unic:  329845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 237
din  13.11.2008
pentru modificarea şi completarea
Codului de procedură penală al Republicii Moldova
Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 794
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 58 alineatul (3) punctul 5), cuvintele „dacă este persoană fizică” se exclud.
    2. La articolul 59 alineatul (1), după cuvintele „persoana fizică” se introduc cuvintele „sau juridică”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                Marian LUPU

    Nr. 237-XVI. Chişinău, 13 noiembrie 2008.