HGM1416/2008
ID intern unic:  329998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1416
din  11.12.2008
cu privire la aprobarea modificărilor, completărilor
şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1430
    MODIFICAT
   
HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                 Anatolie Gorodenco

    Nr. 1416. Chişinău, 11 decembrie 2008.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1416
din 11 decembrie 2008

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 878  din  29 septembrie 1999 „Cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.109-111, art.946), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 3 sintagma „Igor Goraşov” se substituie cu sintagma „Liviu Gumovshi”;
    după punctul 3 se completează cu un nou punct, 31, cu următorul cuprins:
    „31. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţie a directorului general al Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială, funcţiile lui vor fi exercitate de persoana nou-numită în funcţia respectivă, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.”;
    la anexa nr. 1, sintagma „DODON Igor” se substituie cu sintagma „MUNTEANU Iurie”, iar sintagma „ABABII Ion, ministru al sănătăţii şi protecţiei sociale”, se substituie cu sintagma „CATRINICI Larisa, ministru al sănătăţii”.
    [Pct.2 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    3. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 922 din 31 iulie 2003 „Despre desemnarea organului naţional pentru realizarea prevederilor Acordului privind colaborarea în domeniul acţiunilor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172, art. 965) sintagma „Serviciul Antigrindină” se substituie cu sintagma „Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice”.
    4. Regulamentul cu privire la Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1120 din  27 octombrie 2005 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1200), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 19, sintagma „Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997” se substituie cu sintagma „Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007privind achiziţiile publice”;
    la punctul 21, sintagma „Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995” se substituie cu sintagma „Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007”.
    5. Punctul 1 din compartimentul I din anexa la Strategia Naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 57-60, art. 362) se exclude.

Anexa nr. 2
 la Hotărîrea Guvernului nr.1416
 din 11 decembrie  2008

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 249 din 6 august 1990 „Cu privire la măsurile în vederea intensificării controlului asupra utilizării aviaţiei agricole în lucrările agrochimice pe teritoriul republicii”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.310 din 10 septembrie 1990 „Cu privire la vînzarea zahărului cu preţ redus către lucrătorii din industria zahărului”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.370 din 3 octombrie 1990 „Cu privire la măsurile de ajutorare a industriei panificaţiei a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al R.S.S. Moldova”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.71 din 11 februarie 1991 „Cu privire la transmiterea funcţiilor de încheiere a contractelor şi livrare a produselor de tutungerie Asociaţiei întreprinderilor pentru industria tutunului "Tutunul" a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al R.S.S. Moldova”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.110 din 4 martie 1991 „Cu privire la extinderea acţiunii Hotărîrii Guvernului R.S.S. Moldova nr. 370 din 3 octombrie 1990 asupra lucrătorilor din întreprinderile industriei panificaţiei”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 29 martie 1991 „Cu privire la situaţia pe piaţa de consum a R.S.S. Moldova şi mărfurile de stabilizare a acesteia”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 29 aprilie 1991 „Cu privire la normele maxime de cheltuieli suplimentare ale organizaţiilor de colectări”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.286 din 5 iunie 1991 „Cu privire la măsurile suplimentare de protecţie a recoltei de culturi agricole pe teritoriul republicii”.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 31 iulie 1991 „Cu privire la măsurile suplimentare de antrenare a producţiei agricole în resursele statului şi de protecţie a pieţei republicane de produse agricole”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr.438 din 22 august 1991 „Cu privire la măsurile de stimulare a achiziţiilor de stat de tutun nefermentat, struguri pentru prelucrarea industrială şi culturi  eterooleaginoase”.
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 624 din 12 noiembrie 1991 „Cu privire la Departamentul de Stat pentru Reforma Agrară al Republicii Moldova”.
    12. Hotărîrea Guvernului nr.129 din 2 martie 1992 „Cu privire la secţiile pentru reforma agrară în cadrul organelor de autoadministrare locală ale Republicii Moldova” (Monitor, 1992, nr.3, art. 80).
    13. Hotărîrea Guvernului nr. 162 din 11 martie 1992 „Cu privire la unele probleme ale dezvoltării complexului agroindustrial al Republicii Moldova şi protecţia socială a populaţiei”  (Monitor, 1992, nr.3, art.83-2).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.318  din  16 mai 1992 „Cu privire la unele măsuri de ameliorare a situaţiei financiare a întreprinderilor agricole” (Monitor, 1992, nr.5).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.406 din 15 iunie 1992 „Cu privire la taxele încasate de la colhozuri, sovhozuri, întreprinderi, organizaţii, cooperative şi cetăţeni pentru efectuarea lucrărilor legate de supravegherea tehnică de stat asupra stării tehnice a tractoarelor, remorcilor, altor maşini agricole autopropulsate, de ameliorare şi de construcţie a drumurilor”.
    16. Hotărîrea Guvernului nr. 445 din 29 iunie 1992 „Cu privire la extinderea acţiunii punctului 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 24 aprilie 1992 nr. 283 asupra unor întreprinderi şi gospodării agricole din complexul agroindustrial al republicii”.
    17. Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 1 septembrie 1992 „Cu privire la serviciul pentru reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare şi reforma funciară” (Monitor,  1992, nr. 9, art. 266).
    18. Hotărîrea Guvernului nr.51 din 11 februarie 1993 „Cu privire la masurile pentru păstrarea efectivului de animale şi stabilizarea situaţiei financiare în sectorul zootehnic” (Monitor, 1993, nr.2, art.33).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.56 din 11 februarie 1993 „Privind unele măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor agricole de primăvară în complexul agroindustrial al Republicii Moldova” (Monitor, 1993, nr.2, art.34).
    20. Hotărîrea Guvernului nr.125 din 11 martie 1993 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 56 din 11 februarie 1993” (Monitor, 1993, nr.3, art.81).
    21. Hotărîrea Guvernului nr.134 din 12 martie 1993 „Cu privire la satisfacerea necesităţilor economiei naţionale a Republicii Moldova în tehnică agricolă”.
    22. Hotărîrea Guvernului nr.188 din 14 aprilie 1993 „Cu privire la confirmarea membrilor colegiului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei”.
    23. Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 13 mai 1993 „Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitor, 1993, nr.5, art.153).
    24. Hotărîrea Guvernului nr.346 din 4 iunie 1993 „Cu privire la lichidarea consecinţelor ploilor torenţiale, însoţite de furtuni şi grindină, care s-au produs în Republica Moldova”.
    25. Hotărîrea Guvernului nr.361 din 10 iunie 1993 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Comisia de privatizare a bunurilor întreprinderii agricole” (Monitor, 1993, nr.6, art.196).
    26. Hotărîrea Guvernului nr.421 din 7 iulie 1993 „Cu privire la achiziţionarea cerealelor din recolta anului 1993 pentru asigurarea necesităţii statului”. 
    27. Hotărîrea Guvernului nr.787 din 17 decembrie 1993 „Cu privire la lichidarea datoriilor de decontare şi plată în termen a salariilor lucrătorilor din cadrul complexului agroindustrial” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.12, art. 403).
    28. Hotărîrea Guvernului nr.794 din 22 decembrie 1993 „Cu privire la îmbunătăţirea asistenţei veterinare în sectorul zootehnic” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.12, art.405).
    29. Hotărîrea Guvernului nr.797 din 24 decembrie 1993 „Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a punctului 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 17 decembrie 1993 nr. 787 şi extinderea acţiunii lui asupra întreprinderilor şi organizaţiilor de colectare şi prelucrare din cadrul complexului agroindustrial”.
    30. Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 11 aprilie 1994 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova”.
    31. Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 29 iunie 1994 „Cu privire la structura şi funcţiile de bază ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei” (Monitor, 1994, nr.7, art.78).
    32. Hotărîrea Guvernului nr. 460 din 4 iulie 1994 „Cu privire la măsurile de aprovizionare a populaţiei cu pîine” (Monitor, 1994, nr.7, art.80).
    33. Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 19 iulie 1994 „Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a recepţionării de la populaţie şi restituire către întreprinderile industriale a ambalajului de sticlă returnabil cu valoare de gaj”.
    34. Hotărîrea Guvernului nr. 530 din 20 iulie 1994 „Cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.414 din 13 iunie 1994”.
    35. Hotărîrea Guvernului nr. 638 din 26 august 1994 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.572 din 1 august 1994”.
    36. Hotărîrea Guvernului nr.735 din 29 septembrie 1994 „Privind acordarea de credite întreprinderilor şi organizaţiilor complexului agroindustrial”.
    37. Hotărîrea Guvernului nr.737 din 30 septembrie 1994 „Cu privire la achiziţionarea cerealelor furajere şi ingredientelor pentru resursele de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994,  nr.8, art.88).
    38. Hotărîrea Guvernului nr.764 din 14 octombrie 1994 „Despre executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 516 din 18 iulie 1994 „Cu privire la măsurile extraordinare pentru atenuarea consecinţelor secetei în complexul agroindustrial al republicii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art.113).
    39. Hotărîrea Guvernului nr.804 din 7 noiembrie 1994 „Cu privire la măsurile suplimentare pentru asigurarea Republicii Moldova cu cereale”.
    40. Hotărîrea Guvernului nr.817 din  9 noiembrie 1994 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.737 din 30 septembrie 1994”.
    41. Hotărîrea Guvernului nr.844 din 21 noiembrie 1994 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.735 din 29 septembrie 1994”.
    42. Hotărîrea Guvernului nr.159 din 7 martie 1995 „Privind măsurile de desfăşurare a lucrărilor agricole de primăvară în complexul agroindustrial al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.116).
    43. Hotărîrea Guvernului nr.308 din 17 mai 1995 „Cu privire la măsurile pentru dezvoltarea şi privatizarea subcomplexului de tutun” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.33, art.266).
    44. Hotărîrea Guvernului nr.687 din 9 octombrie 1995 „Cu privire la neîndeplinirea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 377 din 6 iunie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.457).
    45. Hotărîrea Guvernului nr.739 din  2 noiembrie 1995 „Cu privire la măsurile de redresare a situaţiei financiare a întreprinderii de stat pentru producerea cărnii de porc din s. Roşcani, raionul Anenii Noi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.6).
    46. Hotărîrea Guvernului nr.39 din 26  ianuarie 1996 „Cu privire la crearea Holdingului de stat S.A. „Avicola” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.23-24, art.178).
    47. Hotărîrea Guvernului nr. 118 din 1 martie 1996 „Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.520 din 19 iulie 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.20-21, art.154).
    48. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 342 din 21 iunie 1996 „Privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.438).
    49. Hotărîrea Guvernului nr.384 din 5 iulie 1996 „Privind măsurile de asigurare a necesităţilor statului în grîu alimentar şi măsurile pentru colectarea suplimentară a cerealelor în resursele statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.54-55, art.444). 
    50. Hotărîrea Guvernului nr. 542 din 3 octombrie 1996 „Despre mersul îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 384 din 5 iulie 1996 "Privind măsurile de asigurare a necesităţilor statului în grîu alimentar şi măsurile pentru colectarea suplimentară a cerealelor în resursele statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.74, art.595).
    51. Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 14 octombrie 1996 „Cu privire la măsurile de achitare a datoriilor pentru salpetrul amoniacal achiziţionat” (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1996, nr. 74, art.604).
    52. Hotărîrea Guvernului nr.721 din 26 decembrie 1996 „Privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.39 din 26 ianuarie 1996”.
    53. Hotărîrea Guvernului nr.163 din 24 februarie 1997 „Privind unele măsuri pentru ameliorarea situaţiei economico-financiare în sectorul agroindustrial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.16-17, art.185).
    54. Hotărîrea Guvernului nr. 215 din 6 martie 1997 „Pentru completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 162 din 24 februarie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.18, art.223).
    55. Hotărîrea Guvernului nr. 309 din 31 martie 1997 „Privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.162 din 24 februarie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.24, art.309).
    56. Hotărîrea Guvernului nr.421 din 7 mai 1997 „Cu privire la asigurarea complexului agroindustrial cu îngrăşăminte minerale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.35-36, art.400).
    57. Hotărîrea Guvernului 508 din 2 iunie 1997 „Privind efectivul limită al aparatului central al ministerelor, departamentelor şi altor organe ale administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, 46-47, art.471).
    58. Hotărîrea Guvernului nr. 557 din 17 iunie 1997 „Privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.162 din 24 februarie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.46-47, art.496).
    59. Hotărîrea Guvernului nr.585 din 26 iunie 1997 „Cu privire la acordarea creditelor în numerar pentru achiziţionarea produselor agricole de la populaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.49-50, art.521).
    60. Hotărîrea Guvernului nr.587 din 26 iunie 1997 „Cu privire la achiziţionarea produselor agricole şi materiei prime în sectorul privat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.49-50, art.523).
    61. Hotărîrea Guvernului nr. 598 din 1 iulie 1997 „Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 163 din 24 februarie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.49-50, art.533).
    62. Hotărîrea Guvernului nr. 631 din 9 iulie 1997 „Pentru completarea şi modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.602 din 2 iulie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.51-52, art.575).
    63. Hotărîrea Guvernului nr.661 din 16 iulie 1997 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova şi Băncii Naţionale a Moldovei nr.585 din 26 iunie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.54-55, art.598).
    64. Hotărîrea Guvernului nr.719 din 30 iulie 1997 „Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.691 din 23 iulie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.63, art.656).
    65. Hotărîrea Guvernului nr.902 din 24 septembrie 1997 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 539 din 11 iunie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.74-75, art.765).
    66. Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 8 octombrie 1997 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 162 din 24 februarie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.74-75, art.768).
    67. Hotărîrea Guvernului nr.970 din 21 octombrie 1997 „Cu privire la aprobarea structurii şi funcţiilor de bază ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art. 792).
    68. Hotărîrea Guvernului nr.1063  din  19 noiembrie 1997 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 539 din 11 iunie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.86-87, art.861).
    69. Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 9 februarie 1998 „Cu privire la măsurile de stimulare a dezvoltării ramurii tutunului în anii 1998-2003” (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.196).
    70. Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 21 august 1998 „Privind abrogarea, suspendarea şi modificarea unor acte normative ale Guvernului Republicii Moldova”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 84, art.868).
    71. Hotărîrea Guvernului nr.969 din 17 septembrie 1998 „Cu privire la implementarea proiectului-pilot al cadastrului  multifuncţional în municipiul Bălţi şi în oraşul Străşeni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-89, art. 922).
    72. Hotărîrea Guvernului nr.1022 din 6 octombrie 1998 „Cu privire la mersul reformei agrare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94-95, art.992).
    73. Hotărîrea Guvernului nr.767 din 9 august 1999 „Cu privire la Comisia republicană pentru stingerea datoriilor întreprinderilor agricole” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 90-92, art.808).
    74. Hotărîrea Guvernului nr. 854 din  17 septembrie 1999 „Cu privire la susţinerea de către stat a restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.103-105, art.890).
    75. Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 3 martie 2000 „Pentru completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1022 din 6 octombrie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.29-30, art.291).
    76. Hotărîrea Guvernului nr.581 din 16 iunie 2000 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 969 din 17 septembrie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.75-76, art.669).
    77. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 890 din 28 august 2001 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.944).
    78. Hotărîrea Guvernului nr.730 din 10 iunie 2002 „Cu privire la situaţia creată în urma ploilor abundente în judeţele Lăpuşna, Tighina şi U.T.A. Găgăuzia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.817).
    79. Hotărîrea Guvernului nr.858 din 2 iulie 2002 „Cu privire la finalizarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor alunecărilor de teren din s. Leuşeni, judeţul Lăpuşna” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.96-99, art.961).
    80. Hotărîrea Guvernului nr.1113 din 20 august 2002 „Cu privire la lichidarea consecinţelor inundaţiilor şi vîntului puternic care au avut loc în luna iulie 2002 în judeţele Tighina, Cahul, Ungheni şi U.T.A. Găgăuzia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.121, art. 1210).
    81. Hotărîrea Guvernului nr.1225 din 18 septembrie 2002 „Cu privire la susţinerea producătorilor agricoli afectaţi de calamităţile naturale din anul 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.130, art.1345).
    82. Hotărîrea Guvernului nr. 607 din 2 iunie 2004 „Pentru aprobarea Listei instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt, ale căror terenuri agricole vor fi folosite în anul 2004 în scopuri ştiinţifice şi instructive” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-99, art.781).
    83. Punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1360 din 8 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1558).