LPC236/2008
ID intern unic:  329912
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 236
din  13.11.2008
pentru completarea Codului de executare
al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 12.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 812
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 177 se introduce articolul 1771 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1771. Controlul civil
    (1) Comisiile de monitorizare, care sînt organe permanente, fără statut de persoană juridică, efectuează controlul civil (monitorizarea) asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor.
    (2) Modul de formare a comisiilor de monitorizare a activităţii instituţiilor care asigură detenţia persoanelor, sarcinile şi atribuţiile de bază ale acestora sînt reglementate de Legea nr.235-XVI din 13 noiembrie 2008 privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor.”
    2. La articolul 178, alineatul (1) se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) membrul comisiei de monitorizare.”
    3. La articolul 229 alineatul (2), după cuvintele „cu Comitetul pentru Plîngeri,” se introduc cuvintele „cu membrii comisiei de monitorizare,”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr.236-XVI.  Chişinău, 13 noiembrie 2008.