HGM1402/2008
ID intern unic:  329928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1402
din  09.12.2008

cu privire la crearea Inspectoratului General de
Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer

Publicat : 12.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 1410
    MODIFICAT
   
HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509
    HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG415 din 21.06.13, MO136-139/28.06.13 art.502; în vigoare 28.06.14
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG287 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.326
    HG1031 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.13
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
    HG274 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.342
    HG60 din 04.02.10, MO20-22/09.02.10 art.98
    HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875
    HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522    În scopul executării art. XIII din Legea nr. 226 – XVI din 30 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.204-205, art.750) şi în scopul optimizării structurii autorităţilor cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul carantinei fitosanitare, protecţiei plantelor şi semincer, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza reorganizării Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, prin fuziune (absorbţie) a Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor сu inspectoratele teritoriale, Inspectoratului de Stat pentru Seminţe şi Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie.
    2. Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în calitate de succesor de drepturi al Serviciului de Stat de Carantina Fitosanitară, Serviciului de Stat pentru Protecţia Plantelor, Inspectoratului de Stat pentru Seminţe şi Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie, va prelua funcţiile şi personalul acestora.
    3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea se va efectua în conformitate cu Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995.
    4. Transmiterea activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe, dosarelor şi altor bunuri materiale se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, a clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45).
    5. Se lichidează Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun”, cu transmiterea funcţiilor:
    a) de control în domeniul producerii şi comercializării tutunului şi produselor din tutun – Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
    b) de elaborare şi implementare a politicii statului în dezvoltarea ramurii tutunului – Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va institui, conform legislaţiei în vigoare, procedura:
    a) de reorganizare a Serviciului de Stat pentru Protecţia Plantelor, Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, Inspectoratului de Stat pentru Seminţe şi Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie;
    b) de lichidare a Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Tutun” şi angajare, prin transfer, a personalului necesar în cadrul Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.
    7. Se aprobă:
    c) modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.
    [Pct.7 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    8. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în număr de 374 de unităţi (din care personal auxiliar – 64 de unităţi), inclusiv 62 de unităţi ale aparatului central, 244 de unităţi ale direcţiilor/serviciilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer şi 68 de unităţi ale posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import.
    [Pct.8 în redacţia HG287 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.326]
    [Pct.8 modificat prin HG1031 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.13]
    [Pct.8 modificat prin HG274 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.342]
    [Pct.8 modificat prin HG60 din 04.02.10, MO20-22/09.02.10 art.98]
    9. Se acordă Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer dreptul de a redistribui unităţile de personal în limitele structurii, efectivului şi ale fondului de remunerare a muncii stabilite.
    10. Cheltuielile pentru întreţinerea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer vor fi efectuate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate anual în bugetul de stat.
    11. Se reorganizează Întreprinderea de Stat „Protecţia Plantelor” prin absorbţia Întreprinderii de Stat „Laboratorul zonal de producţie pentru protecţia plantelor prin metode biologice”, Cahul şi a Întreprinderii de Stat „Laboratorul zonal de producţie pentru protecţia plantelor prin metode biologice”, Soroca ca filiale ale ei.
    12. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind crearea:
    а) Întreprinderii de Stat „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”;
    b) Întreprinderii de Stat „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”.
    13. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 4.
    14. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Anatolie Gorodenco, ministru al agriculturii şi industriei alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                    Mariana Durleşteanu

    Nr. 1402. Chişinău, 9 decembrie 2008.    [Anexa nr.1 exclusă prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]

    [Anexa nr.2 exclusă prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG287 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.326]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1031 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.13]
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1402
din 9 decembrie 2008

Modificările şi completările ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat din 28.06.14 prin HG415 din 21.06.13, MO136-139/28.06.13 art.502]
    2. La punctul 8 alineatul şase din Statutul disciplinar al factorilor de decizie din organele controlului vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 7 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 230), cuvintele „de carantină, cu serviciul controlului fitosanitar” se substituie prin cuvintele „posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import”.
    3. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1301 din 31 decembrie 1998 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 5-6, art. 50), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    4. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1037 din 16 octombrie 2000 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.1136), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    5. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 87 din 6 februarie 2001 „Pentru aprobarea Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 16-18, art. 128), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    [Pct.6 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    7. La punctul 8 litera a) şi litera b) din Regulamentul cu privire la modul de creare şi direcţiile de utilizare a fondului pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 5 martie 2001 „Cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art. 219), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la cazul respectiv.
    8. Regulamentul cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 27 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art. 443), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctele 10 litera b) şi 13 litera b), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    în tot cuprinsul Regulamentului, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la cazul respectiv.
    9. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 552 din 3 mai 2002 „Despre aprobarea Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 63-64, art. 640), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    10. Punctul 14 din Lista organelor administraţiei publice centrale şi autorităţilor de reglementare abilitate cu dreptul de a stabili condiţii obligatorii pentru produse, procese, servicii, responsabile de elaborarea şi adoptarea reglementărilor tehnice şi de transpunerea directivelor Uniunii Europene în domeniul respectiv (anexa nr. 2), aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 702 din 4 iunie 2002 „Privind trecerea la standardizarea voluntară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 74, art. 796), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins.
„14.

Industria alimentară şi materie primă agricolă, agricultură, produse de uz fitosanitar, fertilizanţi, produse de uz veterinar

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Inspectoratul General de Supraveghere

Fitosanitară şi Control Semincer”


    11. Din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1600 din 13 decembrie 2002 „Privind optimizarea structurii organizatorice şi funcţionale a autorităţilor publice centrale de specialitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1756), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia “Inspectoratul de stat pentru produsele cerealiere şi de panificaţie 18” se exclude.
    12. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 121 din 10 februarie 2003 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul carantinei plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.20-22, art.131), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    13. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    poziţiile „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” şi „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se exclud;
    poziţia „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin poziţia „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, iar cifrele aferente din tabel „215, 45, 170” se substituie, respectiv, prin cifrele „365, 47, 246”.
   [Pct.14 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    15. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 953 din 4 august 2003 „Despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor (carantinei fitosanitare)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 1001), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    16. Nomenclatorul autorităţilor publice care au activat pînă la punerea în vigoare a Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 şi al funcţiilor publice din cadrul lor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 „Despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 67-72, art. 548), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    tabel

    1) Compartimentul 39 se exclude.
    2) Compartimentul 40 va avea următorul cuprins:
    [Pct.17 abrogat prin HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509]
    18. În textul Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 29 iunie 2004 “Cu privire la implementarea Acordului de credit pentru dezvoltare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare nr. 3783 – MD” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 108-111, art. 900) şi al anexelor la hotarîre sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    [Pct.19 abrogat prin HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76]
    20. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 26 octombrie 2004 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor, semnat la Baku, la 26 octombrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 67-68, art. 423), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    [Pct.21 abrogat prin HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875]
    22. La poziţia XVII a Nomenclatorului autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1047), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectorat General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, iar sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se exclude.
    23. Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 5 octombrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la pct.2, sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Sănătăţii”.
    2) pct. 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Serviciul Vamal va acorda acces permanent on-line la bazele de date statistice ce conţin informaţii despre importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor pentru exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control de stat al activităţilor cu aceste produse, în modul şi de forma stabilită de comun acord.”;
    3) în textul anexelor la hotărîre, sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, sintagma „inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia plantelor” – prin sintagma „direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale”, la cazul respectiv;
    4) la anexa nr.1:
    punctul 5, după cuvîntul „fitosanitare”, se completează cu cuvintele „ , sanitaro-igienice, de mediu”;
    punctul 7, după cuvintele „inflamabile ale produsului”, se completează cu cuvintele „mijloacele antiincendiare”;
    punctul 11, după cuvîntul „importul”, se completează cu cuvintele „ , comercializarea (cu specificarea cumpărătorului)”;
    la punctul 17 litera b), cuvintele „în domeniul agricol” se substituie prin cuvintele „de alt profil agronomic”;
    punctul 24, după cuvîntul „comercializare”, se completează cu cuvintele „pe piaţa internă sînt restituiţi producătorului sau”;
    punctul 25 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Procurarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către agenţii economici, utilizatori ai acestor produse, se confirmă prin eliberarea bonurilor sau facturilor fiscale, care se anexează la Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi servesc drept bază la eliberarea Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.”;
    punctul 26 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    ”Se interzice publicarea, publicitatea şi implementarea în producţie a recomandărilor sistemelor de protecţie a plantelor agricole, precum şi desfăşurarea seminarelor în domeniul protecţiei plantelor, necoordonate cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.”;
    punctul 28 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Terenurile aferente locurilor de stocare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor sînt supuse unui control sistematic din partea organelor abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, în scopul monitorizării şi elaborării măsurilor de reabilitare a acestora.”;
    punctul 29, după cuvintele „procesului-verbal”, se completează cu cuvintele „ , anexat la autorizaţia sanitară de funcţionare”, iar alineatul doi se exclude;
    punctul 39 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Lucrările prevăzute la alineatul întîi al prezentului punct se efectuează în baza autorizaţiei, eliberate în modul stabilit, pe un termen de 1 an, de către organele abilitate de medicină preventivă, în temeiul procesului-verbal al comisiei mixte din reprezentanţii subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.”;
    la punctul 46:
    după cuvîntul „întreprind”, se introduc cuvintele „în mod obligatoriu”;
    se introduce în final un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Aplicarea fertilizanţilor se va efectua doar în baza planului de fertilizare, elaborat în conformitate cu rezultatele cercetărilor agrochimice ale solurilor.”;
    punctul 48 se completează în final cu următoarea propoziţie: „Casarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor se efectuează lunar sau la finele lucrărilor de protecţie a plantelor, în conformitate cu Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.”;
    punctul 60, după cuvîntul „efectuează”, se completează cu cuvintele „doar în baza analizei fitopatologice”;
    punctul 65 se completează cu două alineate noi, cu următorul cuprins:
    „Pentru tratarea culturilor аgricole, destinate alimentaţiei în stare proaspătă, se interzice utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi II de toxicitate.
    Producţia agricolă, destinată alimentaţiei în stare proaspătă, în cazul în care s-a depistat încălcarea reglementărilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar (utilizarea produselor neomologate, depăşirea nivelului maxim admisibil al reziduurilor de pesticide) se interzice pentru comercializare şi se nimiceşte, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Sănătăţii.”;
    punctul 79 se completează cu o literă nouă, l) cu următorul cuprins:
    „l) administrarea fertilizanţilor fără efectuarea lucrărilor de determinare a necesităţii acestora”.
    24. În anexele nr. 8.2 şi nr.8.3 şi la pct. 2.1 din Nota tehnică „Analiza situaţiei din sectorul agricol (anexa nr. 14) din Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2006-2008), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1079 din 19 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 148-150, art. 1215), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    25. Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 199) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2.2 al anexei nr. 1 la Regulamentul privind metodele şi principiile producţiei agroalimentare ecologice, partea A, sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    2) la punctul 11 al Regulilor cu privire la importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice (anexa nr. 4 la hotărîre), sintagma „inspecţia pentru carantina fitosanitară” se substituie prin sintagma „serviciul fitosanitar cu postul pentru controlul producţiei de import”.
    26. Anexele nr.5 şi nr. 6 la Hotărîrea Guvernului 755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 5, sintagma „Inspectoratului Republican de Stat pentru protecţia plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    2) în anexa nr.6, sintagma „Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    27. În anexele nr.9.1, nr.9.2 şi nr. 9.3 la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2007-2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 813 din 11 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 124-125, art. 909), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    28. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1076), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1 pct. 6 litera b), sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor şi inspectoratele de stat raionale pentru protecţia plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi direcţiile de supraveghere fitosanitară”;
    2) în anexa nr.2, sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor, mun.Chişinău” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    29. În tot cuprinsul anexelor la Hotărîrea Guvernului nr. 1285 din 7 noiembrie 2006 „Cu privire la implementarea Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.178-180, art. 1379), sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la cazul respectiv.
    30. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a modului şi direcţiilor de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 25-28, art. 175), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în tot cuprinsul anexei, sintagmele „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor”, „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General Agricol de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se exclude;
    după poziţia 6 din tabelul de la începutul anexei se introduc două poziţii noi, cu următorul cuprins:
„7.

Dezinfectarea cu bromură de metil, conform legislaţiei în vigoare:

 

a) producţia supusă carantinei fitosanitare (cu excepţia materialului săditor, ambalajului, solului din sere)

31 pentru 1 tonă

a) ambalaj

31 pentru 1000 bucăţi

Material săditor:

 

a) pomi fructiferi şi decorativi altoiţi

29 pentru 1000 bucăţi
b) butaşi de viţă de vie
12 pentru 1000 bucăţi

c) butaşi

42 pentru 1000 bucăţi
d) material de colecţie, încăperi libere
10 pentru 1 m3

f) sol din sere

10 pentru 1 m2
8.

Dezinfectarea cu fostoxină:

 

producţia supusă carantinei fitosanitare

21 pentru 1 tonă

Material săditor:

 

a) pomi fructiferi şi decorativi altoiţi

47 pentru 1000 bucăţi

b) butaşi de viţă de vie

31 pentru 1000 bucăţi

c) butaşi

27 pentru 1000 bucăţi

d) material de colecţie, încăperi libere

7 pentru 1m3

e) sol din sere

7 pentru 1 m2

f) ambalaj

21 pentru 1000 bucăţi

Pentru încărcăturile în cantităţi (volume) mai mari sau mai mici decît unitatea de măsură indicată în Nomenclatorul lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, calculul plăţii pentru dezinfectare se va efectua reieşind din tariful stabilit pentru o unitate de măsură proporţional cantităţii (volumului) efective a încărcăturii”.

    31. Anexele 3 şi 8 la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2008-2010), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 756 din 2 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 98-102, art. 807), se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 3, sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se substituie prin sintagma: „Inspectorat General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    2) în anexa nr. 8, sintagma „Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    32. Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 3 iulie 2007 „Pentru implementarea Legii nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.98-102, art. 815) se modifică după cum urmează:
    la punctul 4 din hotărîre, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    la anexa nr. 1, cuvintele „Paraschiv Ion” se exclud, iar sintagma „Inspectoratului de Stat pentru Seminţe”se substituie prin sintagma „Direcţiei control semincer a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    la anexa nr. 2 punctul 1, sintagma „Inspectoratului de Stat pentru Seminţe” se substituie prin sintagma „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    33. La punctele 6 şi 8 din Regulamentul privind modalitatea de import şi comercializare a unor grupe de mărfuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 911 din 10 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 919), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    34. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 14 septembrie 2007 „Cu privire la crearea Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 149-152, art. 1070), cu completările ulterioare, sintagma „şef al Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie” se substituie prin sintagma „şef al Secţiei cereale şi panificaţie a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.1402
din 9 decembrie 2008

Lista
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 10 octombrie 1995 „Cu privire la constituirea Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 68-69, art. 556).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 432 din 19 iulie 1996 „Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a activităţii Serviciului de stat pentru protecţia plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 65-66, art. 486).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 10 mai 2004 „Privind aprobarea Regulamentului şi structurii Inspectoratului Agroindustrial „Moldova-Tutun" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 77-79, art. 629).
    4. Punctele 2, 3, şi 4 ale Hotărîrii Guvernului nr. 1539 din 28 noiembrie 2002 „Cu privire la unele măsuri de revitalizare a ramurii tutunului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 162-165, art. 1676).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 26 iunie 2006 „Privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către Serviciul de Stat de Carantină Fitosanitară şi a modului de formare şi utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 794).