HGC1343/2008
ID intern unic:  330012
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1343
din  01.12.2008
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor
locative,
comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la
sistemele de încălzire
şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1414
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                               Igor Dodon
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                               Vladimir Baldovici

    Nr. 1343. Chişinău, 1 decembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1343
din 1 decembrie 2008

Modificările ce se operează
în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor
locative,comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la
sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002
    Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.263), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pct. 12 va avea următorul cuprins:
    “12. Plata pentru energia electrică furnizată
    Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform prevederilor Legii nr. 137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.
    Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizînd echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.
    Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sînt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.
    Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.
    În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de pînă la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sînt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament.
    Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de plată pentru deservirea tehnică a blocului.
    În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.
    În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament.
Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
    În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1367).”;
    2) pct. 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Plata pentru întreţinerea ascensorului Plata pentru întreţinerea ascensorului se calculează pentru o persoană, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I, în baza contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionar.
    La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu scutirea acestora de obligaţia de plată a serviciului ascensoare, în cazul în care solicitantul nu are datorii pentru întreţinerea ascensorului şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei respective.
    Deconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului de la staţia etajului II se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.
    Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este interzisă.
    La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai apartamentelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare reconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului, cu restabilirea obligaţiei de plată a serviciului ascensoare de către proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai apartamentelor de la etajul II. Reconectarea aparatelor de comandă a ascensorului, de la staţia etajului II, se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.
    Clauzele principale stipulate în contractul încheiat între prestatorul de servicii ascensoare şi gestionarul fondului de locuinţe sînt următoarele:
numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
    obiectul contractului (întreţinerea ascensorului prin revizii tehnice curente, perioada de efectuare a acestor revizii în scopul menţinerii în siguranţă a ascensoarelor, eliminarea deranjamentelor cu indicarea numărului de telefon pentru înlăturarea acestor deranjamente, reparaţiile curente, întocmirea actelor de constatare şi devizelor etc.);
    obligaţiile prestatorului de servicii ascensoare, conform condiţiilor tehnice de exploatare a ascensorului;
    obligaţiile beneficiarului;
    perioada de acţiune a contractului;
    preţul lucrărilor contractate;
    modalităţile de plată;
    garanţii;
    modul de modificare şi reziliere a contractului;
    alte prevederi.”