LPC238/2008
ID intern unic:  329847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 238
din  13.11.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 796
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 33:
    la alineatul (1), literele a) şi b) se exclud;
    la alineatul (3), după textul „la alin.(2)” se introduce textul „şi (31)”;
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Curtea de Apel Chişinău judecă în primă instanţă litigiile din domeniul proprietăţii intelectuale privind:
    a) apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, a dreptului asupra invenţiilor, mărcilor de produs şi mărcilor de serviciu, indicaţiilor geografice (inclusiv asupra denumirilor de origine), desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, denumirilor comerciale; combaterea concurenţei neloiale, indiferent de calitatea persoanei;
    b) contestarea hotărîrilor Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală emise în litigiile din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.”
    2. La articolul 127, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Asigurarea probelor înainte de intentarea procesului în instanţă judecătorească se efectuează de notari, de persoanele oficiale ale misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor Republicii Moldova, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, sau de judecători, în condiţiile prevăzute la art.1271.”
    3. După articolul 127 se introduc articolele 1271–1273 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1271 Asigurarea probelor în cazul obiec-
    ­                            telor de proprietate intelectuală
    (1) Orice persoană căreia i s-au încălcat drepturile de proprietate intelectuală poate cere instanţei, pînă la intentarea procesului în instanţă judecătorească, precum şi în timpul procesului, aplicarea de măsuri provizorii pentru asigurarea probelor, sub rezerva protecţiei informaţiilor care constituie secret comercial sau a căror confidenţialitate necesită a fi asigurată conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu condiţia depunerii unei cauţiuni.
    (2) Cererea de asigurare a probelor în cazul obiectelor de proprietate intelectuală se depune la Curtea de Apel Chişinău, cu respectarea condiţiilor art.128 alin.(2).
    (3) Procedura de asigurare a probelor în cazul obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în conformitate cu prevederile art. 129.
    (4) Măsurile de asigurare a probelor pînă la intentarea acţiunii se vor aplica de instanţa judecătorească în limitele celor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (5) Încheierea de admitere a asigurării probelor poate fi atacată odată cu fondul, iar cea de respingere a cererii poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a emis cu citarea participanţilor la proces, sau de la comunicare, dacă s-a emis fără citarea lor. Depunerea recursului nu suspendă executarea măsurilor de asigurare.
    Articolul 1272Cauţiunea în cazul asigurării probelor
                              pînă la intentarea acţiunii
    (1) Cauţiunea se depune în bani pe contul special al oficiului de executare.
    (2) Cauţiunea se stabileşte în proporţie de 20% din valoarea bunurilor a căror asigurare se solicită, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil, suma cauţiunii constituie pînă la 50000 de lei.
    (3) În cazul în care la examinarea cauzei va fi stabilit un prejudiciu care depăşeşte suma cauţiunii, suma neacoperită de cauţiune va fi pusă în seama reclamantului conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (4) Cauţiunea depusă sau partea rămasă după recuperarea prejudiciilor cauzate pîrîtului se va restitui, la cerere, după soluţionarea, prin hotărîre definitivă, a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea şi/sau după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.
    (5) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o dacă cel îndreptăţit nu a depus cerere pentru plata despăgubirii cuvenite pînă la împlinirea termenului de 30 de zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii prevăzute la alin. (4). Cauţiunea se restituie de îndată dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea măsurii pentru care aceasta s-a depus.
    (6) Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a cauţiunii, cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă recursului.
    Articolul 1273. Anularea măsurilor de asigurare a
                            probelor
    (1) Măsurile de asigurare a probelor se consideră nule în cazul în care reclamantul nu intentează în termen de 20 de zile lucrătoare o acţiune în instanţă judecătorească privind încălcarea drepturilor.
    (2) Măsurile de asigurare a probelor se anulează, la cerere:
    a) ca urmare a oricărei acţiuni sau inacţiuni prejudiciabile a reclamantului;
    b) în cazul în care se constată că nu există încălcare sau tentativă de încălcare a unui drept asupra obiectelor de proprietate intelectuală;
    c) potrivit unei hotărîri judecătoreşti;
    d) în alte cazuri prevăzute de lege.
    (3) Termenul prevăzut la alin.(1) este un termen de decădere şi nu poate fi restabilit.”
    Art.II. − Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125–129, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 106 alineatul (3), sintagma „Comisia de apel” se substituie prin sintagma „Comisia de contestaţii”.
    2. Articolul 109:
    la litera b), cuvintele „ale reprezentanţilor” se substituie prin cuvintele „ale mandatarilor autorizaţi”;
    la litera e), sintagma „Comisia de apel” se substituie prin sintagma „Comisia de contestaţii”, iar cuvîntul „regulamentul” − prin cuvîntul „componenţa”;
    la litera h), cuvîntul „reprezentanţilor” se substituie prin cuvintele „mandatarilor autorizaţi”.
    Art.III. − În cuprinsul articolului 3 alineatul (13) şi al articolului 8 alineatul (4) din Legea nr.655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1–4, art.4), cu modificările ulterioare, sintagma „Comisia de Apel” se substituie prin sintagma „Comisia de contestaţii”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

    Nr.238-XVI. Chişinău, 13 noiembrie 2008.